Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2015-12-17

Sammanträde 2015-12-17

Datum
Klockan
08:30
Plats
Myggdalen

1 Information från Tyresåns vattenvårdsförbund

Dnr 2015/SBF 0177

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Iréne Lundberg från Tyresåns vattenvårdsförbund kommer och informerar utskottet.

2 Information om planer och entreprenader

Dnr 2015/SBF 0178

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadschef Sara Kopparberg informerar om pågående projekt i kommunen.

3 Planbesked för Plåtslagaren 11

Dnr 2015/ KSM 0721

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott bedömer att det skulle kunna vara möjligt att göra en ändring genom tillägg till gällande detaljplaner, 180 - Södra Lindalens arbetsplatsområde och 205 - Del av Södra Lindalens arbetsplatsområde, för fastigheten Plåtslagaren 11 för att möjliggöra en utbyggnad av verksamheten. Planarbetet beräknas kunna inledas under kv.4 2015.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Plåtslagaren 11, Radiovägen 16 och 20 i Lindalens verksamhetsområde inkom till kommunen i oktober 2015 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att möjliggöra en utökad byggrätt så att befintlig verksamhet kan byggas ut.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle kunna vara möjligt att göra en ändring genom tillägg till befintlig detaljplan för att möjliggöra en utbyggnad av verksamheten. Planändringen kan tas fram med begränsat standardförfarande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Planbesked.pdf

4 Planuppdrag för Plåtslagaren 11

Dnr 2015/ KSM 0920.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott bedömer att det skulle kunna vara möjligt att göra en ändring genom tillägg till gällande detaljplaner, 180 - Södra Lindalens arbetsplatsområde och 205 - Del av Södra Lindalens arbetsplatsområde, för fastigheten Plåtslagaren 11 för att möjliggöra en utbyggnad av verksamheten. Planarbetet kan ske med begränsat standardförfarande och beräknas kunna inledas under kv.4 2015.

Genomförandet av ändringen av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11§, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4. En miljöbedömning med MKB bedöms därför inte behöva upprättas i samband med planprocessen.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Plåtslagaren 11, Radiovägen 16 och 20 i Lindalens verksamhetsområde inkom till kommunen i oktober 2015 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att bebygga mark som i gällande detaljplan är förlagd med prickmark och därmed utöka byggrätten inom fastigheten. Syftet med utbyggnaden är att kunna utöka verksamheten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Start-PM, planuppdrag.pdf
Behovsbedömning_Plåtslagaren11.pdf

5 Planbesked Apelvägen 15-17

Dnr 2015/KSM 0829.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för fastigheterna Tyresö 1:540 och Tyresö 1:541 vid Apelvägen 15-17 i Tyresö Strand för att möjliggöra för bostäder. Planarbetet beräknas tidigast kunna inledas under kv. 3, 2015.

Beskrivning av ärendet
BoAktivt inkom till kommunen i oktober 2015 med en förfrågan om att upprätta detaljplan för fastigheterna Tyresö 1:540 och Tyresö 1:541 för att göra det möjligt att uppföra nya bostäder vid Apelvägen i Tyresö Strand.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle kunna vara möjligt att göra en detaljplan för att möjliggöra angiven markanvändning.

Ansökan om planbesked rör sig om lägenheter enligt konceptet BoAktivt. Detta innebär lägenhetsmoduler kring en gemensam uppvärmd och inglasad gård med fokus på boende för människor i högre ålder. Kommunen har i gällande översiktsplan från 2008 angivit området i Tyresö Strand mellan Tyresövägen, Prästgårdsvägen och Apelvägen som ett område för kommunal verksamhet och område för bostadsbebyggelse. Närmare anges att området främst är avsett för äldreboende, men att det är stort nog att även rymma vanliga bostäder (tätare bostadsbebyggelse) och eventuellt vårdcentral. Området är inte detaljplanelagt.

Bilagor
Planbesked Apelvägen (utökat), underskriven.pdf

6 Planuppdrag för Apelvägen 15-17

Dnr 2015/KSM 0918.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för bostäder inom fastigheterna Tyresö 1:540 och Tyresö 1:541 vid Apelvägen 15-17 i Tyresö strand för gemensam handläggning som tidigare givet planuppdrag (beslut 2015-09-24) för bostäder, vårdcentral samt särskilt boende vid Apelvägen.

2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalken 6 kap. 11 § med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.

Beskrivning av ärendet
Det nu aktuella området föreslås i gällande översiktsplan från 2008 att användas för kommunal verksamhet och bostadsbebyggelse. Området ansluter till planområde för tidigare givet planuppdrag för bostäder, vårdcentral och särskilt boende längs Apelvägen, beslutat av Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-09-24.

BoAktivt inkom till kommunen i oktober 2015 med en förfrågan om att upprätta detaljplan för fastigheterna Tyresö 1:540 och Tyresö 1:541 för att göra det möjligt att uppföra nya bostäder enligt deras koncept särskilt anpassat för människor i högre ålder vid Apelvägen i Tyresö Strand. Då området gränsar till intilliggande planområde bedöms dessa båda projekt kunna inrymmas i samma detaljplan och ett beslut om utökat planuppdrag föreslås därför.

Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av ca 50 nya bostäder i form av lägenhetsmoduler kring en gemensam, inglasad gård i 2-3 våningar. Parkering löses främst i underjordsgarage bortsett från besöks- och handikappsparkering.

Bilagor
Start-PM utökat Apelvägen.pdf
Behovsbedömning_Apelvägen15-17_Utökat_medbilaga.pdf

7 Samråd för Maria Sofias väg

Dnr 2013/KSM 0796.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut planförslaget för Maria Sofias väg på samråd.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Bostäder vid Maria Sofias väg. Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av nya bostäder i flerbostadshus inom aktuella fastigheter vid Maria Sofias väg. Planen möjliggör att fler ska kunna bosätta sig i Tyresö Strand och möjliggör en bredare demografisk blandning genom tillkomsten av mindre lägenheter som ofta efterfrågas av unga och äldre. Den nya bebyggelsen ska utgöra en ny årsring till Tyresö Trädgårdsstad och den utformning och karaktär som kännetecknar denna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, underskriven.pdf
Planbeskrivning samrad Maria Sofia.pdf
Plankarta samrad Maria Sofia.pdf
Behovsbedömning_Bostäder vid Maria Sofias väg.pdf

8 Beslut om granskning Fornudden

Dnr 2015/KSM 0173.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Granskningshandlingarna gällande detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende inom, eller inom del av fastigheterna Kumla 3: 1264, 3: 93, 3: 1247, 3: 656 m.fl. godkänns.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta ut förslaget på granskning.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser beslut om granskning gällande detaljplaneförslag för en ny skola (F-9) samt nytt vård- och omsorgsboende (ca 50-60 lägenheter) vid Fornudden, Trollbäcken. Planförslaget var på samråd mellan den 26 maj 2015 och 10 augusti 2015. Inför detaljplanens granskningsskede har förskola och bostäder utgått ur planen. Detaljplanen upprättas med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL i dess lydelse efter den 1 januari 2015).

Fler handlingar utsänds senare.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning, underskriven.pdf

9 Beslut om upphävande av § 113 Fornudden

Dnr 2015/KSM 0173.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att samråda om upphävande av 113§-förordnandet inom detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende vid Fornudden i samband med granskningen av planen.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för skola och vård- och omsorgsboende vid Fornudden i Trollbäcken. Planområdet omfattas av ett 113 § -förordnande som måste upphävas innan detaljplanen kan antas. Upphävandet måste kommuniceras med alla sak-ägare inom den byggnadsplan som berörs av den pågående planläggningen. För upphävande ansöks hos länsstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse samråd 113§, underskriven.pdf

10 Gestaltningsprogram för Fornuddsparken

Dnr 2015/KSM 0987.330

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Information om gestaltningsprogram med förslag till förädling och utveckling av Fornuddsparken i Trollbäcken noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har under 2014 genomfört en utredning av framtida lokaler för kommunens förskolor och grundskolor.

Förslaget innebär en satsning på färre, större enheter. En av de föreslagna nya skolorna ligger i den norra delen av Fornuddsparken, vilket förutsätter att det befintliga äldreboendet Ängsgården rivs. Elevunderlaget har bedömts till 700 elever, från förskoleklass till årskurs 9.
Den nya skolans föreslagna placering tar parkmark i anspråk, men kan komma att bli ett värdefullt avslut av parken mot norr och fungera som en fond i det annars visuellt obegränsade parkrummet.

På den befintliga skoltomten mellan Fornuddsvägen och Parkvägen föreslås möjlighet till uppförande av en ny förskola med plats för ca 120 barn inklusive gemensamhets- och utevistelseytor samt angöring och parkering.
Norr om den föreslagna förskolan mot Fornuddsvägen föreslås möjlighet till uppförande av ett nytt äldreboende med plats för ca 60 lägenheter inklusive gemensamhets- och utevistelseytor samt angöring och parkering.

Med anledning av att delar av Fornuddsparken tas i anspråk har detta gestaltningsprogram tagits fram.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_underskriven.pdf
Fornuddsparken_Gestaltningsprogram_lågupplöst_151207.pdf

11 Beslut om saluplatser för foodtrucks

Dnr 2015/KSM 0972.510

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Uppställning av så kallade foodtrucks på platser som upplåts för kommersiell verksamhet av mindre omfattning godkänns.

2. Tillstånd gäller under förutsättning att relevanta tillstånd för hantering av livsmedel samt uppställning på offentlig plats finns samt att platsen hålls städad och att avfall transporteras bort av verksamhetsutövaren.

3. Gällande taxa som för kommersiell verksamhet av mindre omfattning på offentlig plats ska tillämpas för foodtrucks.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har vid ett flertal tillfällen fått förfrågan om tillstånd för att sälja mat tillfälligt på allmän platsmark med så kallade foodtrucks.

Hittills har inte dessa förfrågningar lett till att någon fått godkännande att ställas upp på kommunens. Frågan har nu gått på en mindre remissrunda till fritidsenheten i kommunen samt nuvarande förvaltare för Tyresö centrum, Newsec Asset Management.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att försäljning med foodtrucks ska tillåtas på saluplatser för kommersiell verksamhet i mindre omfattning. Dock har hänsyn tagits till de synpunkter som kom fram vid remissrunda, det vill säga inga foodtrucks på Bollmora torg tills vidare.

Villkoren för foodtrucks blir desamma som för övrig kommersiell verksamhet i mindre omfattning, det vill säga, polistillstånd och kommunens godkännande. Det tillkommer tillstånd från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Bilagor
Tjänsteskrivelse food trucks.pdf

12 Information om Norra Tyresö Centrum

Dnr 2015/SBF 0019

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planarkitekt Carolin Andersson och exploateringsingenjör Pia Björnhård föredrar aktuell information rörande Norra Tyresö Centrum.

13 Rapporter

Dnr 2015/SBF 0012

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningens månadsrapport.

Bilagor
Månadsrapport SBF.pdf

14 Anmälan av delegationsbeslut 2015

Dnr 2015/SBF 0003

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beslut fattade på delegation redovisas i bifogad bilaga.

Bilagor
Delegationsbeslut - bilaga PDF.pdf

§175 Information från Tyresåns vattenvårdsförbund

Dnr 2015/SBF 0177

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Iréne Lundberg från Tyresåns vattenvårdsförbund kommer och informerar utskottet.

§176 Information om planer och entreprenader

Dnr 2015/SBF 0178

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadschef Sara Kopparberg informerar om pågående projekt i kommunen.

Beslut/Protokollsutdrag
§176_prot_20151217.pdf (164 kb)

§177 Planbesked för Plåtslagaren 11

Dnr 2015/KSM 0721 214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott bedömer att det skulle kunna vara möjligt att göra en ändring genom tillägg till gällande detaljplaner, 180 - Södra Lindalens arbetsplatsområde och 205 - Del av Södra Lindalens arbetsplatsområde, för fastigheten Plåtslagaren 11 för att möjliggöra en utbyggnad av verksamheten. Planarbetet beräknas kunna inledas under kv.4 2015.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Plåtslagaren 11, Radiovägen 16 och 20 i Lindalens verksamhetsområde inkom till kommunen i oktober 2015 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att möjliggöra en utökad byggrätt så att befintlig verksamhet kan byggas ut.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle kunna vara möjligt att göra en ändring genom tillägg till befintlig detaljplan för att möjliggöra en utbyggnad av verksamheten. Planändringen kan tas fram med begränsat standardförfarande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Planbesked.pdf

§178 Planuppdrag för Plåtslagaren 11

Dnr 2015/KSM 0920 214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott bedömer att det skulle kunna vara möjligt att göra en ändring genom tillägg till gällande detaljplaner, 180 - Södra Lindalens arbetsplatsområde och 205 - Del av Södra Lindalens arbetsplatsområde, för fastigheten Plåtslagaren 11 för att möjliggöra en utbyggnad av verksamheten. Planarbetet kan ske med begränsat standardförfarande och beräknas kunna inledas under kv.4 2015.

2. Genomförandet av ändringen av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11§, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4. En miljöbedömning med MKB bedöms därför inte behöva upprättas i samband med planprocessen.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Plåtslagaren 11, Radiovägen 16 och 20 i Lindalens verksamhetsområde inkom till kommunen i oktober 2015 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att bebygga mark som i gällande detaljplan är förlagd med prickmark och därmed utöka byggrätten inom fastigheten. Syftet med utbyggnaden är att kunna utöka verksamheten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Start-PM, planuppdrag.pdf
Behovsbedömning_Plåtslagaren11.pdf

§179 Planbesked Apelvägen 15-17

Dnr 2015/KSM 0829 214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för fastigheterna Tyresö 1:540 och Tyresö 1:541 vid Apelvägen 15-17 i Tyresö Strand för att möjliggöra för bostäder. Planarbetet beräknas tidigast kunna inledas under kv. 1, 2016.

Reservation
Anita Mattsson (S) lämnar en skriftlig reservation för den socialdemokratiska gruppens räkning (se bilaga).

Protokollsanteckning
Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om att det har blivit ett feltryck i beslutsmeningen och att det ska stå att planarbetet beräknas tidigast kunna inledas under kv. 1, 2016. Detta justeras till protokollet.

Beskrivning av ärendet
BoAktivt inkom till kommunen i oktober 2015 med en förfrågan om att upprätta detaljplan för fastigheterna Tyresö 1:540 och Tyresö 1:541 för att göra det möjligt att uppföra nya bostäder vid Apelvägen i Tyresö Strand.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle kunna vara möjligt att göra en detaljplan för att möjliggöra angiven markanvändning.

Ansökan om planbesked rör sig om lägenheter enligt konceptet BoAktivt. Detta innebär lägenhetsmoduler kring en gemensam uppvärmd och inglasad gård med fokus på boende för människor i högre ålder. Kommunen har i gällande översiktsplan från 2008 angivit området i Tyresö Strand mellan Tyresövägen, Prästgårdsvägen och Apelvägen som ett område för kommunal verksamhet och område för bostadsbebyggelse. Närmare anges att området främst är avsett för äldreboende, men att det är stort nog att även rymma vanliga bostäder (tätare bostadsbebyggelse) och eventuellt vårdcentral. Området är inte detaljplanelagt.

Ordförandeförslag
Ordförande yrkar bifall till planuppdraget i enlighet med framlagt förslag.
Ordförande yrkar bifall till Marie Åkesdotters (MP) tilläggsyrkande.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar avslag till förslag till beslut.
Marie Åkesdotter (MP) gör ett tilläggsyrkande som lyder: Planarbetet ska utgå från att utformningen av bebyggelse ska ske utan att det görs avsteg från regeringens riktvärden för trafikbuller.

Beslutsgång
Ordförande ställer bifall mot avslag och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har valt att bifalla ärendet.
Ordförande ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) tilläggsyrkande och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har valt att bifalla yrkandet.

Bilagor
Planbesked Apelvägen (utökat), underskriven.pdf

§180 Planuppdrag för Apelvägen 15-17

Dnr 2015/KSM 0918 214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ger samhällsbyggnads-förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för bostäder inom fastigheterna Tyresö 1:540 och Tyresö 1:541 vid Apelvägen 15-17 i Tyresö strand för gemensam handläggning som tidigare givet planuppdrag (beslut 2015-09-24) för bostäder, vårdcentral samt särskilt boende vid Apelvägen.

2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalken 6 kap. 11 § med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.
Reservation
Anita Mattsson (S) lämnar en skriftlig reservation för den socialdemokratiska gruppens räkning (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Det nu aktuella området föreslås i gällande översiktsplan från 2008 att användas för kommunal verksamhet och bostadsbebyggelse. Området ansluter till planområde för tidigare givet planuppdrag för bostäder, vårdcentral och särskilt boende längs Apelvägen, beslutat av Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-09-24.

BoAktivt inkom till kommunen i oktober 2015 med en förfrågan om att upprätta detaljplan för fastigheterna Tyresö 1:540 och Tyresö 1:541 för att göra det möjligt att uppföra nya bostäder enligt deras koncept särskilt anpassat för människor i högre ålder vid Apelvägen i Tyresö Strand. Då området gränsar till intilliggande planområde bedöms dessa båda projekt kunna inrymmas i samma detaljplan och ett beslut om utökat planuppdrag föreslås därför.

Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av ca 50 nya bostäder i form av lägenhetsmoduler kring en gemensam, inglasad gård i 2-3 våningar. Parkering löses främst i underjordsgarage bortsett från besöks- och handikappsparkering.

Ordförandeförslag
Ordförande yrkar bifall till planuppdraget i enlighet med framlagt förslag.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar avslag till förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer bifall mot avslag och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har valt att bifalla ärendet.

Bilagor
Start-PM utökat Apelvägen.pdf
Behovsbedömning_Apelvägen15-17_Utökat_medbilaga.pdf

§181 Samråd för Maria Sofias väg

Dnr 2013/KSM 0796 214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut planförslaget för Maria Sofias väg på samråd.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar ett särskilt yttrande för den socialdemokratiska gruppens räkning (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Bostäder vid Maria Sofias väg. Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av nya bostäder i flerbostadshus inom aktuella fastigheter vid Maria Sofias väg. Planen möjliggör att fler ska kunna bosätta sig i Tyresö Strand och möjliggör en bredare demografisk blandning genom tillkomsten av mindre lägenheter som ofta efterfrågas av unga och äldre. Den nya bebyggelsen ska utgöra en ny årsring till Tyresö Trädgårdsstad och den utformning och karaktär som kännetecknar denna.

Ordförandeförslag
Ordförande yrkar avslag till Marie Åkesdotters (MP) tilläggsyrkande.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) gör ett tilläggsyrkande som lyder: Planarbetet ska utgå från att utformningen av bebyggelse ska ske utan att det görs avsteg från regeringens riktvärden för trafikbuller.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) tilläggsyrkande och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har valt att avslå yrkandet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, underskriven.pdf
Planbeskrivning samrad Maria Sofia.pdf
Plankarta samrad Maria Sofia.pdf
Behovsbedömning_Bostäder vid Maria Sofias väg.pdf

§182 Beslut om granskning Fornudden

Dnr 2015/KSM 0173 214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Granskningshandlingarna gällande detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende inom, eller inom del av fastigheterna Kumla 3: 1264, 3: 93, 3: 1247, 3: 656 m.fl. godkänns.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta ut förslaget på granskning.

Reservation
Anita Mattsson (S) lämnar en skriftlig reservation för den socialdemokratiska gruppens räkning (se bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) lämnar en skriftlig reservation för den miljöpartistiska gruppens räkning (se bilaga).

Ersättaryttrande
Marcus Obligado (V) lämnar ett ersättaryttrande (se bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat avslag till förslaget om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser beslut om granskning gällande detaljplaneförslag för en ny skola (F-9) samt nytt vård- och omsorgsboende (ca 50-60 lägenheter) vid Fornudden, Trollbäcken. Planförslaget var på samråd mellan den 26 maj 2015 och 10 augusti 2015. Inför detaljplanens granskningsskede har förskola och bostäder utgått ur planen. Detaljplanen upprättas med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL i dess lydelse efter den 1 januari 2015).

Ordförandeförslag
Ordförande yrkar bifall till granskningsförslaget i enlighet med framlagt förslag.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att man ska titta på andra alternativ, så som mindre skolor i Fornudden, utreda en skola i Skälsätra samt hitta alternativ till omsorgsboendet.
Anita Mattsson (S) yrkar avslag till förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer Anita Mattssons (S) avslagsyrkande mot Marie Åkesdotters (MP) ändringsyrkande och finner att Anita Mattssons (S) avslagsyrkande har vunnit.
Ordförande ställer bifall mot avslag och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har valt att bifalla ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning, underskriven.pdf
2_granskning_planbeskrivning_fornudden_skola_vårdboende.pdf
1_granskning_plankarta_A0_1_500_DPfornudden.pdf
Samrådsredogörelse DP skola, förskola, äldreboende och bostäder vid Fornudden.pdf
Kvalitetsprogram vård- och omsorgsboende vid Fornudden.pdf
20151019_Dagvattenutredning_Fornuddsparken.pdf
14181 Rapport B Fornudden 151111.pdf
14181 Ritning B01 Ekvivalentnivåer 151111.pdf
14181 Ritning B02 Maximalnivåer 151111.pdf
Bullerutredning_Åkerlöfhallin_Fornudden 141121.pdf
Bullerutredning_illustration_Åkerlöfhallin141121.pdf
PM_20151113_Trafik_Fornudden.pdf
Bilaga Alstringsresultat.pdf
Bilaga Fördjupad utredning gällande trafikutformning.pdf
Dagvattenutredning_WSP141029_Äldreboende Fornuddsparken.pdf
Dagvattenutredning_WSP141029_Bilaga1 Systemförslag.pdf
Geoteknik_Fornudden_GOLDER_20150831.pdf
Geoteknik_Fornuddsparken_SWECO141009.pdf
Geoteknik_Kumla_3_93_WSP100623__markutredning WSP100930_anm_sanering.pdf
Markteknisk undersökningsrapport_INKL BILAGOR_liten.pdf
PM_20151113_Trafik_Fornudden.pdf
Trafikmätning_Trafikia_Fornuddsvägen_141110.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§182_prot_20151217.pdf (158 kb)
Bilagor
§ 182 §182, MSU, Protokollsutdrag.pdf (325 kb) § 182 1_granskning_plankarta_A0_1_500_DPfornudden.pdf (589 kb) § 182 14181 Rapport B Fornudden 151111.pdf (255 kb) § 182 14181 Ritning B01 Ekvivalentnivåer 151111.pdf (151 kb) § 182 14181 Ritning B02 Maximalnivåer 151111.pdf (151 kb) § 182 2_granskning_planbeskrivning_fornudden_skola_vårdboende.pdf (3 163 kb) § 182 20151019_Dagvattenutredning_Fornuddsparken.pdf (2 801 kb) § 182 Bilaga Alstringsresultat.pdf (15 747 kb) § 182 Bilaga Fördjupad utredning gällande trafikutformning.pdf (423 kb) § 182 Bullerutredning_illustration_Åkerlöfhallin141121.pdf (58 kb) § 182 Bullerutredning_Åkerlöfhallin_Fornudden 141121.pdf (233 kb) § 182 Dagvattenutredning_WSP141029_Bilaga1 Systemförslag.pdf (197 kb) § 182 Dagvattenutredning_WSP141029_Äldreboende Fornuddsparken.pdf (1 951 kb) § 182 Geoteknik_Fornudden_GOLDER_20150831.pdf (1 405 kb) § 182 Geoteknik_Fornuddsparken_SWECO141009.pdf (1 594 kb) § 182 Geoteknik_Kumla_3_93_WSP100623__markutredning WSP100930_anm_sanering.pdf (5 824 kb) § 182 Kvalitetsprogram vård- och omsorgsboende vid Fornudden.pdf (20 831 kb) § 182 Markteknisk undersökningsrapport_INKL BILAGOR_liten.pdf (6 570 kb) § 182 MSU 20151217 §182 Reservation från MP.pdf (44 kb) § 182 MSU 20151217 §182 Reservation från S.pdf (131 kb) § 182 PM_20151113_Trafik_Fornudden (2).pdf (1 319 kb) § 182 PM_20151113_Trafik_Fornudden.pdf (1 319 kb) § 182 Samrådsredogörelse DP skola, förskola, äldreboende och bostäder vid Fornudden.pdf (1 176 kb) § 182 Tjänsteskrivelse granskning, underskriven.pdf (84 kb) § 182 Trafikmätning_Trafikia_Fornuddsvägen_141110.pdf (482 kb)

§183 Beslut om upphävande av § 113 Fornudden

Dnr 2015/KSM 0173 214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att samråda om upphävande av 113§-förordnandet inom detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende vid Fornudden i samband med granskningen av planen.

Marie Åkesdotter (MP) deltar ej i beslutet.

Reservation
Anita Mattsson (S) lämnar en blank reservation för den socialdemokratiska gruppens räkning.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat avslag till förslaget om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för skola och vård- och omsorgsboende vid Fornudden i Trollbäcken. Planområdet omfattas av ett 113 § -förordnande som måste upphävas innan detaljplanen kan antas. Upphävandet måste kommuniceras med alla sak-ägare inom den byggnadsplan som berörs av den pågående planläggningen. För upphävande ansöks hos länsstyrelsen.

Ordförandeförslag
Ordförande yrkar bifall till samrådsförslaget i enlighet med framlagt förslag.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar avslag till förslaget.

Beslutsgång
Ordförande ställer bifall mot avslag och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har valt att bifalla ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse samråd 113§, underskriven.pdf

§184 Gestaltningsprogram för Fornuddsparken

Dnr 2015/KSM 0987 330

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Information om gestaltningsprogram med förslag till förädling och utveckling av Fornuddsparken i Trollbäcken noteras.

De socialdemokratiska ledamöterna deltar ej i beslutet.

Marie Åkesdotter (MP) deltar ej i beslutet.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar ett särskilt yttrande för den socialdemokratiska gruppens räkning (se bilaga).
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande för den miljöpartistiska gruppens räkning (se bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade inte deltagit i beslutet om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har under 2014 genomfört en utredning av framtida lokaler för kommunens förskolor och grundskolor.

Förslaget innebär en satsning på färre, större enheter. En av de föreslagna nya skolorna ligger i den norra delen av Fornuddsparken, vilket förutsätter att det befintliga äldreboendet Ängsgården rivs. Elevunderlaget har bedömts till 700 elever, från förskoleklass till årskurs 9.

Den nya skolans föreslagna placering tar parkmark i anspråk, men kan komma att bli ett värdefullt avslut av parken mot norr och fungera som en fond i det annars visuellt obegränsade parkrummet.

På den befintliga skoltomten mellan Fornuddsvägen och Parkvägen föreslås möjlighet till uppförande av en ny förskola med plats för ca 120 barn inklusive gemensamhets- och utevistelseytor samt angöring och parkering.
Norr om den föreslagna förskolan mot Fornuddsvägen föreslås möjlighet till uppförande av ett nytt äldreboende med plats för ca 60 lägenheter inklusive gemensamhets- och utevistelseytor samt angöring och parkering.

Med anledning av att delar av Fornuddsparken tas i anspråk har detta gestaltningsprogram tagits fram.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_underskriven.pdf
Fornuddsparken_Gestaltningsprogram_lågupplöst_151207.pdf

§185 Beslut om saluplatser för foodtrucks

Dnr 2015/KSM 0972 510

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner uppställning av så kallade foodtrucks på platser som upplåts för kommersiell verksamhet av mindre omfattning.

2. Tillstånd gäller under förutsättning att relevanta tillstånd för hantering av livsmedel samt uppställning på offentlig plats finns samt att platsen hålls städad och att avfall transporteras bort av verksamhetsutövaren.

3. Gällande taxa som för kommersiell verksamhet av mindre omfattning på offentlig plats ska tillämpas för foodtrucks.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har vid ett flertal tillfällen fått förfrågan om tillstånd för att sälja mat tillfälligt på allmän platsmark med så kallade foodtrucks.

Hittills har inte dessa förfrågningar lett till att någon fått godkännande att ställas upp på kommunens. Frågan har nu gått på en mindre remissrunda till fritidsenheten i kommunen samt nuvarande förvaltare för Tyresö centrum, Newsec Asset Management.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att försäljning med foodtrucks ska tillåtas på saluplatser för kommersiell verksamhet i mindre omfattning. Dock har hänsyn tagits till de synpunkter som kom fram vid remissrunda, det vill säga inga foodtrucks på Bollmora torg tills vidare.

Villkoren för foodtrucks blir desamma som för övrig kommersiell verksamhet i mindre omfattning, det vill säga, polistillstånd och kommunens godkännande. Det tillkommer tillstånd från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Bilagor
Tjänsteskrivelse food trucks.pdf

§186 Information om Norra Tyresö Centrum

Dnr 2015/SBF 0019

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planarkitekt Carolin Andersson och exploateringsingenjör Pia Björnhård föredrar aktuell information rörande Norra Tyresö Centrum.

Beslut/Protokollsutdrag
§186_prot_20151217.pdf (164 kb)

§187 Rapporter

Dnr 2015/SBF 0012

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningens månadsrapport.

Bilagor
Månadsrapport SBF.pdf
Uppföljning av budget SBF november.pdf

§188 Anmälan av delegationsbeslut 2015

Dnr 2015/SBF 0003

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beslut fattade på delegation redovisas i bifogad bilaga.

Bilagor
Delegationsbeslut - bilaga PDF.pdf