Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-04-23

Sammanträde 2008-04-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Husby träff

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken

4 a) Yttrande i enskilt ärende till Länsstyrelsen i Stockholms län

Dnr 167-2008-006

b) Yttrande i enskilt ärende till Länsstyrelsen i Stockholms län
Dnr 140-2008-503

Öppet sammanträde

5 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

6 Riktlinjer för bidragsgivning till föreningar

7 Namn på parker, gång och cykelvägar i Rinkeby

8 Uppföljningsrapport till nämnden i april 2008

9 Underlag för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds budget för 2009 och inrikting 2010 och 2011

10 Utmaning - Öppen förskola och parklek i Rinkeby. Intresseanmälan för att lämna anbud.

11 Rapport om sommarens feriearbete 2008

12 Avtal med Lugna Gatan samt utvärdering av Lugna Gatans juniorverksamhet

Svar på medborgarförslag och skrivelse - Återremitterat ärende
Dnr 13-2007-500

13 Bankomaterna i Husby

Svar på skrivelse från (s) och uppdrag från nämnden
Dnr 111-2008-399

14 Insyn och kontroll av enskilda förskolor i stadsdelsområdet

Svar på skrivelse från (v)
Dnr 52-2008-402

16 Inrättande av gruppbostad med särskilt stöd för personer med omfattande funktionsnedsättningar enligt LSS

Inriktningsärende
Dnr 200-2008-600
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

17 Drift- och förvaltningsuppdrag för stadens datakommunikation

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 56-2008-006

18 Uppdatering av Stockholms stads e-strategi

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 186-2008-006

19 Vårdnadsbidrag i Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 143-2008-006

20 Lov att välja - Lag om valfrihetssystem (SOU 2008:15)

21 Förhindrandet av strukturell diskriminering av nyanlända genom förändringar i SFI och introduktionsprogrammet

Yttrande över motion (2008:6)
Dnr 162-2008-006

22 Förslag till skolplan

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 187-2008-006

Anmälningsärenden

23 Anmälan av balanslista till och med mars 2008

24 Uttalande som antogs på SRF (Synskadades Riksförbund) årsmöte 27 mars 2008

26 Pensionärsrådets protokoll

28 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltning

(cirkulerar under sammanträdet)

29 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

30 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

32 Anmälan av sociala delegationens beslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (138 kb)

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 27 mars 2008 justerades den 2 april 2008. Anmäldes att ledamoten Leif Malmbergs namn inte skall stå med i protokollet då han lämnat sitt uppdrag i stadsdelsnämnden.

§3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

§5 Yttrande i enskilt ärende till Länsstyrelsen i Stockholms län

§6 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Stadsdelsförvaltningens säkerhetsanvarig, Per Granhällen, informerade om situationen i stadsdelarna Rinkeby och Tensta med anledning av den uppkomna situationen av incidenter kring SL:s tunnelbanestationer och busstrafiken i området. Företaget, Busslink, har meddelat att de inte kan köra busstrafiken under säkra förhållanden.

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltningen har haft möten med SL om situationen och förvaltningen har vidtagit åtgärder, t.ex. att plocka upp den sten från gatorna, för att skydda busstråken i Rinkeby.

Fältassistenter och polis har besökt skolorna i området.

Kanslichef Håkan Serdén redovisade svar från Trafikkontoret angående skrivelse från ledamoten Burhan Yildiz m.fl. (fp) gällande ”Prydliga och välkomnande torg i Rinkeby-Kista”.

Dnr 399-051-2008

Kanslichef Håkan Serdén redovisade att problemen med den avstängda trappan i Akalla nu är åtgärdade. Trafikkontoret och SL för samtal om vilken instans som skall stå för reparationskostnaden.

Enhetschef Kerstin Alnervik, ungdomsgruppen informerade nämnden, som svar på fråga från ledamot Mia Päärni (s) angående situationen i Husbyskolan.

Förvaltningens drogsamordnare, Dejan Stankovic, informerade om den flygbladsutdelning som äger rum den 29 april inför firandet av Valborgsmässoafton.

§7 Riktlinjer för bidragsgivning till föreningar

Beslut

 1. att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut, samt

 2. att därutöver anföra följande

Majoriteten ser positivt på de sociala mötesplatserna för äldre inom stadsdelsområdet och den samverkan som sker mellan förvaltningen och de s.k. allianserna i Kista, Husby och Akalla. Mötesplatserna är viktiga för att motverka segregation och social isolering. Majoriteten ser gärna att verksamheten fortsätter att utvecklas positivt. Trygghetsringningar och annan kontaktverksamhet är välkomna inslag i verksamheten. I avvaktan på att en allians bildas i Rinkeby kommer majoriteten att verka för bidragsgivning till denna verksamhet.

I övrigt anser majoriteten att förvaltningen arbetar på ett positivt sätt med barn- och ungdomsföreningar.

Ärendet

Många av stadens nämnder lämnar bidrag till ideella föreningar. Kommunfullmäktige styr övergripande denna bidragsgivning via nämndernas reglementen. En nämnd kan mer i detalj precisera sina bidragsregler genom att fastställa riktlinjer för sin bidragsgivning. I detta ärende föreslås riktlinjer för bidragsgivning till föreningar med utpräglat lokal verksamhet i Rinkeby-Kista stadsdelsområde.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 mars 2007. Dnr 004-129-2008

Förslag till beslut

Under överläggningen anförde ordföranden Annette Jansson m.fl. (m) och Burhan Yildiz m.fl. (fp) att nämnden skulle anta moderaternas och folkpartiets förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas förslag.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets förslag.

Ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (v) förslog att nämnden skulle anta vänsterpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit (m):s och (fp):s förslag.

Vice ordförande Abebe Hailu (s) anförde förtydligande kring att föreningsstödet är oförändrat och att det avser både kulturverksamhet och annan föreningsverksamhet. Föreningsstäd är däremot externa medel som söks. Föreningar har möjlighet att söka medel om de städar ett visst område inom stadsdelsområdet. Idag har förvaltningen 15 olika städområden för vilket föreningsstädsbidrag kan sökas av föreningslivet inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s), reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

Att ärendet återremiteras och bearbetas så att förslaget tar hänsyn till stadsdelens barn, ungdomar, våra äldre och alla andra föreningar och eldsjälar som jobbar ideellt för att stadsdelens invånare ska må bra och därutöver anför följande.

Olika grupper står i dag utanför det som traditionellt betraktas som kultur vilket är ett demokratiskt problem. Alla ska ges tillgång till kulturen. Äldre människor i vår stad har rätt till en trygg tillvaro och social gemenskap. Social isolering måste brytas och ersättas med ett utbud av forum för ett aktivt liv där möten och aktiviteter är en del av vardagen för de barn, ungdomar och äldre i Stockholms stad i allmänhet och i Rinkeby-Kista stadsdel i synnerhet.

Stadsdelsnämndens uppgift är att se till att det finns möjlighet för förebyggande insatser både för barn och ungdomar och för de äldre i stadsdelen.

Stockholm stad är en segregerad stad, både vad gäller boende, ekonomi och etnicitet. Därför har Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ansvar för att motarbeta detta och därmed minska otryggheten i stadsdelen.

Vi socialdemokrater är principiellt för riktlinjer för bidragsgivning. Men i det här fallet är vi emot förslaget för att det inte har skett i samråd med de berörda ideella föreningarna. Förslaget är i första hand för att spara pengar på bekostnad av de barn, unga och de äldre i stadsdelen.

Vi vill också påminna förvaltningen att det inte finns några reglement i staden som hindrar att stödja föreningar som får pengar från idrottsnämnden, kulturnämnden eller socialnämnden. Normalt ska bidragsgivning från facknämnder och stadsdelsnämnder komplettera varandra som inte är i det här fallet.

Reservation

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (mp), reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

· att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

· att godkänna att särskilt viktiga verksamheter för vuxna också kan få stöd

· att därutöver anföra.

De föreslagna riktlinjerna är för restriktiva. Den borgerliga majoriteten har kraftigt skurit ner de pengar som är avdelade för bidrag till ideella föreningar.

Enligt vår åsikt är det inte bra om kulturevenemang riktade till vuxna inte kan komma i fråga för att få föreningsbidrag. Vi vill därför antingen att evenemang för vuxna inkluderas bland de verksamheter som riktlinjerna anger som möjliga mottagare av bidrag, eller att man i riktlinjerna tydligt anger att man kan göra undantag från riktlinjerna för att ge till särskilt angelägna evenemang eller verksamheter. På endera sättet skulle man kunna inkludera särskilt viktiga verksamheter för vuxna i den grupp som kan bli aktuella för att ta emot bidrag från stadsdelsförvaltningen.

Pensionärsrådet är också kritisk till förvaltningens förslag till nya restriktiva riktlinjer. Förvaltningen ska se till att äldreorganisationerna inte drabbas på ett orimligt sätt av de nya riktlinjerna.

Med Miljöpartiets budget skulle vi ha ca 0,5 miljoner mer till kultur- och föreningsverksamheten. Med de pengarna skulle vi kunna vara mer generösa med bidrag till föreningar, till kulturevenemang o. s. v. och vi skulle kunna ha mindre snäva riktlinjer.

Med de snäva budgetramar som den borgerliga majoriteten har lagt för föreningsbidragen är det svårt att föreslå mer generösa riktlinjer men vi vill ändå vidga ramarna för vilka som kan få bidrag till att omfatta åtminstone kulturbidrag för vuxna.

Reservation

Ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (v) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

att avslå förvaltningens förslag till riktlinjer

att därutöver anföra

Förvaltningen bör avvakta de överläggningar som kommer att ske i regi av pensionärsrådet och äldreförvaltningen med pensionärsföreningar och andra som har verksamhet för äldre på programmet. De riktlinjer som där kommer att föreslås borde vägas in innan beslut om bidragsgivningen antas.

Barn- och ungdomsverksamhet som inte är ren idrottsverksamhet bör fortsatt vara stadsdelsnämndens ansvarsområde både vad gäller det ekonomiska och det övergripande ansvaret.

§8 Namn på parker, gång och cykelvägar i Rinkeby

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

Ärendet

Det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) för Södra Järva redovisade vid sammanträde den 25 oktober 2007 att flera gång- och cykelvägar samt vissa park- och grönområden saknar officiella namn inom stadsdelen Rinkeby. Avsaknaden av namn på dessa vägar och områden kan orsaka orienteringsproblem med påföljande förseningar vid utryckning med ambulans-, brand- och polisfordon, eftersom det är svårt att hitta till vissa adresser som ligger i anslutning till de gång- och cykelvägar eller park- och grönområden som saknar namn. Förvaltningen har på karta som bifogas tjänsteutlåtandet märkt ut tio olika objekt som bör namnges och som i ”folkmun” redan fått namn. Utredningsresultatet är förankrat i BRÅ.

Stadsdelsförvaltningen föreslår att nämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa namn på gång- och cykelvägar samt park- och grönområden inom stadsdelen Rinkeby. Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 27 mars 2008 beslöt nämnden att bordlägga ärendet. Nämnden beslöt att uppdra åt förvaltningen att återkomma med svar kring beredningsprocessen att välja en namnserie med icke traditionell svensk anknytning utifrån Rinkebys speciella internationella karaktär och identitet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 mars 2008. Dnr 399-134-2008

Beslutsgång

Efter överläggning i ärendet beslöt nämnden att bordlägga ärendet. Nämnden beslöt att invänta besked från vice ordförande Abebe

Hailu (s), som via kommunfullmäktige skulle ta reda på beredningsprocessen kring att välja en namnserie med icke traditionell svensk anknytning.

§9 Uppföljningsrapport till nämnden i april 2008

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner denna uppföljningsrapport.

Ärendet

Före åtgärder prognostiseras ett sammanlagt underskott om 19,0 mnkr, vilket är en förbättring med 1,5 mnkr jämfört med föregående rapport.

Efter åtgärder uppgår det beräknade underskottet till 12,6 mnkr, varav 11,8 mnkr avser ekonomiskt bistånd. För flyktingmottagningen prognostiseras ett underskott om 3,2 mnkr. För att budgetunderskott för ekonomiskt bistånd och flyktingmottagningen ska undvikas krävs att effekterna av jobbtorgets insatser blir betydande. För social omsorg prognostiseras ett underskott om 4,0 mnkr. Förvaltningen beräknar dock att kunna vidta åtgärder motsvarande det beloppet.

För att minska det prognostiserade underskottet kommer förvaltningen att iaktta restriktivitet vad avser köp av tjänster och vikariattillsättningar. Resultatenheter med god ekonomi omfattas inte av dessa restriktioner.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 april 2008. Dnr 101-190-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom (s):s förslag till beslut. Ledamoten Gunilla Bhur

m.fl. (v) anslöt sig till detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) och Gunilla Bhur m.fl. (v), reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

· Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut, samt

· Att därutöver anföra följande

Underskott och besparingarna fortsätter i moderaternas Stockholm

Vi har under nuvarande mandatperioden flera gånger pekat på en rad åtgärder som försämrat servicen för våra stadsdelar sedan borgarna kommit till makten.

Medborgarkontorens öppettider har minskat och de öppna mötena för kontakter mellan politiker/tjänstemän och invånare har reducerats till frågestunden före stadsdelsnämndens möten. Under hösten har frågestunderna helt dominerats av frågor kring nedläggningen av Dalhagsskolan och Järvalyftet. Båda är frågor som borgarna lagt utanför Stadsdelsnämndens mandat och där handläggning och beslutsfattande ligger centralt i staden.

Avknoppning av förskolor i Kista gör det svårare för stadsdelen att innehålla barnomsorgsgarantin och den gör också att barngruppens storlek ökar. Nedläggningen av Dalhagsskolan och centraliseringen av grundskolorna till utbildningsnämnden försvårar för stadsdelsnämnden att se helhetsbilden av olika insatser för våra barn och ungdomar.

Därutöver har de borgerliga i stadshuset med moderaterna i spetsen avvecklat kommunövergripande verksamheter som Turkiska äldre kvinnors dagcenter i Rinkeby som har funnits i stadsdelen sedan 1997 och Iranska äldre dagcenter i Husby som har funnits i stadsdelen i 12 år sedan 1995.

Även omsorg om personer med funktionsnedsättning har drabbats av besparingar, samtidigt som Landstingets skattesänkningspolitik försämrar vården för människorna som bor kring Järvafältet.

Även i dagens uppföljningsrapport framgår det att förvaltningen kommer att iaktta restriktivitet vad avser köp av tjänster och vikarieanställningar. Detta kommer bl.a. att drabba stadsdelens ungdomar som söker ett sommarjobb.

Antalet ungdomar som fått feriearbete har minskat från c:a 440 sommaren 2006 när socialdemokraterna var i majoritet till c:a 180 sommaren 2007. Det är en minskning med c:a 250 ungdomar eller nästan 150 %. Detta drabbar en grupp som är i väldigt stort behov av en första kontakt med arbetsmarknaden, eftersom deras invandrarbakgrund ofta innebär en mindre utvecklat kontaktnät. Hur rimmar det med borgarnas arbetslinje?

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnades av Jakob Dencker m.fl. (mp).

Den borgerliga alliansen har gjort överoptimistiska arbetsmarknadsprognoser vilket lett till att man tilldelat alldeles för lite pengar till ekonomiskt bistånd. Speciellt nu när det ser ut som ekonomin går över i en lågkonjunktur kommer det att bli ännu mycket svårare att hålla budgeten, för människor som inte hittar jobb måste ha något att leva av och många av dem kommer att söka socialbidrag. Moderaterna och deras vapendragare har förstås underbudgeterat för att kunna sänka skatterna.

Inte alls tillräckligt många personer har fått arbete genom Jobbtorgen. Man frågar sig vad det är i Jobbtorgsmodellen som man tänkte kommer leda till att så många fler får jobb?

Nu när man tagit bort arrangemanget med Anslag 1 och Anslag 2 måste stadsdelsnämnden ta pengar från andra verksamheter för att täcka underskott i budgeten för ekonomiskt bistånd.

Detta ser tyvärr ut att leda till kraftiga nedskärningar för oss som bor i Rinkeby-Kista.

Vi noterar också att flyktingmottagning ser ut att gå med underskott 3,2 miljoner. Förvaltningen skriver också att ”förvaltningen analyserar om det är möjligt att ha en mer restriktiv bidragsgivning”. Vi efterlyser en analys av om det är möjligt att vara ännu mer restriktiv med bidrag till flyktingar utan att de får alltför knappa levnadsomständigheter.

Det är också oroande att det prognostiseras ett underskott inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning, ett underskott på ca 2,6 miljoner kronor.

§10 Underlag för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds budget för 2009 och inrikting 2010 och 2011

Beslut

 1. Budgetunderlaget godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och Idrottsnämnden får i uppdrag att se över möjligheterna att överföra ansvaret till Idrottsnämnden för upplåtelse av idrottslokaler m.m. i Ungdomens Hus.

 3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att ansvaret för samlingslokalerna i Kista Träff överförs från Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd till Kulturnämnden.

Ärendet

I ärendet redovisas en sammanfattande analys av verksamheten för de kommande tre åren. Till ärendet fogas en lokalplan samt en investeringsbilaga. Förvaltningen bedömer att nämnden kommer att nå upp till de av kommunfullmäktige uppsatta målen. Förvaltningen föreslår att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och Idrottsnämnden får i uppdrag att se över möjligheterna att överföra ansvaret till idrottsnämnden för upplåtelse av idrottslokaler m.m. i Ungdomens Hus. Vidare föreslår förvaltningen att ansvaret för samlingslokalerna i Kista Träff överförs från Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd till Kulturnämnden.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 mars 2008. Dnr 100-182-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom (s):s förslag till beslut.

Ledamot Gunilla Bhur m.fl. (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom (v):s förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Ledamot Jakob Dencker (mp) deltog ej i beslutet.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu (s) m.fl. (s) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

* Att avslå punkt 2 i förvaltningens förslag till beslut

* Att därutöver delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut samt

* Att dessutom anföra följande:

Efter ett och halvt års borgerligt styre i staden med två budgetar präglade av önskemål om att hålla nere utgifterna för att kunna genomföra skattesänkningar så kan vi konstatera att effekterna av de minskade resurserna kommer på allt fler områden. Verksamheten har kommit att präglas av förändringar både organisatoriskt och för brukarna om hur och vem som ska stå för den efterfrågade servicen. Valfriheten som varit en ledstjärna innebär ofta förändringar i vem som kommer att utföra tjänsterna. Det blir också lätt oro bland personalen om hur anställningsförhållandena kommer att se ut framöver. Valfrihet ska självklart finnas och utvecklas, men måste också innebära att brukarna känner en trygghet i att veta att det som erbjuds inte förändras utan möjlighet för dem att påverka.

Kommunens inriktningsmål

Staden ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök

För att öka tryggheten för kvinnorna i stadsdelsområdet ska samarbete ske med bl.a. de tre kommunala bostadsföretagen, inte bara med Svenska bostäder.

Kvalitet och valfriheten ska utvecklas och förbättras

Socialdemokraterna anser detta inriktningsmål vara en självklar ledstjärna för allt arbete inom förvaltningen. Vi anser dock att det bäst nås genom utveckling och satsning på verksamheterna. Utmaningsrätt och förslag till konkurrensplaner innebär däremot att oro skapas bland personalen och att resurser läggs på fel saker.

Nämndens verksamhetsområden

Vi socialdemokrater anser att parklekar och öppen förskola inte ska konkurrensutsättas utan även fortsättningsvis ska drivas i förvaltningens regi.

Social omsorg

Vi är mycket oroade av effekterna som den borgerliga alliansens införande av Vårdval Stockholm medför för oss på Järvafältet. Med minskade resurser nedprioriterar landstinget vår stadsdel vilket ger mycket begränsade samverkansmöjligheter med de kommunala verksamheterna. Således har BVC i Rinkeby skurit ned sin personal radikalt och hembesök hos nyfödda barn får stå tillbaka. Härigenom blir också samarbetet mellan landsting och kommun i Familjecentralen hotat.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Att kunna klara sin egen och sin familjs försörjning är viktigt för självförtroendet. Som det nu är, är de personer som är beroende av försörjningsstöd hänvisade till sin egen stadsdel då inte SL-kortet ingår i stödet. Från december 2008 har de inte ens sitt socialkontor inom gångavstånd. De som är inskrivna vid Jobbtorgen har inte utan särskilt beslut ersättning för resor för att träffa framtida arbetsgivare. Det skulle vara enklare och mindre resurskrävande att besluta att SL-kortet ingår i försörjningsstödet i stället för att som nu kräva särskilda beslut.

Äldreomsorgen

Det pågår en översyn för avveckling/omstrukturering av servicehusen i samråd med fastighetsägarna. Vi socialdemokrater anser att samrådet inte bara kan ske med dem utan också måste innefatta pensionärsrådet och handikapprådet.

Konsumentvägledning

För närvarande är det en mycket lång väntetid för att få ekonomisk rådgivning. Under denna väntetid kan lätt de sökandes ekonomiska situation förvärras. Därför föreslår socialdemokraterna att verksamheten ges ökade resurser så att köerna kan kortas och helst elimineras. Härigenom minskar människors oro liksom behovet av stöd från förvaltningen på sikt.

Parker och grönområden

För några år sedan gjordes en inventering av parkvägarna i Rinkeby, varvid konstaterades att de på många ställen var i dåligt eller mycket dåligt skick. Ur säkerhets- och trygghetsperspektivet finns det således ett investeringsbehov vad gäller upprustning av parkvägar.

Finansieringsförutsättningar för stadsmiljöverksamheten

Den fördelningsnyckel för stadsmiljöverksamhet som genomfördes 2007 ger mindre resurser till Rinkeby-Kista med ca 30 procent fram till 2011. Vad det skulle ge för effekter kan vi lätt föreställa oss. Detta har beslutats samtidigt som det s.k. Järvalyftet ska genomföras! Ska de resurser som finns där användas för att kompensera de neddragningar på många olika områden som moderaterna i andra sammanhang beslutat om? Då kan det inte bli något lyft i stadens engagemang för stadsdelarna runt Järvafältet!

Vi socialdemokrater stöder förvaltningens uppfattning att ansvaret för stadsmiljöverksamheten bör vara odelad. Vi föreslår att ansvaret ska åvila stadsdelsnämnden.

Ungdomens Hus (Allaktivitets Hus) i Rinkeby

Ungdomens Hus byggdes för Rinkebys ungdomar och de var med och utformade huset så att det skulle möjliggöra deras önskemål om verksamheter där. Av den anledningen har ansvaret för huset och bokningen legat lokalt. Det är Rinkebys ungdomar som har förtur till detta hus i en stadsdel som förutom fritidsgården i övrigt inte har mycket att erbjuda de yngre. Att överföra Ungdomens Hus till idrottsnämnden skulle vara ett stort svek mot ungdomarna. Därför avslår vi förvaltningens förslag att överföra Ungdomens Hus till Idrottsförvaltningen.

Reservation

Ledamot Gunilla Bhur m.fl. (v), reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

att avslå förvaltningens förslag till beslut

att därutöver anföra

Vänsterpartiet har starka förhoppningar om att inriktningen kommer att brytas efter valet 2010 och att staden då kan återta förlorade verksamheter, återuppta den ekologiska och klimatvänliga utveckling av Stockholm som påbörjades förra mandatperioden samt överbrygga de orättvisor som alliansen genomdrivit genom att flytta pengar från fattiga till rika; den gigantiska bidragsöverföring till redan besuttna som skett under 2007 och 2008. Utförsäljningen av fler bolag, vilka genererat långsiktiga intäkter till staden, kan förhindras och de skattesänkningar som ger en låg och medelinkomsttagare några hundralappar mer i plånboken men försämrad vård, skola och omsorg kommer att stoppas.

Förskolan i Rinkeby-Kista

Utvecklingen går åt olika håll vad gäller barnantalet i förskolan. I de äldre bostadsområdena väljer fler föräldrar privata förskolor; en enorm ökning av religiösa och etniskt inriktade förskolor som motverkar integration har skett under de senaste åren.

Om vårdnadsbidraget genomförs i juli 2008 kommer färre barn gå i förskola och fler kvinnor fastna i ett utanförskap genom att stanna hemma med barnen. I de nya planerade områdena Kista Gård och Kistahöjden räknar man med större behov av barnomsorg – där verkar planerarna tro att föräldrar med karriärambitioner och krav på jämställdhet parat med insikten att förskolan är utvecklande för barn, kommer att bosätta sig!

De parklekar och öppna förskolor som finns i stadsdelen konkurrensutsätts. Detta är vi i Vänsterpartiet helt emot.

I Rinkeby är kompetensen hög bland personalen, många har förskollärarutbildning och detta påverkar naturligtvis kvalitén på förskolan. Vi har helt enkelt bra kommunala förskolor i Rinkeby-Kista. Låt oss fortsätta ha det!

Social omsorg

Familjecentralerna i Husby och Rinkeby är vår stolthet vad gäller fullvärdig omsorg till familjer i området. Med väl dokumenterade metoder och stor kreativitet har personalen ständigt utvecklat sitt arbete. Samarbetet med landstinget är ett nätverksarbete som är avgörande och en grund för bl.a. psykiatrin och de flesta uppsökande verksamheterna. Konkurrensutsättningen och utmaningsrätten som alliansen infört riskerar att slå sönder denna väl fungerande organisation. Personalen upplever att allt styckas upp, bara antalet besök är det som kommer att räknas, alltså krass ekonomi. Redan nu finns 4 aktörer i Kista inom samma brukargrupp och de riskerar att konkurrera ut den väl fungerande kommunala verksamheten. Många föräldrar är frågande inför att välja annan utförare och vill ha den trygghet som kontinuitet och igenkännande innebär.

Det som personalen fortsatt vill prioritera är jämställdhetsarbetet och familjerådgivningen som man ser som ett utvecklingsprojekt. Där kan man fånga upp barn och föräldrar med problematik på ett tidigt stadium och erbjuda hjälp.

Det finns utförda konsekvensanalyser att ta del av och begrunda för de lokala politikerna och tjänstemännen.

Vuxna och personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen planerar att minska och samlokalisera boendestödjarverksamheten vilket vi är tveksamma till. Boendestödjaren är en viktigt funktion och skulle snarast kunna utökas. Särskilt då man ifrån stadens sida planerar att vidareutveckla de olika boendeformerna och anpassat boende på hemmaplan.

Under en lång följd av år har staden skurit ned på heminstruktörsresurserna. I Rinkeby-Kista har tjänsten försvunnit när förra heminstruktören pensionerades.

På kort sikt kan det ses som en besparing men på lång sikt blir konsekvenserna ett ökat hemtjänstbehov och därmed ökade vårdkostnader. Fler heminstruktörer främjar folkhälsan. Minst en heltidstjänst per 30.000 invånare behövs enligt synskadades riksförbund. Återinför tjänsterna i Rinkeby-Kista stadsdel!

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Hur fungerar jobbtorgen som ska ersätta socialtjänstens försörjningsstöd?

Jobbtorgen har visserligen endast funnits sedan årsskiftet och en utvärdering i större skala är för tidig att göra. Rinkeby Jobbtorg arbetar idag med unga vuxna för att minska bidragsberoendet. De upplever sig ha framgång och gör regelbundna utvärderingar efter 4 veckor. Man arbetar med en ”coach” för de s k aspiranterna som besökarna kallas. Inom 5 dagar ska en Jobbplan tas fram. En introduktionskurs om 4 veckor ingår också. Vad är ett bra resultat? I Rinkeby är resultatet f n att 52 % kommer ut i arbete. Jobb inom den kommunala sektorn har minskat, inom den privata är det fler. Oftast är jobben okvalificerade såsom McDonald’s, pizzerior eller städjobb. Den största etniska gruppen i Rinkeby som besöker Jobbtorget för unga är från Somalia eller Mellanöstern. Varaktigheten och om jobben är hel eller deltid är något som man inte följer upp. Där kan man ifrågasätta om företag fritt kan utnyttja unga för korttidsarbeten och otrygga anställningar. Vem informerar om facket? Hur är samarbetet med Arbetsförmedlingen? I grunden ser vi Jobbtorgen som en annan form av arbetsmarknadsstöd som fanns redan under förra mandatperioden.

Att få människor i arbete och minska bidragsberoendet är något som Vänsterpartiet hela tiden haft på agendan. En människa i beroende är inte fri.

Äldreomsorgen

Under förra mandatperioden hade Vänsterpartiet ett visst stöd av de borgerliga partierna lokalt för att inte lägga ned de kvarvarande servicehusen och ombilda dessa till seniorboenden. En springande punkt var enligt Vänsterpartiets mening att biståndsbedömningen var för snål. Denna samsyn verkar nu alliansen trots vallöften helt ha lämnat för att räkna krasst på kvadratmetrarna. Vart tog generösare riktlinjer inom biståndsbedömningen vägen? Dessutom togs p g a EU-direktiv nya riktlinjer för mathållningen; vilket innebär att de av många äldre så förhatade matlådorna tog över. Köken och personalens kompetens i matlagning ansågs inte möta kraven i direktiven. Matfrågan måste fortsatt diskuteras och formerna kring medverkan av de boende.

Konkurrensutsättningen av äldreboendena är det som nu är den största frågan.

Oro finns både bland de äldre och anhöriga och inte minst personalen om hur utfallet ska bli. För tillfället är det Akallas fina kommunala äldreboende som är ”ute på banan”. Låt oss hoppas att det blir en kompetent aktör med fokus på de äldre och inte vinstintresset.

Vänsterpartiet är helt emot att de kommunala basala verksamheterna konkurrensutsätts.

Ungdomsinsatser

Vänsterpartiet vill att alla ungdomsgårdarna ska fortsatt drivas i kommunal regi.

Ungdomens Hus i Rinkeby anser vi fortsatt ska vara stadsdelsnämndens ansvar, inte Idrottsnämndens som föreslås i ärendet.

Vi tror att personalen kan vara med och förändra och utveckla ungdomsgårdarna inom de kommunala ramarna. Man diskuterar idag om eventuell flytt till andra lokaler och detta är bra så länge personalen som har erfarenhet och ungdomarna som har synpunkter får insyn i processen och är med och beslutar. De olika teman och projekt som redan i dag finns på gårdarna är berikande och personalens engagemang och kompetens kan inte nog understrykas. Vänsterpartiet vill att man satsar extra på just barn och unga och att de goda krafter och eldsjälar som finns idag i verksamheterna får stöd och uppmuntran. Det får man bland annat genom verkligt inflytande.

Administrativa lokaler

Sammanslagningen av de två stadsdelarna och efterföljande flertal flyttar är negativt för befolkningen och näringslivet i Rinkeby och Kista. Nu samlas alltfler verksamheter och all förvaltning i Kista, vilket avlövar Rinkeby och Akalla och Husby. Visserligen minskar lokalkostnaderna med 2 miljoner kr, men också antalet kvadratmeter per anställd minskar och vad kostar inte dessa två flyttar?

Förutom den fysiska flytten som är tunggrodd för personalen blir den mentala hälsan påverkad av ständiga omorganisationer och förändringar. Nu behöver personalen arbetsro.

Järvalyftet – blev nedrustningen av Järva

Nu står ett avgörande inför dörren i referenskvarteret i Husby. Svenska Bostäder har backat något om rivningarna av funktionsdugliga hus och utflyttningen av befolkningen – man låtsas att det som stod på agendan i februari 2007 aldrig fanns på agendan! Smart va? Men befolkningen i Husby är inte dummare än att de förstått spelet. Nu samarbetar man över hela Järva om FOLKETS Järvalyft även om fokus är i Husby. Den borgerliga alliansen har gått hårt fram på ett år!

Så gott som all kommunal verksamhet konkurrensutsätts! I Husby läggs en fungerande kommunal skola ner, Gula Gårdens mellanstadieverksamhet läggs ner, hyresrätterna som ägs av stockholmarna gemensamt genom allmännyttan föreslås säljas ut till privata värdar. Marknadshyror införs troligen och alla skyddande ”tak” för de boende lyfts bort! I Akalla är högstadieskolan hotad av nedläggning, upprustningen av Akalla Träff och skolan är lagda på is – det som lovats i årtionden skrotas.

Akallabornas stolthet – Akalla by med 4-H-gården får minskade bidrag och därmed minskad möjlighet att satsa på barn och unga. I Kista växer de kommersiella ytorna abnormt – centrumet ska utökas ytterligare. Konsumtionssamhället ska bevaras – vart tog miljötänkandet och det solidariska samhället vägen? Är du lönsam lille vän? Var och en är sin lyckas smed, Sköt dig själv och skit i andra och Ensam är stark är honnörsord för det ”nya Sverige”.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnades av ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp).

Miljöpartiet ställer sig inte bakom borgarnas nedskärningar vad gäller miljö och välfärd.

Vi vill se seriösa satsningar på välfärd och vi vill utveckla miljöarbetet. Detta är mycket viktigare än skattesänkningar.

För att se Miljöpartiets inställning vad gäller vår önskade utveckling i Rinkeby-Kista de närmaste tre åren hänvisar vi till Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige och våra tidigare och framtida ställningstaganden i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, t ex i samband med budgetbesluten.

§11 Utmaning - Öppen förskola och parklek i Rinkeby

Beslut

Tjänsteutlåtande utgör svar på skrivelsen.

Ärendet

I en inkommen skrivelse anmäler Rinkeby Internationella Församling (RIF) genom församlingens förskola Pärlan, tillsammans med ungdomsföreningen Rinkeby Kids, ”intresse av att lämna anbud i den kommande upphandlingen av öppna förskolans verksamhet samt av verksamheten vid parklekarna Rinken och Hinderstorpsparken”.

I enlighet med stadens policy för upphandling och konkurrens har vem som helst – medarbetare, enskilda eller företag – rätt att kräva att viss verksamhet skall upphandlas. En utmaning kan också avse att en viss verksamhet ska försäljas. Nämnderna är skyldiga att seriöst pröva en utmaning. Om en verksamhet, del av verksamheter, eller flera av stadens verksamheter utmanas skall staden ta tillvara det intresse som visas. Enligt Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds aktivitetsplan är såväl de båda parklekarna i Rinkeby som de båda öppna förskolorna i Rinkeby respektive Kista aktuella för upphandling. Upphandlingsarbetet är beräknat till våren 2009 med en avsedd avtalsperiod 2009-09-01 – 2011-08-31. Anledningen till att upphandlingsarbetet inte ligger tidigare är att förvaltningen behöver tid för att bedöma framtida dimensionering, och när det gäller den öppna förskolan även lokaliseringen, av berörda verksamheter innan upphandlingsarbetet kan startas. Mot denna bakgrund anser förvaltningen att den planerade tidpunkten för upphandlingen inte ska tidigareläggas.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 april 2008. Dnr 103-246-2008

Förslag till beslut

Ordföranden Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom miljöpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Jakob Dencker m.fl. (mp), reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

· Att godkänna förvaltningens förslag till beslut att inte tidigarelägga upphandling av öppen förskola och parklekar.

· Att därutöver anföra.

Det finns absolut ingen anledning att skynda på upphandlingsprocessen mer än den forcerade takt i privatiseringen som redan slås fast i borgarnas s k ”aktivitetsplan”.

Innan upphandling av öppen förskola och parklekar beslutas ska en grundlig bedömning göras om dessa verksamheter lämpar sig för privat drift eller inte. Egen regi-anbud ska också läggas om man beslutar sig för att upphandla. Kommunen ska alltså ha chans att fortsätta driva parklekarna och den öppna förskolan om kommunen kan göra det på bästa sättet.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnades av Abebe Hailu m.fl. (s) och Gunilla Bhur m.fl. (v).

Socialdemokraterna är emot utmaningsrätten och anser att den öppna förskolan och parklekarna i Rinkeby även fortsättningsvis ska drivas i förvaltningens regi.

§12 Rapport om sommarens feriearbete 2008

Beslut

Nämnden godkänner lägesrapporten om feriearbete.

Ärendet

Feriearbeten ska ges till ungdomar som slutar årskurs 9 i grundskolan och årskurs 1 och 2 i gymnasieskolan. När det gäller ungdomar födda 1990 skall prioritet ges till dem som ännu inte fyllt 18 år då feriearbetet påbörjas. Skälet till detta är att utbudet på den öppna arbetsmarknaden är tillgängligt för den som fyllt 18 år i betydligt högre utsträckning. Avvikelse från nämnda åldersgrupper kan förekomma om det finns skäl. Ungdomarna skall vara mantalsskrivna i Stockholm.

Efterfrågan på arbeten är större än tillgången, därför måste prioriteringar göras.Bland ansökningarna från dem som uppfyller villkoren, att bo i stadsdelsområdet och ha fyllt 15 år men inte 18, kommer ungdomar med funktionsnedsättning och ungdomar som inte fått jobb genom förvaltningen tidigare samt de som har intyg från socialtjänsten att erbjudas arbete först. Inför sommaren 2008 räknar förvaltningen med att anställa ca 180 ferieungdomar under tre veckor/person i två till tre omgångar.

Enheten för arbetsmarknadsinsatser, personalavdelningen och de fackliga organisationerna arbetar med att anställa ferieungdomarna.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 april 2008. Dnr 005-160-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnades av Abebe Hailu m.fl. (s).

Socialdemokraterna föreslår att antalet ferieanställda ungdomar under sommaren 2008 skall vara minst på samma nivå som 2006.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnades av Jakob Dencker m.fl. (mp).

Vi anser att förvaltningen har gjort en bra prioritering vad gäller villkoren för att få en ferietjänst. Vi skulle dock vilja att förvaltningen ställer som krav att typiskt manliga respektive typiskt kvinnliga platser erbjuds till det motsatta könet, och inte bara försöker erbjuda det. Jämn könsfördelning skall eftersträvas.

§13 Avtal med Lugna Gatan samt utvärdering av Lugna Gatans juniorverksamhet

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på medborgarförslaget och skrivelsen.

Ärendet

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd återremitterade i mars 2007 ett ärende med svar på medborgarförslag angående avtal med Lugna Gatan samt svar på skrivelse om utvärdering av Lugna Gatans juniorverksamhet. Förvaltningen har avvaktat en utvärdering av Lugna Gatans verksamhet och en kommuncentral bedömning av stadens finansiering av denna verksamhet. Kommunfullmäktige fattade vid sitt sammanträde den 17 mars 2008 beslut om ett nytt avtal med Fryshuset samt att uppdra åt socialtjänstnämnden att samordna stadens upphandling av bland annat brottsförebyggande insatser, i syfte att få en helhetsbild av stadsdelsnämndernas behov och för att undvika dubbel betalning av Fryshusets tjänster. Under år 2008 kommer socialtjänstförvaltningen att ta kontakt med samtliga stadsdelsförvaltningar för att ta fram underlag för eventuell upphandling. Förvaltningen föreslår att nämnden avvaktar socialtjänstnämndens åtgärder med anledningen av det nämnda fullmäktigebeslutet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 april 2008. Dnr 500-013-2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§14 Bankomaterna i Husby

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

Ärendet

Abebe Hailu m.fl. (s) har i skrivelse av den 14 februari 2008 anfört att bankomaterna i Husby Centrum inte fungerar tillfredsställande. Vid skrivelsens behandling i nämnden den 14 februari 2008 beslöt nämnden enhälligt att ge förvaltningen i uppdrag att kontakta de företag som ansvarar för bankomaterna och påpeka att dessa måste fungera tillfredsställande alla dagar och tider samt rengöras. För Husbyborna är det viktigt att kunna använda sig av bankomaternas service, för att slippa åka till Kista Centrum för att ta ut sina pengar. Förvaltningen redovisar i sitt svar de förslag till åtgärder som lämnats från ansvariga för bankomaterna i Husby Centrum. En del av de redovisade förbättringsåtgärderna beräknas vara åtgärdade vid månadsskiftet april/maj.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 april 2008. Dnr 399-111-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Under överläggning i ärendet beslöt nämnden enhälligt att texten i det särskilda uttalande som ledamot Gunilla Bhur m.fl. (v) tillställt nämnden används som en skrivelse till fastighetsägaren Svenska Bostäder.

§15 Insyn och kontroll av enskilda utförare inom stadsdelsområdet

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

Ärendet

Chefen för en enskilt driven förskola inom stadsdelsområdet har delgetts misstanke om för­skingring. Den ansvariga är häktad och verksamheten drivs vidare av en annan anordnare. I en skrivelse från nämndledamoten Gunilla Bhur och ersättaren Eshag

Najmeddin, båda (v), ställs bland annat fråga om vem som ansvarar för tillsyn och uppföljning av de enskilda utförarna.

För för­skolans del vilar allt sådant ansvar på utbildningsnämnden/-förvaltningen. Stadsdelsnämnden/-förvaltningen har ingen insyn eller någon påverkansmöjlighet visavi enskilda eller fristående anordnare inom förskoleverk­samheten.

Kommunfullmäktige har beslutat om en modell för uppföljning av hemtjänstinsatser m.m. som ligger inom ramen för kundvalsmodellen. Enligt denna ska alla verksamheter, som är belägna inom stadsdelsområdena eller verksamheter i övrigt som Stockholms stad har ramavtal med, följas upp årligen. Resultaten av uppföljningarna ska rapporteras till äldreförvaltningen och sammanställas i en rapport till kommunfullmäktige vartannat år. Resultaten om uppföljningarna ska rapporteras till äldreförvaltningen och sammanställas i en rapport till kommunfullmäktige vartannat år.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 april 2008. Dnr 402-052-2008

Förslag till beslut

Ordföranden Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom vänsterpartiets förslag till beslut. Vice ordförande Abebe

Hailu m.fl. (s) och Jakob Dencker m.fl. (mp) anslöt sig till detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Gunilla Bhur m.fl. (v), Abebe Hailu m.fl. (s) och Jakob Dencker m.fl. (mp) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

att delvis bifalla förvaltningens svar på skrivelsen

att därutöver anföra

Tyvärr är det inte självklart att alla entreprenörer som driver verksamhet efter genomförda upphandlingar och peng-finansierade verksamheter solidariskt följer de lagar och avtal som reglerar deras verksamhet. Oseriösa företagare hotar likställigheten i förhållande till de kommunala verksamheterna som enbart drivs av medborgarnyttan.

Vi har det senaste året sett flera exempel på hur vinstintresset går före en höjning av kvaliteten i privata förskolor och skolor och befarar att lycksökarna kan öka när allt fler verksamheter privatiseras. Insynen och möjligheten att granska verksamheterna har uppenbarligen inte varit tillräcklig från stadens sida. Om inte uppföljningen skärps och privatiseringens effekter utvärderas riskerar staden på sikt att helt förlora kontrollen över stora delar av den verksamhet som finansieras av stockholmarna.

Det är också viktigt för demokratin att de privata utförarna åläggs att informera om alla granskningsresultat som rör verksamheten. Brukarna har då möjlighet att själva kräva förbättringar, vilket ökar trycket på företagen att följa bestämmelserna.

Upphandlare anställs för att genomföra alliansens konkurrenspolicy men hur många handläggare anställs för att följa upp ekonomi och kvalitet i de allt fler verksamheter som läggs på entreprenad, drivs med pengsystem eller privatiseras genom avknoppning?

Förvaltningen betonar vikten av kompetens för att göra upphandlingar och följa upp avtalen, vilket vi instämmer i. Men vi vill dessutom tillägga att det krävs betydligt större resurser för att följa upp en allt mer omfattande privat verksamhet på ett seriöst sett. Om inte resurser tillsätts och redovisas för uppföljningen minskar det demokratiska inflytandet.

§16 Kvalitetsgarantier för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Beslut

 1. 1.Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens förslag till kvalitetsgarantier för år 2008.

 2. Kvalitetsgarantierna gäller från och med 2008-01-01 till och med 2008-12-31.

Ärendet

Kommunfullmäktiges inriktningsmål och stadsdelsnämnden mål för verksamheterna som angetts i verksamhetsplanen och den lagstiftning som reglerar verksamheterna har varit utgångspunkt för framtagandet av enheternas åtaganden. Dessa ligger som grund för kvalitetsgarantierna för år 2008. Verksamheterna har i sitt arbete med att ta fram kvalitetsgarantier utgått från den egna verksamhetens mål, innehåll och arbetssätt i dialog med brukarna.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 17 april 2008. Dnr 099-180-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Efter överläggning i ärendet beslöt nämnden enhälligt att uppdra åt förvaltningen att inför verksamhetsplaneringen år 2009 föra in ett miljöåtagande inom varje enhet, av förvaltningens verksamhetsområden.

§17 Inrättande av gruppbostad med särskilt stöd för personer med omfattande funktionsnedsättningar enligt LSS

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner att utredning och planering sker för en gruppbostad, LSS, på Silkeborgsgatan 75.

 2. Stadsdelsnämnden söker 500 tkr till förprojektering samt 100 tkr för beställarstöd, totalt 600 tkr, hos kommunstyrelsens ekonomiutskott för en gruppbostad för fem till sex boende.

Ärendet

Det finns ett mycket stort behov av gruppbostäder för personer med omfattande funktionsnedsättningar vilka omfattas av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Kommunfullmäktige har beslutat om stimulansbidrag för ut­bygg­nad av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning. På en till­gänglig tomt med adress Silkeborggatan 75 finns möjlighet att bygga en fristående gruppbostad för fem till sex boende. Stadsdelsnämnden söker i ärendet stimulans­bidrag till förprojektering och beställarstöd för ovan avsedda objekt.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 april 2008. Dnr 600-200-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnades av Jakob Dencker m.fl. (mp).

När stadsdelförvaltningen återkommer med ett genomförandeärende ska man kräva av byggherren som ska bygga gruppbostaden att man håller sig till Stockholms program för miljöanpassat byggande.

§18 Nytt drift- och förvaltningsuppdrag för stadens datakommunikation

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

 2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen delar i stort förslaget till nytt drift och förvaltningsuppdrag för stadens datakommunikation. För närvarande råder stor osäkerhet kring ansvarsfrågan. Förvaltningen anser att den ansvarfördelning som föreslås bör tillstyrkas: (1.) kommunstyrelsen har det yttersta och långsiktiga ansvaret och hanterar de mer strategiska, avtalsmässiga delarna. (2.) Operatören ansvarar för driftsansvaret av stadens gemensamma kommunikationsnät och de förvaltningsinterna näten och (3.) Stokab för fiberinfrastruktur.

Förvaltningen instämmer i att det operativa ansvaret kan upphandlas i konkurrens. Förvaltningen betonar samtidigt att detaljerna kring de lokala förvaltningsnäten måste utredas, eftersom det råder många oklarheter om ägarförhållanden, ansvar för standardframtagning etc. Vidare anser förvaltningen att ett klargörande avseende vem som skall ansvara för den infrastruktur som inte utgörs av fiber bör ske. Syftet är att garantera att utrustningen förblir operatörsoberoende och att verksamheterna inte ska behöva bli lidande vid eventuella leverantörsbyten.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett

tjänsteutlåtande från den 16 april 2008. Dnr 006-056-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom vänsterpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Ledamoten Jakob Dencker (mp) deltog ej i beslutet.

Reservation

Ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (v) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas delvis som yttrande till kommunstyrelsen.

 2. Därutöver vill vi framföra följande.

Vi delar förvaltningens uppfattning om att det behövs en gemensam grundläggande kommunikationstjänst med ett övergripande stadsnät som förvaltningar och bolag kan använda för att kommunicera med varandra och för att nå Internet. Ansvaret för den strategiska datakommunikationen bör ligga så samlat som möjligt i staden. Allt kan dock inte centraliseras eftersom specifika behov behöver lösas inom den egna verksamheten.

Vi kan inte se att stadsledningskontorets utredning visar att konkurrensutsättning skulle ge ökad kvalitet eller minskade kostnader. Förvaltningen delar uppenbarligen vår uppfattning eftersom man föreslår en förstudie innan beslut om upphandling, vilket vi stöder. Det finns ingen anledning att lägga socialtjänstförvaltningens goda IT-verksamhet på entreprenad, om man inte vill göra det av rent ideologiska skäl för att minska vår gemensamma verksamhet.

Vi är inte heller övertygade om att den operativa nivån måste centraliseras för att öka kvaliteten och säkerheten. Förvaltningen har idag kontroll på nästan hela processen. Vi bedömer att servicen till den egna verksamheten och äldreförvaltningen som köper tjänster försämras vid en centralisering av det operativa ansvaret. Driftsstopp måste åtgärdas på kortast möjliga tid, eftersom många enheter behöver datorstöd dygnet runt. Frågan om att ha kvar IT-tekniker på förvaltningarna bör därför utredas vidare, där för- och nackdelar redovisas på ett tydligt sätt.

Vi anser också att medarbetarnas inflytande vid utvecklingen av verktyg och system behöver beaktas så att dessa verkligen svarar mot användarnas behov. Det är en viktig arbetsmiljöfråga för alla medarbetare som använder stadens IT-system. Hur kopplingen till verksamhetens behov och medarbetarnas inflytande ska säkras behöver därför förtydligas.

§19 Uppdatering av Stockholms stads e-strategi

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

 2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen är i allt väsentligt positiv till stadsledningskontorets förslag till e-strategi för Stockholms stad. Förvaltningen anser att i takt med att IT introduceras och blir ett användbart verktyg i allt fler verksamheter inom staden och/eller vid införandet av att arbeta i e-tjänster bör ett fokus på helheten finnas. Att verksamhetsutveckla med hjälp av IT innebär att en organisation måste ställa om sina rutiner och processer. Det ställer i sin tur stora krav på de enskilda användarna/förvaltningarna att hantera. Förvaltningen anser att systemägarna och stadsledningskontoret måste ta ett större ansvar för hela förändringsarbetet, eftersom det innebär stora kostnader för respektive förvaltning och därmed riskerar att generera stora kvalitetsskillnader mellan förvaltningarna.

Den föreslagna e-strategin kommer enligt förvaltningen kräva att en hel del kontroversiella beslut avseende utbyte av verksamhetssystem och katalogtjänster tas. Förvaltningen anser att detta är en förutsättning för att staden ska kunna fungera som en effektiv e-förvaltning. Förvaltningen anser att stadens verksamhetssystem inte är tillfredställande i flera viktiga avseenden. Berörda nämnder inom staden som är systemägare bör i väsentligt större utsträckning kunna sätta fokus på prestandan hos och tillgängligheten till verksamhetssystemen. En eftersträvad standardisering löser många problem, men långt ifrån alla problem med låg prestanda och tillgänglighet. Om dessa problem kan åtgärdas behöver inte längre stora resurser förspillas under den tid brukarna av stadens e-tjänster tvingas vänta.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 april 2008. Dnr 006-186-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden skulle anta förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Gunilla Bhur m.fl. (v) förslog att nämnden skulle ställa sig bakom (v):s förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Jakob Dencker (mp) deltog ej i beslutet.

Reservation

Ledamot Gunilla Bhur m.fl. (v) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas delvis som yttrande över remissen till kommunstyrelsen.

 2. Därutöver vill vi framföra följande.

Vänsterpartiet vill gärna uppdatera stadens e-strategi, men utifrån andra grundläggande målsättningar än vad som framgår i det remitterade förslaget. Vi vill att e-strategin ska vara ett stöd för att öka demokratin, förbättra välfärden och att utveckla användarvänliga IT-system som underlättar för anställda i arbetet och i kontakten med invånarna. Vi ser IT som ett redskap för att utveckla samhället i en ekologiskt hållbar riktning och vill använda vinsterna av teknikutvecklingen till att öka kvaliteten i verksamheterna och inte till att sänka skatten.

Förslaget om en uppdatering av e-strategin som nu presenteras har ett helt annat syfte, eftersom strategin har skrivits om för att stödja marknadsanpassningen av stadens verksamhet enligt ”vision 2030”. Målet är inte längre att öka dialogen mellan de politiskt förtroendevalda och kommuninvånarna. I fokus står nu samverkan med entreprenörer och leverantörer och stockholmaren som en kund på en marknad. Frågor om integritet och sekretess berörs marginellt och det framgår inte heller om de privata aktörerna ska betala för IT-servicen.

En radikal e-strategi skulle däremot ha målet att demokratisera datoranvändningen. Publika datorer skulle även vara tillgängliga på förskolor, skolor, servicehus och andra kommunala verksamheter. Fortfarande är det färre äldre, kvinnor och lågavlönade som använder Internet. Hushåll med försörjningsstöd nekas bistånd till bredband, vilket ger deras barn sämre möjlighet i skolan jämfört med barn i andra familjer. Personal i äldreomsorg, förskola och andra fältverksamheter har sämre tillgång till IT än andra anställda, vilket måste lösas.

Vi anser att e-strategin även bör innehålla riktlinjer för utveckling av e-demokratin, så att staden inte bygger nya hinder för dem som idag står utanför, samtidigt som de som idag är delaktiga får det ännu lättare att göra sin röst hörd.

Självklart ska staden erbjuda e-tjänster, men det ska styras av invånarnas behov och inte enbart för att spara pengar. Vi efterlyser därför en kartläggning av önskemål om e-tjänster hos olika grupper av stockholmare. När e-tjänster utvecklas ska konceptet ”Design för alla” vara utgångspunkt, så att tjänsterna passar äldre, ovana användare samt de som har läs- och skrivsvårigheter och andra funktionsnedsättningar. Medarbetarna ska vara delaktiga i arbetet, eftersom e-tjänster kan medföra ökat natt- och skiftarbete som inverkar negativt på hälsan

För de som inte använder datorer ska ordinarie tjänster finnas kvar. Vi tror inte att de kontaktcenter som byggs upp helt kan ersätta den personliga service som medborgarkontoren har erbjudit. Vi anser också att risken med trådlös teknik måste uppmärksammas i en uppdaterad e-strategi och att staden ska söka lösningar som minimerar strålningsrisken.

§20 Vårdnadsbidrag i Stockholms stad

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Socialdepartementet har den 7 december 2007 i en promemoria presenterat ett förslag som ger kommunerna möjlighet att från den1 juli 2008 införa, finansiera och administrera ett kom­munalt vårdnadsbidrag. Vårdnadsbidraget kan ges till föräldrar som har barn mellan ett och tre år och får tas ut med helt eller halvt belopp, 3 000 respektive 1 500 kronor per månad och barn.

Kommunfullmäktige beslutade i budget för år 2008 att vårdnadsbidraget skall införas från den 1 juli 2008, förutsatt att lagen om kommunalt vårdnadsbidrag trätt i kraft. Stadsdels­nämnderna föreslås ansvara för att informera och besluta om samt att betala ut vårdnadsbidrag. Bidraget ska under år 2008 finansieras ur stadens centrala budget.

Förvaltningen pekar på de konsekvenser som kan uppstå när barnen minskar sin vistelsetid på eller uteblir från förskolan. Förskolan ska komplettera hemmet. Förskolans pedago­giska verksamhet är det första steget i barnets utbildningstrappa. De avsatta medlen i den centrala medelreserven är enbart avsedda för att täcka kostnaderna för de bidragsbelopp som betalas ut av stadsdelsnämnderna. Någon kompensation för det administrativa merarbetet – den administrativa merkostnaden föreslås inte utgå. Eftersom det ännu inte föreligger några anvisningar och det saknas jämförbara handläggningsrutiner, är det svårt att göra en realistisk bedömning av det sannolika merarbetets omfattning och därmed merkostnaderna för stadsdelsnämnderna.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 april 2008. Dnr 006-143-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) förslog att nämnden skulle ställa sig bakom (s):s förslag till beslut. Ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (v) anslöt sig till detta förslag.

Ledamot Jakob Dencker m.fl (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom (mp):s förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) och ledamot Gunilla Bhur m.fl. (v) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

· Att avslå förvaltningens förslag till beslut

· Att därutöver anföra

Ja, till pedagogiska förskolor för barnen i Stockholm i allmänhet och på södra och norra Järva i synnerhet !

Ja, till arbetslinjen !

Nej, till stimulansbidrag för att kvinnor ska lämna

arbetsmarknaden och stanna vid spisen !

Nej, till hemmafrubidrag ”vårdnadsbidrag” i Stockholms stad!

Först och främst vill vi tacka förvaltningen för en bra konsekvensbeskrivning och synpunkt kring remissen.

Sett ur barnens perspektiv är ett vårdnadsbidrag inte barnvänligt

I praktiken innebär införande av ett vårdnadsbidrag att man motarbetar barns rätt till båda föräldrarna och till en pedagogisk utveckling likvärdig andra barns. Samtidigt drar det resurser från kommunens verksamhet och därmed från förskoleverksamheten vilket riskerar att barngrupperna storlek ökar ytterligare. Vårdnadsbidragen är ett mycket effektivt medel för att öka den sociala och etniska segregationen och förstärker skillnader i barnens uppväxtvillkor. Den bidrar också för att bilda

A- och B-lag även i nästa generation. Därmed förs Sverige flera steg tillbaka när det gäller utbyggnaden av pedagogisk förskola och barnomsorg. I område som Rinkeby-Kista är den pedagogiska förskolan avgörande för barnen som är födda i området och har föräldrar som är födda i ett annat land med ett annat modersmål för deras kunskaper i det svenska språket.

Erfarenheten från Norge visar att Språkutvecklingen för barn i invandrarfamiljer som haft vårdnadsbidrag (kontantstötte) blev betydligt sämre än för de barn som deltagit i förskolan

Ett vårdnadsbidrag kommer att föra människor längre från arbetsmarknaden

Grunden för ett jämlikt och jämställt samhälle med höga välfärdsambitioner är människors arbete. Men arbetslinjen handlar också om individens frihet, möjligheten att kunna försörja sig och sin familj. Vårdnadsbidraget innebär ett stimulansbidrag som både i teorin och i praktiken används för att människor inte ska arbeta och riskerar att grupper som redan idag står långt från arbetsmarknaden förs ännu längre bort från densamma. Den borgerliga majoriteten vill dessutom inrätta ett vårdnadsbidrag för deltid. Det vill säga att man ges möjlighet att gå ner till deltidsarbete med hjälp av ett halvt vårdnadsbidrag. Med andra ord saknar vårdnadsbidraget, till skillnad från föräldraförsäkringen, koppling till arbete och utveckling. Den borgerliga majoriteten väljer genom vårdnadsbidraget att prioritera bidrag framför arbete.

Sverige har under många år framöver en demografisk utveckling där färre ska försörja fler. Om vårdnadsbidraget införs riskerar det att leda till att färre arbetar, att arbetslinjen urholkas och ett minskat skatteunderlag för att finansiera vår gemensamma välfärd.

Den borgerliga majoriteten med moderaterna i spetsen gick till val på att fler skulle arbeta och försörja sig själva och därmed bryta utanförskapet. De borgerliga som var emot alla bidragsformer inför nu en ett ytterligare bidrag: dvs., Vårdnadsbidrag förutom det tidigare hushållsnära tjänstbidraget. Båda är bidrag till de rika som redan idag har råd att vara hemma med sina barn och kommer att få betalas av alla andra förvärvsarbetare.

Erfarenheten från Norge visar att kvinnor med utländsk bakgrund i storstadsområdena var värst utsatta. De som redan hade svag förankring i arbetslivet hamnade ännu längre utanför.

Vårdnadsbidraget minskar jämställdheten i samhället

De exempel som finns där vårdnadsbidrag använts visar att det så gott som enbart är kvinnor som är mottagare av vårdnadsbidrag

(i Norge var mottagarna till 96 procent kvinnor och i Nacka var 95 procent sökande kvinnor år 2006). Dessa får en lägre livsinkomst än om de skulle arbeta och förvärrar situationen på en redan idag ojämställd arbetsmarknad där kvinnor kommer längre från arbetsmarknaden.

Erfarenheten från Norge visar att 75 procent av de som utnyttjade vårdnadsbidraget var kvinnor med utländsk bakgrund och som redan hade svag förankring i arbetslivet.

Vi socialdemokrater vill istället se ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen.

Ärendet om vårdnadsbidraget är undermåligt berett

Trots att vårdnadsbidrag har införts på försök på några håll nämns inte dessa. Stadsledningskontoret nämner också själva att de har stora svårigheter att överblicka vilka kostnader för kommunen som vårdnadsbidraget kommer att innebära. Att fatta beslut på ett sådant underlag är slarvigt och oseriöst och ett ansvarslöst spel med skattebetalarnas pengar.

Reservation

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra

Tanken med att hjälpa föräldrar att vara mer tid med sina barn under deras första år är god.

Det finns dock faror med den utformning som den borgerliga majoriteten har gett Stockholms vårdnadsbidrag.

Beloppet som föräldern får ut i vårdnadsbidrag är för lågt. Det är inte beskattat, är inte pensionsgrundande, och kan därför bli en kvinnofälla.

Dessutom, som förvaltningen påpekar, kan det förstärka traditionella könsmönster.

§21 Lov att välja - Lag om valfrihetssystem (SOU 2008:15)

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

 2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Regeringen beslutade den 15 mars 2007 att tillsätta en utredning med uppdrag att utreda förut­sättningar för ökad valfrihet vad gäller vård, omsorg och service inklusive särskilt boende som ges till äldre och personer med funktionshinder enligt socialtjänstlagen. I tilläggsdirektiv i december samma år fick utredaren uppdraget att undersöka om det finns förutsätt­ningar för att också använda valfrihetssystemet inom hälso- och sjukvården. Ett förslag till en ny lag om val­frihetssystem (LOV) har presenterats. Förvaltningen ställer sig i allt väsentligt positiv till för­slaget och har valt att endast kommentera några punkter i den föreslagna nya lagen.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 17 april 2008. Dnr 006-172-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Abebe Hailu m.fl. (s) och ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom (s):s och (v):s förslag till beslut.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (mp) förslog att nämnden skulle ställa sig bakom miljöpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) och Gunilla Bhur m.fl. (v), reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

· Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut, samt

· Att därutöver vill vi framföra följande

Vi delar inte förvaltningens uppfattning om att LOV skulle skapa en kvalitetskonkurrens där den enskilde medborgarens behov av valfrihet, mångfald blir säkrad genom att marknaden självsaneras . Förvaltningen ser också svårigheter att tillämpa LOV på stadsdelsförvaltnings nivå därför vill de att konkurrensprovningen sker via staden centralt och att staden också utformar enhetliga, tydliga regler och kvalitetskrav för de olika verksamheter/tjänster.

I stort delar vi Pensionärsrådets synpunkter och liksom Pensionärsrådet är vi övertygade om att det kommer bli svårt att genomskåda vilka konsekvenser lagen om valfrihetssystem kommer att få för de äldre som får stöd, vård och omsorg av samhället.

Pensionärsrådet har dessutom tydliggjort i deras synpunkter att lagen är i första hand för att stimulera företagarna inte de äldre.

Syftet med lagen, liksom borgarnas införande av ”valfrihetssystem för vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen” den 1 juli 2008, är att öka företagandet inom äldreomsorgen. Fokus i lagen blir företagandet snarare än de äldre och den centrala frågan för äldreomsorgen i Stockholm är inte en utökad marknad med fler entreprenörer, som den högerledda majoriteten tycks tro. Om LOV skulle genomföras får kommuner stora svårigheter att ekonomiskt styra verksamheterna, liksom att garantera kvaliteten inom vården och omsorgen. En utökad marknad betyder inte i sig en verklig valfrihet. En utökad marknad innebär en kommersialisering av äldreomsorgen, vilket snarare förminskar äldreomsorgens chanser till att göra sig attraktiv, då det exempelvis blir svårare att kvalitetssäkra den med den kommersialiserade strukturen den väntas få.

Kontinuiteten är en viktig kvalitetsindikator och den kan svårligen säkras med LOU eller LOV. Till exempel kan utförare tvingas till konkurs. Dock är förutsättningarna för verksamhet i offentlig drift en bättre garant för kontinuitet.

Ytterligare en brist i det föreslagna systemet är att det inte är konkurrensneutralt. I utredningen framgår det tydligt att privata företagsintressen, vad gäller till exempel så kallade tilläggstjänster, går före en god äldreomsorg och den enskildas möjlighet att påverka innehållet i dessa tjänster.

En kommunal och väl utbyggd äldreomsorg är den bästa garanten för att de äldre i vår stad ska kunna leva under goda och trygga levnadsförhållanden. Vi är övertygade om att en generell välfärd av hög kvalitet och med stora möjligheter att påverka innehållet.

Reservation

Jakob Dencker m.fl. (mp), reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

att därutöver anföra

Det finns flera drivkrafter bakom den borgerliga Alliansens snabba reformer för s k valfrihet. En kan vara en ideologisk vilja att se företag som driver verksamheter i stället för det offentliga. I viss mån vill man också med den liggande LOV-utredningen (lag om valfrihet) gynna företagen. Man kan ha flera möjliga farhågor om denna reform. Frågan är om lagen LOV har till syfte att förbättra för brukarna eller att främja företagsamheten?

Man kan tänka sig att denna reform kan missgynna offentliga vård- och omsorgsproducenter, eller att det stora urvalet utförare som skulle kunna bli fallet om man inför en lag om valfrihet kan bli förvirrande för brukaren som ska välja. Vissa är rädda för att det missgynnar äldre eller andra brukare.

Vi ställer oss dock avvaktande öppna för att en valfrihetslag skulle kunna leda till sann valfrihet för brukarna.

Det kräver dock ett antal åtgärder, det måste t ex finnas bra kontrollsystem som ser till att utförarna håller hög kvalitet. Ett sätt att komma åt problemet med en oöverskådlig mängd utförare kan vara att myndigheterna stödjer handikapprörelsen i att utveckla en informationssida, med fördel på Internet, som beskriver utförarna och kanske rekommenderar ett antal utförare som visat sig ge god kvalitet i sin omsorg. Man måste också ha tillräckliga inspektioner för att kontrollera standarden på den vård och omsorg som utförarna ger. Man ska också öka brukarinflytandet och befrämja framväxten av brukarstyrda utförare.

Det kan finnas en fördel med att ett företag eller ett kooperativ inte behöver vänta flera år på nästa upphandlingstillfälle utan kan bli certifierade med jämna mellanrum med hjälp av LOV-mekanismen.

Kontaktmannaskapet ska också utvecklas. Det offentliga måste stötta kontaktpersoner som i sin tur stöttar brukarna i att kunna välja rätt utförare och sedan ställa krav på god kvalitet.

§22 Förhindrandet av strukturell diskriminering av nyanlända genom förändringar i SFI och introduktionsprogrammet

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen, skolroteln ombetts att yttra sig om motionen ”Om förhindrandet av strukturell diskriminering av nyanlända genom förändringar i SFI och introduktionsprogrammet”; en motion inlämnad av Yvonne Ruwaida (mp). Andra remissinstanser är utbildningsnämnden, stadsledningskontoret samt Skärholmen och Älvsjö stadsdelsnämnder. Remisstiden sträcker sig till den 2 maj. Förvaltningen redovisar i ärendet hur Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning arbetar med SFI och introduktionsplanen.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 april 2008. Dnr 006-162-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (mp) förslog att nämnden skulle ställa sig bakom miljöpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Jakob Dencker m.fl. (mp), reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

 1. Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. Att därutöver anföra följande:

Vi stöder motionären Yvonne Ruwaida:s (mp) yrkanden. Det är essentiellt att SFI tillförs ökat anslag för att höja undervisningskvalitén och öka andelen behöriga lärare.

§23 Förslag till skolplan – En skola i världsklass

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

I förslaget till ny skolplan anges att skolans viktigaste uppgift är att ge varje elev grund­läggande kunskaper och att lärarna är den främsta resursen. För att uppnå detta måste skolan hålla en god kvalitet och erbjuda en varierad undervisning. Det förutsätter att lärarna har en adekvat utbildning och är behöriga. I dag saknar en del av lärarkåren behörighet. I skolplanen föreslås att Stockholms skolor endast ska tillsvidare­anställa behöriga lärare och erbjuda redan anställda lärare fortbildning. Förvaltningen delar denna uppfattning. Skolan är till för alla barn. Det innebär att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Av läroplanen framgår att varje elev som har svårt att nå målen eller behöver extra stimulans ska erbjudas det stöd som behövs. Förskoleklassen fungerar som överbryggning mellan såväl förskolan som skolan. Samarbetet mellan förskolan och skolan fungerar olika beroende på vilket intresse som finns hos lärarna i de båda skolformerna. I ett sammanhållet utbild­ningssystem borde alla skolformer ingå. De första stegen i utbildningstrappan tar barnen i förskolan. Skolplanen bör därför omfatta även förskolan.

Ur integrationssynvinkel har det svenska språket en viktig funktion. För nyanlända barn och ungdomar behöver språket stärkas och ges tillräckliga resurser i form av moders­målsundervisning. Förvaltningen anser att vikten av modersmålsundervisning, stöd för läxläsning samt behovet av elevvårdsteam tydligare bör lyftas fram i skolplanen.

Det är bra att kulturlivet och skolan har ett samarbete. Skolplanen borde innehålla ett mål för hur många kulturmöten med professionella kulturverksamheter som eleverna ska få ta del av per skolår. Förvaltningen föreslår minst ett sådant per år.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 17 april 2008. Dnr 066-187-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom (s):s förslag till beslut.

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) förslog att nämnden skulle ställa sig bakom miljöpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s), reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

· att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

· samt att därutöver anföra följande

Skolplanen för Stockholms skolor är ett viktigt och vägledande dokument och för att skolplanen ska kunna vara ett styrdokument till dem som arbetar inom stadens utbildningsverksamheter krävs att den är hållbar över tid. Vi önskar därför att det tas initiativ till samtal och överenskommelse över partigränserna för att skolplanen ska vara ett väl förankrat, långsiktigt och stabilt dokument.

I förslaget till ny skolplan saknar vi flera delar som är viktiga för såväl lärare, som för elever och föräldrar. För att skolorna ska ha möjligheten att arbeta med barnens kunskapsutveckling måste det finnas en strategi hur detta ska gå till. Skolplanen ger inte uttryck för vikten av uppdraget för skolan att tillvara barnens nyfikenhet och kreativitet på ett sätt så att de utvecklas i skolan. I detta arbete är personalens möjlighet till kompetensutveckling och fortbildning viktigt, ett område som måste stärkas i förslaget till ny skolplan.

Det tidigare samarbetet mellan förskola och skola på lokal nivå har komplicerats av att grundskolan numera är centralt placerad under Utbildningsnämnden. Därför bör arbetet med integrering och övergång mellan förskola och grundskola finnas med i den nya skolplanen. Även vikten av det lokala samarbetet mellan skolan och t ex socialtjänst, polis och fritidsverksamheter är något som bör slås fast i skolplanen. Trots stora ord om ett utökat arbete mot mobbning saknas tydlighet kring hur man på ett preventivt sätt ska arbeta kring dessa frågor i Stockholms skolor. Även när det gäller samarbetet och dialogen med hemmen och elevernas inflytande i skolan saknas riktlinjer. Utöver detta motsätter vi oss att elevernas frånvaro ska redovisas i betygen.

Vi vet att skolorna i Stockholm lider av stora problem på grund av de besparingar den borgerliga majoriteten har beslutat att genomföra. Därför måste stadens utbildningsverksamhet tillföras ökade resurser så att verksamheten har möjlighet att utvecklas i den riktning en skolplan slår fast.

Vi Socialdemokrater i Rinkeby-Kista kan vittna om att centraliseringen av skolan har lett till en stor försämring för stadsdelen i allmänhet och för skolan och ungdomarna i synnerhet. Bland annat har kontakten mellan brottsförebyggande rådet, skolan och föräldrarna blivit sämre.

Reservation

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp), reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

· att delvis godkänna förvaltningens förslag till remisssvar

· att därutöver anföra

En skola i världsklass?

Vi ser positivt på förslaget till en ny skolplan där man inser vikten av modersmålsundervisning och extra stöd för läxläsning.

Det är också bra att man lyfter fram behovet av elevvårdsteam tydligare i skolplanen och att skolorna tar sitt ansvar genom att samarbeta kring flyktingbarn.

Individuell kunskapsutveckling och elevinflytande

Skolan har många viktiga uppgifter. En viktig uppgift är att skapa förutsättningar för elevernas individuella kunskapsutveckling och sociala utveckling. För att skapa dessa förutsättningar krävs att eleverna tränas i demokratiska arbetsformer dvs. att det finns ett utökat elevinflytande. Eleverna bör kunna få insyn i viktiga beslut från skolledaren vad gäller rekrytering och inköp av skolmaterial, Nya former för eleverna att delta i beslutsfattande kring skolan och undervisningen bör utvecklas (utöver elevråden), kanske för alla elever i en skola i form av stormöten, eller för representanter för flera skolor i form av någon sorts ”ungdomsparlament”. På detta sätt kan skolan bidra till delaktighet och engagemang.

Emotionell intelligens

Det är viktigt att skolan lyfter fram den enskilda eleven med dess egna erfarenheter och visar på likheter och olikheter kring elevernas inlärningsförmåga. Skolan bör lägga större tyngd på emotionell intelligens som en grundläggande del av elevernas sociala utveckling. Som det ser ut nu finns det inte tillräckliga kunskaper om t.ex. konflikthantering. Inom emotionell intelligens ingår även självinsikt och empati. Dessa emotionella kunskaper bidrar bl.a. till skolans arbetsro och ger eleverna viktiga verktyg inför det sociala livet. Arbetet mot mobbing måste också prioriteras.

Undervisning för hållbar utveckling

Det är av yttersta vikt att skolan ger eleverna goda kunskaper inför de dilemman som elever kommer att möta i framtiden. Vi står inför tider då miljöfrågorna, hushållning med knappa resurser och rättvis fördelning av resurserna på global nivå kommer bli allt viktigare. Om inte barn och ungdomar förbereds för att hantera detta känslomässigt och kunskapsmässigt i skolan, när ska de då lära sig ett hållbart förhållningssätt? Skolan bör alltså mycket medvetet arbeta dels med att förmedla faktakunskaper om miljö och globala frågor, dels med att stimulera eleverna att bättre hantera sina attityder vad gäller konsumtionsmönster, eget ansvar för miljöfrågorna och den globalt hållbara utvecklingen, m.m. Med attitydfrågorna kan man arbeta t ex med värderingsövningar. Eleverna bör ha goda kunskaper kring en rättvis hållbar utveckling som innebär att eleverna förstår hur våra naturliga, ekonomiska och sociala resurser kan fördelas långsiktigt och rättvist.

Växa som människa

Skolan är en plats där man växer som människa. Stockholms skolor ska garantera en skolgång som är meningsfull, begriplig och hanterbar för alla elever.

Varje elev behöver bli sedd, få utvecklas och lära utifrån sina egna förutsättningar och behov. För att kunna se och lyfta varje individ krävs större pedagogisk mångfald och lokal frihet att utforma arbetet på det sätt som passar just den skolan och just de eleverna. Då är skolan fri att fokusera på kunskaper och kan hitta kreativa sätt att utveckla undervisningen.

En kompetensskola

I skolan ska alla elever ges förutsättningar för att utveckla en interkulturell kompetens av attityder, kunskap och färdigheter för ett aktivt medborgarskap i ett mångkulturellt samhälle. Samhället blir alltmer differentierat och individualiserat. Det ställer extra krav på skolan att utveckla kompetenser hos elever som möjliggör en hantering av detta.

Det är också viktigt att skolan är bra på att följa upp eleverna kunskapsutveckling och kontinuerligt gör avstämningar så att alla elever får en möjlighet att påverka sin egen skolgång och sitt lärande. Skolorna ska göra detta på ett sätt som inte ökar stressen och stigmatiseringen av elever.

Likabehandling och hälsa

Skolan ska avsätta tid för att eleverna ska lära sig konstruktiva sätt att lösa konflikter och hantera känslor. Detta är livsviktiga färdigheter som motverkar mobbning.

Alla Stockholms skolor ska ha en likabehandlingsplan

Stockholms elever ska ha god tillgång till psykologer, kuratorer och studie- och yrkesvägledare förutom den lagstiftade skolhälsovården. Elevhälsoarbetet ska skapa tillit till den egna förmågan utifrån de olika förutsättningar och behov eleverna har.

Skolan i samhället

Skolan ska skapa och upprätthålla goda relationer med kulturliv, bibliotek och näringsliv.

Stockholms skolor ska utvecklas till att vara klimatneutrala. Det finns förutom de ekologiska vinsterna en enorm pedagogisk potential i en satsning mot detta.

Pluralismen i Stockholm är en tillgång och skolan ska ta tillvara på den som en resurs.

Olika skolformer

Alla barn är olika. En pedagogik och skola som passar ett barn kanske inte passar ett annat. Därför ska det finnas både kommunala och fristående förskolor och skolor så att barn tillsammans med föräldrar kan välja det som passar dem.

Vuxenutbildningen och SFI är oerhört viktiga verksamheter där kvaliteten ska höjas. Undervisningsmiljöer och arbetssätt ska utvecklas som i högre grad möter individuella behov. Livschanser innebär bland annat att det aldrig ska vara för sent att utbilda eller vidareutbilda sig.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnades av Gunilla Bhur m.fl. (v). Jakob Dencker m.fl. (mp) anslöt sig till uttalandet.

Skolplanen för Stockholms skolor är ett viktigt ärende som kommer att spela stor roll för såväl elever, föräldrar som de som arbetar inom stadens olika utbildningsverksamheter. Utifrån detta bör skolplanen därför vara ett dokument som har en bred politisk förankring och inte riskera att bli omprövat inom för få år på grund av att staden byter politisk majoritet. Om arbetet med skolplanen ska tas på största allvar behöver de som ska arbeta med den veta att det är ett väl förankrat dokument som kommer att vara styrande över ett flertal år.

Alla skulle med andra ord tjäna på att skolplanen har genomgått en förhandlande och förankrande process innan den presenteras som det slutgiltiga förslaget. De politiska partierna borde vara öppna för att diskutera och prioritera vad de anser är viktigt, för att sedan komma till en lösning där alla kan känna sig nöjda och staden kan få en skolplan som håller över tid.

§24 Anmälan av balanslista till och med mars 2008

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

En balanslista med aktuella uppdrag från kommunfullmäktige och stadsdelsnämnden ska redovisas två gånger per år. Föregående balanslista redovisades uppdrag till och med september 2007.

I balanslistan redovisas uppdrag till och med mars 2008.

Dnr 000-201-2008

§25 Uttalande som antogs på SRF (Synskadades Riksförbund) årsmöte 27 mars 2008

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Nämnden beslöt att uppdra åt förvaltningen att återkomma med svar kring relevanta delar i uttalandet. Förvaltningens svar återges i muntlig redovisning till nämnden.

Ärendet

Uttalande från SRF Stockholms stads årsmöte den 27 mars 2008. Uttalandet avser fler heminstruktörer. Dnr 600-194-2008

§26 Handikapprådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala handikapprådets protokoll från den 13 mars 2008.

§27 Pensionärsrådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala pensionärsrådets protokoll från den 13 mars 2008.

§28 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 27 mars till och 10 april 2008.

§29 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Skrivelse om assistansersättning (LASS) mot bakgrund av att regeringen kommer att införa stärkta regler i assistansreformen, Rigmor Wallin (s).

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att på lämpligt sätt bereda och besvara skrivelsen.

§30 Konferenser, utbildningar

Inga inbjudningar till relevanta utbildningar hade inkommit.

§31 Anmälan av sociala delegationens beslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens beslut från den 26 mars 2008 samt 2 och 16 april 2008.