Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2016-12-14

Sammanträde 2016-12-14

Datum
Klockan
08:00
Plats
Vidöstern

1 Fastställande av dagordning

4 Redovisning intern kontroll 2016

5 Plan för intern kontroll 2017

Information diverse - Presidiemöte Alvesta Miljö

6 Föreläggande om att vidta åtgärder, lämna uppgifter och följa försiktighetsmått.

7 Ryssby 27:2, föreläggande med uppföljning av åtgärder mot brister i verksamheten.

8 Rykull 1:8, föreläggande med uppföljning av åtgärder mot brister i verksamheten.

9 Odlaren 20, upphävande av beslut om föreläggande med vite om att åtgärda brister i verksamheten.

Information och frågor miljö Plan

10 Fastställande av gatunamn inom kvarteret Hyveln i Ljungby.

11 Beslut om samråd för detaljplan för Malörten 1 med flera, Hångers i Ljungby.

12 Beslut om antagande av detaljplan för del av Ljungby 7:105 med flera (Långgatan) inom Stensbergs industriområde i Ljungby.

Information och frågor plan - Höghastighetsbanan Bygg

13 Hammaren 29, ansökan om bygglov för ändrad användning av bilhall till kontor.

14 Hovdinge 4:9, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus.

15 Tofsmesen 1, beslut om byggsanktionsavgift för tillbyggnad med skärmtak.

16 Hollborna 1:13, beslut om byggsanktionsavgift för nybyggnad av ett fritidshus samt rivning av befintligt bostadshus, olovligt utfört.

17 Ränte 2:59, ansökan om bygglov för uppförande av plank/insynsskydd.

18 Brännbollen 2, beslut om rättelseföreläggande gällande klagomål på placering av friggebod, uppförande av plank samt ändrad marknivå.

19 Eka 3:6, ansökan om bygglov för nybyggnad av klubbhus och anläggande av motorbana.

20 Biskopsvara 1:30, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus med komplementbyggnader.

§176 Fastställande av dagordning

§177 Meddelande och information

§179 Redovisning intern kontroll 2016

§180 Plan för intern kontroll 2017

§181 Föreläggande om att vidta åtgärder, lämna uppgifter och följa försiktighetsmått.

§182 Ryssby 27:2, föreläggande med uppföljning av åtgärder mot brister i verksamheten.

§183 Rykull 1:8, föreläggande med uppföljning av åtgärder mot brister i verksamheten.

§184 Odlaren 20, upphävande av beslut om föreläggande med vite om att åtgärda brister i verksamheten.

§185 Fastställande av gatunamn inom kvarteret Hyveln i Ljungby.

§186 Beslut om samråd för detaljplan för Malörten 1 med flera, Hångers i Ljungby.

§187 Beslut om antagande av detaljplan för del av Ljungby 7:105 med flera (Långgatan) inom Stensbergs industriområde i Ljungby.

§188 Hammaren 29, ansökan om bygglov för ändrad användning av bilhall till kontor.

§189 Hölminge 2:18, anmälan om nybyggnad av två komplementbyggnader

§190 Hovdinge 4:9, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus.

§191 Tofsmesen 1, beslut om byggsanktionsavgift för tillbyggnad med skärmtak.

§192 Hollborna 1:13, beslut om byggsanktionsavgift för nybyggnad av ett fritidshus samt rivning av befintligt bostadshus, olovligt utfört.

§193 Ränte 2:59, ansökan om bygglov för uppförande av plank/insynsskydd.

§194 Brännbollen 2, beslut om rättelseföreläggande gällande klagomål på placering av friggebod, uppförande av plank samt ändrad marknivå.

§195 Eka 3:6, ansökan om bygglov för nybyggnad av klubbhus och anläggande av motorbana.

§196 Biskopsvara 1:30, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus med komplementbyggnader.