Din position: Hem > Tyresö kommun > Stadsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2024-03-27

Sammanträde 2024-03-27

Datum
Klockan
08:30
Plats
Bollmora

1 Taxa för bygglov, plan och geografisk information för år 2025

Diarienummer KSM 2024-100

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för bygglov, plan och geografisk information antas, indexreglering sker inför 2025.
2. Taxa börjar gälla från och med 1 januari 2025.

Beskrivning av ärendet
För taxa för bygglov, plan och geografisk information ligger ansvaret för
besluten enligt följande. Byggnadsnämnden (ansvarsområde tabell A 1-14 och A 17-21) och kommunstyrelsen (ansvarsområde tabell A 15-16, tabell B och tabell C). Tabell D är tillämplig för båda nämnderna.
Genom en årlig översyn förtydligas taxan inför år 2025. I översynen har
tidsuppskattningar för hantering av ärenden och andra kostnadsfaktorer setts över. Timpriset som ligger till grund för många kostnadsuträkningar föreslås att även fortsatt indexregleras enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) årligen. Kostnadsberäkningarna uppdateras därför inför 2025 när index blivit känt hösten 2024, vilket beskrivs i taxan. Kommunstyrelsen ansvarar för att indexjusteringen verkställs inför årsskiftet och kommunstyrelsen respektive byggnadsnämnden ska meddelas den verkställda justeringen.

2 Samråd för vård- och omsorgsboende i Strand

Diarienummer KSM-2023-301-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Samrådshandlingarna för detaljplan för vård- och omsorgsboende i
Strand godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut förslaget för samråd.
3. Beslut 1 och 2 gäller under förutsättning att kommunstyrelsen
fastställer förslag till inriktningsbeslut för ett nytt vård- och
omsorgsboende i kommunal regi.

Beskrivning av ärendet
Behovet av vårdplatser i Tyresö har ökat i takt med befolkningsökningen och kommunen behöver tillskapa fler platser i kommunal regi. Kommunen
planerar ett vård- och omsorgsboende i centrumnära läge som utgör ett
komplement till befintliga boenden i kommunen. I kommundelen Strand finns idag inga vårdboenden.
Planförslaget möjliggör för ett vård- och omsorgboende med 100 lägenheter i tre till fyra våningar med dagverksamhet, lokaler för hälso- och sjukvård samt tekniska utrymmen och byggrätt för tillhörande komplement som förråd, väderskydd för cykel med mera. Planförslaget säkerställer också en trafiksäker infrastruktur inom allmän plats.
Beslut om planuppdrag för detaljplan för vård- och omsorgsboende i Strand fattades av stadsbyggnadsutskottet den 26 april 2023 § 13. Det ersätter tidigare planuppdrag på Bondevägen. Ett nytt inriktningsbeslut om att boendet prövas i Strand och utökas till cirka 100 lägenheter fattas parallellt med detta beslut i kommunstyrelsen via äldre- och omsorgsnämnden.
Detaljplanearbetet finansieras via medelreserven. Ny- och ombyggnation
finansieras inom ramen för investeringsprojektet, som planeras ingå i det av kommunfullmäktige fastställda investeringsprogrammet.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att samrådshandlingarna godkänns och att förslaget ställs ut för samråd.

3 Svar på remiss Åtgärder för en bättre bostadsförsörjning

Diarienummer KSM2024-38

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas som Tyresö kommuns
svar på remissen Åtgärder för en bättre bostadsförsörjning,
diarienummer LI2024/00083, till Landsbygds- och
infrastrukturdepartementet.

Beskrivning av ärendet
Promemorian är en samling förslag som har sin bakgrund i två tidigare
utredningar.
2017 utreddes förslag på ändringar i lag (2000:1383) om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar. Syftet med utredningen var att etablera en ordning där staten gör bedömningar av behovet av nya bostäder i hela landet som kommunerna tillgodoser genom att i sin planering avsätta mark för ett bostadsbyggande som motsvarar behoven. I denna promemoria behandlas utredningens förslag angående kommunernas skyldighet att redovisa sin bedömning för behovet av tillskott av bostäder. Övriga förslag behandlas inte.
I SOU 2022:14 Sänk tröskeln till en god bostad utreddes uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun och vissa bostadspolitiska verktyg. Syftet med utredningen var att skapa förutsättningar för en socialt hållbar bostadsförsörjning som underlättar situationen för hushåll som har svårt att skaffa en bostad på marknadens villkor, bl.a. strukturellt hemlösa. Denna promemoria behandlar de förslag som avser kommunala hyresgarantier för barnfamiljer, kommunala bostadsförmedlingar, tydligare koppling mellan kommunalt bostadsförsörjningsansvar och kommunala markanvisningar, förslag om mellankommunal samordning samt att i bostadsförsörjningslagen ersätta "riktlinjer" med "handlingsplan".

§6 Taxa för bygglov, plan och geografisk information för år 2025 *

 • 6 Diarienummer KSM 2024-100

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

 

 1. Taxa för bygglov, plan och geografisk information antas, indexreglering 
  sker inför 2025.
 2. Taxa börjar gälla från och med 1 januari 2025.

 

Deltar inte i beslutet

Anki Svensson (M) meddelar att de tjänstgörande moderaterna inte deltar i 
beslutet.

 

Beskrivning av ärendet

För taxa för bygglov, plan och geografisk information ligger ansvaret för 
besluten enligt följande. Byggnadsnämnden (ansvarsområde tabell A 1-14 och A 17-21) och kommunstyrelsen (ansvarsområde tabell A 15-16, tabell B och tabell C). Tabell D är tillämplig för båda nämnderna.

Genom en årlig översyn förtydligas taxan inför år 2025. I översynen har 
tidsuppskattningar för hantering av ärenden och andra kostnadsfaktorer setts över. Timpriset som ligger till grund för många kostnadsuträkningar föreslås att även fortsatt indexregleras enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) årligen. Kostnadsberäkningarna uppdateras därför inför 2025 när index blivit känt hösten 2024, vilket beskrivs i taxan. Kommunstyrelsen ansvarar för att indexjusteringen verkställs inför årsskiftet och kommunstyrelsen respektive byggnadsnämnden ska meddelas den verkställda justeringen. 

 

Ordförandeförslag

Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Taxa för bygglov, plan och geografisk information antas, indexreglering 
  sker inför 2025.
 2. Taxa börjar gälla från och med 1 januari 2025.

 

Beslutsgång

Ordföranden frågar om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

 

Bilagor

Tjänsteskrivelse, Taxa för bygglov, plan och geografisk information - gäller från 2025-01-01.pdf

Taxa för bygglov plan och geografisk information, gäller från 1 januari 2025 - Inte indexreglerad.pdf

 

§7 Samråd för vård- och omsorgsboende i Strand

 • 7 Diarienummer KSM-2023-301-214

Stadsbyggnadsutskottets beslut

 1. Samrådshandlingarna för detaljplan för vård- och omsorgsboende i 
  Strand godkänns.
 2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut förslaget för samråd. 
 3. Beslut 1 och 2 gäller under förutsättning att kommunstyrelsen 
  fastställer förslag till inriktningsbeslut för ett nytt vård- och 
  omsorgsboende i kommunal regi. 

 

Reservationer

Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga).

Bjarne Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga).

 

Beskrivning av ärendet

Behovet av vårdplatser i Tyresö har ökat i takt med befolkningsökningen och kommunen behöver tillskapa fler platser i kommunal regi. Kommunen 
planerar ett vård- och omsorgsboende i centrumnära läge som utgör ett 
komplement till befintliga boenden i kommunen. I kommundelen Strand finns idag inga vårdboenden.
Planförslaget möjliggör för ett vård- och omsorgboende med 100 lägenheter i tre till fyra våningar med dagverksamhet, lokaler för hälso- och sjukvård samt tekniska utrymmen och byggrätt för tillhörande komplement som förråd, väderskydd för cykel med mera. Planförslaget säkerställer också en trafiksäker infrastruktur inom allmän plats.

Beslut om planuppdrag för detaljplan för vård- och omsorgsboende i Strand fattades av stadsbyggnadsutskottet den 26 april 2023 § 13. Det ersätter tidigare planuppdrag på Bondevägen. Ett nytt inriktningsbeslut om att boendet prövas i Strand och utökas till cirka 100 lägenheter fattas parallellt med detta beslut i kommunstyrelsen via äldre- och omsorgsnämnden.

Detaljplanearbetet finansieras via medelreserven. Ny- och ombyggnation 
finansieras inom ramen för investeringsprojektet, som planeras ingå i det av kommunfullmäktige fastställda investeringsprogrammet.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att samrådshandlingarna godkänns och att förslaget ställs ut för samråd. 

 

Ordförandeförslag

Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att:

 1. Samrådshandlingarna för detaljplan för vård- och omsorgsboende i 
  Strand godkänns.
 2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut förslaget för samråd. 
 3. Beslut 1 och 2 gäller under förutsättning att kommunstyrelsen 
  fastställer förslag till inriktningsbeslut för ett nytt vård- och 
  omsorgsboende i kommunal regi. 

 

Yrkanden

Anki Svensson (M) yrkar på att ärendet återremitteras med följande motivering:

att Moderaterna vill se en alternativ skiss på ?gestaltningen av äldreboendet som är småskaligt och som bättre smälter in med den?befintliga trädgårdsstaden i Strand.

Bjarne Vifell (SD) biträder Anki Svenssons (M) återremissyrkande.

Anita Mattsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget samt att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt Anki Svensson (M) yrkande. Stadsbyggnadsutskottet beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

 

Sedan ställer ordföranden frågar om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

 

Protokollsanteckningar

Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

 

Bilagor

Tjänsteskrivelse, Vård- och omsorgsboende Strand Samråd.pdf

Bilaga 1. Plankarta.pdf

Bilaga 2. Planbeskrivning.pdf

Bilaga 3. Undersökning av betydande miljöpåverkan.pdf

Bilaga 4. Dagvattenutredning.pdf

Bilaga 5. Trafikutredning.pdf

Bilaga 6. PM Markmiljö.pdf

Bilaga 7. PM Geoteknik.pdf

Bilaga 8. Markteknisk undersökningsrapport.pdf

Bilaga 9. Trafikbullerutredning.pdf

Bilaga 10. Naturvärdesinventering.pdf

Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-04-26 § 13.pdf

§8 Svar på remiss Åtgärder för en bättre bostadsförsörjning

 • 8 Diarienummer KSM2024-38

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

 

- Kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas som Tyresö kommuns svar på remissen Åtgärder för en bättre bostadsförsörjning, diarienummer LI2024/00083, till Landsbygds- och  infrastrukturdepartementet. 

 

Beskrivning av ärendet

Promemorian är en samling förslag som har sin bakgrund i två tidigare 
utredningar.

2017 utreddes förslag på ändringar i lag (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar. Syftet med utredningen var att etablera en ordning där staten gör bedömningar av behovet av nya bostäder i hela landet som kommunerna tillgodoser genom att i sin planering avsätta mark för ett bostadsbyggande som motsvarar behoven. I denna promemoria behandlas utredningens förslag angående kommunernas skyldighet att redovisa sin bedömning för behovet av tillskott av bostäder. Övriga förslag behandlas inte.

I SOU 2022:14 Sänk tröskeln till en god bostad utreddes uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun och vissa bostadspolitiska verktyg. Syftet med utredningen var att skapa förutsättningar för en socialt hållbar bostadsförsörjning som underlättar situationen för hushåll som har svårt att skaffa en bostad på marknadens villkor, bl.a. strukturellt hemlösa. Denna promemoria behandlar de förslag som avser kommunala hyresgarantier för barnfamiljer, kommunala bostadsförmedlingar, tydligare koppling mellan kommunalt bostadsförsörjningsansvar och kommunala markanvisningar, förslag om mellankommunal samordning samt att i bostadsförsörjningslagen ersätta ”riktlinjer” med ”handlingsplan”.

 

Ordförandeförslag

Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

- Kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas som Tyresö kommuns 
svar på remissen Åtgärder för en bättre bostadsförsörjning, 
diarienummer LI2024/00083, till Landsbygds- och  infrastrukturdepartementet. 

 

Yrkanden

Bjarne Vifell (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

 

Beslutsgång

Ordföranden frågar om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

 

Särskilda yttranden

Bjarne Vifell (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

 

Bilagor

Svar på remiss Åtgärder för en bättre bostadsförsörjning.pdf

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet, Åtgärder för en bättre bostadsförsörjning.pdf

Remissmissiv, LI2024-00083.pdf