Din position: Hem > Värmdö kommun > Samhällsplaneringsnämnden > Sammanträde 2011-03-15

Sammanträde 2011-03-15

Datum
Klockan
Plats
Kanholmsfjärden

1 Mötets öppnande och upprop

4 Fastställande av dagordning

5 Delgivningar, delegationsbeslut och ordförandebeslut i brådskande ärenden

6 Kontoret informerar

- Inkomna motioner och remisser LÖ Information

7 Verksamhetsberättelse 2010-12-31 för SPN

8 Enkel sopsortering nära källan, (Dnr 08VTP/0062)

9 Yttrande över Allmän färjeled till Tynningö, förstudie (Dnr 10STN/0388)

10 Trafikverket Cykel i ostsektorn, samrådshandling, (Dnr 10STN/0388)

11 Samråd för detaljplan del av Siggesta 1:6, Siggesta hotell (06KS/0583)

Beslut SPN (Samtliga bilagor finns hos Anna-Bie, illustrationsplan delas ut vid mötet) 121

12 Godkännande av programsamrådsredogörelse detaljplaneprogram för Östra Mörtnäs (del av Mörtnäs 1:12 m fl.) (Dnr 04KS/0264)

13 Tillägg till detaljplan avseende Bullandö Seglarby - beslut om samråd, (Dnr 10STN/0248)

14 Detaljplan för Ripvägen m fl., Strömma S4b - beslut om samråd, (Dnr 10STN/0248)

15 Detaljplan för Motorsportbana i Norshagen, Myttinge (Dnr 06KS/0118)

16 Ansökan om planändring för bostäder på Mariagatan, Gustavsberg 2:5 i Gustavsberg, (Dnr 11SPN/0039)

17 Ansökan om planändring för bostäder på Markörplan i Munkmora, Ösby 1:46 m.fl. i Gustavsberg, (Dnr 10STN/0068)

18 Ansökan om planändring för bostäder på Skyttevägen i Munkmora, Ösby 4:2 m.fl. i Gustavsberg, (Dnr 10STN/0068)

19 Ansökan om planändring för bostäder vid Skeviksvägen i Lugnet, del av Ösby 1:36 i Gustavsberg, (Dnr 10STN/0070)

20 Ansökan om planändring för bostäder på Kyrkogårdsvägen i Hästhagen, Gustavsberg 1:144 i Gustavsberg, (Dnr 10STN/0069).

21 Ansökan om planändring för bostäder i Hästhagen, Gustavsberg 1:51 i Gustavsberg, (Dnr 10STN/0069)

22 Eksjön 1:95 - ansökan om planändring, (Dnr 10STN/0039)

23 Ösby 1:226 - beslut om detaljplaneändring, (Dnr 10STN/0382)

24 Restaurering av Hemmesta sjöäng (Dnr 11SPN/0074)

25 PM Angående anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområdet till kommunalt VA (Dnr)

26 Exploateringsavtal Kvarnberget - rättelse (05KS/0226, 10STN/0112)

27 Medborgardialog i Stavsnäs - uppföljning och fortsättning (Dnr 11SPN/0007)

28 Medborgardialog angående trafiksituationen i Hemmesta (Dnr 11SPN/0007)

§21 Delgivningar och delegationsbeslut

§22 Kontoret informerar

§23 Verksamhetsberättelse 2010-12-31 för SPN

§24 Motion ­ Enkel sopsortering nära källan

§25 Allmän färjeled till Tynningö, förstudie

§26 Trafikverket Cykel i ostsektorn, samrådshandling

§27 Samråd för detaljplan del av Siggesta 1:6, Siggesta hotell

§28 Godkännande av programsamrådsredogörelse ­

§29 Tillägg till detaljplan avseende Bullandö Segalby ­ beslut om

§30 Detaljplan för Ripvägen m fl, Strömma S4b ­ beslut om samråd

§31 Detaljplan för Motorsportbana i Norshagen, Myttinge

§32 Ansökan om planändring för bostäder på Mariagatan,

§33 Ansökan om planändring för bostäder på Markörplan i

§34 Ansökan om planändring för bostäder på Skyttevägen i

§35 Ansökan om planändring för bostäder vid Skeviksvägen i

§36 Ansökan om planädring för bostäder på Kyrkogårdsvägen i

§37 Ansökan om planändring för bostäder i Hästhagen,

§38 Eksjön 1:95 ­ ansökan om planändring

§39 Ösby 1:226 ­ beslut om planändring

§40 Restaurering av Hemmesta sjöäng

§42 Allmän diskussion - Medborgardialoger

§43 Medborgardialog i Stavsnäs ­ uppföljning och fortsättning

§44 Medborgardialog angående trafiksituationen i Hemmesta