Din position: Hem > Värmdö kommun > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2017-06-07

Sammanträde 2017-06-07

Datum
Klockan
13:00
Plats

4 Justeringens tid och plats

5 Kommundirektörens underlag för budget 2018, ramar 2019-2020

6 Redovisning av betänkandet Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera SOU 2016:94

(Dnr 2017UTN/0044)

Länk till SOU 2016:94:
http://www.regeringen.se/48d4f6/contentassets/77af60bb1e264076b19e879d53d5b58a/saknad-uppmarksamma-elevers-franvaro-och-agera-sou-201694.pdf

7 Riktlinjer för att främja närvaro samt uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

8 Resultatredovisning från kundundersökning 2017

9 Riktlinjer för plats i förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid

10 Riktlinjer för plats i fritidshem i Värmdö kommun

11 Återrapportering av rekryterings- och kompetensförsörjningsstrategi för Värmdö kommuns grundskolor 2017

12 Översyn av riktlinjerna för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

13 Sammanfattande rapport tillsyn fristående förskolor/pedagogisk omsorg 2016/2017