Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2017-09-21

Sammanträde 2017-09-21

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, nr 4/2017 och 5/2017

6 Anmälan av minnesanteckningar från möte mellan stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens presidier och rådet för funktionshinderfrågor

8 Klimatanpassningsutredningens betänkande "Vem har ansvaret" (SOU 2017:42). Anmälan av svar på remiss (A)

9 Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Svar på remiss (A)

10 Delbetänkande Detaljplanekravet (SOU 2017:64). Svar på remiss (A)

11 Om att göra Stockholms stad till en pilotkommun för undantag av byggregler. Motion (2017:22) från Anna König Jerlmyr m.fl. (alla M). Svar på remiss (A)

12 Utställning av ny översiktsplan för Stockholm. Anmälan av svar på remiss (A)

13 Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022. Svar på remiss (A)

14 Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022. Svar på remiss (A)

15 Ändrade instruktioner för exploateringskontorets expertråd för fastighetsfrågor (M&V)

16 Samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken om spänningshöjning av elförbindelse, 400 kV Skanstull-Örby (2017/1020). Anmälan av svar på remiss (PU)

17 Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession. Ansökan avser en 220 kV ledning mellan ledningen Nacka-Ekudden och station Högdalen i Stockholms stad, Stockholms län. Anmälan av svar på remiss (PU)

18 Markanvisning för friluftsbad på Järvafältet inom del av fastigheten Akalla 4:1 i Tensta till fastighetskontoret (PU) Spånga-Tensta stdf

19 Avtal om återtagande av mark vid Bromma flygplats för tvärbanans utbyggnad med AB Storstockholms Lokaltrafik och Swedavia AB Markanvisning för servicestation inom fastigheten Riksby 1:3 i Riksby till OK-Q8 AB. Inriktningsbeslut (PU) Bromma stdf

20 Markanvisning för bostäder och vårdcentral inom fastigheterna Norrmannen 11 och Blackeberg 2:23, samt del av fastigheten Grimsta 1:5 i Blackeberg till Primula Byggnads AB. Inriktningsbeslut (PU) Bromma stdf

21 Markanvisning för likriktarstation inom fastigheten Glaven 13 i Stadshagen till Stockholms läns landsting (PU) Kungsholmens stdf

22 Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Fotsacken 1 i Västertorp till AEVS Smörkniven AB (PU) Hägersten-Liljeholmens stdf

23 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Sätra med Bonava Sverige AB (PU) Skärholmens stdf

24 Naturreservat för Årstaskogen och Årsta holmar. Redovisning av samråd och beslut om nytt samråd (PU + Sbk + Mf) Enskede-Årsta-Vantörs stdf

25 Markanvisning för vård- och omsorgsboende, seniorbostäder och förskola inom fastigheterna Ånn 7 och Årsta 1:1 i Årsta till Micasa fastigheter i Stockholm AB. Inriktningsbeslut (PU) Enskede-Årsta-Vantörs stdf

26 Årstastråket, etapp 2. Reviderat genomförandebeslut av genomförandebeslut 2 (PU) Enskede-Årsta-Vantörs stdf

27 Markanvisning för förskola inom fastigheten Brytbönan 1 samt del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Enskedefältet till Skolfastigheter i Stockholm AB (PU) Enskede-Årsta-Vantörs stdf

28 Markanvisning för bostäder och gruppbostad inom del av fastigheterna De Gamlas Hem 2 och Stureby 1:1 i Stureby till Besqab Projektutveckling AB och Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Inriktningsbeslut (PU) Enskede-Årsta-Vantörs stdf

29 Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2017-04-06, § 17, avseende markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Rågsved till AB Stockholmshem (PU) Enskede-Årsta-Vantörs stdf

30 Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2017-04-06, § 18, avseende markanvisning för bostäder inom fastigheten Älvsjö 1:1 i Rågsved till AB Stockholmshem och Keywe AB. Inriktningsbeslut (PU) Enskede-Årsta-Vantörs stdf

31 Markanvisning för förskola inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Hammarbyhöjden till SISAB (PU) Skarpnäcks stdf

32 Markanvisning för bostäder och förskola inom fastigheterna Hammarbyhöjden 1:1 och Snöfallet 2 i Björkhagen till Byggnadsfirman Olov Lindgren AB (PU) Skarpnäcks stdf

33 Slutredovisning av projekt Pepparvägen inom fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen med Peab Bostad AB (PU) Farsta stdf

34 Granskning av järnvägsplanehandlingar för utbyggnaden av tunnelbanan till Arenastaden. Anmälan av svar på remiss (SP)

35 Om att lägga ned Centralbron i en tunnel. Motion (2017:27) från Anna König Jerlmyr, Joakim Larsson och Cecilia Brinck (alla M). Svar på remiss (SP + Sbk)

36 Om en ny stadsdel på Loudden. Motion (2017:31) från Anna König Jerlmyr och Joakim Larsson, båda (M). Svar på remiss (SP)

37 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Södermalm 9:1 på Södermalm till Olov Lindgren AB. Inriktningsbeslut (SP)

38 Överlåtelse av exploateringsavtal från Bonava Södermalm AB till Bostadsrättsföreningen Tobaksmonopolet 3 (SP)

40 Tidig markreservation för centrumändamål inom fastigheterna Södre Torn 1 och Södermalm 7:87, Mälarterrassen vid Slussen på Södermalm, till Atrium Ljungberg AB (SP)

41 Upphandling av gemensamt upphandlings- och avtalshanteringssystem. Anmälan av svar på remiss (M&T)

42 Promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft. Anmälan om svar på remiss (M&T)

43 Förslag till klimatfärdplan 2050 för Stockholm region. Svar på remiss (M&T)

44 Förslag på ramverk för naturvärdesbedömning i marin miljö - MOSAIC. Svar på remiss (M&T)

45 Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022. Svar på remiss (M&T)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret, Dnr E2017-00069

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, nr 4/2017 och 5/2017, Dnr E2017-00745

§6 Anmälan av minnesanteckningar från möte mellan stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens presidier och rådet för funktionshinderfrågor, Dnr E2017-00745

§8 Klimatanpassningsutredningens betänkande "Vem har ansvaret" (SOU 2017:42). Anmälan av svar på remiss, Dnr E2017-01916

§9 Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Svar på remiss, Dnr E2017-02206

§10 Delbetänkande Detaljplanekravet (SOU 2017:64). Svar på remiss, Dnr E2017-02422

§11 Om att göra Stockholms stad till en pilotkommun för undantag av byggregler. Motion (2017:22) från Anna König Jerlmyr m.fl. (alla M). Svar på remiss, Dnr E2017-01662

§12 Utställning av ny översiktsplan för Stockholm. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2016-03613

§13 Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022. Svar på remiss, Dnr E2017-02214

§14 Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022. Svar på remiss, Dnr E2017-02207

§15 Ändrade instruktioner för exploateringskontorets expertråd för fastighetsfrågor, Dnr E2017-02876

§16 Samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken om spänningshöjning av elförbindelse, 400 kV Skanstull-Örby (2017/1020). Anmälan av svar på remiss, Dnr E2017-02032

§17 Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession. Ansökan avser en 220 kV ledning mellan ledningen Nacka-Ekudden och station Högdalen i Stockholms stad, Stockholms län. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2017-01793

§18 Markanvisning för friluftsbad på Järvafältet inom del av fastigheten Akalla 4:1 i Tensta till fastighetskontoret, Dnr E2017-02296

§19 Avtal om återtagande av mark vid Bromma flygplats för tvärbanans utbyggnad med AB Storstockholms Lokaltrafik och Swedavia AB Markanvisning för servicestation inom fastigheten Riksby 1:3 i Riksby till OK-Q8 AB. Inriktningsbeslut Dnr E2017-02809

§20 Markanvisning för bostäder och vårdcentral inom fastigheterna Norrmannen 11 och Blackeberg 2:23, samt del av fastigheten Grimsta 1:5 i Blackeberg till Primula Byggnads AB. Inriktningsbeslut, Dnr E2017-02754

§21 Markanvisning för likriktarstation inom fastigheten Glaven 13 i Stadshagen till Stockholms läns landsting, Dnr E2017-02664

§22 Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Fotsacken 1 i Västertorp till AEVS Smörkniven AB, Dnr E2017-00991

§23 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Sätra med Bonava Sverige AB, Dnr E2017-02800

§24 Naturreservat för Årstaskogen och Årsta holmar. Redovisning av samråd och beslut om nytt samråd, Dnr E2017-02826

§25 Markanvisning för vård- och omsorgsboende, seniorbostäder och förskola inom fastigheterna Ånn 7 och Årsta 1:1 i Årsta till Micasa fastigheter i Stockholm AB. Inriktningsbeslut, Dnr E2017-01835

§26 Årstastråket, etapp 2. Reviderat genomförandebeslut av genomförandebeslut 2, Dnr E2010-511-0079

§27 Markanvisning för förskola inom fastigheten Brytbönan 1 samt del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Enskedefältet till Skolfastigheter i Stockholm AB, Dnr E2015-02349

§28 Markanvisning för bostäder och gruppbostad inom del av fastigheterna De Gamlas Hem 2 och Stureby 1:1 i Stureby till Besqab Projektutveckling AB och Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Inriktningsbeslut, Dnr E2017-02526

§29 Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2017-04-06, § 17, avseende markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Rågsved till AB Stockholmshem, Dnr E2017-00681

§30 Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2017-04-06, § 17, avseende markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Rågsved till AB Stockholmshem, Dnr E2017-00681

§31 Markanvisning för förskola inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Hammarbyhöjden till SISAB, Dnr E2017-02412

§32 Markanvisning för bostäder och förskola inom fastigheterna Hammarbyhöjden 1:1 och Snöfallet 2 i Björkhagen till Byggnadsfirman Olov Lindgren AB, Dnr E2017-02591

§33 Slutredovisning av projekt Pepparvägen inom fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen med Peab Bostad AB, Dnr E2017-02387

§34 Granskning av järnvägsplanehandlingar för utbyggnaden av tunnelbanan till Arenastaden. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2017-01792

§35 Om att lägga ned Centralbron i en tunnel. Motion (2017:27) från Anna König Jerlmyr, Joakim Larsson och Cecilia Brinck (alla M). Svar på remiss, Dnr E2017-01763

§36 Om en ny stadsdel på Loudden. Motion (2017:31) från Anna König Jerlmyr och Joakim Larsson, båda (M). Svar på remiss, Dnr E2017-01764

§37 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Södermalm 9:1 på Södermalm till Olov Lindgren AB. Inriktningsbeslut, Dnr E2017-02767

§38 Överlåtelse av exploateringsavtal från Bonava Södermalm AB till Bostadsrättsföreningen Tobaksmonopolet 3, Dnr E2017-02751

§40 Tidig markreservation för centrumändamål inom fastigheterna Södre Torn 1 och Södermalm 7:87, Mälarterrassen vid Slussen på Södermalm, till Atrium Ljungberg AB, Dnr E2017-02977

§41 Upphandling av gemensamt upphandlings- och avtalshanteringssystem. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2017-02039

§42 Promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft. Anmälan om svar på remiss, Dnr E2017-02342

§43 Förslag till klimatfärdplan 2050 för Stockholms region. Svar på remiss, Dnr E2017-02363

§44 Förslag på ramverk för naturvärdesbedömning i marin miljö - MOSAIC. Svar på remiss, Dnr E2017-02441

§45 Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022. Svar på remiss, Dnr E2017-02215