Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2018-02-01

Sammanträde 2018-02-01

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, nr 8/2017 och 9/2017

6 Val av ordförande för exploateringsnämndens strategiråd för år 2018 (A)

7 Exploateringsnämndens verksamhetsberättelse 2017 (A)

Dnr: E2018-00012

*
OJ
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
7 Bilaga 1 Exploateringsnämndens verksamhetsberättelse 2017.pdf (1 325 kb) 7 Bilaga 1.1 Exploateringsnämnden 2017.pdf (257 kb) 7 Bilaga 10.1 Avvikelser mot budget UB063.pdf (272 kb) 7 Bilaga 10.2 Budgetförändring 2017.pdf (12 kb) 7 Bilaga 10.3 Uppföljning av budget och prognos.pdf (103 kb) 7 Bilaga 11.1. Nämndens investeringsbudget och utfall sammanfattning.pdf (77 kb) 7 Bilaga 11.2.1 Uppföljning av budget samtliga investeringsprojekt.pdf (2 558 kb) 7 Bilaga 11.2.2 Stora projekt kommentarer.pdf (903 kb) 7 Bilaga 11.3.1 Sammanställning slutredovisningar 2017.pdf (321 kb) 7 Bilaga 11.3.2 Uppföljning indikator avvikelse slutredovisningar.pdf (201 kb) 7 Bilaga 12 Fastighetsförsäljningar och fastighetsförvärv.pdf (212 kb) 7 Bilaga 13.1 Balansräkning med kommentarer.pdf (33 kb) 7 Bilaga 13.2 Resultaträkning med kommentarer.pdf (580 kb) 7 Bilaga 2.1 Markanvisningar 2017.pdf (100 kb) 7 Bilaga 2.2 Markanvisade lägenheter 2017.pdf (395 kb) 7 Bilaga 3.1 Lägesrapport Norra Djurgårdsstaden 2017.pdf (1 952 kb) 7 Bilaga 3.2 Lägesrapport Norra Djurgårdsstaden 2017 ekonomi.pdf (202 kb) 7 Bilaga 4 Internkontroll 2017 - uppföljning verksamhetsberättelse.pdf (197 kb) 7 Bilaga 5 Uppföljning av miljöprogram 2016-2019.pdf (943 kb) 7 Bilaga 6 Uppföljning klimatinvesteringar.pdf (171 kb) 7 Bilaga 7 Uppdrag från kommunfullmäktige.pdf (201 kb) 7 Bilaga 8 Uppföljning av eploateringsnämndens mål indikatorer och aktiveter 2016 till Progra för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016.pdf (557 kb) 7 Bilaga 9 Nyckeltal 2017 Exploateringsnämnden.pdf (263 kb)

8 Stockholms stads förslag till Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023. Svar på remiss (A)

9 Stockholm Vatten AB - Anläggningsavgift och dagvattentaxa. Anmälan av svar på remiss (A)

10 Revidering av järnvägsplan Mälarbanan, sträckan Duvbo-Spånga, augusti 2017. Anmälan av svar på remiss (PU)

11 Upphörande av underhåll på sidospår längs Mälarbanan i Sundbyberg (bdl 404) och Spånga (bdl 445) i Sundbybergs och Stockholms stad, Stockholms län samt hemställan om undantag från järnvägsförordningens bestämmelser avseende avveckling av järnväg med anledning av Mälarbanans utbyggnad till fyra spår på sträckan Tomteboda-Kallhäll. Anmälan av svar på remiss (PU)

12 Motion om att bevara och utveckla Årsta golf på Årstafältet. Svar på remiss (PU)

13 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Tensta 4:10 samt inom del av fastigheten Akalla 4:1 i Tensta till D. Carnegie & Co AB (PU)

14 Exploateringsavtal samt markanvisning och försäljning av tillskottsmark för bostäder inom Bromstensstaden. Markanvisning för skola till SISAB. Genomförandebeslut etapp 2. Reviderat genomförandebeslut etapp 1. Reviderat inriktningsbeslut för hela Bromstensstaden (PU)

15 Markanvisning för bostäder och handel inom fastigheten Vårdaren 1 och del av fastigheten Parkträdet 1 i Råcksta till "Arbetarebostadsfonden till minne av den 9 februari 1853" (PU)

16 Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Bromma till Studentbacken AB (PU)

17 Markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Skärholmen till AB Stockholmshem. Fokus Skärholmen (PU)

18 Markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng till Sveafastigheter Bostad AB. Fokus Skärholmen (PU)

19 Konstprojekt i Vårberg, genomförandebeslut. Fokus Skärholmen (PU)

20 Markanvisning för bostäder och handel inom fastigheten Årsta 1:1 m.fl. i stadsdelen Årsta, till Midroc Property Development AB (PU)

21 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Årsta 1:1 i Östberga till Byggvesta, Einar Mattsson Projekt AB och Sveafastigheter Bostad AB. Inriktningsbeslut (PU)

22 Länsmannen 1 samt del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Gamla Enskede. Reviderat inriktningsbeslut (PU)

23 Ny gång- och cykelväg sträckan Solna tingshus i Hagaparken-Silverdal i Sollentuna. Anmälan av svar på remiss (SP)

24 Miljömål M 598-17 angående Stockholms läns landsting, Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, för utbyggnad av tunnelbana till Arenastaden. Anmälan av svar på remiss (SP)

25 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Södermalm 2:8 inom stadsdelen Södermalm till Primula Byggnads AB. Inriktningsbeslut (SP)

26 Försäljning av fastigheten Vasastaden 1:122, Hagastaden, till Stockholm Parkering AB (SP)

27 Loudden i Norra Djurgårdsstaden. Utredningsbeslut (SP)

28 Förslag på regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län. Svar på remiss (M&T)

29 Anmälan av delegationsbeslut fattade av exploateringsnämndens ordförande (FL)

30 Tilläggsavtal till Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm inom fastigheten Hjorthagen 1:2 m.fl. med Oscar Properties Gasklockor AB och Oscar Properties Gasklockor 2 AB och Oscar Properties Holding AB (SP)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret, Dnr E2018-00025

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, nr 8/2017 och 9/2017, Dnr E2017-00745

§6 Val av ordförande för exploateringsnämndens strategiråd för år 2018, Dnr E2018-00022

§7 Exploateringsnämndens verksamhetsberättelse 2017, Dnr E2018-00012

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
7 Bilaga 1 Exploateringsnämndens verksamhetsberättelse 2017.pdf (1 325 kb) 7 Bilaga 1.1 Exploateringsnämnden 2017.pdf (257 kb) 7 Bilaga 10.1 Avvikelser mot budget UB063.pdf (272 kb) 7 Bilaga 10.2 Budgetförändring 2017.pdf (12 kb) 7 Bilaga 10.3 Uppföljning av budget och prognos.pdf (103 kb) 7 Bilaga 11.1. Nämndens investeringsbudget och utfall sammanfattning.pdf (77 kb) 7 Bilaga 11.2.1 Uppföljning av budget samtliga investeringsprojekt.pdf (2 558 kb) 7 Bilaga 11.2.2 Stora projekt kommentarer.pdf (903 kb) 7 Bilaga 11.3.1 Sammanställning slutredovisningar 2017.pdf (321 kb) 7 Bilaga 11.3.2 Uppföljning indikator avvikelse slutredovisningar.pdf (201 kb) 7 Bilaga 12 Fastighetsförsäljningar och fastighetsförvärv.pdf (212 kb) 7 Bilaga 13.1 Balansräkning med kommentarer.pdf (33 kb) 7 Bilaga 13.2 Resultaträkning med kommentarer.pdf (580 kb) 7 Bilaga 2.1 Markanvisningar 2017.pdf (100 kb) 7 Bilaga 2.2 Markanvisade lägenheter 2017.pdf (395 kb) 7 Bilaga 3.1 Lägesrapport Norra Djurgårdsstaden 2017.pdf (1 952 kb) 7 Bilaga 3.2 Lägesrapport Norra Djurgårdsstaden 2017 ekonomi.pdf (202 kb) 7 Bilaga 4 Internkontroll 2017 - uppföljning verksamhetsberättelse.pdf (197 kb) 7 Bilaga 5 Uppföljning av miljöprogram 2016-2019.pdf (943 kb) 7 Bilaga 6 Uppföljning klimatinvesteringar.pdf (171 kb) 7 Bilaga 7 Uppdrag från kommunfullmäktige.pdf (201 kb) 7 Bilaga 8 Uppföljning av eploateringsnämndens mål indikatorer och aktiveter 2016 till Progra för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016.pdf (557 kb) 7 Bilaga 9 Nyckeltal 2017 Exploateringsnämnden.pdf (263 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
07 protut OJ.pdf (235 kb)

§8 Stockholms stads förslag till Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023. Svar på remiss, Dnr E2017-04302

§9 Stockholm Vatten AB - Anläggningsavgift och dagvattentaxa. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2017-04223

§10 Revidering av järnvägsplan Mälarbanan, sträckan Duvbo-Spånga, augusti 2017. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2017-03631

§11 Upphörande av underhåll på sidospår längs Mälarbanan i Sundbyberg (bdl 404) och Spånga (bdl 445) i Sundbybergs och Stockholms stad, Stockholms län samt hemställan om undantag från järnvägsförordningens bestämmelser avseende avveckling av järnväg med anledning av Mälarbanans utbyggnad till fyra spår på sträckan Tomteboda-Kallhäll. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2017-03758

§12 Motion om att bevara och utveckla Årsta golf på Årstafältet. Svar på remiss, Dnr E2017-04800

§13 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Tensta 4:10 samt inom del av fastigheten Akalla 4:1 i Tensta till D. Carnegie & Co AB, Dnr E2016-03593

§14 Exploateringsavtal samt markanvisning och försäljning av tillskottsmark för bostäder inom Bromstensstaden. Markanvisning för skola till SISAB. Genomförandebeslut etapp 2. Reviderat genomförandebeslut etapp 1. Reviderat inriktningsbeslut för hela Bromstensstaden, Dnr E2017-03553

§15 Markanvisning för bostäder och handel inom fastigheten Vårdaren 1 och del av fastigheten Parkträdet 1 i Råcksta till "Arbetarebostadsfonden till minne av den 9 februari 1853", Dnr E2017-02424

§16 Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Bromma till Studentbacken AB, Dnr E2016-03732

§17 Markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Skärholmen till AB Stockholmshem. Fokus Skärholmen, Dnr E2017-03922

§18 Markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng till Sveafastigheter Bostad AB. Fokus Skärholmen, Dnr E2017-03920

§19 Konstprojekt i Vårberg, genomförandebeslut. Fokus Skärholmen, Dnr E2017-04775

§20 Markanvisning för bostäder och handel inom fastigheten Årsta 1:1 m.fl. i stadsdelen Årsta, till Midroc Property Development AB, Dnr E2017-04002

§21 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Årsta 1:1 i Östberga till Byggvesta, Einar Mattsson Projekt AB och Sveafastigheter Bostad AB. Inriktningsbeslut, Dnr E2017-03981

§22 Länsmannen 1 samt del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Gamla Enskede. Reviderat inriktningsbeslut, Dnr E2015-02349

§23 Ny gång- och cykelväg sträckan Solna tingshus i Hagaparken-Silverdal i Sollentuna. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2017-04507

§24 Miljömål M 598-17 angående Stockholms läns landsting, Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, för utbyggnad av tunnelbana till Arenastaden. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2017-02923

§25 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Södermalm 2:8 inom stadsdelen Södermalm till Primula Byggnads AB. Inriktningsbeslut, Dnr E2015-00198

§26 Försäljning av fastigheten Vasastaden 1:122, Hagastaden, till Stockholm Parkering AB, Dnr E2017-04748

§27 Loudden i Norra Djurgårdsstaden. Utredningsbeslut, Dnr E2017-04429

§28 Förslag på regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län. Svar på remiss, Dnr E2017-04210

§29 Anmälan av delegationsbeslut fattade av exploateringsnämndens ordförande, Dnr E2016-01403

§30 Tilläggsavtal till Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm inom fastigheten Hjorthagen 1:2 m.fl. med Oscar Properties Gasklockor AB och Oscar Properties Gasklockor 2 AB och Oscar Properties Holding AB, Dnr E2018-00254