Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2016-04-20

Sammanträde 2016-04-20

Datum
Klockan
08:00
Plats
Vidöstern

1 Fastställande av dagordning

4 Komplettering av delegationsordning inom miljö- och byggnämndens ansvarsområde inklusive rätt till vidaredelegation av personuppgiftslagen (PuL).

5 Budget och övergripande mål 2017.

6 Bolmsö-Skeda 1:22, ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning.

7 Odensjö-Ryd 1:19, beslut om föreläggande att upphöra att göra olovliga åtgärder inom strandskyddat område.

8 Svar på remiss från regeringskansliet om ändring i avfallsförordningen med anledning av kommissionens direktiv (EU) 2015/11227.

Information och frågor miljö Plan

9 Beslut om granskning av detaljplan för Öjarp 1:33 med flera.

10 Beslut om planuppdrag för del av Replösa 4:40 norr om Replösaskolan i Ljungby stad.

11 Beslut om planuppdrag för del av Kvarnarna 2:1 vid Östra torg i Ljungby stad. - Sanna Johansson

12 Lammakullen 1:3, upphävande av beslut om föreläggande om tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

13 Apotekaren 10, ansökan om rivningslov för kontorshus samt bygglov för parkeringsplats.

14 Hörset 1:35, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus med garage.

15 Bolmsö-Skeda 1:24, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett fritidshus.

16 Loshult 1:53, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett fritidshus.

17 Hammaren 26, ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till hem för ensamkommande flyktigbarn samt till asyl- och utslussningsboende i del av byggnaden.

18 Elinge 3:57, ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av asylboende.

§59 Fastställande av dagordning

§60 Meddelande och information

§62 Komplettering av delegationsordning inom miljö- och byggnämndens ansvarsområde inklusive rätt till vidaredelegation av personuppgiftslagen (PuL).

§63 Budget och övergripande mål 2017.

§64 Odensjö-Ryd 1:19, beslut om föreläggande att upphöra att göra olovliga åtgärder inom strandskyddat område.

§65 Svar på remiss från regeringskansliet om ändring i avfallsförordningen med anledning av kommissionens direktiv (EU) 2015/11227

§66 Beslut om granskning av detaljplan för Öjarp 1:33 med flera.

§67 Beslut om planuppdrag för del av Replösa 4:40 norr om Replösaskolan i Ljungby stad.

§68 Beslut om planuppdrag för del av Kvarnarna 2:1 vid Östra torg i Ljungby stad.

§69 Lammakullen 1:3, upphävande av beslut om föreläggande om tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

§70 Apotekaren 10, ansökan om rivningslov för kontorshus samt bygglov för parkeringsplats.

§71 Hörset 1:35, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus med garage.

§72 Bolmsö-Skeda 1:24, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett fritidshus.

§73 Loshult 1:53, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett fritidshus.