Din position: Hem > Tyresö kommun > Stadsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2019-12-18

Sammanträde 2019-12-18

Datum
Klockan
08:30
Plats
Bollmora

1 Planbesked för ändring av detaljplan för Näsby 4:967

Dnr KSM 2019-1019-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Negativt planbesked ges. Det är inte lämpligt att pröva möjligheten att göra en ny
detaljplan för fastighet Näsby 4:967 för att upphäva prickmark och möjliggöra
avstyckning av fastighet.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till Näsby 4:967 på Jättevägen 27 i Trollbäcken, inkom i september 2019
med en förfrågan om möjligheten att ändra gällande detaljplan. Syftet är att
upphäva prickmark för att möjliggöra en ny villafastighet. Området är enligt
översiktsplanen inte aktuellt för förtätning. Stadsbyggnadskontoret bedömer att det
inte är lämpligt att möjliggöra avstyckning för fastigheten. Fastigheten är kuperad
med en stor del berg i dagen och föreslagen nybyggnation skulle innebära
omfattande åtgärder i terrängen vilket även påverkar grannfastigheterna. Ytan för
den föreslagna fastigheten är inte tillräcklig för att ha en kvalitativ gårdsmiljö. Att
upphäva befintlig prickmark för att möjliggöra ny bebyggelse på fastigheten bedöms
därför inte vara lämpligt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse planbesked Näsby 4_967.docx.pdf

2 Planbesked för ändring av detaljplan för fastigheten Kumla 3:175

Dnr KSM 2019-945-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Positivt planbesked ges för att pröva möjligheten att göra en ny detaljplan för
fastighet Kumla 3:175 med de förutsättningar som anges i planbeskedet. Syftet är
att möjliggöra ökad exploateringsgrad för en gruppbostad med sex lägenheter.

Beskrivning av ärendet
Seniorpartner Fastighetsutveckling AB ansökte om planbesked i augusti 2019.
Ansökan syftar till att upprätta ny detaljplan för att kunna bygga gruppbostad med
sex lägenheter och gemensamma utrymmen. Det inkomna förslaget är i linje med
kommunens översiktsplan. Stadsbyggnadskontorets bedömning är att det är
lämpligt att pröva den föreslagna detaljplanen och föreslår att positivt planbesked. I
kommande planarbete behöver sökanden kunna visa på att byggnadens volym,
anpassning till berg i dagen och befintliga ekar, dagvattenavrinningen samt bil- och
cykelparkering kan hanteras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse planbesked Kumla 3.175.docx.pdf

3 Beslut om antagande av detaljplan för Strand 1:463

Dnr KSM2018-1850-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Detaljplan för Strand 1:463 antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret fick den 23 oktober 2019 i uppdrag av
Stadsbyggnadsutskottet att skicka förslaget på granskning. Detaljplanen syftar till
att möjliggöra avstyckning från fastighet Strand 1:463 för att bilda en ny
bostadsfastighet inom planområdet. Under granskningen inkom 6 yttranden, varav
ett med synpunkter. Lantmäteriet framhåller att utformningen av planbestämmelsen
som berör andel hårdgjord yta bör ses över och förtydligas. Redaktionella ändringar
har gjorts i planhandlingarna. Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplan för
Strand 1:463 kan antas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse för antagande Strand 1.463.pdf
Planbeskrivning_DP Strand 1.463_Antagande.pdf
Plankarta_DP Strand 1.463_Antagande.pdf
Granskningsutlåtande_Strand 1.463_Antagande.pdf
PM Dagvatten_DP Strand 1_463_Antagande.pdf
Undersökning av miljöpåverkan_Strand 1.463_Övrig handling.pdf

4 Beslut om antagande av detaljplan för Strand 1:524

Dnr KSM2018-1851-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Detaljplan för Strand 1:524 antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret fick den 23 oktober 2019 i uppdrag av
Stadsbyggnadsutskottet att skicka förslaget på granskning. Detaljplanen syftar till
att möjliggöra avstyckning från fastigheten Strand 1:524 för att bilda en ny
bostadsfastighet inom planområdet. Under granskningen inkom 6 yttranden, varav
två med synpunkter. Lantmäteriet framhåller att de fastighetsrättsliga
genomförandefrågorna ska förtydligas i planbeskrivningen. Vattenfall Eldistribution
AB framhållet att markkabel inom fastigheten behöver flyttas för att byggnaden ska
kunna placeras som planerat. Redaktionella ändringar har gjorts i planhandlingarna.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplan för Strand 1:524 kan antas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse för antagande Strand 1.524.pdf
Planbeskrivning_DP Strand 1.524_Antagande.pdf
Plankarta_DP Strand 1.524_A2_Antagande.pdf
Granskningsutlåtande_DP Strand 1.524_Antagande.pdf
Dagvattenutredning_DP Strand 1.524_Antagande.pdf
Undersökning av miljöpåverkan_ DP Strand 1.542_Övrig handling.pdf

5 Nytt normalavtal för båtklubbsarrenden

Dnr KSM 2019-1176-261

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Utgångspunkter för normalavtal för båtklubbsarrenden godkänns.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på nytt normalavtal
att använda som utgångspunkt vid nytecknande och omförhandling av arrendeavtal
med båtklubbar, bryggföreningar etc. som arrenderar mark - och vattenområden av
Tyresö kommun. Det nya normalavtalet förtydligar rättigheter och skyldigheter för
fastighetsägare och arrendator och ger en mer rättssäker tillämpning av
arrendeupplåtelserna. Normalavtalet är tänkt att användas som utgångspunkt och
kommer behöva justeras för varje avtals ingående.

Bilagor
Tjänsteskrivelse nytt normalavtal.pdf
Nytt normalavtal.pdf

6 Beslut om rivning av byggnader inom fastigheten Forellen 16 (Förskolan Båten)

Dnr KSM 2019-1455-260

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommundirektören ges i uppdrag att riva befintliga byggnader inom fastigheten
Forellen 16.
2. Kostnaderna för rivningen finansieras inom ramen för utbyggnaden av Norra
Tyresö Centrum.

Beskrivning av ärendet
Fastigheten Forellen 16 är i kommunal ägo och inrymmer förskola (Båten) samt ett
par mindre förrådsbyggnader. Fastigheten har i programhandling för Tyresö Centrum
pekats ut som plats för ny bebyggelse. Förskolan är belägen inom område som
behövs för utbyggnad av ny infrastruktur och måste därför rivas. Under 2019
påbörjades arbetet med att bygga Tyresös nya ishall. Ishallens försörjning av VA
kommer ske via ledningsnätet som byggs ut för Norra Tyresö Centrum. För att
säkerställa att ishallen har försörjning i tid måste byggnaden för förskolan rivas
under Q1 2021. Utredning pågår om ishallen kan klara sig med bergvärme eller om
det behövs fjärrvärmeanslutning. Fjärrvärmen kommer även den i samma
infrastrukturutbyggnad. Infrastrukturutbyggnaden är också viktig för att kunna
försörja kommande etapper i NTC samt försörja Bäverbäcken med fjärrvärme och
ledningar för sopsug. Kommer dessa inte fram i tid för byggstart riskerar man
antingen dyra provisoriska lösningar eller att uppvärmning sker med direktverkande
el som ur miljösynpunkt är ett sämre alternativ. Kommunstyrelseförvaltningen
föreslår därmed rivning av befintliga byggnader på Forellen 16 så snart
förskoleverksamheten har omlokaliserats. Kostnaderna för rivningen ska finansieras
inom ramen för utbyggnaden av Norra Tyresö Centrum.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Rivning Forellen 16 (Båten).pdf

7 Beslut om avslutande av detaljplan för masshantering vid Storängen

Dnr 2017KSM0763.214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Arbetet med detaljplanen för masshantering vid Storängen avslutas.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet gav Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att
upprätta detaljplan för lokal masshantering vid Storängen (MSU §4, 2017-09-25).
Syftet var en hållbar hantering av lokala massor. Efter planuppdraget var givet har
Strandallén fått förlängt tidsbegränsat bygglov vilket gör att masshantering vid
Storängen inte är aktuellt. En ny detaljplan enligt planuppdragets omfattning är
därför inte längre aktuell. Stadsbyggnadskontoret föreslår att
stadsbyggnadsutskottet avslutar ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse avslut av detaljplan storängen.pdf

8 Stadsbyggnadsutskottets sammanträdesdatum 2020

Dnr KSM 2019-1279-037

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Datum och tider för stadsbyggnadsutskottets sammanträde under 2020 fastställs
enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och
sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.
Sammanträdesdatum för stadsbyggnadsutskottet föreslås fastställas enligt förslaget
i denna tjänsteskrivelse.

Bilagor
Tjänsteskrivelse sammanträdesdatum stadsbyggnadsutskottet 2020.pdf

9 Anmälan av delegationsbeslut 2019

Dnr 2019/SBF 0004

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas
av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller
utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan
innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten.
Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men
däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut november.pdf

10 Månadsrapport från stadsbyggnadskontoret 2019

Dnr 2019/SBF 0003

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av stadsbyggnadskontorets månadsrapport.

Bilagor
2019_11 november 2019.pdf

11 Information och meddelande

Dnr 2019/SBF 0060

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om tillsynsrapport om hantering av allmänna handlingar hos
stadsbyggnadskontoret bifogas.

Bilagor
Tillsynsrapport 20191025.pdf

§50 Planbesked för ändring av detaljplan för Näsby 4:967

Dnr KSM 2019-1019-214

Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Negativt planbesked ges. Det är inte lämpligt att pröva möjligheten att göra en ny detaljplan för fastighet Näsby 4:967 för att upphäva prickmark och möjliggöra avstyckning av fastighet.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till Näsby 4:967 på Jättevägen 27 i Trollbäcken, inkom i september 2019 med en förfrågan om möjligheten att ändra gällande detaljplan. Syftet är att upphäva prickmark för att möjliggöra en ny villafastighet. Området är enligt
översiktsplanen inte aktuellt för förtätning. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det inte är lämpligt att möjliggöra avstyckning för fastigheten. Fastigheten är kuperad med en stor del berg i dagen och föreslagen nybyggnation skulle innebära omfattande åtgärder i terrängen vilket även påverkar grannfastigheterna. Ytan för den föreslagna fastigheten är inte tillräcklig för att ha en kvalitativ gårdsmiljö. Att upphäva befintlig prickmark för att möjliggöra ny bebyggelse på fastigheten bedöms därför inte vara lämpligt.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår stadsbyggnadsutskottet att:
- Negativt planbesked ges. Det är inte lämpligt att pröva möjligheten att göra en ny detaljplan för fastighet Näsby 4:967 för att upphäva prickmark och möjliggöra avstyckning av fastighet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse planbesked Näsby 4.967.pdf

§51 Planbesked för ändring av detaljplan för fastigheten Kumla 3:175

Dnr KSM 2019-945-214

Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Positivt planbesked ges för att pröva möjligheten att göra en ny detaljplan för fastighet Kumla 3:175 med de förutsättningar som anges i planbeskedet. Syftet är att möjliggöra ökad exploateringsgrad för en gruppbostad med sex lägenheter.

Beskrivning av ärendet
Seniorpartner Fastighetsutveckling AB ansökte om planbesked i augusti 2019.
Ansökan syftar till att upprätta ny detaljplan för att kunna bygga gruppbostad med sex lägenheter och gemensamma utrymmen. Det inkomna förslaget är i linje med kommunens översiktsplan. Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det är lämpligt att pröva den föreslagna detaljplanen och föreslår att positivt planbesked. I kommande planarbete behöver sökanden kunna visa på att byggnadens volym, anpassning till berg i dagen och befintliga ekar, dagvattenavrinningen samt bil- och cykelparkering kan hanteras.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår att:
- Positivt planbesked ges för att pröva möjligheten att göra en ny detaljplan för
fastighet Kumla 3:175 med de förutsättningar som anges i planbeskedet. Syftet mär att möjliggöra ökad exploateringsgrad för en gruppbostad med sex lägenheter.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse planbesked Kumla 3.175.pdf

§52 Beslut om antagande av detaljplan för Strand 1:463

Dnr KSM2018-1850-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Detaljplan för Strand 1:463 antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 23 oktober 2019 i uppdrag av Stadsbyggnadsutskottet att skicka förslaget på granskning. Detaljplanen syftar till att möjliggöra avstyckning från fastighet Strand 1:463 för att bilda en ny bostadsfastighet inom planområdet. Under granskningen inkom 6 yttranden, varav ett med synpunkter. Lantmäteriet framhåller att utformningen av planbestämmelsen som berör andel hårdgjord yta bör ses över och förtydligas.

Redaktionella ändringar har gjorts i planhandlingarna.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplan för Strand 1:463 kan antas.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår ko mmunstyrelsen att:
- Detaljplan för Strand 1:463 antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse för antagande Strand 1.463.pdf
Planbeskrivning_DP Strand 1.463_Antagande.pdf
Plankarta_DP Strand 1.463_Antagande.pdf
Granskningsutlåtande_Strand 1.463_Antagande.pdf
PM Dagvatten_DP Strand 1_463_Antagande.pdf
Undersökning av miljöpåverkan_Strand 1.463_Övrig handling.pdf

§53 Beslut om antagande av detaljplan för Strand 1:524

Dnr KSM2018-1851-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Detaljplan för Strand 1:524 antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 23 oktober 2019 i uppdrag av Stadsbyggnadsutskottet att skicka förslaget på granskning. Detaljplanen syftar till att möjliggöra avstyckning från fastigheten Strand 1:524 för att bilda en ny bostadsfastighet inom planområdet. Under granskningen inkom 6 yttranden, varav två med synpunkter. Lantmäteriet framhåller att de fastighetsrättsliga genomförandefrågorna ska förtydligas i planbeskrivningen. Vattenfall Eldistribution AB framhållet att markkabel inom fastigheten behöver flyttas för att byggnaden ska kunna placeras som planerat.

Redaktionella ändringar har gjorts i planhandlingarna.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplan för Strand 1:524 kan antas.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår kom munstyrelsen att:
- Detaljplan för Strand 1:524 antas.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse för antagande Strand 1.524.pdf
Planbeskrivning_DP Strand 1.524_Antagande.pdf
Plankarta_DP Strand 1.524_A2_Antagande.pdf
Granskningsutlåtande_DP Strand 1.524_Antagande.pdf
Dagvattenutredning_DP Strand 1.524_Antagande.pdf
Undersökning av miljöpåverkan_ DP Strand 1.542_Övrig handling.pdf

§54 Nytt normalavtal för båtklubbsarrenden

Dnr KSM 2019-1176-261

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Nuvarande standardavtal för båtklubbsarrenden upphör att gälla.

Ann-Christine Svensson (M), Jeanette Hellmark (M) Ulrica Riis-Pedersen (C) och Per Carlberg (SD) deltar inte i beslutet.

Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Utgångspunkter för normalavtal för båtklubbsarrenden avslås och tas inte upp för vidare behandling.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) anmäler ett särskilt yttrande (se bilaga).
Ann-Christine Svensson (M) anmäler ett särskilt yttrande (se bilaga).
Ulrica Riis-Pedersen (C) anmäler ett särskilt yttrande (se bilaga).
Per Carlberg (SD) anmäler ett särskilt yttrande (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på nytt normalavtal att använda som utgångspunkt vid nytecknande och omförhandling av arrendeavtal med båtklubbar, bryggföreningar etc. som arrenderar mark - och
vattenområden av Tyresö kommun.

Det nya normalavtalet förtydligar rättigheter och skyldigheter för fastighetsägare
och arrendator och ger en mer rättssäker tillämpning av arrendeupplåtelserna.
Normalavtalet är tänkt att användas som utgångspunkt och kommer behöva justeras för varje avtals ingående.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att en beslutspunkt läggs till om att det
nuvarande normalavtalet för båtklubbsarrenden upphör att gälla.

Yrkande
Ann-Christine Svensson (M) yrkar på att ärendet åter remitteras tills dess att
gatukostnadsfrågan är utredd.

Ulrica Riis-Pedersen (C) stödjer Ann-Christine Svenssons (M) yrkande samt yrkar på att se över punkten underlag för lov- och tillståndsansökningar i normalavtalet.

Per Carlberg (SD) yrkar på återremiss med motiveringen att 1. Tyresös båtklubbar helt ska befrias från gatukostnadsavgifter, detta då båtklubbarna inte är att anse som fastighetsägare, 2. Tyresö kommun anpassar avgifterna för båtplatser och vinteruppläggningsplatser till nivåer som motsvarar de verkliga kostnadsläget i omkringliggande kommuner, 3. Tyresö kommun (genom förvaltning och ledande politiker) tillsammans med Tyresö Båtråd förhandlar fram ett normalavtal som avspeglar en tydlig balans mellan båtklubbarnas och kommunens intresse (ge och ta) och förkastar nuvarande förslag till normalavtal.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar att utgångspunkter för normalavtal för båtklubbsarenden avslås och tas inte upp för vidarebehandling.

Anita Mattsson (S) och Mats Lindblom (L) bifaller Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om att bifalla Ann-Christine Svenssons (M) yrkande om återremiss och finner att utskottet beslutar att avslå yrkandet.

Ordförande ställer frågan om att bifall Ulrica Riis-Pedersens (C) yrkande om återremiss och finner att utskottet beslutar att avslå yrkandet.

Ordförande ställer frågan om att bifalla Per Carlberg (SD) yrkande om återremiss och finner att utskottet beslutar att avslå yrkandet.

Ordförande ställer frågan om att bifalla Marie Åkesdotters (MP) yrkande att
utgångspunkter för normalavtal för båtklubbsarrenden avslås och inte tas upp för vidare behandling. Stadsbyggnadsutskottet bifaller yrkandet.

Anita Mattsson (S) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som yrkar avslag till Marie Åkesdotters (MP) yrkande röstar ja och den som yrkar bifall röstar nej. Röstningsresultat: 6 nej, 3 avstår, se bifogat
omröstningsprotokoll. Stadsbyggnadsutskottet bifaller därmed Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Ordförande ställer frågan om att bifalla ordförandeförslaget tilläggsyrkande och finner att utskottet beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse nytt normalavtal.pdf
Nytt normalavtal.pdf

§55 Beslut om rivning av byggnader inom fastigheten Forellen 16 (Förskolan Båten)

Dnr KSM 2019-1455-260

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommundirektören ges i uppdrag att riva befintliga byggnader inom fastigheten Forellen 16 så snart förskoleverksamheten har omlokaliserats.
2. Kostnaderna för rivningen finansieras inom ramen för utbyggnaden av Norra Tyresö Centrum.

Särskilt yttrande
Ann-Christine Svensson (M) anmäler ett särskilt yttrande (se bilaga). Ulrica Riis-Pedersen (C) anmäler ett särskilt yttrande (se bilaga). Mats Lindblom (L), Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) anmäler ett särskilt yttrande (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Fastigheten Forellen 16 är i kommunal ägo och inrymmer förskola (Båten) samt ett par mindre förrådsbyggnader.

Fastigheten har i programhandling för Tyresö Centrum pekats ut som plats för ny bebyggelse. Förskolan är belägen inom område som behövs för utbyggnad av ny infrastruktur och måste därför rivas.

Under 2019 påbörjades arbetet med att bygga Tyresös nya ishall. Ishallens
försörjning av VA kommer ske via ledningsnätet som byggs ut för Norra Tyresö Centrum. För att säkerställa att ishallen har försörjning i tid måste byggnaden för förskolan rivas under Q1 2021. Utredning pågår om ishallen kan klara sig med bergvärme eller om det behövs fjärrvärmeanslutning. Fjärrvärmen kommer även den i samma infrastrukturutbyggnad. Infrastrukturutbyggnaden är också viktig för att kunna försörja kommande etapper i NTC samt försörja Bäverbäcken med fjärrvärme och ledningar för sopsug. Kommer dessa inte fram i tid för byggstart riskerar man antingen dyra provisoriska lösningar eller att uppvärmning sker med direktverkande el som ur miljösynpunkt är ett sämre alternativ.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därmed rivning av befintliga byggnader på Forellen 16 så snart förskoleverksamheten har omlokaliserats. Kostnaderna för rivningen ska finansieras inom ramen för utbyggnaden av Norra Tyresö Centrum.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att beslutspunkt 1 ändras till:
- Kommundirektören ges i uppdrag att riva befintliga byggnader inom fastigheten Forellen 16 så snart förskoleverksamheten har omlokaliserats.

Beslutsgång
Ordförande Mats (L) ställer frågan om att bifalla ordförandeförslaget om att ändra beslutspunkt 1 och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Rivning Forellen 16 (Båten).pdf

§56 Beslut om avslutande av detaljplan för masshantering vid Storängen

Dnr 2017KSM0763.214

Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet gav Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för lokal masshantering vid Storängen (MSU §4, 2017-09-25). Syftet var en hållbar hantering av lokala massor.

Efter planuppdraget var givet har Strandallén fått förlängt tidsbegränsat bygglov
vilket gör att masshantering vid Storängen inte är aktuellt. En ny detaljplan enligt planuppdragets omfattning är därför inte längre aktuell.

Förvaltningen föreslår att stadsbyggnadsutskottet avslutar ärendet.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) yrkar på att ärendet bordläggs och behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordförande Mats Lindblom (L) ställer frågan om att bifalla ordförandeförslaget om att ärendet bordläggs och finner att stadsbyggnadsutskottet beslutar enligt
ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse avslut av detaljplan storängen.pdf

§57 Stadsbyggnadsutskottets sammanträdesdatum 2020 - ärendet utgår

§58 Anmälan av delegationsbeslut 2019

Dnr 2019/SBF 0004

Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut november.pdf

§59 Månadsrapport från stadsbyggnadsförvaltningen 2019

Dnr 2019/SBF 0003

Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av förvaltningens månadsrapport.

Bilagor
2019_11 november 2019.pdf

§60 Information och meddelande

Dnr 2019/SBF 0060

Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om tillsynsrapport om hantering av allmänna handlingar hos
stadsbyggnadsförvaltningen bifogas.

Bilagor
Tillsynsrapport 20191025.pdf