Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2008-01-24

Sammanträde 2008-01-24

Datum
Klockan
16.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (M&V)*

6 Markanvisning för kontorsändamål inom Kristinebergshöjden (fastigheten Kristineberg 1:4 m fl) i Lindhagen på nordvästra Kungsholmen till NCC AB. Inriktningsbeslut för stort projekt (>50 mnkr) (I) Kungsholmen

7 Överenskommelse med JM AB om försäljning respektive upplåtelse med tomträtt för bostäder av delar av fastigheten Lustgården 6 på Kungsholmen (I) Kungsholmen

8 Tidig markreservation för kommersiella ytor för restaurang m.m. inom fastigheterna Gamla stan 1:30 och Gamla stan 1:34 i Gamla stan till Rydbergs bygg AB (I) Södermalm

9 Tillägsavtal nr 1 till genomförandeavtal för Citybanan i Stockholm, mellan svenska staten genom Banverket, Stockholms läns landsting och exploateringsnämnden (I)*

10 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Vinsta 5:1 m fl vid Lövstavägen i Hässelby Gård till Ikano Bostaden AB, ca 140 lgh, och till Familjebostäder, ca 90 lgh. Inriktningsbeslut (Y) Hässelby-Vällingby

11 Markanvisning för bostäder samt en lokal i Annedal inom fastigheten Mariehäll 1:10 i Mariehäll till Järntorget Bostad AB (Y) Bromma

12 Överlåtelse av mark för bostäder, handel och industri i kv Tältlägret och Motellet till Riksbyggen, Lidl och Shurgard. Markanvisning för förskola i kv Tältlägret i Fruängen (Y) Hägersten-Liljeholmen

13 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Liljeholmen 1:1 i Liljeholmen till Besqab Projekt-utveckling AB och AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut (Y) Hägersten-Liljeholmen

14 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Enskede Gård 1:1, vid Åstorpsringen i Gamla Enskede till Maxera Bostad AB (Y) Enskede-Årsta-Vantör

15 Detaljplan för del av fastigheten Bäckaskiftet 1 m m i stadsdelen Stureby. Remiss (Y) Enskede-Årsta-Vantör

16 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Hagsätra till Byggnadsfirman Erik Wallin AB (Y) Enskede-Årsta-Vantör

17 Försäljning av mark för industriändamål inom fastigheten Skrubba 1:1 och Vindkraften 3 i Skrubba företagsområde till RoDAB AB och Skrubbatriangeln Fastigheter AB (Y) Skarpnäck

18 Principöverenskommelse med Nacka kommun och Stockholms läns landsting om Danvikslösen (HS)* Södermalm

19 Överenskommelse om exploatering med Primula Byggnads AB av mark avseende fastigheterna Mältaren 1 och Mältaren 2 inom Hammarby sjöstad (HS) Södermalm

20 Miljöprogram och miljöpolicy för exploateringskontoret (M&T)

21 City i samverkan. Begäran om bidrag. Bordlades den 13 december 2007 nr 10 (I)

22 Återtagande av tomträttsfastigheten Kållandsö 1 (Västbodaskolan) i Farsta samt del av tomträttsfastigheten Rustmästaren 2 (Bergholmsskolan) i Bagarmossen. Bordlades den 13 december 2007 nr 28 (Y) Farsta

23 Avveckling av Riddersviks trädskola. Bordlades den 13 december 2007 nr 32 (M&T) Hässelby-Vällingby

Bilagor till protokoll
närvaro.pdf (14 kb)

§1 Justering

Beslut

Exploateringnämnden utsåg vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (s) att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 7 februari 2008.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden enligt följande:

1. Exploatering av Stockholm stränder. Skrivelse från Ann-Margrethe Livh (v) och Lotten von Hofsten (v), Dnr E2008-511-00152.

2. Ge barn och unga möjlighet att påverka beslut. Skrivelse från Ann-Margrethe Livh (v) och Lotten von Hofsten (v), Dnr E2008-000-00151.

3. Rådslag om Odenplans utformning. Skrivelse från Emilia Hagberg (mp) och Torkel Tigerschiöld (mp), Dnr E2008-511-00153.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till exploateringskontoret för beredning.

Anmälan av rättelse i protokoll 11/2007

Nämndsekreteraren Åse Geschwind anmälde en rättelse till protokoll 11/2007. Under §12 ”Slutbetänkande av klimat och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60). Remiss” ska reservationer från (s) och (mp) tas till protokollet.

Beslut

Exploateringsnämnden godkände anmälan.

Fråga om hur gallerian på Odenplan

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) frågade hur kontoret hanterar vidare planering av gallerian vid Odenplan nu då en av aktörerna dragit sig ur.

Förvaltningschefen Krister Schultz svarade att kontoret arbetar vidare med nuvarande aktörer för att hitta lösningar som skapar en levande stadsmiljö vid Odenplan. Kontoret återkommer till nämnden med information i ärendet.

Fråga om Citybanan

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) ställde fråga om arbetstunneln som mynnar ut vid Vanadisberget och som enligt uppgift inte kommer att behövas. Vad innebär det för transporterna av material, och var kommer dessa transporter uppstå istället?

Förvaltningschefen Krister Schultz svarade att frågan om en arbetstunnel behövs ännu inte klarlagd från Banverkets sida. Kontoret återkommer till nämnden med information i ärendet.

Beslut

Exploateringsnämnden tackade för informationen.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till exploateringsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 15 januari 2008 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 24 januari 2008.

Beslut

Exploateringsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

Dnr E2008-010-00000

Exploateringskontoret hade den 17 december 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr E2007-551-02044

Exploateringskontoret hade den 16 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

3. Beslut i ärende justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

3. Beslut i ärende justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga A.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga A.

§6 Markanvisning för kontorsändamål inom Kristinebergshöjden (fastigheten Kristineberg 1:4 m fl) i Lindhagen på nordvästra Kungsholmen till NCC AB.  Inriktningsbeslut

Dnr E2007-513-02341

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 14 december 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del fortsatt utredning av förutsättningarna för exploatering inom Kristinebergshöjden (fastigheten Kristineberg 1:4 m fl) samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner projektet och ger exploateringsnämnden, genom exploateringskontoret, i uppdrag att fortsätta utredningarna upp till 20 mnkr (inriktningsbeslut).

2. Nämnden anvisar mark för kontorsändamål inom Kristinebergshöjden (fastigheten Kristineberg 1:4 m fl) till NCC AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del fortsatt utredning av förutsättningarna för exploatering inom Kristinebergshöjden (fastigheten Kristineberg 1:4 m fl) samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner projektet och ger exploateringsnämnden, genom exploateringskontoret, i uppdrag att fortsätta utredningarna upp till 20 mnkr (inriktningsbeslut).

2. Nämnden anvisar mark för kontorsändamål inom Kristinebergshöjden (fastigheten Kristineberg 1:4 m fl) till NCC AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga B.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) och ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga B.

§7 Överenskommelse med JM AB om köp respektive upplåtelse med tomträtt för bostäder av delar av fastigheten Lustgården 6 på Kungsholmen

Dnr E2008-500-00025

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 20 december 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del överenskommelse om överlåtelse av mark för bostäder avseende del av fastigheten Lustgården 6 på Kungsholmen samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner överenskommelserna senast
2008-06-30.

2. Nämnden godkänner två överenskommelser om tomträttsupplåtelse för bostäder (hyresrätt respektive bostadsrätt) avseende del av fastigheten Lustgården 6 på Kungsholmen samt förslår att kommunfullmäktige godkänner överenskommelserna senast 2008-06-30.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga C1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkande från vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation

Mot det beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga C1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del överenskommelse om överlåtelse av mark för bostäder avseende del av fastigheten Lustgården 6 på Kungsholmen samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner överenskommelserna senast
2008-06-30.

2. Nämnden godkänner två överenskommelser om tomträttsupplåtelse för bostäder (hyresrätt respektive bostadsrätt) avseende del av fastigheten Lustgården 6 på Kungsholmen samt förslår att kommunfullmäktige godkänner överenskommelserna senast 2008-06-30.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga C2.

Deltog inte i beslutet

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) deltog inte i beslutet.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga C2.

§8 Tidig markreservation för kommersiella ytor för restaurang m.m. inom fastigheterna Gamla stan 1:30 och Gamla stan 1:34 i Gamla stan till Rydbergs bygg AB

Dnr E2007-513-00061

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 8 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Exploateringsnämnden ger Rydbergs Bygg AB en tidig markreservation för utredning av restaurang m.m. inom fastigheterna Gamla stan 1:30 och Gamla stan 1:34 och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt att bordlägga ärendet.

§9 Tilläggsavtal nr 1 till genomförandeavtal för Citybanan i Stockholm, mellan svenska staten genom Banverket, Stockholms läns landsting och exploateringsnämnden

Dnr E2007-500-02013

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 3 december 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del bilagt tilläggsavtal till genom­- förandeavtal för Citybanan i Stockholm, innebärande att staden ger ett ytterligare ekonomiskt bidrag till Citybaneprojektets genomförande om 110 miljoner kr i penningvärde 2005-06-30, samt hemställer att kommun­full­mäktige godkänner tilläggsavtalet.

2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga D1.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkande från vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation

Mot det beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga D1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag:

1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del bilagt tilläggsavtal till genom­- förandeavtal för Citybanan i Stockholm, innebärande att staden ger ett ytterligare ekonomiskt bidrag till Citybaneprojektets genomförande om 110 miljoner kr i penningvärde 2005-06-30, samt hemställer att kommun­full­mäktige godkänner tilläggsavtalet.

2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Deltog inte i beslutet

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) deltog inte i beslutet.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt bilaga D2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga D2.

§10 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Vinsta 5:1 m fl vid Lövstavägen i Hässelby Gård till Ikano Bostaden AB, ca 140 lgh, och till Familjebostäder, ca 90 lgh. Inriktningsbeslut

Dnr E2007-513-02099

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 14 december 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Exploateringsnämnden godkänner projektet och ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet. (Inriktningsbeslut)

2. Nämnden anvisar mark för uppförande av ca 90 hyres­lä­gen­heter inom fastigheten Vinsta 5:1 m fl intill Lövstavägen till Famil­jebostäder AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisnings­avtal enligt förslag i utlåtandet.

3. Nämnden anvisar mark för uppförande av ca 140 bostads­rättslägenheter inom fastigheten Vinsta 5:1 intill Lövstavägen till Ikano Bostaden AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnads-­ nämnden.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt att bordlägga ärendet.

§11 Markanvisning för bostäder samt en lokal i Annedal inom fastigheten Mariehäll 1:10 i Mariehäll till Järntorget Bostad AB

Dnr E2007-513-02342

Exploateringskontoret hade den 13 december 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder och en verksamhetslokal inom fastigheten Mariehäll 1:10 till Järntorget Bostad AB.

2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa erforderliga avtal för exploateringens genomförande i enlighet med utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga E.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkande från ledamoten Emilia Hagberg (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation

Mot det beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga E.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag:

1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder och en verksamhetslokal inom fastigheten Mariehäll 1:10 till Järntorget Bostad AB.

2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa erforderliga avtal för exploateringens genomförande i enlighet med utlåtandet.

Deltog inte i beslutet

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) deltog inte i beslutet.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga E.

§12 Överlåtelse av mark för bostäder, handel och industri i kv Tältlägret och Motellet till Riksbyggen, Lidl och Shurgard. Markanvisning för förskola i kv Tältlägret i Fruängen

Dnr E2007-511-02328

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 20 december 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om överlåtelse och exploatering för del av kv Tältlägret med Lidl respektive för del av kv Motellet med Shurgard samt att genomföra försäljningarna.

2. Nämnden godkänner för sin del överenskommelse om överlåtelse och exploatering för del av kv Tältlägret med Riksbyggen.

3. Nämnden underställer beslutet om överlåtelse till Riksbyggen till kommunfullmäktige för godkännande och för att ge nämnden, genom exploateringskontoret, i uppdrag att genomföra försäljningen.

4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att anvisa mark för förskola i kv Tältlägret.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga F1.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F2.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F3.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkande från vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkande om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation

Mot det beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga F1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

1. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om överlåtelse och exploatering för del av kv Tältlägret med Lidl respektive för del av kv Motellet med Shurgard samt att genomföra försäljningarna.

2. Nämnden godkänner för sin del överenskommelse om överlåtelse och exploatering för del av kv Tältlägret med Riksbyggen.

3. Nämnden underställer beslutet om överlåtelse till Riksbyggen till kommunfullmäktige för godkännande och för att ge nämnden, genom exploateringskontoret, i uppdrag att genomföra försäljningen.

4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att anvisa mark för förskola i kv Tältlägret.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga F2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga F3.

Deltog inte i beslutet

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) deltog inte i beslutet.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga F2.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga F3.

§13 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Liljeholmen 1:1 i Liljeholmen till Besqab Projekt-utveckling AB och AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut

Dnr E2007-513-02346

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 14 december 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Liljeholmen 1:1 till Besqab Projektutveckling AB och AB Svenska Bostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

3. Nämnden begär att stadsbyggnadsnämnden ändrar detaljplanen för området.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt att bordlägga ärendet.

§14 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Enskede Gård 1:1, vid Åstorpsringen i Gamla Enskede till Maxera Bostad AB

Dnr E2007-513-00747

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 4 december 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd den 18 januari 2008. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 till Maxera Bostad AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

2. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s), ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga G.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 till Maxera Bostad AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

2. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s), ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt gemensamma yrkande i bilaga G.

§15 Detaljplan för del av fastigheten Bäckaskiftet 1 m m i stadsdelen Stureby. Remiss

Dnr E2007-512-02074

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 12 december 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom fastigheten Bäckaskiftet 1 i Stureby, S-Dp 2006-05179-54.

2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för exploaterings genomförande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom fastigheten Bäckaskiftet 1 i Stureby, S-Dp 2006-05179-54.

2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för exploaterings genomförande.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga H1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga H2.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga H1.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga H2.

§16 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Hagsätra till Byggnadsfirman Erik Wallin AB

Dnr E2007-513-02329

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 11 december 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 till Byggnadsfirman Erik Wallin AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga I1.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga I2.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I3.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkanden från vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till dessa yrkanden fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkanden om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation

Mot det beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sina respektive yrkanden om återremiss i bilagorna I1 och I2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 till Byggnadsfirman Erik Wallin AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga I3.

Deltog inte i beslutet

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) deltog inte i beslutet.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga I2.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga I3.

§17 Försäljning av mark för industriändamål inom fastigheten Skrubba 1:1 och Vindkraften 3 i Skrubba företagsområde till RoDAB AB och Skrubbatriangeln Fastigheter AB

Dnr E2007-554-01598; Dnr E2007-514-02195

Exploateringskontoret hade den 27 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Exploateringsnämnden godkänner att köpeavtal tecknas med RoDAB AB rörande försäljning för del av fastigheten Skrubba 1:1 för ca 1,5 mnkr.

2. Nämnden godkänner att köpeavtal tecknas med Skrubbatriangeln Fastigheter AB rörande försäljning för del av fastigheten Skrubba 1:1 och fastigheten Vindkraften 3 för ca 7,8 mnkr.

3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna de avtal och vidta de åtgärder som är erforderliga för genomförandet av försäljningen.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§18 Principöverenskommelse med Nacka kommun och Stockholms läns landsting om Danvikslösen

Dnr E2007-511-02366

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 18 december 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del Principöverens­kommelsen med Nacka och Landstinget om Danvikslösen.

2. Nämnden underställer beslutet kommunfullmäktiges godkännande.

3. Nämnden beslutar anslå ytterligare 10 mnkr i nettoutgift till fortsatt förprojektering av Danvikslösen under 2008.

4. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del Principöverens­kommelsen med Nacka och Landstinget om Danvikslösen.

2. Nämnden underställer beslutet kommunfullmäktiges godkännande.

3. Nämnden beslutar anslå ytterligare 10 mnkr i nettoutgift till fortsatt förprojektering av Danvikslösen under 2008.

4. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga J.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga J.

§19 Överenskommelse om exploatering med Primula Byggnads AB av mark avseende fastigheterna Mältaren 1 och Mältaren 2 inom Hammarby sjöstad

Dnr E2007-511-02365

Exploateringskontoret hade den 18 december 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden godkänner överenskommelse om exploatering med Primula Byggnads AB för uppförande av bostäder och kontor inom fastigheterna Mältaren 1 respektive Mältaren 2 inom kvarteret Sjöstadsporten inom Hammarby Sjöstad och ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering på villkor som anges i kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden godkänner överenskommelse om exploatering med Primula Byggnads AB för uppförande av bostäder och kontor inom fastigheterna Mältaren 1 respektive Mältaren 2 inom kvarteret Sjöstadsporten inom Hammarby Sjöstad och ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering på villkor som anges i kontorets utlåtande.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga K

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga K.

§20 Riktlinjer för exploateringskontorets miljöarbete 2008-2011

Dnr E2007-007-01251

Exploateringskontoret hade den 15 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden godkänner kontorets förslag till riktlinjer för kontorets miljöarbete 2008-2011.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt att bordlägga ärendet.

§21 City i samverkan. Begäran om bidrag

Dnr E2007-000-02082

Bordlagt den 13 december 2007 nr 10

Exploateringskontoret hade den 12 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att lämna bidrag för år 2008 till organisationen City i samverkan med 1 mnkr i enlighet med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga L2.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkande från ledamoten Emilia Hagberg (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation

Mot det beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga L2

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden beslutar att lämna bidrag för år 2008 till organisationen City i samverkan med 1 mnkr i enlighet med kontorets utlåtande.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga L1.

Deltog inte i beslutet

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) deltog inte i beslutet.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga L1.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga L2.

§22 Återtagande av tomträttsfastigheten Kållandsö 1 (Västbodaskolan) i Farsta samt del av tomträttsfastigheten Rustmästaren 2 (Bergholmsskolan) i Bagarmossen

Dnr E2007-514-02112

Bordlagt den 13 december 2007 nr 28

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 15 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Exploateringsnämnden godkänner återtagandet av tomträttsfastigheterna Kållandsö 1 och Rustmästaren 2 och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal med SISAB enligt förslag i kontorets utlåtande.

2. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för båda fastigheterna.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M1.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga M2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

1. Exploateringsnämnden godkänner återtagandet av tomträttsfastigheterna Kållandsö 1 och Rustmästaren 2 och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal med SISAB enligt förslag i kontorets utlåtande.

2. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för båda fastigheterna.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga M1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt gemensamma yrkande i bilaga M2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) och Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga M2.

§23 Avveckling av Riddersviks trädskola

Dnr E2007-510-02024

Bordlagt den 13 december 2007 nr 32

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 27 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även förhandlingsprotokoll från MBL-förhandling den 7 december 2007. Dessutom förelåg skrivelse från Kyrkhamns-föreningen och Lövstaalliansen inkommen den 16 januari 2008. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att avveckla trädodlingen vid Riddersviks trädskola samt uppdrar åt exploateringskontoret att avveckla verksamheten i enlighet med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s), ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga N.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden beslutar att avveckla trädodlingen vid Riddersviks trädskola samt uppdrar åt exploateringskontoret att avveckla verksamheten i enlighet med kontorets utlåtande.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s), ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga N.

Vid protokollet

Åse Geschwind