Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2013-12-18

Sammanträde 2013-12-18

Datum
Klockan
Plats

1 Granskning av hemtjänst i kommunal regi - enhet Centrum

Dnr 2013/SN 0211 013

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har 2012-11-27, § 177 fastställt en kommunövergripande granskningsplan för privat och kommunal verksamhet för år 2013.

Kvalitetscontroller Eva Lindgren från Projekt medborgarfokus har genomfört granskning av hemtjänst i kommunal regi, enhet Centrum.

Bilagor
Granskning Hemtjänst Centrum.pdf
Tjänsteskrivelse Granskning hemtjänst Centrum.pdf

2 Granskning av hemtjänst i kommunal regi - enhet Västra

Dnr 2013/SN 0213 013

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har 2012-11-27, § 177 fastställt en kommunövergripande granskningsplan för privat och kommunal verksamhet för år 2013.

Kvalitetscontroller Eva Lindgren från Projekt medborgarfokus har genomfört granskning av hemtjänst i kommunal regi, enhet Västra.

Bilagor
Granskning Hemtjänst Västra.pdf
Tjänsteskrivelse Granskning hemtjänst Västra.pdf

3 Granskning av hemtjänst i kommunal regi - enhet Östra

Dnr 2013/SN 0212 013

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har 2012-11-27, § 177 fastställt en kommunövergripande granskningsplan för privat och kommunal verksamhet för år 2013.

Kvalitetscontroller Eva Lindgren från Projekt medborgarfokus har genomfört granskning av hemtjänst i kommunal regi, enhet Östra.

Bilagor
Granskning Hemtjänst Östra.pdf
Tjänsteskrivelse Granskning hemtjänst Östra.pdf

4 Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län.

Dnr 2013/SN 0059 52

Socialnämndens förslag till beslut
- Kommunförbundet Stockholms läns reviderade "Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län" antas.

Beskrivning av ärendet
Sedan 2006 har det funnits riktlinjer för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län. Ett förslag till ny överenskommelse (reviderade riktlinjer) har tagits fram av en arbetsgrupp som letts av Kommunförbundet i Stockholms län (KSL). Överenskommelsen reglerar kommunernas samverkan och ansvar för hemlösa personer som rör sig mellan kommunerna i länet. Den reviderade överenskommelsen har varit på tjänstemannaremiss i kommunerna och socialförvaltningen i Tyresö kommun har svarat på remissen under våren 2013.

En del förtydliganden har gjorts, bland annat kring tvist mellan kommunerna, där överenskommelsen fastslår att vistelsekommunen har ansvar för den akuta situationen vid tveksamheter kring kommuntillhörighet. I de tidigare riktlinjerna fanns en skrivning om folkbokföringskommunens ansvar för hemlösa personer som blivit häktade. I den nya överenskommelsen anges att ansvaret för att ge akut hjälp till en hemlös person som blir häktad, och som inte varit aktuell inom socialtjänsten de senaste tre månaderna, åligger vistelsekommunen.

Nytt är också att kommuner som inte kommit överens om ansvaret för en hemlös person har en skyldighet att rapportera detta till KSL. Den reviderade överenskommelsen börjar gälla från den 1 mars 2014.

Bilagor
Rekommendation-hemlosa-131010.pdf
Tjänsteskrivelse överenskommelse ärendehantering hemlösa i kommunerna i Sthlms län.pdf

5 Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin.

Dnr 2013/SN 0205 005

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Överenskommelsen antas.

Beskrivning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech utarbetat en ny gemensam överenskommelse om samverkansregler. Den centrala frågeställningen har varit om industrin även i fortsättningen ska tillåtas finansiera delar av fortbildningen för hälso-och sjukvårdens personal.

Idag är det möjligt för industrin att finansiera femtio procent av personalens resor, kost och logi i samband med extern fortbildning eller konferens. Att vissa medarbetare kan få delar av sin fortbildning och kompetensutveckling finansierad av de företag som levererar produkterna som används inom hälso-och sjukvården kan leda till snedvriden konkurrens och kan komma att skada förtroendet. Denna möjlighet kommer i och med överenskommelsen att utgå från och med år 2015. Under 2014 gäller en övergångslösning där möjligheten kvarstår.

De nya reglerna är framtagna utifrån omvärldens krav på transparens och behovet av tydligare ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvård och industri. I överenskommelsen fastslås att arbetsgivaren för hälso- och sjukvården har ansvar för medarbetarnas fortbildning, kompetensutveckling och de kostnader som hör därtill. Överenskommelsen omfattar även regler vid olika former av samverkan som till exempel informationssammankomster, konsultation, produktinformation och samarbetsprojekt.

Överenskommelsen föreslås gälla från och med 1 januari 2014.

Bilagor
Rekommendation från Sveriges kommuner och landsting om överenskommels om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården läkemedelsindustrin medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin.pdf
Tjänsteskrivelse överenskommelse samverkansregler offentlig hälso och sjukvård och industrin.pdf

6 Ansökan om statsbidrag Omvårdnadslyftet 2014 - anmälan

Dnr 2013/SN 0220 50

- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Förvaltningschef Björn Nilsson har 2013-12-05 beslutat att ansöka om statsbidrag för Omvårdnadslyftet 2014.

Bilagor
Info m m.pdf
Undertecknad ansökan.pdf

7 Resultat från nationella brukarundersökningen inom äldreomsorgen

Dnr 2013/SN 0077 010

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Skriftlig information om resultatet från 2013 års nationella brukarundersökningen för Särskilt boende respektive Hemtjänst inom äldreomsorgen.

En hög andel äldre med hemtjänst och särskilt boende är sammantaget nöjda med hemtjänsten och äldreboendet i kommunen. Antalet äldre som anger att de sammantaget är nöjda med hemtjänsten och äldreboendet har ökat från föregående år. Nöjdhetsgraden för hemtjänsten ligger något över snittet för riket och för särskilt boende strax under rikssnittet.

Bilagor
Nationella brukarundersökningen hemtjänst 2013.pdf
Nationella brukarundersökningen särskilt boende 2013.pdf
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen - sammanfattning.pdf

8 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2013/SN 0012 003

Socialnämndens förslag till beslut
Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2013-12-10

9 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2013/SN 0172 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar och meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen
- Inventering av behoven hos personer med psykisk funktionsnedsättning (bilaga).
- Slutrapport konsultuppdrag på försörjningsstödsenheten (bilaga).
- Redovisning till KF angående åtgärder för att nå ökad måluppfyllelse (bilaga).

Kommunstyrelsen
- Utdrag ur sammanträdesprotokoll 2013-11-26, § 178 Granskningsplan 2014 Medborgarfokus (bilaga).

Komunala pensionärsrådet
- Sammanträdesprotokoll 2013-11-20.
- Skrivelse "Remissvar på Nämndplan 2014" 2013-11-18 (bilaga).
- Svar från socialnämndens ordförande 2013-11-25 (bilaga).
- Svar från förvaltningschefen 2013-12-03 (bilaga).

Bilagor
Inventering av behoven hos personer m psykisk funktionsnedsättning.pdf
Slutrapport Anne-Maj Tilling.pdf
Åtgärder måluppfyllelse 2013.pdf
PU 13-11-26, § 178 KS Granskningsplan.pdf
Skrivelse från PRO och SPF.pdf
Svar KPR - ordförande.pdf
Svar KPR - förvaltningscchef.pdf

10 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2013/SN 0196 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (53 kb)

§1099 Granskning av hemtjänst i kommunal regi - enhet Centrum

Dnr 2013/SN 0211 013

Socialnämndens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har 2012-11-27, § 177 fastställt en kommunövergripande granskningsplan för privat och kommunal verksamhet för år 2013.

Kvalitetscontroller Eva Lindgren från Projekt medborgarfokus har genomfört granskning av hemtjänst i kommunal regi, enhet Centrum.

Bilagor

Granskning Hemtjänst Centrum.pdf
Tjänsteskrivelse Granskning hemtjänst Centrum.pdf

§1100 Granskning av hemtjänst i kommunal regi - enhet Västra

Dnr 2013/SN 0213 013

Socialnämndens beslut

-  Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har 2012-11-27, § 177 fastställt en kommunövergripande granskningsplan för privat och kommunal verksamhet för år 2013.

Kvalitetscontroller Eva Lindgren från Projekt medborgarfokus har genomfört granskning av hemtjänst i kommunal regi, enhet Västra.

Bilagor

Granskning Hemtjänst Västra.pdf
Tjänsteskrivelse Granskning hemtjänst Västra.pdf

§1101 Granskning av hemtjänst i kommunal regi - enhet Östra

Dnr 2013/SN 0212 013

Socialnämndens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har 2012-11-27, § 177 fastställt en kommunövergripande granskningsplan för privat och kommunal verksamhet för år 2013.

Kvalitetscontroller Eva Lindgren från Projekt medborgarfokus har genomfört granskning av hemtjänst i kommunal regi, enhet Östra.

Bilagor

Granskning Hemtjänst Östra.pdf
Tjänsteskrivelse Granskning hemtjänst Östra.pdf

§1102 Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län.

Dnr 2013/SN 0059 52

Socialnämndens beslut

-  Kommunförbundet Stockholms läns reviderade "Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län" antas.

Beskrivning av ärendet

Sedan 2006 har det funnits riktlinjer för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län. Ett förslag till ny överenskommelse (reviderade riktlinjer) har tagits fram av en arbetsgrupp som letts av Kommunförbundet i Stockholms län (KSL). Överenskommelsen reglerar kommunernas samverkan och ansvar för hemlösa personer som rör sig mellan kommunerna i länet. Den reviderade överenskommelsen har varit på tjänstemannaremiss i kommunerna och socialförvaltningen i Tyresö kommun har svarat på remissen under våren 2013.

En del förtydliganden har gjorts, bland annat kring tvist mellan kommunerna, där överenskommelsen fastslår att vistelsekommunen har ansvar för den akuta situationen vid tveksamheter kring kommuntillhörighet. I de tidigare riktlinjerna fanns en skrivning om folkbokföringskommunens ansvar för hemlösa personer som blivit häktade. I den nya överenskommelsen anges att ansvaret för att ge akut hjälp till en hemlös person som blir häktad, och som inte varit aktuell inom socialtjänsten de senaste tre månaderna, åligger vistelsekommunen.

Nytt är också att kommuner som inte kommit överens om ansvaret för en hemlös person har en skyldighet att rapportera detta till KSL. Den reviderade överenskommelsen börjar gälla från den 1 mars 2014.

Bilagor

Rekommendation-hemlosa-131010.pdf
Tjänsteskrivelse överenskommelse ärendehantering hemlösa i kommunerna i Sthlms län.pdf

§1103 Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin.

Dnr 2013/SN 0205 005

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen

- Överenskommelsen antas.

Beskrivning av ärendet

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech utarbetat en ny gemensam överenskommelse om samverkansregler. Den centrala frågeställningen har varit om industrin även i fortsättningen ska tillåtas finansiera delar av fortbildningen för hälso-och sjukvårdens personal.

Idag är det möjligt för industrin att finansiera femtio procent av personalens resor, kost och logi i samband med extern fortbildning eller konferens. Att vissa medarbetare kan få delar av sin fortbildning och kompetensutveckling finansierad av de företag som levererar produkterna som används inom hälso-och sjukvården kan leda till snedvriden konkurrens och kan komma att skada förtroendet. Denna möjlighet kommer i och med överenskommelsen att utgå från och med år 2015. Under 2014 gäller en övergångslösning där möjligheten kvarstår.

De nya reglerna är framtagna utifrån omvärldens krav på transparens och behovet av tydligare ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvård och industri. I överenskommelsen fastslås att arbetsgivaren för hälso- och sjukvården har ansvar för medarbetarnas fortbildning, kompetensutveckling och de kostnader som hör därtill. Överenskommelsen omfattar även regler vid olika former av samverkan som till exempel informationssammankomster, konsultation, produktinformation och samarbetsprojekt.

Överenskommelsen föreslås gälla från och med 1 januari 2014.

Bilagor

Rekommendation från Sveriges kommuner och landsting om överenskommels om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården läkemedelsindustrin medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin.pdf
Tjänsteskrivelse överenskommelse samverkansregler offentlig hälso och sjukvård och industrin.pdf

§1104 Ansökan om statsbidrag Omvårdnadslyftet 2014 - anmälan

Dnr 2013/SN 0220 50

Socialnämndens beslut

- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Förvaltningschef Björn Nilsson har 2013-12-05 beslutat att ansöka om statsbidrag för Omvårdnadslyftet 2014.

Bilagor

Info m m.pdf
Undertecknad ansökan.pdf

§1105 Resultat från nationella brukarundersökningen inom äldreomsorgen

Dnr 2013/SN 0077 010

Socialnämndens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Skriftlig information  om resultatet från 2013 års nationella brukarundersökningen för Särskilt boende respektive Hemtjänst inom äldreomsorgen.

En hög andel äldre med hemtjänst och särskilt boende är sammantaget nöjda med hemtjänsten och äldreboendet i kommunen. Antalet äldre som anger att de sammantaget är nöjda med hemtjänsten och äldreboendet har ökat från föregående år. Nöjdhetsgraden för hemtjänsten ligger något över snittet för riket och för särskilt boende strax under rikssnittet.

Bilagor

Nationella brukarundersökningen hemtjänst 2013.pdf
Nationella brukarundersökningen särskilt boende 2013.pdf
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen - sammanfattning.pdf

§1106 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2013/SN 0012 003
 
Socialnämndens beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet  2013-12-10

Beslut/Protokollsutdrag
§1106_prot_20131218.pdf (44 kb)

§1107 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2013/SN 0172 001
 
Socialnämndens beslut

- Anmälningar och meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen
- Inventering av behoven hos personer med psykisk funktionsnedsättning (bilaga).
- Slutrapport konsultuppdrag på försörjningsstödsenheten (bilaga).
- Övergripande organisation och styrning av socialtjänsten (bilaga).

Kommunstyrelsen
- Protokollsutdrag 2013-11-26, § 178 Granskningsplan 2014 Medborgarfokus (bilaga).

Kommunfullmäktige
- Protokollsutdrag 2013-12-12 § 131, Avsägelser och fyllnadsval (bilaga).

Kommunala pensionärsrådet
- Sammanträdesprotokoll 2013-11-20.
- Skrivelse "Remissvar på Nämndplan 2014" 2013-11-18 (bilaga).
- Svar från socialnämndens ordförande 2013-11-25 (bilaga).
- Svar från förvaltningschefen 2013-12-03 (bilaga).

Bilagor

Inventering av behoven hos personer m psykisk funktionsnedsättning.pdf
Slutrapport Anne-Maj Tilling.pdf
PU 13-11-26, § 178 KS Granskningsplan.pdf
Skrivelse från PRO och SPF.pdf
Svar KPR - ordförande.pdf
Svar KPR - förvaltningscchef.pdf
Övergripande organisation och styrning soc förv.pdf
PU 13-12-12, § 131, KF Avsägelser och fyllnadsval.pdf

§1108 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2013/SN 0196 001

Socialnämndens beslut

- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet

Förvaltningschefen  lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor

Förvaltningschefens rapport november.pdf

§1109 Åtgärder för att nå ökad måluppfyllelse

Dnr 2013/SN 0101 10

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden antar förvaltningens handlingsplan avseende ökad måluppfyllelse.
2. Planen redovisas till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har uppdragit till nämnderna att redovisa en handlingsplan för åtgärder för att nå ökad måluppfyllelse där målen inte bedöms uppnås.

Förvaltningen lämnar en handlingsplan för de två mål som inte bedöms kunna uppnås.

Bilagor

Tjänsteskrivelse åtgärdsplan måluppfyllelse.pdf

§1110 Förtydligande av ansvarsfördelning

Dnr 2013/SN 0207 52

Socialnämndens beslut

1. Förtydligande av socialnämndens beslut 2013-11-27, § 1098 noteras.

Särskilt yttrande

Carl-Johan Karlsson (S)  och Peter Söderlund (MP) inkommer med ett särskilt yttrande (bilaga).

Ersättaryttrande

Inger Lundgren (V) inkommer med ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden beslutade 2013-11-27, § 1098 beslutspunkt 3 att "Ansvar för de individuella ärendena överlämnas till socialutskottet för vidare hantering och åtgärder". För att tydliggöra ansvarsfördelningen redovisas följande.

Socialnämnden är ytterst ansvarig för verksamheten och för att den uppkomna situationen åtgärdas. Förvaltningschefen och avdelningschefen lämnar kontinuerligt en redogörelse över hur situationen utvecklas och en skriftlig rapport lämnas vid socialnämnden i februari. Socialnämndens beslut 2013-11-27 innebär ingen förändring av delegationsordningen. Socialutskottet ska kontinuerligt följa handläggningen av de individuella ärendena som omfattas av rapporten. Individ- och familjeomsorgen redovisar hanteringen av ärendena, vilka åtgärder som vidtagits och vilka beslut som fattats. Skulle socialutskottet finna att det trots vidtagna åtgärder finns en påtaglig risk för missförhållande i något individuellt ärende måste det rapporteras och akuta åtgärder övervägas av förvaltningen och socialnämnden.

Yrkande

Carl-Johan Karlsson (S) och Peter Söderlund (MP) yrkar i enlighet med oppositionens hemställan (bilaga) att ansvaret för de indivdella ärendena överlämnas till socialnämnden för vidare hantering och åtgärder.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på beslutspunkt 1 att notera förtydligandet och finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.

Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet från socialdemokraterna och miljöpartiet. Socialnämnden avslår tilläggsyrkandet.

Carl-Johan Karlsson (S) begär votering. Ordförande meddelar att den som yrkar avslag på tilläggsyrkandet röstar ja och den som yrkar bifall till tilläggsyrkandet röstar nej. Röstningsresultat: 7 ja, 4 nej, se bifogat omröstningsprotokoll. Socialnämnden har därmed avslagit tilläggsyrkandet.

Bilagor

Förtydligande av ansvarsfördelning.pdf
Skrivelse oppositionen bv utredningar.pdf