Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2024-05-07

Sammanträde 2024-05-07

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport

Ärende 1 Diarienummer 2024/KS 0107

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Cynthia Runefjärd informerar kommunstyrelsen om aktuella händelser.

Bilagor
Kommundirektörens rapport 240430.pdf

2 Månadsrapportering till kommunstyrelsen mars

Ärende 2 Diarienummer 2024/KS 0178

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Bilagor
Månadsrapport Tyresö kommun mars.pdf
Kommunstyrelseförvaltningens månadsrapport mars 2024.pdf

3 Taxa för Tyresö kommuns avfallstjänster 2025

Ärende 3 Diarienummer KSM-2024-477

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för Tyresö kommuns avfallstjänster 2025 antas.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2025 och ersätter tidigare avfallstaxa antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2023,
§ 96.

Beskrivning av ärendet
Avfallstaxan är självfinansierad samt miljöstyrande och ska bidra till att styra mot EU-, nationella och lokala mål inom avfallsområdet. Miljöbalken 27 kap. 4-6 § ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas.
Kommunfullmäktige fastställde den 19 december 2023, § 96 nu gällande avfallstaxa.
Den nuvarande taxan behöver justeras upp med sju procent med anledning av följande utgångspunkter:
* Ökade driftskostnader i samband med ökande anslutningsgrad till matavfallsinsamlingen under 2025.
* Prognostiserade kostnadsökningar för avfallsentreprenader med tre procent 2024/2025.
* Ökade driftskostnader i och med implementering av hemsortering av matavfall och förpackningar för samtliga hushåll i Tyresö under 2026.
* Ökade kapitaltjänstkostnader från och med 2026 efter ombyggnation av kretsloppscentralen.
* Bevara en hållbar ekonomi i enlighet med självkostnadsprincipen - avgiftsuttaget får enbart täcka kostnaderna som verksamheten genererar och ska inte ackumulera varken positivt eller negativt resultat ur ett flerårsperspektiv.
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet 2024-04-24, § 14.
Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2024-04-24 § 14.pdf
§ 14 Särskilt yttrande (KD) hållbarhetsutskottet 2024-04-24.pdf
Tjänsteskrivelse taxa för avfallstjänster 2025.pdf
Avfallstaxa 2025.pdf

Bilaga 1. Prövning av barnens bästa.pdf

4 Fastställande av ny nämndorganisation

Ärende 4 Diarienummer 2024/KS 0166

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelse med 15 ledamöter och 15 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
2. Ett arbetsutskott tillhörande kommunstyrelsen med 9 ledamöter och 9 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
3. En samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnd med 9 ledamöter och 9 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
4. En äldre- och omsorgsnämnd med 11 ledamöter och 11 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
5. En barn- och utbildningsnämnd med 11 ledamöter och 11 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
6. En gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd med 9 ledamöter och 9 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
7. En kultur- och fritidsnämnd med 9 ledamöter och 9 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
8. En arbetsmarknads- och socialnämnd med 11 ledamöter och 11 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
9. Ett individutskott tillhörande arbetsmarknads- och socialnämnden med 5 ledamöter och 5 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
10. En byggnadsnämnd med 9 ledamöter och 9 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
11. En krisledningsnämnd med 3 ledamöter och tre ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
12. Nuvarande hållbarhetsutskott upphör från och med 2024-05-31.
13. Nuvarande stadsbyggnadsutskott upphör från och med 2024-05-31.
14. Nuvarande kommunledningsutskott från och med 2024-05-31.
15. Nuvarande individutskott upphör från och med 2024-05-31.
16. Nuvarande nämndorganisation upphör från och med 2024-05-31., med undantag för valnämnden, som inte omfattas av förändringarna.

Beskrivning av ärendet
Förändringar föreslås i nämndorganisationen föreslås träda i kraft den 31 maj 2024.
Nuvarande stadsbyggnads- och hållbarhetsutskott tillhörande kommunstyrelsen föreslås upphöra.
En samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnd föreslås inrättas bestående av 9 ledamöter och 9 ersättare. Nämnden kommer att hantera många av de ärenden stadsbyggnads- och hållbarhetsutskotten i dagsläget bereder och viss mån beslutar om för kommunstyrelsen. Bedömningen är att det kommer att leda till kortare ledtider för beslut.
Följande nämnder och utskott förslås behålla samma storlek som tidigare: arbetsmarknads- och socialnämnden, individutskottet, kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och äldre- och omsorgsnämnden. Även kommunstyrelsen föreslås behålla samma storlek som tidigare.
Nuvarande nämnder och utskott upphör den 31 maj 2024. Valnämnden lämnas oförändrad i förslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse fastställande av ny nämndorganisation.pdf

5 Återkallande av uppdrag i kommunstyrelsen, nämnder och utskott

Ärende 5 Diarienummer 2024/KS 0168

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Uppdragen för samtliga förtroendevalda i kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden, individutskottet, barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, äldre- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden samt krisledningsnämnden återkallas från och med 31 maj 2024.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen kap. 4 § 10 punkt 2 får fullmäktige återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd vid förändringar i nämndorganisationen. Den bestämmelsen tillämpas även analogt, för utskott.
Med anledning av fastställande av en ny nämndorganisation med inrättandet av en samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnd och ett arbetsutskott under kommunstyrelsen föreslås uppdragen återkallas från och med 31 maj 2024 för förtroendevalda i följande nämnder, utskott och styrelse:
Kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden, individutskottet, barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, äldre- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden samt krisledningsnämnden.
Valnämndens ledamöter återkallas inte, eftersom den inte påverkas av förändringar i nämndorganisationen.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Återkallande av uppdrag i kommunstyrelsen, nämnder och utskott.pdf

6 Reglemente för samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden

Ärende 6 Diarienummer 2024/KS 0163

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Förslag till reglemente för samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden antas och från och med den dagen beslut om ny nämndorganisation trätt i kraft och tillsvidare.
Beskrivning av ärendet
Med anledning av förändringar i nämndorganisationen och inrättandet av en samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnd behöver reglemente för nämnden fastställas. Ett reglemente bestämmer nämndens ansvarsområden och verksamhet.
Förslag till reglemente
Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden är den nämnd som ska fullfölja Tyresö kommuns uppgifter inom samhällsbyggnad- och hållbarhet utöver den del som kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden ansvarar för.
Nämnden är beslutande inom nedanstående områden, med undantag för ärenden som enligt bestämmelser i kommunallagen är av principiell betydelse:
1. Samhällsbyggnad
2. Hållbarhet
3. Trafik och skötsel av allmänna platser
4. Vatten och avlopp samt avfall och renhållning

Bilagor
Förslag på reglemente för samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse Reglemente för samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden.pdf

7 Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Ärende 7 Diarienummer 2024/KS 0165

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas och gäller från och med den dagen beslut om ny nämndorganisation trätt i kraft och tillsvidare.
2. Reglementet ersätter tidigare beslutat reglemente från och med den dagen beslut om ny nämndorganisation trätt i kraft.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av förändringar i nämndorganisationen och tillblivelsen av en samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnd föreslås revideringar i kommunstyrelsens reglemente. Det innebär att en del beslutanderätt och ansvarsområden överförs från kommunstyrelsen till den nya nämnden.
Ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt beslutas alltid av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen bereder alla ärenden till fullmäktige.
Följande beslutanderätt föreslås strykas från kommunstyrelsens reglemente:
§ 7 avseende delegering från fullmäktige, punkt 8-12. Punkterna rör samhällsbyggnad.
§ 15 avseende vatten och avlopp samt renhållning.
§ 16 avseende skötsel av allmänna platser.
Ändringsförslagen redovisas i "Bilaga 1. Förslag på reviderat reglemente för kommunstyrelsen".

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens reglemente.pdf
Bilaga 1. Förslag på reviderat reglemente för kommunstyrelsen.pdf

8 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Ärende 8 Diarienummer 2024/KS 0098

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas och gäller från och med den dagen beslut om ny nämndorganisation trätt i kraft och tillsvidare.
2. Delegationsordningen ersätter tidigare beslutad delegationsordning den dagen beslut om ny nämndorganisation trätt i kraft, i enlighet med beslut i kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet
I ärendet föreslås revideringar i befintlig delegationsordning för kommunstyrelsen.
Ändringsförslagen beror dels på förändringar i nämndorganisationen och tillblivelsen av en samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnd. Det innebär att en del beslutanderätt och ansvarsområden överförs från kommunstyrelsen till den nya nämnden.
Övriga ändringsförslag föranleds av ordinarie översyn av delegationsordningen, såsom följsamhet gentemot ny lagstiftning, behov i verksamheten och språkliga och redaktionella ändringar.
Ändringsförslagen redovisas i tjänsteskrivelsen och i bilaga 1, förslag på reviderad delegationsordning med ändringsmarkeringar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.pdf
Bilaga delegationsordning kommunstyrelsen med ändringsmarkeringar.pdf

9 Arbetsordning för kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)

Ärende 9 Diarienummer 2024/KS 0169

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Arbetsordning för kommunstyrelsens utskott (KSAU) antas.
2. Beslutet gäller från det datum då nuvarande kommunledningsutskott ersätts av kommunstyrelsens arbetsutskott, i enlighet med beslut i kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Förändringar i nämndorganisationen har föreslagits träda i kraft den 31 maj 2024. Dessa innebär bland annat att det stadsbyggnads- och hållbarhetsutskott som idag tillhör kommunstyrelsen föreslås upphöra. Det kvarvarande utskottet under kommunstyrelsen, kommunledningsutskottet, föreslås från samma dag ersättas med kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås vara det enda utskott som bereder ärenden åt kommunstyrelsen. Mot den bakgrunden föreslås den text som tidigare avsåg att avgränsa utskottets funktion i förhållande till stadsbyggnads- och hållbarhetsutskotten utgå. Avgränsningen mellan vilka uppgifter kommunstyrelsen, respektive den nya nämnden kommer att ha, föreslås framgå av respektive organs reglemente
Därför föreslås de skrivningar som tidigare avgränsade kommunledningsutskottets uppdrag i förhållande till stadsbyggnadsutskottet och hållbarhetsutskottet utgå.
Den borttagna skrivningen föreslås ersättas av en kortare skrivning om att kommunstyrelsens arbetsutskott har till uppgift att bevaka, följa och bereda frågor inom de områden som kommunstyrelsens uppdrag omfattar, enligt kommunstyrelsens reglemente
Övriga föreslagna förändringar är rent redaktionella.
De ekonomiska konsekvenserna av förslaget till ny nämndorganisation behandlas i förslaget om bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda.

Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Arbetsordning för kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU).pdf
Arbetsordning för kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU).pdf

10 Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)

Ärende 10 Diarienummer 2024/KS 0170

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Datum för kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden under 2024 fastställs enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att inrätta kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen fastställer sammanträdesdatum för kommunstyrelsens arbetsutskott, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att inrätta kommunstyrelsens arbetsutskott.
Datumen tar hänsyn till kommunstyrelsens sammanträden och årshjulet för kommunens styrprocess beslutas i och med antagande av kommunplanen.
Sammanträdesdatum 2024
Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder onsdagar klockan 13. För månader märkta med asterisk (*) hålls sammanträden enbart vid brådskande ärenden.
18 juni*
4 september
25 september
23 oktober
13 november
18 december

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU).pdf

11 Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda

Ärende 11 Diarienummer 2024/KS 0176 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Förslag till revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun, inklusive bilagor 1-3, antas.
2. Bestämmelserna ersätter tidigare bestämmelser beslutade av kommunfullmäktige 2023-06-21 § 46.

Beskrivning av ärendet
Gällande bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda beslutades av kommunfullmäktige den 21 juni 2023 § 46. Det politiska styret i kommunen har förändrats och en ändring av nämndstrukturen ska genomföras. Med anledning av detta har det gjorts en översyn av bestämmelserna om arvoden och ersättningar för förtroendevalda och ett antal ändringar föreslås.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av bestämmelser om ersättning och arvoden till förtroendevalda.pdf
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun - med ändringsmarkeringar.pdf
Bilaga 1-3 ersättning och arvoden till förtoendevalda.pdf

12 Regler för ersättares tjänstgöring

Ärende 12 Diarienummer 2024/KS 0167

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- För mandatperioden 2023-2026 gäller reglerna i bifogat förslag för ersättares tjänstgöring.

Beskrivning av ärendet
Inom respektive partigrupper inträder ersättare i den ordning de upptagits i kommunfullmäktiges protokoll vid valförrättningen.
Dessa regler ska tillämpas om inte lag eller annan förrättning föreskriver annat om ersättares tjänstgöring. Vid fyllnadsval efter ersättare avgått ur majoritetsvald styrelse, nämnd eller annat organ ska den nyvalda ersättaren placeras efter övriga ersättare inom den egna partigruppen.
(Handlingar under utarbetande)

13 Årsredovisning Södertörns Överförmyndarnämnd 2023

Ärende 13 Diarienummer 2024/KS 0103

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen för 2023 för Södertörns överförmyndarnämnd noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Beskrivning av ärendet
Södertörns överförmyndarnämnd har sammanställt årsredovisningen för nämndens verksamhet 2023. Nämnden beslutade 2024-01-31, § 4, att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.
Årsredovisningen med revisionsberättelse och granskning av årsbokslut för Södertörns överförmyndarnämnd redovisas i bilagor.
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte
har genomförts.

Bilagor
§4.pdf
Bilaga 1 Södertörns överförmyndarnämnds årsredovisning 2023 rev.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning Södertörns Överförmyndarnämnd 2023.pdf

14 Årsredovisning för Södertörns Brandförsvarsförbund 2023

Ärende 14 Diarienummer 2024/KS 0104

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen för Södertörns Brandförsvarsförbund 2023 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns Brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Beskrivning av ärendet
Södertörns Brandförsvarsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2023. Direktionen för förbundet beslutade 2024-03-22, § 16, att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.
Årsredovisningen med revisionsberättelse och granskning av årsbokslut för Södertörns brandförsvarsförbund 2023 redovisas i bilagor.
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.

Bilagor
2024-03-22 Direktjustering signed.pdf
REVISIONSDOKUMENT.zip
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Södertörns Brandförsvarsförbund 2023.pdf
§16 - Årsredovisning 2023 hel.pdf

15 Årsredovisning Samordningsförbundet Östra Södertörn 2023

Ärende 15 Diarienummer 2024/KS 0105

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2023 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Beskrivning av ärendet
Samordningsförbundet Östra Södertörn har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2023. Styrelsen för förbundet beslutade 2024-03-22, § 5, att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.
Årsredovisningen med revisionsberättelse och granskning av årsbokslut för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2023 redovisas i bilagor.
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.

Bilagor
Revisionsberättelse_KPMG_Östra Södertörn 2023.pdf
Samordningsforbundet-Ostra-Sodertorn-revisionsberattelse-signed-7053987.pdf
Protokoll styrelsen 22 mars 2024_sign.pdf
Årsredovisning_2023_SIGN.pdf
Rapport - Granskning av årsredovisning Samordningsförbundet Östra Södertörn 2023.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning Samordningsförbundet Östra Södertörn 2023.pdf

16 Antagande av detaljplan för Vidablick 4

Ärende 16 Diarienummer KSM-2021-1053-214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Detaljplan för fastigheten Vidablick 4 antas.

Beskrivning av ärendet
Planområdet omfattar fastigheten Vidablick 4 som idag är bebyggd med en villa. Planförslaget innebär att fastigheten kan styckas i två delar. Förslaget är utformat för att ta hänsyn till områdets karaktär avseende topografi, natur och bebyggelse. Detaljplanen tas fram med standardförfarande.
Planarbetet finansieras genom ett plankostnadsavtal som upprättats med fastighetsägaren.
En enklare prövning av barnets bästa har genomförts inför samråd och återfinns i bilaga 5. Möjligheten att ordna lekutrymmen på privat tomt bedöms som god. I området finns närhet till förskola och kommunalägd mark med möjlighet till naturlek.
stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet 2024-04-24, § 11.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2024-04-24 § 11.pdf
Tjänsteskrivelse Vidablick.pdf
Bilaga 1 Plankarta Vidablick 4 antagande.pdf
Bilaga 2 Planbeskrivning Vidablick 4 antagande.pdf
Bilaga 3 Samrådsredogörelse.pdf
Bilaga 4 Granskningsutlåtande.pdf
Bilaga 5 Checklista för en prövning av barnens bästa, februari 2022.pdf
Bilaga 6 Undersökning av betydande miljöpåverkan för detaljplan för Vidablick 4.pdf
Bilaga 7 PM dagvattenutredning Ronny Olsson Ingenjörsbyrå AB (2023-04-05).pdf
Bilaga 8 Körspårsutredning Vidablick 4, Lov och Kontroll (2023-03-20).pdf
Bilaga 9 Vidablick 4 dagvatten och grundvatten, Momentux (2023-08-09).pdf
Bilaga 10 Geoteknisk utlåtande (Viak AB, 1975).pdf
Bilaga 11 Geoteknisk utlåtande (Viak AB, 1975)-Bilaga karta.pdf

17 Tillgänglighetsplan Tyresö kommun 2025

Ärende 17 Diarienummer 2024/KS 0114 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Tillgänglighetsplan 2025 antas.
2. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2025 behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan.
3. Kommunövergripande förslag till aktiviteter 2025 behandlas av kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunala tillgänglighetsrådets arbetsgrupp för tillgänglighetsplan 2025 har i samverkan med förvaltningarnas tillgänglighetsansvariga tagit fram ett förslag till tillgänglighetsplan för år 2025. Som underlag för arbetet har bland annat tidigare aktiviteter och prioriterade områden legat, samt diskussioner förts i syfte att finna lämpliga aktiviteter och indikatorer för år 2025. Utöver detta har en mindre revidering genomförts.
Kommunala tillgänglighetsrådet har berett ärendet 2024-04-10, § 10.

Bilagor
Kommunala tillgänglighetsrådet protokollsutdrag 2024-04-10 § 10.pdf
Slutligt Förslag till Tillgänglighetsplan Tyresö kommun 2025 med ändringsmarkeringar.docx
Slutligt Förslag till Tillgänglighetsplan Tyresö kommun 2025 utan ändringsmarkeringar.docx

18 Kommunstyrelsens delegationsbeslut

Ärende 18 Diarienummer 2024/KS 0083

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
Utskottsprotokoll
Hållbarhetsutskottet 2024-04-24, se https://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskottet/dagordning?date=2024-04-24
Stadsbyggnadsutskottet 2024-04-24 se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2024-04-24

Bilagor
Delegationsbeslut brukaravtal.pdf
Delegationsbeslut avgångsvederlag 2024 KSP 0011.pdf
Delegationsbeslut avgångsvederlag 2024 KSP 0010.pdf
Delegationsbeslut avgångsvederlag 2024 KSP 0008.pdf
Delegationsbeslut disciplinspåföljd 2024 KSP 0007.pdf
Delegationsbeslut överenskommelse om avslut av anställning 2024 KSP 0006.pdf
Delegationsbeslut avgångsvederlag 2024 KSP 0009.pdf

19 Kommunstyrelsens meddelanden

Ärende 19 Diarienummer 2024/KS 0006

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Handlingar till kommunstyrelsen för kännedom.

Bilagor
meddelandehtml.html
DNR-2024-1354-1-Följebrev Miljöprogram 2030 för Stockholms stad, KS 2023_682.pdf
DNR-2024-1354-1-KS2023_682 Bilaga1.pdf
DNR-2024-1354-1-Kopia av godkänt tjänsteutlåtande_ KS 2023_682 Tjänsteutlåtande .pdf
DNR-2024-1354-1-KS2023_682 Bilaga2.pdf
Cirkulär 24_23_2024 års ekonomiska vårproposition samt Vårändringsbudget för 2024.pdf
Anslag och närvaro SÖFN 20240417.pdf
Cirkulär 24_06 HÖK 24 Kommunal.pdf
Cirkulär 24_03 HÖK 24 OFR Lärare.pdf
Rapport Södertörn 2023.pdf
Cirkulär 24_25 Sotningsindex 2024.pdf
Circulär 24_22 Definitivt OPI för 2024.pdf
Tyresö ån protokoll konstituerande-styrelsemote_20240418-sign.pdf
Tyresö ån Protokoll Förbundsmöte_20240418-sign.pdf

§57 Kommundirektörens rapport

Diarienummer 2024/KS 0107

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

 

Beskrivning av ärendet

Kommundirektör Cynthia Runefjärd informerar kommunstyrelsen om aktuella händelser.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

Kommundirektörens rapport 240430.pdf

§58 Månadsrapportering till kommunstyrelsen mars

Diarienummer 2024/KS 0178

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

 

Beskrivning av ärendet

Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

Månadsrapport Tyresö kommun mars.pdf

Kommunstyrelseförvaltningens månadsrapport mars 2024.pdf

§59 Taxa för Tyresö kommuns avfallstjänster 2025 *

Diarienummer KSM-2024-477

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Taxa för Tyresö kommuns avfallstjänster 2025 antas.
 2. Taxan gäller från och med 1 januari 2025 och ersätter tidigare avfallstaxa antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2023, 
  96. 

Reservationer

Ulf Perbo (KD) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga).

 

Beskrivning av ärendet

Avfallstaxan är självfinansierad samt miljöstyrande och ska bidra till att styra mot EU-, nationella och lokala mål inom avfallsområdet. Miljöbalken 27 kap. 4-6 § ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas.

Kommunfullmäktige fastställde den 19 december 2023, § 96 nu gällande avfallstaxa. 

Den nuvarande taxan behöver justeras upp med sju procent med anledning av följande utgångspunkter:

 • Ökade driftskostnader i samband med ökande anslutningsgrad till matavfallsinsamlingen under 2025.
 • Prognostiserade kostnadsökningar för avfallsentreprenader med tre procent 2024/2025.
 • Ökade driftskostnader i och med implementering av hemsortering av matavfall och förpackningar för samtliga hushåll i Tyresö under 2026.
 • Ökade kapitaltjänstkostnader från och med 2026 efter ombyggnation av kretsloppscentralen. 
 • Bevara en hållbar ekonomi i enlighet med självkostnadsprincipen - avgiftsuttaget får enbart täcka kostnaderna som verksamheten genererar och ska inte ackumulera varken positivt eller negativt resultat ur ett flerårsperspektiv.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet 2024-04-24, § 14.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Taxa för Tyresö kommuns avfallstjänster 2025 antas.
 2. Taxan gäller från och med 1 januari 2025 och ersätter tidigare avfallstaxa antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2023, 
  96. 

Yrkanden

Ulf Perbo (KD) ändringsyrkar att taxehöjningen sänks från 7 procent till 5 procent. 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Ulf Perbos (KD) ändringsyrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor

59 Reservation (KD) kommunstyrelsen 2024-05-07.pdf

Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2024-04-24 § 14.pdf

14 Särskilt yttrande (KD) hållbarhetsutskottet 2024-04-24.pdf

Tjänsteskrivelse taxa för avfallstjänster 2025.pdf

Avfallstaxa 2025.pdf

Bilaga 1. Prövning av barnens bästa.pdf

§60 Fastställande av ny nämndorganisation *

Diarienummer 2024/KS 0166

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Kommunstyrelse med 15 ledamöter och 15 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
 2. Ett arbetsutskott tillhörande kommunstyrelsen med 9 ledamöter och 9 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
 3. En samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnd med 9 ledamöter och 9 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
 4. En äldre- och omsorgsnämnd med 11 ledamöter och 11 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
 5. En barn- och utbildningsnämnd med 11 ledamöter och 11 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
 6. En gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd med 9 ledamöter och 9 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
 7. En kultur- och fritidsnämnd med 9 ledamöter och 9 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
 8. En arbetsmarknads- och socialnämnd med 11 ledamöter och 11 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
 9. Ett individutskott tillhörande arbetsmarknads- och socialnämnden med 5 ledamöter och 5 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
 10. En byggnadsnämnd med 9 ledamöter och 9 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
 11. En krisledningsnämnd med 3 ledamöter och tre ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
 12. Nuvarande hållbarhetsutskott upphör från och med 2024-05-31.
 13. Nuvarande stadsbyggnadsutskott upphör från och med 2024-05-31.
 14. Nuvarande kommunledningsutskott från och med 2024-05-31.
 15. Nuvarande individutskott upphör från och med 2024-05-31.
 16. Nuvarande nämndorganisation upphör från och med 2024-05-31., med undantag för valnämnden, som inte omfattas av förändringarna.

 

Beskrivning av ärendet

Förändringar föreslås i nämndorganisationen föreslås träda i kraft den 31 maj 2024. 

Nuvarande stadsbyggnads- och hållbarhetsutskott tillhörande kommunstyrelsen föreslås upphöra. 

En samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnd föreslås inrättas bestående av 9 ledamöter och 9 ersättare. Nämnden kommer att hantera många av de ärenden stadsbyggnads- och hållbarhetsutskotten i dagsläget bereder och viss mån beslutar om för kommunstyrelsen. Bedömningen är att det kommer att leda till kortare ledtider för beslut. 

Följande nämnder och utskott förslås behålla samma storlek som tidigare: arbetsmarknads- och socialnämnden, individutskottet, kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och äldre- och omsorgsnämnden. Även kommunstyrelsen föreslås behålla samma storlek som tidigare.

Nuvarande nämnder och utskott upphör den 31 maj 2024. Valnämnden lämnas oförändrad i förslaget.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Kommunstyrelse med 15 ledamöter och 15 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
 2. Ett arbetsutskott tillhörande kommunstyrelsen med 9 ledamöter och 9 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
 3. En samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnd med 9 ledamöter och 9 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
 4. En äldre- och omsorgsnämnd med 11 ledamöter och 11 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
 5. En barn- och utbildningsnämnd med 11 ledamöter och 11 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
 6. En gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd med 9 ledamöter och 9 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
 7. En kultur- och fritidsnämnd med 9 ledamöter och 9 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
 8. En arbetsmarknads- och socialnämnd med 11 ledamöter och 11 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
 9. Ett individutskott tillhörande arbetsmarknads- och socialnämnden med 5 ledamöter och 5 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
 10. En byggnadsnämnd med 9 ledamöter och 9 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
 11. En krisledningsnämnd med 3 ledamöter och tre ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
 12. Nuvarande hållbarhetsutskott upphör från och med 2024-05-31.
 13. Nuvarande stadsbyggnadsutskott upphör från och med 2024-05-31.
 14. Nuvarande kommunledningsutskott från och med 2024-05-31.
 15. Nuvarande individutskott upphör från och med 2024-05-31.
 16. Nuvarande nämndorganisation upphör från och med 2024-05-31., med undantag för valnämnden, som inte omfattas av förändringarna.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Särskilda yttranden

Mats Lindblom (L) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Bilagor

60 Särskilt yttrande (L) kommunstyrelsen 2024-05-07.pdf

Tjänsteskrivelse fastställande av ny nämndorganisation.pdf

§61 Återkallande av uppdrag i kommunstyrelsen, nämnder och utskott *

Diarienummer 2024/KS 0168

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Uppdragen för samtliga förtroendevalda i kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden, individutskottet, barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, äldre- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden samt krisledningsnämnden återkallas från och med 31 maj 2024.

 

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunallagen kap. 4 § 10 punkt 2 får fullmäktige återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd vid förändringar i nämndorganisationen. Den bestämmelsen tillämpas även analogt, för utskott.

Med anledning av fastställande av en ny nämndorganisation med inrättandet av en samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnd och ett arbetsutskott under kommunstyrelsen föreslås uppdragen återkallas från och med 31 maj 2024 för förtroendevalda i följande nämnder, utskott och styrelse:

Kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden, individutskottet, barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, äldre- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden samt krisledningsnämnden.

Valnämndens ledamöter återkallas inte, eftersom den inte påverkas av förändringar i nämndorganisationen.

 

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

- Uppdragen för samtliga förtroendevalda i kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden, individutskottet, barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, äldre- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden samt krisledningsnämnden återkallas från och med 31 maj 2024.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse - Återkallande av uppdrag i kommunstyrelsen, nämnder och utskott.pdf

§62 Reglemente för samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden *

Diarienummer 2024/KS 0163

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Förslag till reglemente för samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden antas och från och med den dagen beslut om ny nämndorganisation trätt i kraft och tillsvidare.

 

Beskrivning av ärendet

Med anledning av förändringar i nämndorganisationen och inrättandet av en samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnd behöver reglemente för nämnden fastställas. Ett reglemente bestämmer nämndens ansvarsområden och verksamhet.

Förslag till reglemente

Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden är den nämnd som ska fullfölja Tyresö kommuns uppgifter inom samhällsbyggnad- och hållbarhet utöver den del som kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden ansvarar för.

Nämnden är beslutande inom nedanstående områden, med undantag för ärenden som enligt bestämmelser i kommunallagen är av principiell betydelse:

 1. Samhällsbyggnad
 2. Hållbarhet
 3. Trafik och skötsel av allmänna platser
 4. Vatten och avlopp samt avfall och renhållning

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

- Förslag till reglemente för samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden antas och från och med den dagen beslut om ny nämndorganisation trätt i kraft och tillsvidare.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

Förslag på reglemente för samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden.pdf

Tjänsteskrivelse Reglemente för samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden.pdf

§63 Revidering av kommunstyrelsens reglemente *

Diarienummer 2024/KS 0165

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas och gäller från och med den dagen beslut om ny nämndorganisation trätt i kraft och tillsvidare.
 2. Reglementet ersätter tidigare beslutat reglemente från och med den dagen beslut om ny nämndorganisation trätt i kraft.

 

Beskrivning av ärendet

Med anledning av förändringar i nämndorganisationen och tillblivelsen av en samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnd föreslås revideringar i kommunstyrelsens reglemente. Det innebär att en del beslutanderätt och ansvarsområden överförs från kommunstyrelsen till den nya nämnden.

Ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt beslutas alltid av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen bereder alla ärenden till fullmäktige.

Följande beslutanderätt föreslås strykas från kommunstyrelsens reglemente:

 • 7 avseende delegering från fullmäktige, punkt 8-12. Punkterna rör samhällsbyggnad.
 • 15 avseende vatten och avlopp samt renhållning.
 • 16 avseende skötsel av allmänna platser.

Ändringsförslagen redovisas i ”Bilaga 1. Förslag på reviderat reglemente för kommunstyrelsen”.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas och gäller från och med den dagen beslut om ny nämndorganisation trätt i kraft och tillsvidare.
 2. Reglementet ersätter tidigare beslutat reglemente från och med den dagen beslut om ny nämndorganisation trätt i kraft.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens reglemente.pdf

Bilaga 1. Förslag på reviderat reglemente för kommunstyrelsen.pdf

§64 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Diarienummer 2024/KS 0098

Kommunstyrelsens beslut

 1. Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas och gäller från och med den dagen beslut om ny nämndorganisation trätt i kraft och tillsvidare.
 2. Delegationsordningen ersätter tidigare beslutad delegationsordning den dagen beslut om ny nämndorganisation trätt i kraft, i enlighet med beslut i kommunfullmäktige.

 

Beskrivning av ärendet

I ärendet föreslås revideringar i befintlig delegationsordning för kommunstyrelsen.

Ändringsförslagen beror dels på förändringar i nämndorganisationen och tillblivelsen av en samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnd. Det innebär att en del beslutanderätt och ansvarsområden överförs från kommunstyrelsen till den nya nämnden.

Övriga ändringsförslag föranleds av ordinarie översyn av delegationsordningen, såsom följsamhet gentemot ny lagstiftning, behov i verksamheten och språkliga och redaktionella ändringar.

Ändringsförslagen redovisas i tjänsteskrivelsen och i bilaga 1, förslag på reviderad delegationsordning med ändringsmarkeringar.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

 1. Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas och gäller från och med den dagen beslut om ny nämndorganisation trätt i kraft och tillsvidare.
 2. Delegationsordningen ersätter tidigare beslutad delegationsordning den dagen beslut om ny nämndorganisation trätt i kraft, i enlighet med beslut i kommunfullmäktige.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.pdf

Bilaga delegationsordning kommunstyrelsen med ändringsmarkeringar.pdf

§65 Arbetsordning för kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)

Diarienummer 2024/KS 0169

Kommunstyrelsens beslut

 1. Arbetsordning för kommunstyrelsens utskott (KSAU) antas.
 2. Beslutet gäller från det datum då nuvarande kommunledningsutskott ersätts av kommunstyrelsens arbetsutskott, i enlighet med beslut i kommunfullmäktige.

 

Beskrivning av ärendet

Förändringar i nämndorganisationen har föreslagits träda i kraft den 31 maj 2024. Dessa innebär bland annat att det stadsbyggnads- och hållbarhetsutskott som idag tillhör kommunstyrelsen föreslås upphöra. Det kvarvarande utskottet under kommunstyrelsen, kommunledningsutskottet, föreslås från samma dag ersättas med kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås vara det enda utskott som bereder ärenden åt kommunstyrelsen. Mot den bakgrunden föreslås den text som tidigare avsåg att avgränsa utskottets funktion i förhållande till stadsbyggnads- och hållbarhetsutskotten utgå. Avgränsningen mellan vilka uppgifter kommunstyrelsen, respektive den nya nämnden kommer att ha, föreslås framgå av respektive organs reglemente

Därför föreslås de skrivningar som tidigare avgränsade kommunledningsutskottets uppdrag i förhållande till stadsbyggnadsutskottet och hållbarhetsutskottet utgå. 

Den borttagna skrivningen föreslås ersättas av en kortare skrivning om att kommunstyrelsens arbetsutskott har till uppgift att bevaka, följa och bereda frågor inom de områden som kommunstyrelsens uppdrag omfattar, enligt kommunstyrelsens reglemente 

Övriga föreslagna förändringar är rent redaktionella. 

De ekonomiska konsekvenserna av förslaget till ny nämndorganisation behandlas i förslaget om bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda.

 

Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

 1. Arbetsordning för kommunstyrelsens utskott (KSAU) antas.
 2. Beslutet gäller från det datum då nuvarande kommunledningsutskott ersätts av kommunstyrelsens arbetsutskott, i enlighet med beslut i kommunfullmäktige.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Arbetsordning för kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU).pdf

Arbetsordning för kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU).pdf

§66 Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)

Diarienummer 2024/KS 0170

Kommunstyrelsens beslut

 1. Datum för kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden under 2024 fastställs enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
 2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att inrätta kommunstyrelsens arbetsutskott.

 

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen fastställer sammanträdesdatum för kommunstyrelsens arbetsutskott, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att inrätta kommunstyrelsens arbetsutskott.

Datumen tar hänsyn till kommunstyrelsens sammanträden och årshjulet för kommunens styrprocess beslutas i och med antagande av kommunplanen.

Sammanträdesdatum 2024

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder onsdagar klockan 13. För månader märkta med asterisk (*) hålls sammanträden enbart vid brådskande ärenden.

18 juni*

4 september

25 september

23 oktober

13 november 

18 december

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

 1. Datum för kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden under 2024 fastställs enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
 2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att inrätta kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU).pdf

§67 Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda

Diarienummer 2024/KS 0176 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Förslag till revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun, inklusive bilagor 1-3, antas. 
 2. Bestämmelserna ersätter tidigare bestämmelser beslutade av kommunfullmäktige 2023-06-21 § 46.

Reservationer

Mats Lindblom (L) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga)

Deltar inte i beslutet

Inger Gemicioglu (V) deltar inte i beslutet.

 

Beskrivning av ärendet

Gällande bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda beslutades av kommunfullmäktige den 21 juni 2023 § 46. Det politiska styret i kommunen har förändrats och en ändring av nämndstrukturen ska genomföras. Med anledning av detta har det gjorts en översyn av bestämmelserna om arvoden och ersättningar för förtroendevalda och ett antal ändringar föreslås. 

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Förslag till revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun, inklusive bilagor 1-3, antas. 
 2. Bestämmelserna ersätter tidigare bestämmelser beslutade av kommunfullmäktige 2023-06-21 § 46.

Yrkanden

Mats Lindblom (L) ändringsyrkar att ersättningen för kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ska lämnas oförändrat i förslaget.

Raymond Moubé (C) ändringsyrkar att ersättningen för kommunstyrelsens 1:e vice ordförande samt byggnadsnämndens ordförande ska lämnas oförändrat i förslaget.

Peter Freij (M) och Klara Watmani (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Mats Lindbloms (L) ändringsyrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Raymond Moubés (C) ändringsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Votering begärs.

 

Ordförande utser ordförandeförslaget till huvudförslag. Sedan ställer ordförande frågan om Mats Lindbloms (L) ändringsyrkande ska vara motförslag i voteringen. Ordförande ställer frågan om Raymond Moubés (C)  ändringsyrkande ska vara motförslag i voteringen. Ordförande finner att Mats Lindbloms (L) ändringsyrkande ska vara motförslag i voteringen. 

Votering om motförslag begärs. Följande röstordning fastställs:

Den som vill att Mats Lindbloms (L) ändringsyrkande ska vara motförslag röstar ja.

Den som vill att Raymond Moubés (C) ändringsyrkande ska vara motförslag röstar nej.

 

Resultat: 2 ja, 1 nej och 12 avstår. Hur var och en röstat framgår av bilagt röstningsprotokoll. Ordföranden finner att Mats Lindbloms (L) ändringsyrkande ska vara motförslag i voteringen.

 

Sedan fastställs följande röstordning:

Den som yrkar bifall till ordförandeförslaget röstar ja.

Den som yrkar bifall till Mats Lindbloms (L) ändringsyrkande röstar nej.

Resultat: 8 ja, 2 nej och 5 avstår. Hur var och en röstat framgår av bilagt röstningsprotokoll. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Särskilda yttranden

Raymond Moubé (C) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Inger Gemicioglu (V) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Bilagor

Tjänsteskrivelse Revidering av bestämmelser om ersättning och arvoden till förtroendevalda.pdf

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun - med ändringsmarkeringar.pdf

 • Bilaga 1-3 ersättning och arvoden till förtoendevalda.pdf

§68 Regler för ersättares tjänstgöring *

Diarienummer 2024/KS 0167

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- För resterande mandatperiod till och med 2026 gäller följande regler för ersättares tjänstgöring:

 • Socialdemokraterna (S): S, M, V, C, MP, L, KD
 • Moderaterna (M): M, S, KD, SD, C, L, MP, V
 • Miljöpartiet (MP): MP
 • Liberalerna (L): L
 • Centerpartiet (C): C 
 • Vänsterpartiet (V): V, S, M, MP, C
 • Kristdemokraterna (KD):KD, SD, M
 • Sverigedemokraterna (SD): SD, KD

 

Beskrivning av ärendet

Inom respektive partigrupper inträder ersättare i den ordning de upptagits i kommunfullmäktiges protokoll vid valförrättningen.

Dessa regler ska tillämpas om inte lag eller annan förrättning föreskriver annat om ersättares tjänstgöring. Vid fyllnadsval efter ersättare avgått ur majoritetsvald styrelse, nämnd eller annat organ ska den nyvalda ersättaren placeras efter övriga ersättare inom den egna partigruppen.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

- För resterande mandatperiod till och med 2026 gäller följande regler för ersättares tjänstgöring:

 • Socialdemokraterna (S): S, M, V, C, MP, L, KD
 • Moderaterna (M): M, S, KD, SD, C, L, MP, V
 • Miljöpartiet (MP): MP
 • Liberalerna (L): L
 • Centerpartiet (C): C 
 • Vänsterpartiet (V): V, S, M, MP, C
 • Kristdemokraterna (KD):KD, SD, M
 • Sverigedemokraterna (SD): SD, KD

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

§69 Årsredovisning Södertörns Överförmyndarnämnd 2023 *

Diarienummer 2024/KS 0103

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Årsredovisningen för 2023 för Södertörns överförmyndarnämnd noteras.
 2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

 

Beskrivning av ärendet

Södertörns överförmyndarnämnd har sammanställt årsredovisningen för nämndens verksamhet 2023. Nämnden beslutade 2024-01-31, § 4, att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Årsredovisningen med revisionsberättelse och granskning av årsbokslut för Södertörns överförmyndarnämnd redovisas i bilagor.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte 

har genomförts.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Årsredovisningen för 2023 för Södertörns överförmyndarnämnd noteras.
 2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

4.pdf

Bilaga 1 Södertörns överförmyndarnämnds årsredovisning 2023 rev.pdf

Tjänsteskrivelse Årsredovisning Södertörns Överförmyndarnämnd 2023.pdf

§70 Årsredovisning för Södertörns Brandförsvarsförbund 2023 *

Diarienummer 2024/KS 0104

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Årsredovisningen för Södertörns Brandförsvarsförbund 2023 noteras.
 2. Ledamöterna i Södertörns Brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023. 

Jäv

Anders Linder (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

 

Beskrivning av ärendet

Södertörns Brandförsvarsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2023. Direktionen för förbundet beslutade 2024-03-22, § 16, att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Årsredovisningen med revisionsberättelse och granskning av årsbokslut för Södertörns brandförsvarsförbund 2023 redovisas i bilagor.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Årsredovisningen för Södertörns Brandförsvarsförbund 2023 noteras.
 2. Ledamöterna i Södertörns Brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023. 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

2024-03-22 Direktjustering signed.pdf

REVISIONSDOKUMENT.zip

Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Södertörns Brandförsvarsförbund 2023.pdf

16 - Årsredovisning 2023 hel.pdf

§71 Årsredovisning Samordningsförbundet Östra Södertörn 2023 *

Diarienummer 2024/KS 0105

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Årsredovisningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2023 noteras.
 2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Jäv

Peter Freij (M) och Ajda Asgari (MP) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

 

Beskrivning av ärendet

Samordningsförbundet Östra Södertörn har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2023. Styrelsen för förbundet beslutade 2024-03-22, § 5, att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Årsredovisningen med revisionsberättelse och granskning av årsbokslut för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2023 redovisas i bilagor.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Årsredovisningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2023 noteras.
 2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

Revisionsberättelse_KPMG_Östra Södertörn 2023.pdf

Samordningsforbundet-Ostra-Sodertorn-revisionsberattelse-signed-7053987.pdf

Protokoll styrelsen 22 mars 2024_sign.pdf

Årsredovisning_2023_SIGN.pdf

Rapport - Granskning av årsredovisning Samordningsförbundet Östra Södertörn 2023.pdf

Tjänsteskrivelse Årsredovisning Samordningsförbundet Östra Södertörn 2023.pdf

§72 Antagande av detaljplan för Vidablick 4

Diarienummer KSM-2021-1053-214

Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för fastigheten Vidablick 4 antas.

 

Beskrivning av ärendet

Planområdet omfattar fastigheten Vidablick 4 som idag är bebyggd med en villa. Planförslaget innebär att fastigheten kan styckas i två delar. Förslaget är utformat för att ta hänsyn till områdets karaktär avseende topografi, natur och bebyggelse. Detaljplanen tas fram med standardförfarande.

Planarbetet finansieras genom ett plankostnadsavtal som upprättats med fastighetsägaren.

En enklare prövning av barnets bästa har genomförts inför samråd och återfinns i bilaga 5.  Möjligheten att ordna lekutrymmen på privat tomt bedöms som god. I området finns närhet till förskola och kommunalägd mark med möjlighet till naturlek.

stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet 2024-04-24, § 11.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

- Detaljplan för fastigheten Vidablick 4 antas.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2024-04-24 § 11.pdf

Tjänsteskrivelse Vidablick.pdf

Bilaga 1 Plankarta Vidablick 4 antagande.pdf

Bilaga 2 Planbeskrivning Vidablick 4 antagande.pdf

Bilaga 3 Samrådsredogörelse.pdf

Bilaga 4 Granskningsutlåtande.pdf

Bilaga 5 Checklista för en prövning av barnens bästa, februari 2022.pdf

Bilaga 6 Undersökning av betydande miljöpåverkan för detaljplan för Vidablick 4.pdf

Bilaga 7 PM dagvattenutredning Ronny Olsson Ingenjörsbyrå AB (2023-04-05).pdf

Bilaga 8 Körspårsutredning Vidablick 4, Lov och Kontroll (2023-03-20).pdf

Bilaga 9 Vidablick 4 dagvatten och grundvatten, Momentux (2023-08-09).pdf

Bilaga 10 Geoteknisk utlåtande (Viak AB, 1975).pdf

Bilaga 11 Geoteknisk utlåtande (Viak AB, 1975)-Bilaga karta.pdf

§73 Tillgänglighetsplan Tyresö kommun 2025

Diarienummer 2024/KS 0114 003

Kommunstyrelsens beslut

 1. Tillgänglighetsplan 2025 antas.
 2. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2025 behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan.
 3. Kommunövergripande förslag till aktiviteter 2025 behandlas av kommunstyrelsen.

 

Beskrivning av ärendet

Kommunala tillgänglighetsrådets arbetsgrupp för tillgänglighetsplan 2025 har i samverkan med förvaltningarnas tillgänglighetsansvariga tagit fram ett förslag till tillgänglighetsplan för år 2025. Som underlag för arbetet har bland annat tidigare aktiviteter och prioriterade områden legat, samt diskussioner förts i syfte att finna lämpliga aktiviteter och indikatorer för år 2025. Utöver detta har en mindre revidering genomförts.

Kommunala tillgänglighetsrådet har berett ärendet 2024-04-10, § 10.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

 1. Tillgänglighetsplan 2025 antas.
 2. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2025 behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan.
 3. Kommunövergripande förslag till aktiviteter 2025 behandlas av kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

Kommunala tillgänglighetsrådet protokollsutdrag 2024-04-10 § 10.pdf

Slutligt Förslag till Tillgänglighetsplan Tyresö kommun 2025 med ändringsmarkeringar.docx

Slutligt Förslag till Tillgänglighetsplan Tyresö kommun 2025 utan ändringsmarkeringar.docx

§74 Kommunstyrelsens delegationsbeslut

Diarienummer 2024/KS 0083

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälda delegationsbeslut noteras.

 

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Hållbarhetsutskottet 2024-04-24, se https://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskottet/dagordning?date=2024-04-24
Stadsbyggnadsutskottet 2024-04-24 se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2024-04-24

Bilagor

Delegationsbeslut brukaravtal.pdf

Delegationsbeslut avgångsvederlag 2024 KSP 0011.pdf

Delegationsbeslut avgångsvederlag 2024 KSP 0010.pdf

Delegationsbeslut avgångsvederlag 2024 KSP 0008.pdf

Delegationsbeslut disciplinspåföljd 2024 KSP 0007.pdf

Delegationsbeslut överenskommelse om avslut av anställning 2024 KSP 0006.pdf

Delegationsbeslut avgångsvederlag 2024 KSP 0009.pdf

Delegationsbeslut samhällsbyggnadskontoret 1 april - 29 april.pdf

§75 Kommunstyrelsens meddelanden

Diarienummer 2024/KS 0006

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

 

Beskrivning av ärendet

Handlingar till kommunstyrelsen för kännedom.

Bilagor

meddelandehtml.html

DNR-2024-1354-1-Följebrev Miljöprogram 2030 för Stockholms stad, KS 2023_682.pdf

DNR-2024-1354-1-KS2023_682 Bilaga1.pdf

DNR-2024-1354-1-Kopia av godkänt tjänsteutlåtande_ KS 2023_682 Tjänsteutlåtande .pdf

DNR-2024-1354-1-KS2023_682 Bilaga2.pdf

Cirkulär 24_23_2024 års ekonomiska vårproposition samt Vårändringsbudget för 2024.pdf

Anslag och närvaro SÖFN 20240417.pdf

Cirkulär 24_06 HÖK 24 Kommunal.pdf

Cirkulär 24_03 HÖK 24 OFR Lärare.pdf

Rapport Södertörn 2023.pdf

Cirkulär 24_25 Sotningsindex 2024.pdf

Circulär 24_22 Definitivt OPI för 2024.pdf

Tyresö ån protokoll konstituerande-styrelsemote_20240418-sign.pdf

Tyresö ån Protokoll Förbundsmöte_20240418-sign.pdf

Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-04-18 § 37.docx

Statistik över ej verkställda beslut enligt SoL.pdf

Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-04-22 § 34.pdf

Tjänsteskrivelse redovisning av statsbidrag ÄON 2023.pdf

Bilaga ÄON sökta statsbidrag 2023.pdf

Tjänsteskrivelse - Sökta och beviljade statsbidrag 2023.pdf

Bilaga.pdf

Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-04-24 § 45.docx

Cirkulär 24_27 Aktuell Ekonomi Planeringsförutsättningar för åren 2024-2028.pdf

Cirkulär 24_09 Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare – PAN 24 med Svenska Kommunalarbetareförbundet.pdf

Bilagor
§ 75 Anslag och närvaro SÖFN 20240417.pdf (304 kb) § 75 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-04-18 § 37.pdf (127 kb) § 75 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-04-24 § 45.pdf (99 kb) § 75 Bilaga ÄON sökta statsbidrag 2023.pdf (60 kb) § 75 Bilaga.pdf (558 kb) § 75 Circulär 24_22 Definitivt OPI för 2024.pdf (193 kb) § 75 Cirkulär 24_03 HÖK 24 OFR Lärare.pdf (185 kb) § 75 Cirkulär 24_06 HÖK 24 Kommunal.pdf (184 kb) § 75 Cirkulär 24_09 Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare – PAN 24 med Svenska Kommunalarbetareförbundet.pdf (155 kb) § 75 Cirkulär 24_23_2024 års ekonomiska vårproposition samt Vårändringsbudget för 2024.pdf (229 kb) § 75 Cirkulär 24_25 Sotningsindex 2024.pdf (108 kb) § 75 Cirkulär 24_27 Aktuell Ekonomi Planeringsförutsättningar för åren 2024-2028.pdf (436 kb) § 75 DNR-2024-1354-1-Följebrev Miljöprogram 2030 för Stockholms stad, KS 2023_682.pdf (380 kb) § 75 DNR-2024-1354-1-Kopia av godkänt tjänsteutlåtande_ KS 2023_682 Tjänsteutlåtande .pdf (853 kb) § 75 DNR-2024-1354-1-KS2023_682 Bilaga1.pdf (2 127 kb) § 75 DNR-2024-1354-1-KS2023_682 Bilaga2.pdf (467 kb) § 75 Rapport Södertörn 2023.pdf (202 kb) § 75 Statistik över ej verkställda beslut enligt SoL.pdf (127 kb) § 75 Tjänsteskrivelse - Sökta och beviljade statsbidrag 2023.pdf (183 kb) § 75 Tjänsteskrivelse redovisning av statsbidrag ÄON 2023.pdf (108 kb) § 75 Tyresö ån Protokoll Förbundsmöte_20240418-sign.pdf (966 kb) § 75 Tyresö ån protokoll konstituerande-styrelsemote_20240418-sign.pdf (788 kb) § 75 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-04-22 § 34.pdf (93 kb)