Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2017-03-22

Sammanträde 2017-03-22

Datum
Klockan
08:30
Plats
Bollmora

1 Beslut om planuppdrag och samråd av detaljplan för förskola vid Akvarievägen

Dnr 2017KSM0094.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Miljö-och samhällsbyggnadsutskottet ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Bollmora 2:1 för att möjliggöra uppförande av ny förskoleverksamhet. Planarbetet kan ske med standardförfarande. I uppdraget ingår samråd. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11§, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4. En miljöbedömning med MKB bedöms därför inte behöva upprättas i samband med planprocessen.

Beskrivning av ärendet
Det aktuella området är beläget i Bollmora vid Akvarievägen, på fastigheten Bollmora 2:1. Området har en area på ca 6450 kvm och består främst av kuperad natur- och blandskogsmark, samt en lekplats. I nordväst ligger förskola Sagan och Stimmets skola, och i nordöst Petterboda parkstråk. I södergränsar området mot ett radhusområde. Angöring till platsen kan ske via Akvarievägen.

Bilagor
Behovsbedömning_Förskola vid Akvarievägen.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

2 Beslut om samråd av detaljplan för Apelvägen

Dnr 2015KSM0918.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott godkänner samrådshandlingarna till detaljplan för Apelvägen i Tyresö strand och ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut förslaget på samråd.

Beskrivning av ärendet
Wallenstam inkom i april 2015 med en förfrågan om att upprätta en detaljplan för området norr om Apelvägen. I april 2015 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ett positivt planbesked. Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av bostäder och ett särskilt boende med parkering och gemensamma vistelseytor. Eftersom kommundelen saknar vårdcentral ska även möjligheten att lokalisera en sådan i anslutning till det särskilda boendet utredas under planarbetet.
I oktober 2015 inkom Boaktivt med en förfrågan om att upprätta detaljplan för fastigheterna Tyresö 1:540 och Tyresö 1:541 för att göra det möjligt att uppföra nya bostäder enligt deras koncept särskilt anpassat för människor i högre ålder vid Apelvägen i Tyresö Strand. Området söder om Apelvägen angränsar till planområdet Wallenstam inkom med förfrågan för uppförande av detaljplan och de båda projekten bedömdes kunna inrymmas i samma plan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Planbeskrivning, Apelvägen.pdf
20170314_Dp_Apelvägen_PKsamråd_FOKUS_A1_S.pdf

3 Beslut om granskning för ändring av detaljplan för Brevik 1:99

Dnr 2016KSM1731.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Kommunstyrelsens miljö-och samhällsbyggnadsutskott godkänner granskningshandlingarna gällande ändring av detaljplan för Brevik 1:99 och ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta förslaget till granskning.

Beskrivning av ärendet
Syftet med denna detaljplaneändring är att justera gränsen mellan kvartersmark och vattenområde inom fastigheten, för att denna bättre ska överenstämma med strandlinjen faktiska läge. Detaljplaneändringen upprättas enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) i dess lydelse efter den 1 januari 2015 med standardförfarande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Planbeskrivning_granskning_Ändring av detaljplan_Brevik 1-99.pdf
DP-Brevik199_PKgranskning_FOKUS-A3-L.pdf
Samrådsredgörelse_Brevik 1.99.pdf

4 Motion om bostadsbyggande i Tyresö kommun *

Dnr 2016/KS 0366 001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion den 24 november 2016. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och till Tyresö Bostäder AB. Med anledning av att bristen på hyresrätter i regionen leder till lägre tillväxt, bland annat genom att det blir svårare att rekrytera kompetent personal, föreslår Socialdemokraterna i en motion bland annat att kommunen sätter upp mål för antalet tillkommande hyresrätter samt att ett mål för "ett växande Tyresö bostäder". Stadsbyggnadsförvaltningens föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Motion om bostadsbyggande i Tyresö kommun.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

5 Verksamhetsberättelse 2016 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2017KSM0198.043

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 10 2016 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2016 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottets verksamhetsområde 10. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2016 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse.pdf
Verksamhetsberättelse vo 10 MSU.pdf

6 Behovsanalys för verksamhetsutveckling inför kommunplan 2015-2018

Dnr 2017KSM0254.001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en behovsanalys för verksamhetsutveckling inom nämndens verksamhetsområden för åren 2018-2022. Behovsanalyser för de närmaste fem åren tas fram årligen och beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtidens behov.
Analyserna är en del av underlaget för det strategiska arbetet med kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 samt för nämndernas planeringsarbete för 2018 och framöver. Behovsanalyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamhetsutveckling.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Behovsanalys 2018 - 2022 Stadsbyggnadsförvatlningen.pdf
Behovsanalys för verksamhetsområde 10 & 15 -Investeringar.pdf

7 Höjning av arrendeavgifter för båtklubbar

Dnr 2017/SBF 0047

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner förslaget om höjning av arrendeavgifter för båtklubbar enligt bifogad beslutshandling, se bilaga 1.
2. Chefen för Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att teckna omförhandlade arrendeavtal.

Beskrivning av ärendet
Dagens arrendeavgifter för båtklubbar är mycket låga och kraftigt subventionerade. Exploateringsenheten föreslår därför att:
Avgiften för omförhandlade arrendeavtal för båtklubbar och för vinteruppläggning höjs till 750 kr/båtplats och år genom en intrappning av arrendeavgiften enligt bifogat förslag.
Se vidare bilaga 1.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Bilaga 1 - Arrendeavgifter båtklubbar.pdf

8 Beslut om ändrad inriktning för Trollbäckens centrumstråk

Dnr 2017/SBF 0050

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ger stadsbyggnads-förvaltningen i uppdrag att ändra inriktning från att utreda kommande centrumutveckling i Trollbäcken till att upprätta ett formellt planprogram för Trollbäckens centrumstråk

Beskrivning av ärendet
I maj 2014 fick samhällsbyggnadsförvaltningen (nuvarande stadsbyggnadsförvaltningen) i uppdrag att utreda kommande centrumutveckling i Trollbäcken. Utredningen skulle innehålla tre steg: en beskrivning av dagens situation, behoven och utvecklingsmöjligheter samt en plan för arbetet med centrumutvecklingen. I maj 2015 redovisades det inledande steget "Situationen idag" på MSU. Därefter vilade uppdraget och arbetet togs upp på nytt under 2016.
Förvaltningen gör nu bedömningen att förslaget/programmet skulle vinna på att få formen av ett formellt planprogram enligt plan-och bygglagen. Dels för att det ger en tydlig inriktning på områdets framtida utveckling, men framför allt för att programmets förankring bland Trollbäckenborna och intresserade byggherrar och fastighetsägare får en naturlig form under det mer formella samråd som hör programprocessen till. Planprogrammet beräknas kunna bli godkänt av MSU för samråd i juni 2017 och antas under kv. 3.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Trollbäckens centrumstråk.pdf

9 Information om infartsparkeringar

Dnr 2017/SBF 0045

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Avdelningschef för miljö och trafik Göran Norlin och trafikplanerare Sofia Eneborg informerar om hur arbetet med ordförandeuppdraget om infartsparkeringar fortlöper.

10 Information om utveckling av Fornuddsparken

Dnr 2017/SBF 0046

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tillförordnad enhetschef för översiktsplaneringsenheten Johanna Ronnheden informerar om utvecklingen av Fornuddsparken.

11 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/SBF 0015

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut t.o.m. 2017-03-08.pdf

12 Månadsrapport från stadsbyggnadsförvaltningen 2017

Dnr 2017/SBF 0025

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport, samt inbjudan till Wättingedagen 5 april bifogas.

Bilagor
Månadsrapport, februari.pdf
Inbjudan_wättingedagen.pdf

13 Information och meddelanden

Dnr 2017/SBF 0041

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadschef Sara Kopparberg informerar om Skrubba.

§27 Beslut om planuppdrag och samråd av detaljplan för förskola vid Akvarievägen

Dnr 2017KSM0094.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Miljö-och samhällsbyggnadsutskottet ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Bollmora 2:1 för att möjliggöra uppförande av ny förskoleverksamhet. Planarbetet kan ske med standardförfarande. I uppdraget ingår samråd.
2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11§, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4. En miljöbedömningmed MKB bedöms därför inte behöva upprättas i samband med planprocessen.

Reservation
Anita Mattsson (S) lämnar en skriftlig reservation för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Det aktuella området är beläget i Bollmora vid Akvarievägen, på fastigheten Bollmora 2:1. Området har en area på ca 6450 kvm och består främst av kuperad natur- och blandskogsmark, samt en lekplats. I nordväst ligger förskola Sagan och Stimmets skola, och i nordöst Petterboda parkstråk. I södergränsar området mot ett radhusområde. Angöring till platsen kan ske via Akvarievägen.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Sawståhl (M) föreslår att miljö-och samhällsbyggnadsutskottet ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Bollmora 2:1 för att möjliggöra uppförande av ny förskoleverksamhet. Planarbetet kan ske med standardförfarande. I uppdraget ingår samråd.

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11§, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4. En miljöbedömningmed MKB bedöms därför inte behöva upprättas i samband med planprocessen.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att undersöka och analysera förutsättningarna för att placera den planerade förskolan nordnordväst om nuvarande förslag till placering, och i direkt anslutning till Stimmets skola.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller Anita Mattssons (S) yrkande att undersöka och analysera förutsättningarna för att placera den planerade förskolan nordnordväst om nuvarande förslag till placering, och i direkt anslutning till Stimmets skola och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslår yrkandet.

Ordförande ställer frågan om miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Behovsbedömning_Förskola vid Akvarievägen.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§28 Beslut om samråd av detaljplan för Apelvägen

Dnr 2015KSM0918.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott godkänner samrådshandlingarna till detaljplan för Apelvägen i Tyresö strand och ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut förslaget på samråd.

Beskrivning av ärendet
Wallenstam inkom i april 2015 med en förfrågan om att upprätta en detaljplan för området norr om Apelvägen. I april 2015 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ett positivt planbesked. Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av bostäder och ett särskilt boende med parkering och gemensamma vistelseytor. Eftersom kommundelen saknar vårdcentral ska även möjligheten att lokalisera en sådan i anslutning till det särskilda boendet utredas under planarbetet.

I oktober 2015 inkom Boaktivt med en förfrågan om att upprätta detaljplan för fastigheterna Tyresö 1:540 och Tyresö 1:541 för att göra det möjligt att uppföra nya bostäder enligt deras koncept särskilt anpassat för människor i högre ålder vid Apelvägen i Tyresö Strand. Området söder om Apelvägen angränsar till planområdet Wallenstam inkom med förfrågan för uppförande av detaljplan och de båda projekten bedömdes kunna inrymmas i samma plan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Planbeskrivning, Apelvägen.pdf
20170314_Dp_Apelvägen_PKsamråd_FOKUS_A1_S.pdf
20170320_Dp-Apelvägen_PKsamråd_FOKUS.pdf
Uppdaterad_Tjänsteskrivelse_Apelvägen_samråd.doc.pdf
20170321_Dp-Apelvägen_PKsamråd_FOKUS-Plankarta_stående_A1.pdf

§29 Beslut om granskning för ändring av detaljplan för Brevik 1:99

Dnr 2016KSM1731.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Kommunstyrelsens miljö-och samhällsbyggnadsutskott godkänner granskningshandlingarna gällande ändring av detaljplan för Brevik 1:99 och ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta förslaget till granskning.

Beskrivning av ärendet
Syftet med denna detaljplaneändring är att justera gränsen mellan kvartersmark och vattenområde inom fastigheten, för att denna bättre ska överenstämma med strandlinjen faktiska läge. Detaljplaneändringen upprättas enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) i dess lydelse efter den 1 januari 2015 med standardförfarande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Planbeskrivning_granskning_Ändring av detaljplan_Brevik 1-99.pdf
DP-Brevik199_PKgranskning_FOKUS-A3-L.pdf
Samrådsredgörelse_Brevik 1.99.pdf

§30 Motion om bostadsbyggande i Tyresö kommun

Dnr 2016/KS 0366 001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion den 24 november 2016. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och till Tyresö Bostäder AB. Med anledning av att bristen på hyresrätter i regionen leder till lägre tillväxt, bland annat genom att det blir svårare att rekrytera kompetent personal, föreslår Socialdemokraterna i en motion bland annat att kommunen sätter upp mål för antalet tillkommande hyresrätter samt att ett mål för "ett växande Tyresö bostäder".
Stadsbyggnadsförvaltningens föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller Anita Mattssons (S) yrkande om att bifalla motionen.
Ordföranden ställer frågan om att bifalla ordförandeförslaget.
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Motion om bostadsbyggande i Tyresö kommun.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§31 Verksamhetsberättelse 2016 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2017KSM0198.043

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 10 2016 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2016 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottets verksamhetsområde 10.  Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2016 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse.pdf
Verksamhetsberättelse vo 10 MSU.pdf

§32 Behovsanalys för verksamhetsutveckling inför kommunplan 2015-2018

Dnr 2017KSM0254.001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en behovsanalys för verksamhetsutveckling inom nämndens verksamhetsområden för åren 2018-2022. Behovsanalyser för de närmaste fem åren tas fram årligen och beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtidens behov.

Analyserna är en del av underlaget för det strategiska arbetet med kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 samt för nämndernas planeringsarbete för 2018 och framöver. Behovsanalyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamhetsutveckling.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Behovsanalys 2018 - 2022 Stadsbyggnadsförvatlningen.pdf
Behovsanalys för verksamhetsområde 10 & 15  -Investeringar.pdf

§33 Höjning av arrendeavgifter för båtklubbar

Dnr 2017/SBF 0047

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner förslaget om höjning av arrendeavgifter för båtklubbar enligt bifogad beslutshandling, se bilaga 1.
2. Chefen för Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att teckna omförhandlade arrendeavtal.

Beskrivning av ärendet
Dagens arrendeavgifter för båtklubbar är mycket låga och kraftigt subventionerade. Exploateringsenheten föreslår därför att:
Avgiften för omförhandlade arrendeavtal för båtklubbar och för vinteruppläggning höjs till 750 kr/båtplats och år genom en intrappning av arrendeavgiften enligt bifogat förslag.
Se vidare bilaga 1.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår kommunstyrelsen godkänner förslaget om höjning av arrendeavgifter för båtklubbar enligt bifogad beslutshandling, se bilaga 1. Samt att chefen för Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att teckna omförhandlade arrendeavtal.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar på att arrendeavgifterna höjs mer än vad stadsbyggnadsförvaltningens förslag anger.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om att bifalla Marie Åkesdotters (MP) yrkande och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslår yrkandet.
Ordförande ställer frågan om att bifalla ordförandeförslaget och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Bilaga 1 - Arrendeavgifter båtklubbar.pdf

§34 Beslut om ändrad inriktning för Trollbäckens centrumstråk

Dnr 2017/SBF 0050

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra inriktning från att utreda kommande centrumutveckling i Trollbäcken till att upprätta ett formellt planprogram för Trollbäckens centrumstråk.

Beskrivning av ärendet
I maj 2014 fick samhällsbyggnadsförvaltningen (nuvarande stadsbyggnadsförvaltningen) i uppdrag att utreda kommande centrumutveckling i Trollbäcken. Utredningen skulle innehålla tre steg: en beskrivning av dagens situation, behoven och utvecklingsmöjligheter samt en plan för arbetet med centrumutvecklingen. I maj 2015 redovisades det inledande steget "Situationen idag" på MSU. Därefter vilade uppdraget och arbetet togs upp på nytt under 2016.
Förvaltningen gör nu bedömningen att förslaget/programmet skulle vinna på att få formen av ett formellt planprogram enligt plan-och bygglagen. Dels för att det ger en tydlig inriktning på områdets framtida utveckling, men framför allt för att programmets förankring bland Trollbäckenborna och intresserade byggherrar och fastighetsägare får en naturlig form under det mer formella samråd som hör programprocessen till.  Planprogrammet beräknas kunna bli godkänt av MSU för samråd i juni 2017 och antas under kv. 3.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Trollbäckens centrumstråk.pdf

§35 Information om infartsparkeringar

Dnr 2017/SBF 0045

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Avdelningschef för miljö och trafik Göran Norlin och trafikplanerare Sofia Eneborg informerar om hur arbetet med ordförandeuppdraget om infartsparkeringar fortlöper.

Beslut/Protokollsutdrag
§35_prot_20170322.pdf (166 kb)

§36 Information om utveckling av Fornuddsparken

Dnr 2017/SBF 0046

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tillförordnad enhetschef för översiktsplaneringsenheten Johanna Ronnheden informerar om utvecklingen av Fornuddsparken.

Beslut/Protokollsutdrag
§36_prot_20170322.pdf (166 kb)

§37 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/SBF 0015

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut t.o.m. 2017-03-08.pdf

§38 Månadsrapport från stadsbyggnadsförvaltningen 2017

Dnr 2017/SBF 0025

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport, samt inbjudan till Wättingedagen 5 april bifogas.

Bilagor
Månadsrapport, februari.pdf
Inbjudan_wättingedagen.pdf

§39 Information och meddelanden

Dnr 2017/SBF 0041

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Avdelningschef för mark- och exploateringsenheten Jenny Linné informerar om Skrubba området och om den pågående dialogen med Stockholms stad.

Beslut/Protokollsutdrag
§39_prot_20170322.pdf (166 kb)