Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2017-05-22

Sammanträde 2017-05-22

Datum
Klockan
08:30
Plats
Bollmora

1 Beslut om samråd för bostäder och hotell vid Bäverbäcken

Dnr 2014KSM0520.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Samrådshandlingarna för detaljplanen godkänns och stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att skicka ut förslag till ny detaljplan på samråd. Planförslaget omfattar bostäder, hotell och golfverksamhet i huvudsak på fastigheterna Bävern 3, 4, 5 samt delar av Bävern 2 och Gimmersta 1:1 i Tyresö kommun.
2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.

Beskrivning av ärendet
Det aktuella området utgörs av fastigheterna Bävern 3-5 samt delar av Bävern 2 och Gimmersta 1:1. Enligt gällande detaljplan får området nyttjas för småindustri, hantverk och golf. I kommunens översiktsplan från 2008 är området utpekat för tätare bostadsbebyggelse.

Bäverbäcken har under många år varit föremål för olika förslag till förändring av markanvändningen men planerna har av olika skäl inte kunnat realiseras.
I maj 2014 kontaktade företaget Bertlin & co i Handen AB Tyresö kommun med önskemålet att ta fram en ny detaljplan för området Bäverbäcken med avsikt att möjliggöra tätare bostadsbebyggelse i den östra delen av området. Golfverksamheten föreslås ligga kvar, men med viss omlokalisering av dess lokaler och parkering. Hösten 2015 var dåvarande förslag på samråd, med befintliga industrifastigheter planlagda för fortsatt industriverksamhet.
I april 2016 gav kommunen positivt planbesked till att bebygga även industri­fastigheterna samt ytan norr om Bäverbäcksvägen med bostäder, vilket kräver att samrådet tas om. Detaljplanen upprättas med ett utökat förfarande.

Bilagor
tjänsteskrivelse.pdf
Planbeskrivning_Bäverbäcken_Samråd2.pdf
DP_Bäverbäcken_PK_samråd2_FOKUS_Plankarta_A1.pdf
16392-1-01 Trafikbullerutredning med bilaga.pdf
150423_bullerskärm_ACADberäkning_Tyresö_Golfbäcken.pdf
20160920, Bävern 4 och 5, Riskutredning 160920.pdf
PM Geoteknik Golfbäcken.pdf

2 Beslut om antagande för ändring av detaljplan för Brevik 1:99

Dnr 2016KSM1731.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Ändring av detaljplan för Brevik 1:99 antas.

Beskrivning av ärendet
Gällande detaljplan för fastigheten Brevik 1:99 togs fram med syftet att förbereda området för permanent boende. Tidigare planläggning av området var anpassat för fritidsboende.

Syftet med denna detaljplaneändring är att justera gränsen mellan kvartersmark och vattenområde inom fastigheten, för att denna bättre ska överensstämma med strandlinjen faktiska läge.

Detaljplaneändringen upprättas enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) i dess lydelse efter den 1 januari 2015 med standardförfarande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse antagande Brevik 1-99_underskrift.pdf
Planbeskrivning_antagande_Ändring av detaljplan_Brevik 1-99.pdf
DP-Brevik199_PKantagande_FOKUS-A3-L.pdf
Granskningsutlåtande_Brevik 1-99.pdf

3 Marköverlåtelseavtal för Kumla 3:93 och del av Kumla 3:1247 (äldreboende Fornudden) *

Dnr 2016KSM1271.256

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Marköverlåtelseavtal avseende Kumla 3:93 och del av Kumla 3:1247 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och stadsbyggnadschefen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal för Kumla 3:93 och del av Kumla 3:1247 för att möjliggöra uppförande av äldreboende i Fornudden. Syftet med avtalet är, dels att sälja fastigheterna Kumla 3:93 samt del av Kumla 3:1247 till Näckströms Fastigheter/Vectura och dels säkerställa kvalitéen på bebyggelsen, tydliggöra ansvarförhållanden och reglera genomförandet för uppförande av vård- och omsorgsboende på platsen.

Bilagor
Tjänstekrivelse.pdf
Marköverlåtelseavtal Äldreboende Tyresö 170509.pdf
Bilaga 1 Registreringsbevis 559028-3031.pdf
Bilaga 2 Plankarta.pdf
Bilaga 3.1.pdf
Bilaga 3.2.pdf
Bilaga 4 Arrende parkeringsplatser v2.pdf
Bilaga 5 Arrende byggetablering Fornudden äldreboende v2.pdf
Bilaga 6 Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 7.1-7.2 Tidplan.pdf
Bilaga 8.1 Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 8.2 Dagvattenutredning (extra bilaga).pdf
Bilaga 9 Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning jan -13.pdf

4 Samarbets- och markavtal Eastern Light fiberdragning

Dnr 2016KSM1879.261

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Samarbets- och markavtal mellan Tyresö kommun och Eastern Light Sweden AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till samarbets- och markavtal mellan Tyresö Kommun och Eastern Light Sweden AB för att möjliggöra nedläggning av svartfiber i gatumark i Tyresö Kommun.
Syftet med avtalet är för Eastern Light Sweden AB att sammankoppla den nedläggning som sker över Östersjön med Stockholm.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Samarbets- och markavtal Eastern Light Sweden AB.pdf

5 Delårsrapport 1 2017 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2017KSM0488.042

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Delårsrapport för tertial 1 2017 miljö- och samhällsbyggnadsutskottet med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2017 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och omfattar verksamhetsområde 10. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin följs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

6 Revidering av plan- och bygglovstaxan inklusive mät- och karttaxan *

Dnr 2017KSM0444

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa fastställs i de delar som berör miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2018.

Beskrivning av ärendet
Nu gällande plan- och bygglovtaxa fastställdes av kommunfullmäktige 2016-06-16. Översyn av taxan ska ske årligen. Stadsbyggnadsförvaltningen har nu genomfört denna översyn och bedömt att den behöver revideras avseende bland annat tidersättning, n-faktorn, princip för planavgift som tas ut i förskott och justeringar i tabeller gällande mät- och kartuppdrag.

Bilagor
Plan- och bygglovtaxa inkl mät- och kart 2_revideringar.pdf
Plan- och bygglovtaxa inkl mät- och kart Slutgiltig.pdf
Tjänsteskrivelse - revidering av taxa.pdf

7 Svar på ordförandeuppdrag om samverkan för att förbättra framkomligheten längs Gudöbroleden

Dnr 2017KSM0471.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Att arbetet med korsningen för Skogsängsvägen/Gudöbroleden ingår i ett övergripande och strategiskt trafikarbete för Gudöbroleden.
2. Ordförandeuppdraget anses därmed som avrapporterat.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav i december 2016 kommundirektören i uppdrag att snarast inleda diskussioner och förhandlingar med trafikverket om att bygga om korsningen Skogsängsvägen/Gudöbroleden till en cirkulationsplats.
Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med Trollbäckens utveckling och utformning längs Vendelsövägen från Södergården till Hanviken. I det arbetet studeras berörd korsning. Kommunstyrelsen beslutade den 13 mars 2017, §45 att ge Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta över ansvaret från Tekniska kontoret för att fortsätta arbetet med ordförandeuppdraget.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE orrdförandeuppdrag.pdf
Bilaga Grönt ljus stombuss_broschyr.pdf
Bilaga orrdförandeuppdrag.pdf

8 Ändrad sammanträdestid för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2017KSM0468.037

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Tiden för miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 30 augusti ändras till 1 september kl. 08.30.
2. Tiden för miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 20 september ändras till 22 september kl.08.30.

Beskrivning av ärendet
Sammanträdena i augusti och september sammanfaller med Stadsbyggnadsdagarna respektive Business Arena, två viktiga mässor för att marknadsföra kommunen. Eftersom att många chefer på stadsbyggnadsförvaltningen förväntas delta på dessa mässor behöver sammanträdena i augusti och september flyttas.
Därför föreslås sammanträdet som var planerat till den 30 augusti att förläggas till den 1 september och sammanträdet som var planerat till den 20 september att förläggas till den 22 september

Bilagor
tjänsteskrivelse.pdf

9 Inventering av fladdermöss på Södertörn

Dnr 2017KSM0487

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens anmälan om inventering av fladdermöss inom samarbetsprojekt mellan södertörnskommunerna under sommaren 2017 respektive 2018 noteras.

Beskrivning av ärendet
Södertörnskommunerna har sökt medel för lokal naturvård, så kallade LONA-medel och beviljats anslag för en fladdermusinventering under sommarsäsongerna 2017 och 2018. Syftet med projektet är bland annat att se samband i naturmiljön för fladdermöss lokalt och regionalt samt eventuella barriärer i landskapet. Förnyad undersökning av äldre inventeringar från 1990-talet är också en viktig del samt sprida information om artgruppen. Fladdermöss är bra indikatorer på miljöer med stora ekologiska, kulturella och landskapsmässiga värden. Artgruppen är bra att arbeta med vid studier av förändringar i miljön.

Bilagor
20170503 Fladdermusinventering pa Sodertorn LONA II.pdf

10 Information om uppdaterad budget för etapper på Östra Tyresö.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Exploateringsingenjör Emelie Häll och byggprojektledare Johan Nilsson informerar om Östra Tyresö.

11 Information om Trollbäckens centrumstråk

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planarkitekt Christina Bolinder, exploateringsingenjör Åsa Ström och trafikplanerare Sofia Eneborg informerar om trollbäckens centrumstråk.

12 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/SBF 0015

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten.
Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut april 2017.pdf

13 Månadsrapport från stadsbyggnadsförvaltningen 2017

Dnr 2017/SBF 0025

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas.

Bilagor
Månadsrapport April 2017.pdf

§56 Beslut om samråd för bostäder och hotell vid Bäverbäcken

Dnr 2014KSM0520.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Ärendet återremitteras för vidare beredning av Stadsbyggnadsförvaltningen.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar ett särskilt yttrande (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Det aktuella området utgörs av fastigheterna Bävern 3-5 samt delar av Bävern 2 och Gimmersta 1:1. Enligt gällande detaljplan får området nyttjas för småindustri, hantverk och golf. I kommunens översiktsplan från 2008 är området utpekat för tätare bostadsbebyggelse.

Bäverbäcken har under många år varit föremål för olika förslag till förändring av markanvändningen men planerna har av olika skäl inte kunnat realiseras.
I maj 2014 kontaktade företaget Bertlin & co i Handen AB Tyresö kommun med önskemålet att ta fram en ny detaljplan för området Bäverbäcken med avsikt att möjliggöra tätare bostadsbebyggelse i den östra delen av området. Golfverksamheten föreslås ligga kvar, men med viss omlokalisering av dess lokaler och parkering.  Hösten 2015 var dåvarande förslag på samråd, med befintliga industri­fastigheter planlagda för fortsatt industriverksamhet.

I april 2016 gav kommunen positivt planbesked till att bebygga även industri­fastigheterna samt ytan norr om Bäverbäcksvägen med bostäder, vilket kräver att samrådet tas om. Detaljplanen upprättas med ett utökat förfarande.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att ärendet återremitteras i enlighet med Mats Lindbloms (L) yrkande.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att inriktningen i det fortsatta arbetet ska vara att avsteg från regeringens riktvärden för buller vid bostadsbyggande ska undvikas.

Mats Lindblom (L) yrkar på återremiss av två skäl:
1. Utreda gång- och cykelpassage över eller under Tyresövägen även väster om T-korsningen med Bollmoravägen, i syfte att knyta ihop bäverbäcksområdet med det stora planerade området i norra Tyresö centrum.
2. Utreda möjligheterna att bereda plats för förskola i området, i syfte att avlasta behovet av fler föreskoleplatser i närliggande områden.
Liberalerna vill att båda gång- och cykelpassagerna ska vara färdigutredda innan ärendet skickas ut på samråd, liksom placeringen av en eventuell förskola. anledningen är att båda skälen kan antas ha stor påverkan på ekonomin i projektet. Därför riskerar det att vara för sent att titta på detta inför granskningen. Liberalerna hänvisar i övrigt till sin reservation 2017-04-18 §41 (se bilaga).

Anita Mattson (S) och Marie Åkesdotter (MP) stödjer Mats Lindbloms (L) återremissyrkandet.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om att bifalla Mats Lindbloms (L) återremissyrkande och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifallit återremiss yrkandet.

Ordförande finner att Miljöpartiets yrkande faller i och med att ärendet återremitteras, det ställs ingen proposition på yrkandet.

Bilagor
tjänsteskrivelse.pdf
Planbeskrivning_Bäverbäcken_Samråd2.pdf
DP_Bäverbäcken_PK_samråd2_FOKUS_Plankarta_A1.pdf
16392-1-01 Trafikbullerutredning med bilaga.pdf
150423_bullerskärm_ACADberäkning_Tyresö_Golfbäcken.pdf
20160920, Bävern 4 och 5, Riskutredning 160920.pdf
PM Geoteknik Golfbäcken.pdf

§57 Beslut om antagande för ändring av detaljplan för Brevik 1:99

Dnr 2016KSM1731.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Ändring av detaljplan för Brevik 1:99 antas.

Beskrivning av ärendet
Gällande detaljplan för fastigheten Brevik 1:99 togs fram med syftet att förbereda området för permanent boende. Tidigare planläggning av området var anpassat för fritidsboende.

Syftet med denna detaljplaneändring är att justera gränsen mellan kvartersmark och vattenområde inom fastigheten, för att denna bättre ska överenstämma med strandlinjen faktiska läge.

Detaljplaneändringen upprättas enligt plan- och
bygglagen (PBL 2010:900) i dess lydelse efter den 1 januari 2015 med
standardförfarande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse antagande Brevik 1-99_underskrift.pdf
Planbeskrivning_antagande_Ändring av detaljplan_Brevik 1-99.pdf
DP-Brevik199_PKantagande_FOKUS-A3-L.pdf
Granskningsutlåtande_Brevik 1-99.pdf

§58 Marköverlåtelseavtal för Kumla 3:93 och del av Kumla 3:1247 (äldreboende Fornudden)

Dnr 2016KSM1271.256

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Marköverlåtelseavtal avseende Kumla 3:93 och del av Kumla 3:1247 godkänns.
2. Kommunstyrelsen ordförande och stadsbyggnadschefen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal för Kumla 3:93 och del av Kumla 3:1247 för att möjliggöra uppförande av äldreboende i Fornudden. Syftet med avtalet är, dels att sälja fastigheterna Kumla 3:93 samt del av Kumla 3:1247 till Näckströms Fastigheter/Vectura och dels säkerställa kvalitéen på bebyggelsen, tydliggöra ansvarförhållanden och reglera genomförandet för uppförande av vård- och omsorgsboende på platsen.

Yrkande
Anita Mattson (S) yrkar avslag på stadsbyggnadsförvaltningens förslag med hänvisning till tidigare ställningstaganden. Marie Åkesdotter (MP) stödjer Anita Mattsson (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) ställer frågan om att bifalla Anita Mattssons (S) yrkande om avslag och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslagit yrkandet.

Ordföranden ställer frågan om att bifalla stadsbyggnadsförvaltningens förslag och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller stadsbyggnadsförvaltningens förslag.

Bilagor
Tjänstekrivelse.pdf
Marköverlåtelseavtal Äldreboende Tyresö 170509.pdf
Bilaga 1 Registreringsbevis 559028-3031.pdf
Bilaga 2 Plankarta.pdf
Bilaga 3.1.pdf
Bilaga 3.2.pdf
Bilaga 4 Arrende parkeringsplatser v2.pdf
Bilaga 5 Arrende byggetablering Fornudden äldreboende v2.pdf
Bilaga 6 Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 7.1-7.2 Tidplan.pdf
Bilaga 8.1 Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 8.2 Dagvattenutredning (extra bilaga).pdf
Bilaga 9 Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning jan -13.pdf

§59 Samarbets- och markavtal Eastern Light fiberdragning

Dnr 2016KSM1879.261

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Samarbets- och markavtal mellan Tyresö kommun och Eastern Light Sweden AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till samarbets- och markavtal mellan Tyresö Kommun och Eastern Light Sweden AB för att möjliggöra nedläggning av svartfiber i gatumark i Tyresö Kommun.
Syftet med avtalet är för Eastern Light Sweden AB att sammankoppla den nedläggning som sker över Östersjön med Stockholm.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Samarbets- och markavtal Eastern Light Sweden AB.pdf

§60 Delårsrapport 1 2017 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2017KSM0488.042

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Delårsrapport för tertial 1 2017 miljö- och samhällsbyggnadsutskottet med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2017 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och omfattar verksamhetsområde 10. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin följs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Bilagor
tjänsteskrivelse.pdf
Delårsrapport 1 MSU 2017.pdf

§61 Revidering av plan- och bygglovstaxan inklusive mät- och karttaxan

Dnr 2017KSM0444

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa fastställs i de delar som berör miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2018.

Beskrivning av ärendet
Nu gällande plan- och bygglovtaxa fastställdes av kommunfullmäktige 2016-06-16. Översyn av taxan ska ske årligen. Stadsbyggnadsförvaltningen har nu genomfört denna översyn och bedömt att den behöver revideras avseende bland annat tidersättning, n-faktorn, princip för planavgift som tas ut i förskott och justeringar i tabeller gällande mät- och kartuppdrag.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att taxan ska justeras i riktning med det socialdemokratiska budgetalternativet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om att bifalla Anita Mattssons (S) yrkande och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslagit yrkandet.

Ordförande ställer frågan om att bifalla stadsbyggnadsförvaltningens förslag och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller förslaget.

Bilagor
Plan- och bygglovtaxa inkl mät- och kart 2_revideringar.pdf
Plan- och bygglovtaxa inkl mät- och kart Slutgiltig.pdf
Tjänsteskrivelse - revidering av taxa.pdf

§62 Svar på ordförandeuppdrag om samverkan för att förbättra framkomligheten längs Gudöbroleden

Dnr 2017KSM0471.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Att arbetet med korsningen för Skogsängsvägen/Gudöbroleden ingår i ett övergripande och strategiskt trafikarbete för Gudöbroleden.
2. Ordförandeuppdraget anses därmed som avrapporterat.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav i december 2016 kommundirektören i uppdrag att snarast inleda diskussioner och förhandlingar med trafikverket om att bygga om korsningen Skogsängsvägen/Gudöbroleden till en cirkulationsplats.

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med Trollbäckens utveckling och utformning längs Vendelsövägen från Södergården till Hanviken. I det arbetet studeras berörd korsning. Kommunstyrelsen beslutade den 13 mars 2017, §45 att ge Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta över ansvaret från Tekniska kontoret för att fortsätta arbetet med ordförandeuppdraget.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE orrdförandeuppdrag.pdf
Bilaga Grönt ljus stombuss_broschyr.pdf
Bilaga orrdförandeuppdrag.pdf

§63 Ändrad sammanträdestid för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2017KSM0468.037

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Tiden för miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 30 augusti ändras till 1 september kl. 08.30.

Beskrivning av ärendet
Sammanträdena i augusti och september sammanfaller med Stadsbyggnadsdagarna respektive Business Arena, två viktiga mässor för att marknadsföra kommunen. Eftersom att många chefer på stadsbyggnadsförvaltningen förväntas delta på dessa mässor behöver sammanträdena i augusti och september flyttas.

Därför föreslås sammanträdet som var planerat till den 30 augusti att förläggas till den 1 september och sammanträdet som var planerat till den 20 september att förläggas till den 22 september

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att beslutspunkt 1 godkänns. Angående beslutspunkt 2, får stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att återkomma med ett nytt förslag på sammanträdestid.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om att bifalla ordförandeförslaget och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifallit ordförandeförslaget.

Bilagor
tjänsteskrivelse.pdf

§64 Inventering av fladdermöss på Södertörn

Dnr 2017KSM0487

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens anmälan om inventering av fladdermöss inom samarbetsprojekt mellan södertörnskommunerna under sommaren 2017 respektive 2018 noteras.

Beskrivning av ärendet
Södertörnskommunerna har sökt medel för lokal naturvård, så kallade LONA-medel och beviljats anslag för en fladdermusinventering under sommarsäsongerna 2017 och 2018. Syftet med projektet är bland annat att se samband i naturmiljön för fladdermöss lokalt och regionalt samt eventuella barriärer i landskapet.

Förnyad undersökning av äldre inventeringar från 1990-talet är också en viktig del samt sprida information om artgruppen. Fladdermöss är bra indikatorer på miljöer med stora ekologiska, kulturella och landskapsmässiga värden. Artgruppen är bra att arbeta med vid studier av förändringar i miljön.

Bilagor
20170503 Fladdermusinventering pa Sodertorn LONA II.pdf

§65 Information om uppdaterad budget för etapper på Östra Tyresö.

Dnr

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Exploateringsingenjör Emelie Häll och byggprojektledare Johan Nilsson informerar om Östra Tyresö.

Beslut/Protokollsutdrag
§65_prot_20170522.pdf (166 kb)

§66 Information om Trollbäckens centrumstråk

Dnr

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planarkitekt Christina Bolinder, exploateringsingenjör Åsa Ström och trafikplanerare Sofia Eneborg informerar om trollbäckens centrumstråk.

Beslut/Protokollsutdrag
§66_prot_20170522.pdf (166 kb)

§67 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/SBF 0015

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut april 2017.pdf

§68 Månadsrapport från stadsbyggnadsförvaltningen 2017

Dnr 2017/SBF 0025

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas.

Bilagor
Månadsrapport April 2017.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§68_prot_20170522.pdf (166 kb)

§69 Information om projektet vid Petterboda

Dnr

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Michael Johansson från Helm informerar om projektet vid Petterboda.

Beslut/Protokollsutdrag
§69_prot_20170522.pdf (166 kb)