Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2008-02-14

Sammanträde 2008-02-14

Datum
Klockan
16.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2007 (S&E) * P

6 Uppdrag från nämnden. Lägesrapport (S&E)

7 Utkast till regional energistrategi för främjande av energiomställning i Stockholms län. Remiss från länsstyrelsen (S&E)

8 Gemensam service ekonomi - samarbete mellan förvaltningar. Remiss (S&E) *

9 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (M&V) *

10 Försäljning av fastigheten Raseborg 1 i Akalla (M&V) * Rinkeby-Kista

11 Uppgörelse mellan Stockholms läns landsting (SLL), Stockholms Lokaltrafik AB (SL) och staden om förvaltning och utbyggnad av kollektivtrafikanläggningar samt bostäder och arbetsplatser. Genomförandebeslut för bussterminal i Gubbängen 1:1 (I + Tk) Farsta

12 Överenskommelse om exploatering, för bostads- och kontorsändamål inom fastigheten Norrmalm 2:62 invid kv Bocken med Fabege. Genomförandebeslut (I) Norrmalm

13 Ändrad detaljplan för fastigheterna Södermalm 1:62 m m i Södermalm (Mariagårdstäppan). Remiss av programförslag (I) Södermalm

14 Flytt av Stockholms Tennishall från Kristinebergs strandpark till Stadshagens idrottsplats (I + Idf) Kungsholmen

15 Laglighetsprövning enligt kommunallagen angående exploateringsnämndens beslut § 11, den 11 oktober 2007, avseende markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Ladugårdsgärde 1:39, i stadsdelen Östermalm till HSB Bostad (I) * Östermalm

16 Markanvisning för kommersiellt ändamål inom fastigheten Vasastaden 1:16 (Norra Station) (I) Norrmalm

17 Ny detaljplan för förlängning av Växthusvägen i Hässelby villastad. Remiss (Y+Tk) Hässelby-Vällingby

18 Markanvisning för bostadsändamål vid Sparrisbacken inom del av fastigheten Grimsta 1:2 i Hässelby Strand till Småa AB (Y) * Hässelby-Vällingby

19 Ny detaljplan samt tilläggsplan för Tvärbana Norr mellan Alvik och Bällsta Bro i Bromma. Remiss (Y) Bromma

20 Markanvisning för bostäder på två områden inom delar av fastigheten Ålsten 1:1 vid kv Sägnen i Ålsten till Byggnads AB Småa och Folkhem Produktion AB (Y) Bromma

21 Detaljplan för del av kv Ramsökaren m m inom stadsdelen Bandhagen. Remiss (Y) Enskede-Årsta-Vantör

22 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Hydrografen 1 och del av Hammarbyhöjden 1:1 i Hammarbyhöjden till F R Byggmästargruppen AB och Sandellsandberg Fastigheter AB (Y) Skarpnäck

23 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Kållandsö 1 (f d Västbodaskolan) i Farsta till Svenska Bostäder (Y) Farsta

24 Sätt pris på grönskan - modell för att beräkna grönkompensation. Svar på skrivelse från Emilia Hagberg och Torkel Tigerschiöld (mp) (M&T)

25 Tidig markreservation för kommersiella ytor för restaurang m.m. inom fastigheterna Gamla stan 1:30 och Gamla stan 1:34 i Gamla stan till Rydbergs bygg AB. Bordlades den 24 januari 2008 nr 8 (I)

26 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Vinsta 5:1 m fl vid Lövstavägen i Hässelby Gård till Ikano Bostaden AB, ca 140 lgh, och till Familjebostäder, ca 90 lgh. Inriktningsbeslut. Bordlades den 24 januari 2008 nr 10 (Y)

27 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Liljeholmen 1:1 i Liljeholmen till Besqab Projekt-utveckling AB och AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut. Bordlades den 24 januari 2008 nr 13 (Y)

28 Miljöprogram och miljöpolicy för exploateringsnämnden. Bordlades den 24 januari 2008 nr 20 (M&T)

29 Förslag till ny detaljplan för del av Södermalm 10:1 och 10:7 (Stigberget), Södermalm. Remiss (I) Södermalm

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (134 kb)

§1 Justering

Beslut

Exploateringsnämnden utsåg vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (s) att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 28 februari 2008.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Nämndens sammanträde i juni 2008

Datum för nämndens sammanträde i juni föreslogs.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att hålla sammanträdet den 12 juni 2008 kl 11.00 med efterföljande avslutningslunch inför sommaren.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till exploateringsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 5 februari samt ett tillägg den 7 februari 2008 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 14 februari 2008.

Beslut

Exploateringsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

Dnr E2008-010-00195

Exploateringskontoret hade den 23 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2007

Dnr E2008-110-00037

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 23 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner föreliggande bokslut och verksamhetsberättelse avseende 2007 och överlämnar detta till kommunfullmäktige.

 2. Nämnden överlämnar bokslutet och verksamhetsberättelsen till nämndens revisorer.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande gavs av vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (s) enligt bilaga A1.

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) enligt bilaga A2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) och ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga A2.

§6 Uppdrag från nämnden. Lägesrapport

Dnr E2008-120-001114

Exploateringskontoret hade den 23 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden godkänner den i bilaga till kontorets utlåtande lämnade redovisningen över oavslutade uppdrag.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§7 Utkast till regional energistrategi för främjande av energiomställning i Stockholms län. Remiss från länsstyrelsen

Dnr E2007-610-02296

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 23 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av utkastet till regional energistrategi med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av utkastet till regional energistrategi med kontorets utlåtande.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga B1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga B2.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga B1.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga B2.

§8 Gemensam service ekonomi – samarbete mellan förvaltningar. Remiss

Dnr E2007-100-02143

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 17 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa kontorets tjänsteutlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till att nämnden lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa kontorets tjänsteutlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä-Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga C.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande att lämna ärendet utan eget ställningstagande.

§9 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr E2007-551-02451

Exploateringskontoret hade den 31 januari 2008 givit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga D.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga D.

På grund av jäv deltog inte ersättaren Anders Alvebäck (m) i handläggningen av detta ärende.

§10 Försäljning av fastigheten Raseborg 1 i Akalla

Dnr E2008-554-00040

Exploateringskontoret hade den 14 januari 2008 agivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden godkänner förslag till köpeavtal angående friköp av fastigheten Raseborg 1 samt ger kontoret i uppdrag att slutföra försäljningen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden godkänner förslag till köpeavtal angående friköp av fastigheten Raseborg 1 samt ger kontoret i uppdrag att slutföra försäljningen.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga E.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) och ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga E.

§11 Uppgörelse mellan Stockholms läns landsting (SLL), Stockholms Lokaltrafik AB (SL) och staden om förvaltning och utbyggnad av kollektivtrafikanläggningar samt bostäder och arbetsplatser .Genomförandebeslut för bussterminal i Gubbängen 1:1

Dnr E2007-511-00780

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt trafikkontoret hade den 25 januari avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden för sin del godkänner föreliggande huvudavtal med SLL och SL samt uppdrar åt exploateringskontoret att vidta erforderliga åtgärder för avtalets genomförande.

 2. Nämnden underställer beslutet enligt punkt 1 ovan för kommunfullmäktiges godkännande senast 2008-10-01.

 3. Nämnden godkänner köpeavtal och exploateringsavtal avseende fastigheterna Skebo 8 och 9 samt Domnarvet 5 och 48.

 4. Nämnden godkänner genomförandebeslut av exploateringen inom Gubbängen 1:1 omfattande investeringsutgifter på 17,5 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 5. Nämnden begär hos kommunfullmäktige om en utökad investeringsplan för år 2008 med 128 mnkr. Budgetkonsekvenser för åren därefter får beaktas i kommande budgetarbete.

 6. Nämnden förklarar beslutet enligt punkt 3 och 4 ovan omedelbart justerat.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§12 Överenskommelse om exploatering, för bostads- och kontorsändamål inom fastigheten Norrmalm 2:62 invid kv Bocken med Fabege. Genomförandebeslut

Dnr E2008-511-00136

Exploateringskontoret hade den 17 december 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan exploateringsnämnden och Fabege avseende del av Norrmalm 2:62 enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

 2. Projektets investeringsutgifter bedöms kunna finansieras inom nämndens budget för innevarande år och förslag till budget och inriktning för åren 2009-2011.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan exploateringsnämnden och Fabege avseende del av Norrmalm 2:62 enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

 2. Projektets investeringsutgifter bedöms kunna finansieras inom nämndens budget för innevarande år och förslag till budget och inriktning för åren 2009-2011.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga F1.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt bilaga F2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga F1.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga F2.

§13 Ändrad detaljplan för fastigheterna Södermalm 1:62 m m i Södermalm (Mariagårdstäppan). Remiss av programförslag

Dnr E2007-512-02415

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 8 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss avseendedetaljplan inom Södermalm 1:62 mm i Södermalm, S-Dp 2007-36068-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga G1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G2.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkande från ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation

Mot det beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga G1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss avseendedetaljplan inom Södermalm 1:62 mm i Södermalm, S-Dp 2007-36068-54.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga G2

Deltog inte i beslutet

Ledamoten Ann-Margrethe Livh (v) deltog inte i beslutet med hänvisning till sitt återremissyrkande.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga G1.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga G2.

§14 Flytt av Stockholms Tennishall från Kristinebergs strandpark till Stadshagens idrottsplats

Dnr E2008-510-00035

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt idrottsförvaltningen hade den 30 januari 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner föreliggande förslag från kontoren att flytta Stockholms Tennishall från Kristinebergs strandpark till Stadshagens idrottsplats.

 2. Nämnden beställer erforderlig detaljplan hos stadsbyggnadsnämnden.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§15 Laglighetsprövning enligt kommunallagen angående exploateringsnämndens beslut § 11, den 11 oktober 2007, avseende markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Ladugårdsgärde 1:39, i stadsdelen Östermalm till HSB Bostad

Dnr M2006-512-00219

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 21 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att som svar till Länsrätten i Stockholms län överlämna och åberopa yttrande från stadsledningskontorets juridiska avdelning.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att som svar till Länsrätten i Stockholms län överlämna och åberopa yttrande från stadsledningskontorets juridiska avdelning.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservationen

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga H.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) och ersättaren Lotten von Hofsten enligt bilaga H.

§16 Markanvisning för kommersiellt ändamål inom fastigheten Vasastaden 1:16 (Norra Station)

Dnr E2007-554-00587

Exploateringskontoret hade den 21 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för kommersiellt ändamål inom fastigheten Vasastaden 1:16 till NCC Property Development AB.

 2. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä-Järvinen m fl (s) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga I1.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I2.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I3.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkande från vice ordföranden Mirja Räihä-Järvinen m fl (s) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation

Mot det beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä-Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga I1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för kommersiellt ändamål inom fastigheten Vasastaden 1:16 till NCC Property Development AB.

 2. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga I2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga I3.

Deltog inte i beslutet

Vice ordföranden Mirja Räihä-Järvinen m fl (s) deltog inte i beslutet med hänvisning till sitt återremissyrkande.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga I2.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga I3.

§17 Ny detaljplan för förlängning av Växthusvägen i Hässelby villastad. Remiss

Dnr E2007-512-02258

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt trafikkontoret hade den 28 januari 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för vägutbyggnad i Hässelby Villastad, S-Dp 2001-17301-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna eventuella erforderliga avtal för genomförandet av projektet.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för vägutbyggnad i Hässelby Villastad, S-Dp 2001-17301-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna eventuella erforderliga avtal för genomförandet av projektet.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga J1

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga J2.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga J1.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga J2.

§18 Markanvisning för bostadsändamål vid Sparrisbacken inom del av fastigheten Grimsta 1:2 i Hässelby Strand till Småa AB

Dnr E2007-513-02257

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 28 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även två skrivelser från Brf Maltesholm inkomna den 28 januari och den 6 februari. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål vid Sparrisbacken inom del av fastigheten Grimsta 1:2 till Småa AB och godkänner av Småa AB godkänt markanvisningsavtal.

 2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä-Järvinen m fl (s) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga K1.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K2.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K3.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkande från vice ordföranden Mirja Räihä-Järvinen m fl (s) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation

Mot det beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä-Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga K1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål vid Sparrisbacken inom del av fastigheten Grimsta 1:2 till Småa AB och godkänner av Småa AB godkänt markanvisningsavtal.

 2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga K2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga K3.

Deltog inte i beslutet

Vice ordföranden Mirja Räihä-Järvinen m fl (s) deltog inte i beslutet med hänvisning till sitt återremissyrkande.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga K2.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga K3.

§19 Ny detaljplan samt tilläggsplan för Tvärbana Norr mellan Alvik och Bällsta Bro i Bromma. Remiss

Dnr E2007-512-02182

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 22 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan samt förslag till tilläggsplan för Tvärbana Norr mellan Alvik och Bällsta Bro i Bromma, S-Dp 2007-36057-54 och S-TDp 2007-36198-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordförande Joakim Larsson m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L1.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordförande Joakim Larsson m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) framställda yrkandet dvs:

 1. Exploateringsnämnden bifaller kontorets förslag till beslut.

 2. Nämnden uttalar att alternativa båtuppställningsplatser måste anvisas innan byggnation kan påbörjas.

 3. Därutöver anförs:

Utbyggnaden av tvärbanan norrut är en viktig del i Stockholms expansion. Den bidrar positivt till att utveckla kollektivtrafikförbindelserna och förutsättningarna för fortsatt tillväxt i Västerort. Därför är dess tillkomst angelägen. Vi vill dock påtala vikten av att berörda intressenter ges tillfälle att komma till tals och påverka processen.

Ansvaret för de markåtkomstfrågor som projektet väcker vilar på SL i egenskap av byggherre, varför ett genomförandeavtal måste upprättas mellan staden och SL. Stadens arbetsgrupp bestående av exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och idrottsförvaltningen tillsätts i syfte att finna en bra lösning för det ideella båtlivet. Vi förutsätter att SL i denna process visar beredvillighet att vidta de åtgärder som krävs för att på ett konstruktivt och ömsesidigt gynnsamt sätt lösa markåtkomstfrågorna.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga L2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till kontorets förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Sarah Lundgren (kd) och ersättaren Christer Mellstrand (c) enligt bilaga L1.

§20 Markanvisning för bostäder på två områden inom delar av fastigheten Ålsten 1:1 vid kv Sägnen i Ålsten till Byggnads AB Småa och Folkhem Produktion AB

Dnr E2007-513-02092

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 16 januari avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg en namninsamling från föreningen Rädda Sångarlunden inkommen den 11 februari, och ytterligare 14 st. protestskrivelser från boende i området. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål på Område A inom del av fastigheten Ålsten 1:1 invid kv Sägnen till Småa AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden anvisar mark för bostadsändamål på Område B inom del av fastigheten Ålsten 1:1 invid kv Sägnen till Folkhem Produktion AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 3. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för områdena.

 4. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§21 Detaljplan för del av kv Ramsökaren m m inom stadsdelen Bandhagen. Remiss

Dnr E2007-512-02389

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 22 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom kv Ramsökaren m.m. i Bandhagen, S-Dp 2005-16412-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för exploateringens genomförande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga M1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga M2.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkandet från ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och yrkandet från ledamoten Emilia Hagberg (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till dessa yrkanden fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkanden om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation

Mot det beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och ledamoten Emilia Hagberg (mp)med hänvisning till sina respektive yrkanden om återremiss i bilaga M1 och M2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom kv Ramsökaren m.m. i Bandhagen, S-Dp 2005-16412-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för exploateringens genomförande.

Deltog inte i beslutet

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) deltog inte i beslutet med hänvisning till sina respektive återremissyrkanden.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga M1.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga M2.

§22 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Hydrografen 1 och del av Hammarbyhöjden 1:1 i Hammarbyhöjden till F R Byggmästargruppen AB och Sandellsandberg Fastigheter AB

Dnr E2007-513-02043

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 10 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom del av fastigheten Hydrografen 1 och del av Hammarbyhöjden 1: 1 till F R Byggmästargruppen AB och Sandellsandberg Fastigheter AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga N.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkande från ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation

Mot det beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga N.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom del av fastigheten Hydrografen 1 och del av Hammarbyhöjden 1: 1 till F R Byggmästargruppen AB och Sandellsandberg Fastigheter AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Deltog inte i beslutet

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) deltog inte i beslutet med hänvisning till sitt återremissyrkande.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga N.

§23 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Kållandsö 1 (f d Västbodaskolan) i Farsta till Svenska Bostäder

Dnr E2008-513-00027

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 7 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Kållandsö 1 till Svenska Bostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Yrkanden

Ordförande Joakim Larsson m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O1.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och vice ordföranden Mirja Räihä-Järvinen m fl (s) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga O2.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O3.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordförande Joakim Larsson m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) framställda yrkandet dvs:

 1. Kontoret får i uppdrag att återkomma med förslag till markanvisning med till övervägande del bostadsrätt.

 2. Kontoret får i uppdrag att genomföra markarbeten såsom ledningsflytt och rivning av byggnader.

 3. Kontoret får i uppdrag att hemställa hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

 4. Därutöver anförs följande:

Farsta präglas av hyresrätter i flerbostadshus. Det är angeläget att eftersträva blandade boendeformer och därför bör aktuellt område markanvisas med till övervägande del bostadsrätt. Kontoret bör emellertid omedelbart inleda markarbeten och hemställa om ändrad detaljplan hos Stadsbyggnadsnämnden.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och vice ordföranden Mirja Räihä-Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga O2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga O3.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga O2.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga O3.

§24 Rätt pris på grönskan – modell för att beräkna grönkompensation. Svar på skrivelse från Emilia Hagberg och Torkel Tigerschiöld (mp)

Dnr E2007-520-02118

Exploateringskontoret hade den 17 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä-Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga P2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä-Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga P1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga P2.

§25 Tidig markreservation för kommersiella ytor för restaurang m.m. inom fastigheterna Gamla stan 1:30 och Gamla stan 1:34 i Gamla stan till Rydbergs bygg AB

Dnr E2007-513-00061

Bordlagt den 24 januari 2008 nr 8

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 8 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden ger Rydbergs Bygg AB en tidig markreservation för utredning av restaurang m.m. inom fastigheterna Gamla stan 1:30 och Gamla stan 1:34 och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden ger Rydbergs Bygg AB en tidig markreservation för utredning av restaurang m.m. inom fastigheterna Gamla stan 1:30 och Gamla stan 1:34 och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga Q1.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) enligt bilaga Q2.

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt bilaga Q3.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga Q2.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga Q3.

§26 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Vinsta 5:1 m fl vid Lövstavägen i Hässelby Gård till Ikano Bostaden AB, ca 140 lgh, och till Familjebostäder, ca 90 lgh. Inriktningsbeslut

Dnr E2007-513-02099

Bordlagt den 24 januari 2008 nr 10

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 14 december 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner projektet och ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet. (Inriktningsbeslut)

 2. Nämnden anvisar mark för uppförande av ca 90 hyres­lä­gen­heter inom fastigheten Vinsta 5:1 m fl intill Lövstavägen till Famil­jebostäder AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisnings­avtal enligt förslag i utlåtandet.

 3. Nämnden anvisar mark för uppförande av ca 140 bostads­rättslägenheter inom fastigheten Vinsta 5:1 intill Lövstavägen till Ikano Bostaden AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnads-­ nämnden.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga R1.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R2.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R3.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkande från vice ordföranden Mirja Räihä-Järvinen m fl (s) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation

Mot det beslutet reserverade sig ordföranden Mirja Räihä-Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga R1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner projektet och ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet. (Inriktningsbeslut)

 2. Nämnden anvisar mark för uppförande av ca 90 hyres­lä­gen­heter inom fastigheten Vinsta 5:1 m fl intill Lövstavägen till Famil­jebostäder AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisnings­avtal enligt förslag i utlåtandet.

 3. Nämnden anvisar mark för uppförande av ca 140 bostads­rättslägenheter inom fastigheten Vinsta 5:1 intill Lövstavägen till Ikano Bostaden AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnads-­ nämnden.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga R2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga R3.

Deltog inte i beslutet

Vice ordföranden Mirja Räihä-Järvinen m fl (s) deltog inte i beslutet med hänvisning till sitt återremissyrkande.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga R2.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga R3.

§27 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Liljeholmen 1:1 i Liljeholmen till Besqab Projekt-utveckling AB och AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut

DnrE2007-513-02346

Bordlagt den 24 januari 2008 nr 13

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 14 december 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Tor och Maria Dal inkommen den 11 februari 2008. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Liljeholmen 1:1 till Besqab Projektutveckling AB och AB Svenska Bostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden begär att stadsbyggnadsnämnden ändrar detaljplanen för området.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga S1.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S2.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga S3.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkandet från vice ordföranden Mirja Räihä-Järvinen m fl (s) och yrkandet från ledamoten Emilia Hagberg (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till dessa yrkanden fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkanden om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation

Mot det beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä-Järvinen m fl (s) och

ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sina respektive yrkanden om återremiss i bilaga S1 och S3.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Liljeholmen 1:1 till Besqab Projektutveckling AB och AB Svenska Bostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden begär att stadsbyggnadsnämnden ändrar detaljplanen för området.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga S2.

Deltog inte i beslutet

Vice ordföranden Mirja Räihä-Järvinen m fl (s) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) deltog inte i beslutet med hänvisning till sina respektive yrkanden om återremiss.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga S2.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga S3.

§28 Riktlinjer för exploateringskontorets miljöarbete 2008 - 2011

Dnr E2007-007-01251

Bordlagt den 24 januari 2008 nr 20

Exploateringskontoret hade den 15 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden godkänner kontorets förslag till riktlinjer för kontorets miljöarbete 2008-2011.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp), ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och vice ordföranden Mirja-Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga T

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkande från ledamoten Emilia Hagberg (mp), ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och vice ordföranden Mirja-Räihä Järvinen m fl (s) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation

Mot det beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp), ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och vice ordföranden Mirja-Räihä Järvinen m fl (s)med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga T.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden godkänner kontorets förslag till riktlinjer för kontorets miljöarbete 2008-2011.

Deltog inte i beslutet

Ledamoten Emilia Hagberg (mp), ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och vice ordföranden Mirja Räihä-Järvinen m fl (s) deltog inte i beslutet med hänvisning till sitt återremissyrkande.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) och ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga T

§29 Förslag till ny detaljplan för del av Södermalm 10:1 och 10:7 (Stigberget), Södermalm. Remiss

Dnr E2007-512-02325

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 4 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remissen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.