Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-03-30

Sammanträde 2017-03-30

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsgata 21

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

5 Fyllnadsval till stadsdelsnämndens funktionshinderråd

6 Utanordnare för Älvsjö stadsdelsnämnd

7 Rapport om hälso- och sjukvårdsindikatorer på Solberga och Kristallgårdens vård- och omsorgsboenden samt Älvsjö servicehus 2016

8 Underlag för budget 2018 med inriktning 2019 och 2020 för Älvsjö stadsdelsnämnd

9 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

11 Tillsyn av försäljning av folköl och tobak i Älvsjö

12 Genomförandeärende för inrättande av förskola i kvarteret Medaljongen vid Kämpetorpsskolan

Dnr 2.2.1.130-2014 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Beslut om arbetsgivarens ställföreträdare i arbetsmiljöfrågor vid Älvsjö stadsdelsförvaltning

14 Plan för uppföljning av äldreomsorgen 2017

15 Plan för uppföljning inom omsorgen av funktionsnedsättning 2017

Remissärenden

16 Skolbiblioteksplan för Stockholms skolor och förskolor 2017-2020 - svar till kommunstyrelsen (KS 141-2067/2016)

17 Ansökan om serveringstillstånd för restaurang Motel L Älvsjö - svar till socialförvaltningen (SoN 9.1-03388/2017)

18 Digitala trygghetsvandringar - svar till kommunstyrelsen (106-1589/2016) angående motion (2016:110)

Dnr 1.5.1.394-2016
Omedelbar justering

19 Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm - lägesrapport av hållbarhetskommissionens hållbarhetsarbete - svar till kommunstyrelsen (159-1936/2016)

20 Principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen 2 - svar till kommunstyrelsen (KS 152-2128-2016)

21 Införande av årlig äldrevecka i Stockholm - svar till kommunstyrelsen (KS 106-1848-2016) angående motion (2016:123)

22 Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 - svar till kommunstyrelsen (KS 314-331-2004)

24 Boendeplanering för äldre i regionen Västra Söderort

25 Ekonomisk rapport för februari

26 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

27 Redovisning av delegationsbeslut

28 Protokoll från pensionärsrådet

29 Protokoll från funktionshinderrådet

30 Protokoll från förvaltningsgruppen

31 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

32 Information från förvaltningen

Slutet sammanträde

34 Anmälan av ordförandebeslut enligt LVU och KL (9 mars)

35 Anmälan av ordförandebeslut enligt LVM (13 mars)

36 Protokoll från sociala delegationen

2017-02-16, 2017-03-09, 2017-03-21

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§5 Fyllnadsval till stadsdelsnämndens funktionshinderråd

§6 Utanordnare för Älvsjö stadsdelsnämnd

§7 Rapport om hälso- och sjukvårdsindikatorer på Solberga och Kristallgårdens vård- och omsorgsboenden samt Älvsjö servicehus 2016

§8 Underlag för budget 2018 med inriktning 2019 och 2020 för Älvsjö stadsdelsnämnd

§9 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§11 Tillsyn av försäljning av folköl och tobak i Älvsjö - redovisning 2016 samt tillsynsplan för 2017

§12 Genomförandeärende för inrättande av förskola i kvarteret Medaljongen vid Kämpetorpskolan

§13 Beslut om arbetsgivarens ställföreträdare i arbetsmiljöfrågor vid Älvsjö stadsdelsförvaltning

§14 Plan för uppföljning av äldreomsorgen 2017

§15 Plan för uppföljning inom omsorgen av funktionsnedsättning 2017

§16 Skolbiblioteksplan för Stockholms skolor och förskolor 2017-2020 - svar till kommunstyrelsen (KS 141-2067/2016)

§17 Ansökan om serveringstillstånd för restaurang Motel L Älvsjö - svar till socialförvaltningen (SoN 9.1-03388/2017)

§18 Digitala trygghetsvandringar - svar till kommunstyrelsen (KS 106-1589/2016) angående motion (2016:110)

§19 Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm - lägesrapport av hållbarhetskommissionens arbete - svar till kommunstyrelsen (KS 159-1936/2016)

§20 Principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen 2 - svar till kommunstyrelsen (KS 152-2128-2016)

§21 Införande av årlig äldrevecka i Stockholm - svar till kommunstyrelsen (KS 106-1848-2016) angående motion (2016:123)

§22 Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 - svar till kommunstyrelsen (KS 314-331-2004)

§25 Ekonomisk rapport för februari

§26 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§27 Redovisning av delegationsbeslut

§28 Protokoll från pensionärsrådet

§29 Protokoll från funktionshinderrådet

§30 Protokoll från förvaltningsgruppen

§31 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

§32 Information från förvaltningen

§33 Frågor från nämnden

§34 Anmälan av ordförandebeslut enligt LVU och KL

§34:X Överklagan av umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st 1 p. LVU

§35 Anmälan av ordförandebeslut enligt LVM

§36 Protokoll från sociala delegationen

§37 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § FB

§38 Anmälan av ordförandebeslut enligt LVU och KL