Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2015-06-11

Sammanträde 2015-06-11

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret (A)

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning maj 2015 (A)

Dnr: E2015-000283

Ärendet kommer i senare utskick.

7 Revisionsberättelse och årsrapport 2014 för exploateringsnämnden. Svar på remiss (A)

8 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning (A)

9 Motion av Erik Slottner (KD) om införande av en servicegaranti. Svar på motion (A)

10 Försäljningspolicy för fastigheter som förvaltas av exploateringsnämnden (M&V)

11 Fast förbindelse i form av gång- och cykelbro mellan Hässelby Villastad och Lambarön. Svar på skrivelse från Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd (M&V Sbk Tk)

12 Markanvisning för handel inom fastigheten Västberga 1:1 i Västberga till Atrium Ljungberg AB (PU)

13 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Stadshagen 1:1 på Kungsholmen till Järntorget Bostad AB (PU)

14 Slutredovisning av Kristinebergs strandpark inom fastigheten Tennisbollen 1 med flera i Kristineberg (PU)

15 Markanvisning för kontor och bostäder inom fastigheten Snäckan 8 på Norrmalm till Remulus Snäckan 8 AB. Ändring av tidigare markanvisning till Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt (PU)

16 Program för Kabelverket och Medaljongen 3 m fl. Inriktningsbeslut (PU)

17 Program för Tyngdpunkt Farsta. Svar på remiss av programförslaget (PU)

18 Projekt Slussen. Reviderat genomförandebeslut (SP)

Dnr: E2015-00947

Ärendet kommer i senare utskick.

19 Överenskommelse om exploatering för centrumändamål, skola, kultur mm inom fastigheten Hjorthagen 1:3 i Gasverket, Norra Djurgårdsstaden (SP)

20 Överenskommelse med Teleskopet Förvaltnings AB med flera om evakuering av arrendeområde inom del av fastigheten Mårtensdal 6 i Södra Hammarbyhamnen (SP)

21 Förslag till riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal i Stockholms stad (M&T+Tk+Sbk)

Dnr: E2015-00923

Bordlagt den 21 maj 2015 nr 34

Förkortningar:
A = Administration
M&V = Mark och värdering
PU = Avdelning för projektutveckling
SP = Stora Projekt
M&T = Miljö och teknik

P = Ärende med personalföreträdare
OJ = Omedelbar justering
* = Beslut erfordras vid dagens sammanträde


Mf = Gemensamt med miljöförvaltningen
Sbk = Gemensamt med stadsbyggnadskontoret
Slk = Gemensamt med stadsledningskontoret
Tk = Gemensamt med trafikkontoret
Fsk = Gemensamt med fastighetskontoret
KuF = Gemensamt med kulturförvaltningen
Idf = Gemensamt med idrottsförvaltningen
stdf = Gemensamt med respektive stadsdelsförvaltning

Sida 4 (4)


Fleminggatan 4
Box 8311

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret Dnr E2015-00014

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor Dnr E2015-00001

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning maj 2015 Dnr E2015-000283

§7 Revisionsberättelse och årsrapport 2014 för exploateringsnämnden. Svar på remiss Dnr E2015-00447

§8 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning Dnr E2015-01163

§9 Motion av Erik Slottner (KD) om införande av en servicegaranti. Svar på motion Dnr E2015-00529

§10 Försäljningspolicy för fastigheter som förvaltas av exploateringsnämnden Dnr E2015-01000

§11 Fast förbindelse i form av gång- och cykelbro mellan Hässelby Villastad och Lambarön. Svar på skrivelse från Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd Dnr E2013-420-01160

§12 Markanvisning för handel inom fastigheten Västberga 1:1

§13 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Stadshagen 1:1 på Kungsholmen till Järntorget Bostad AB Dnr E2015-01069

§14 Slutredovisning av Kristinebergs strandpark inom fastigheten Tennisbollen 1 med flera i Kristineberg Dnr E2015-00809

§15 Markanvisning för kontor och bostäder inom fastigheten Snäckan 8 på Norrmalm till Remulus Snäckan 8 AB. Ändring av tidigare markanvisning till Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Dnr E2014-02839

§16 Program för Kabelverket och Medaljongen 3 med flera. Inriktningsbeslut Dnr E2015-01155

§17 Program för Tyngdpunkt Farsta. Svar på remiss av programförslaget Dnr E2015-01091

§18 Projekt Slussen. Reviderat genomförandebeslut Dnr E2015-00947

§19 Överenskommelser om exploatering för centrumändamål, skola, kultur med mera inom fastigheten Hjorthagen 1:3 i Gasverket, Norra Djurgårdsstaden Dnr E2013-513-01022

§20 Överenskommelse med Teleskopet Förvaltnings AB med flera om evakuering av arrendeområde inom del av fastigheten Mårtensdal 6 i Södra Hammarbyhamnen Dnr E2015-01194

§21 Förslag till riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal i Stockholms stad Dnr E2015-00923 Bordlagt den 21 maj 2015 pkt. 34