Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-09-18

Sammanträde 2008-09-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Farsta gymnasium, lilla aulan, entré C2 (på byggnadens kortsida)

Öppet forum kl 18.00 till ca kl 19.00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och disku Läs mer...tera med politikerna i nämnden.

Program: Trygghetsmätningen "Trygg i Stockholm?" presenteras av Niklas Roth vid socialtjänstförvaltningens Preventionscentrum

Sammanträdet börjar efter det öppna forumet, tidigast kl 19.00.

1 Val av justerare, tid för protokolljustering

2 Svar på medborgarförslag om parkskötsel vid södra ingången till Hökarängens tunnelbana

3 Brukarenkät gällande förskolan i Farsta stadsdelsområde 2008

4 Förlängning av avtal gällande parkskötsel med renhållning och vinterväg-hållning på parkmark

5 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende - All-Tid Hemtjänst

6 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende - Carema Äldreomsorg AB - Farsta Hemtjänst

7 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende - Lövholmens Hemtjänst

8 Slutrapport till länsstyrelsen för projektet "Porten", dagverksamhet för hemlösa och missbrukare

9 Ansökan hos Brottsförebyggande rådet om medel till projektet "Viktigt att Vittna"

10 Ansökan hos länsstyrelsen om utvecklingsmedel till projektet "Utveckling av kvinnofridsarbetet"

11 Svar på skrivelse (s) om näringslivsutveckling för flera jobb

12 Svar på skrivelse (s, v, mp) om SL-kort vid försörjningsstöd

13 Val av ny ersättare i sociala delegationen

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

15 Motion (v) om kartläggning av mäns våld mot kvinnor och stadens kvinnofridsarbete - yttrande till kommunstyrelsen

16 Motion (s) om fler eldar på Valborg - yttrande till kommunstyrelsen

17 Förslag till detaljplan för Mossens Gård 5 i Tallkrogen - yttrande till stadsbyggnadsnämnden

ANMÄLNINGSÄRENDEN

18 Stadsdelsnämndens protokoll 2008-08-21

19 Lokala handikapprådets protokoll 2008-09-08

20 Lokala pensionärsrådets protokoll 2008-09-08

21 Övriga anmälningsärenden samt tjänstemannabeslut

22 Information från stadsdelsdirektören

* Barnomsorgskön
* Vårdnadsbidrag för barn
* Budget 2009 för Stockholms stad
* Införandet av äldrepeng för vård- och omsorgsboende
* Övrigt

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

24 Anbudsunderlag för upphandling av driften av Lingberga gruppboende

25 Anbudsunderlag för upphandling av driften av Sköndals gruppbostäder

26 Anmälan enligt Lex Sarah, Hökarängens gruppbostad

27 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

28 Stadsdelsnämndens protokoll 2008-08-21, sluten del av sammanträdet

29 Sociala delegationens protokoll 2008-08-28

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (152 kb)

§1 Svar på medborgarförslag om parkskötsel vid södra ingången till Hökarängens tunnelbana

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Gunn Nilsson har skickat in ett medborgarförslag där hon föreslår att förvaltningens skötsel av buskar vid södra ingången till Hökarängens tunnelbanestation ska förbättras.

Förvaltningen instämmer och kommer att rensa planteringarna, klippa bort kvistar från buskar som hänger ner över gångvägen och utföra övriga åtgärder som krävs för att återfå en välskött grönska.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-08-29.

Dnr 004-554/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§2 Brukarenkät gällande förskolan i Farsta stadsdelsområde 2008

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med en åtgärdsplan avseende de brister som framkommer i rapporten.

Ärendet

Utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna följer på olika sätt upp hur stadens förskoleverksamhet utvecklas. Ett led i uppföljningen har varit att genomföra återkommande brukarundersökningar. Syftet är att få en bild av hur verksamheten fungerar och utvecklas ur användarnas perspektiv. Resultaten redovisas stadsdelsområdes- och förskolevis.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-08-27.

Dnr 400-457/2008

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic m fl (fp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag samt uppdra åt förvaltningen att återkomma med en åtgärdsplan avseende de brister som framkommer i rapporten. I detta instämde Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Mats E P Lindqvist (mp).

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom ordförandens förslag.

§3 Förlängning av avtal gällande parkskötsel med renhållning och vinterväg-hållning på parkmark

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att erbjuda Stockholm Entreprenad AB förlängning av avtalet gällande parkskötsel med renhållning och vinterväghållning på parkmark med två år till och men den 30 september 2011.

Ärendet

Under 2007 genomfördes en upphandling av parkskötsel samt renhållning och vinterväghållning på parkmark i södra respektive norra Farsta. Upphandlingen vanns av Stockholm Entreprenad AB. Avtalet gäller i två år med start den 1 oktober 2007 med möjlighet till förlängning i två plus ett år. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att erbjuda Stockholm Entreprenad förlängning av avtalet i två år till och med den 30 september 2011.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-08-28.

Dnr 104-458/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§4 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende – All-Tid Hemtjänst

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning och överlämnar den till äldrenämnden.

 2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att begära att All-Tid Hemtjänst lämnar in en åtgärdsplan senast den 15 oktober.

Ärendet

I enlighet med beslut i kommunfullmäktige har förvaltningen genomfört uppföljning av verksamheten inom All-Tid Hemtjänst. Företaget är nystartat och har vuxit snabbt under året. Ledningen uttrycker en vilja och ambition att utföra en bra verksamhet. Dock saknas till stor del skriftliga rutiner. Ledningen saknar dokumenterad relevant utbildning och dokumentationen är bristande. Förvaltningen föreslås få i uppdrag att begära att få en åtgärdsplan från All-Tid Hemtjänst senast den 15 oktober, där det ska framkomma hur och när bristerna ska åtgärdas.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-08-25.

Dnr 602-454/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende – Carema Äldreomsorg AB – Farsta Hemtjänst

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning och överlämnar den till äldrenämnden.

 2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att begära att Carema Äldreomsorg AB – Farsta Hemtjänst lämnar in en åtgärdsplan senast den 15 oktober.

Ärendet

I enlighet med beslut i kommunfullmäktige har förvaltningen genomfört uppföljning av verksamheten inom Carema Äldreomsorg AB – Farsta Hemtjänst. Företaget har fokus på kontinuitet och tillgänglighet. Verksamhetsuppföljningen är välutvecklad och på många områden finns skriftliga rutindokument. Enheten upplevs arbeta aktivt med förbättrings-arbete. Förvaltningen föreslås få i uppdrag att begära att få en åtgärdsplan från Carema – Farsta Hemtjänst senast den 15 oktober, där det ska framkomma hur och när de brister som har uppmärksammats ska åtgärdas.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-08-25.

Dnr 602-455/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende – Lövholmens Hemtjänst

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning och överlämnar den till äldrenämnden.

 2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att begära att Lövholmens Hemtjänst lämnar in en åtgärdsplan senast den 15 oktober.

Ärendet

I enlighet med beslut i kommunfullmäktige har förvaltningen genomfört uppföljning av verksamheten inom Lövholmens Hemtjänst. Företaget bedöms ha fokus på kontinuitet och tillgänglighet. Det nära arbetet med de äldre upplevs vara gott med engagerad personal. Lövholmens hemtjänst har varit verksam ett drygt år och vuxit rejält under denna tid. Många rutiner finns skriftligt, även om en del saknas. Förvaltningen föreslås få i uppdrag att begära att få en åtgärdsplan från Lövholmens Hemtjänst senast den 15 oktober, där det ska framkomma hur och när de brister som har uppmärksammats ska åtgärdas.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-08-25.

Dnr 602-456/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Slutrapport till länsstyrelsen för projektet ”Porten”, dagverksamhet för hemlösa och missbrukare

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

”Porten”, dagverksamhet för hemlösa och missbrukare, avslutades som projekt den 31 mars 2008. Syftet med projektet har varit att erbjuda en ny form för kontakt och stöd och ge möjlighet till andra insatser för ett bättre boende och en förbättrad livssituation. Utvärderingen som samtidigt är en slutrapport visar att verksamheten fyller ett stort behov och gör det på ett sätt som uppskattas mycket av besökarna. Intervjusvaren är mycket talande och säger också mycket om hur det är att vara hemlös och missbrukare. Verksamheten har drivits i begränsad omfattning under sommaren men återupptas fullt ut under hösten.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-08-26.

Dnr 007-453/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Ansökan hos Brottsförebyggande rådet om medel till projektet ”Viktigt att Vittna”

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden ansöker hos Brottsförebyggande rådet om medel för produktion av ett utbildningsmaterial för projektet ”Viktigt att vittna” enligt föreliggande tjänsteutlåtande.

 2. Stadsdelsnämnden ansöker hos Brottsförebyggande rådet om medel för en spridningskonferens för projektet ”Viktigt att vittna” enligt föreliggande tjänsteutlåtande.

 3. Omedelbar justering.

Ärendet

”Viktigt att Vittna” är ett samverkansprojekt som arbetar med att förbättra ungas och vuxnas kunskap kring rättsprocesser. Syftet är att få fler ungdomar att vittna vid brott, att förstå vad detta ansvar innebär samt känna till vilket stöd man kan få under rättsprocessen.

Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om medel för att finansiera en produktion av utbildningsmaterial i form av kortare sketcher för att belysa och skapa diskussioner kring rättsprocessen, lagar och det egna ansvaret. Sketcherna ska fungera som ett arbetsmaterial för temaarbeten inom exempelvis grundskola och fritidsgårdar. En ansökan föreslås även lämnas in avseende en spridningskonferens för projektet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-08-28.

Dnr 007-464/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Ansökan hos länsstyrelsen om utvecklingsmedel till projektet ”Utveckling av kvinnofridsarbetet”

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ansöka hos länsstyrelsen om utvecklingsmedel till projektet ”Utveckling av kvinnofridsarbetet” i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Regeringen beslutade 2007 om en tvåårig satsning för att stödja kommunerna i arbetet med kvinnofrid genom att ge kommunerna möjlighet att ansöka om utvecklingsmedel. Medlen ska förstärka och kvalitetsutveckla kvinnojourverksamheter på lokal nivå, både kommunal och ideell. Förvaltningens översyn av arbetet med kvinnofrid i Farsta visar att verksamheten behöver utvecklas. Förvaltningen föreslår därför att stadsdelsnämnden ansöker hos länsstyrelsen om medel till att bekosta en personalresurs som tillsammans med förvaltningens interna arbetsgrupp ska leda och samordna detta utvecklingsarbete.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-08-28.

Dnr 007-459/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Malin Larsson (v) anmälde ett särskilt uttalande. Till detta anslöt Gunnar Sandell m fl (s).

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v)

Vi ser att förvaltningen genom denna ansökan tar ett viktigt ansvar för frågan och vill passa på att berömma förvaltningen i deras ambition att arbeta vidare med detta.

§10 Svar på skrivelse (s) om näringslivsutveckling för flera jobb

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden ställer socialdemokraterna ett antal frågor kring näringslivsutveckling för flera jobb i Farsta. Förvaltningen ser en positiv utveckling av näringslivet i stadsdelsområdet som en mycket viktig fråga. En särskild funktion för näringslivsservice har därför inrättats från halvårsskiftet 2008 för att bevaka dessa frågor och främja samverkan mellan förvaltningen och det lokala näringslivet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-08-28.

Dnr 004-676/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Svar på skrivelse (s, v, mp) om SL-kort vid försörjningsstöd

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden ställer socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet frågor om ersättning för SL-kort för personer som får försörjningsstöd. Förvaltningen redovisar antal beviljade och avslagna ansökningar under perioden januari-mars. Ersättning för skäliga kostnader för arbetsresor beviljas. Om arbetsplatsen ligger inom gång- eller cykelavstånd beviljas normalt inte SL-kort. Besök hos läkare, arbetsförmedlingen och myndigheter betraktas inte som arbetsresor. I varje enskilt fall görs dock en individuell bedömning av behovet. Om det finns sakliga skäl och särskilda omständigheter kan SL-kort beviljas.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-08-27.

Dnr 599-255/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.


§12 Val av ny ersättare i sociala delegationen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner Tuula Karlssons (s) avsägelse som ersättare i nämndens sociala delegation.

 2. Nämnden utser Inger Stark (v) som ny ersättare i sociala delegationen. Beslutet gäller tills vidare.

 3. Omedelbar justering.

Ärendet

Ersättaren i stadsdelsnämnden Tuula Karlsson (s) har den 9 september 2008 avsagt sig uppdraget som ersättare i nämndens sociala delegation. Socialdemokraterna i stadsdelsnämnden föreslår att Tuula Karlsson befrias från sitt uppdrag i sociala delegationen. Nämnden föreslås utse ersättaren i nämnden Inger Stark (v) som ny ersättare i delegationen, i enlighet med förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet. Beslutet föreslås gälla tills vidare.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-09-09.

Dnr 000-490/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.


§13 Tertialrapport 2 2008

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2 för 2008.

 2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag för inrättande av tre förskoleavdelningar Helgdagsvägen 11, Diskusvägen 26-28 och Brunskogsbacken/ Ullerudsbacken om 1,2 mnkr enligt blankett 1.9.

 3. Nämnden beslutar om reviderad aktivitetsplan.

 4. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen redovisar en tertialrapport med budget i balans där målen uppfylls

med undantag för de som gäller flyktingars egenförsörjning, ungdomars konsumtion av alkohol och barngruppernas storlek. Ett problemområde är insatser för barn och ungdom, där antalet inledda utredningar ökat med 62 % den senaste tvåårsperioden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-09-16.

Dnr 100-463/2008

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic m fl (fp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) föreslog att nämnden inte skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Malin Larsson (v) föreslog att nämnden inte skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Den fackliga företrädaren Mona Berggren, LO/Kommunal, gjorde nämnden uppmärksam på de erinringar som gjorts av Kommunal, Lärarförbundet, SACO och SKTF vid MBL-förhandlingen av förvaltningens förslag till tertialrapport 2 2008. Erinringarna gällde tidigareläggningen av konkurrensutsättningen av Farsta Strands gruppbostäder och överskottet inom förskoleverksamheten.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s)

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tertialrapport 2 2008.

 2. Omedelbar justering

Samt anför

Nämnden tar inte ställning till rapporten då verksamheten borde bedrivits enligt den socialdemokratiska gruppens budgetförslag behandlad 19 december 2007.

Detta hade gett oss invånare i Farsta-området väsentligt bättre utveckling och kommunal service.

Vi vill särskilt peka på de oroande resultaten vad gäller barngruppernas storlek i förskolan, Jobbtorgens mycket sämre resultat än vad vår förvaltning tidigare åstadkommit, detta gäller inte minst för flyktingar. Det sker för lite förebyggande arbete, inte minst för barn och ungdomar.

Reservation

Malin Larsson (v)

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens Tertialrapport 2 2008

 2. Omedelbar justering

Samt därutöver anföra

Nämnden tar inte ställning till rapporten då verksamheten bedrivs utifrån en budget som vi inte kan ställa oss bakom. Vi vill istället hänvisa till den budget som har lagts av Vänsterpartiet, som skulle ha gett helt andra förutsättningar för den kommunala verksamheten i Farsta.

Vi vill särskilt peka på Jobbtorgens dåliga resultat och på den oroväckande utvecklingen gällande ohälsan hos barn och ungdomar i vår stadsdel. Vi vill för övrigt även uppmärksamma den bestående överinskrivningen på delar av förskolan och ungdomars ökade användning av alkohol och andra droger.

Reservation

Mats E P Lindqvist (mp)

Till förmån för miljöpartiets förslag till budget 2008 för Stockholms stad.

§14 Motion (v) om kartläggning av mäns våld mot kvinnor och stadens kvinnofridsarbete – yttrande till kommunstyrelse.

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ann-Margarethe Livh m fl (v) att kommunfullmäktige kartlägger omfattningen av mäns våld mot kvinnor och annat våld i nära relationer. Det föreslås också att staden gör en uppföljning av hur ändringen av socialtjänstlagen har påverkat kvinnofridsarbetet samt hur stadsdelsnämnderna organiserar och bedriver sitt kvinnofridsarbete.

Förvaltningen är positiv till förslaget. Det behövs större kunskap om hur omfattande problemet är och en översyn av resurstilldelningen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-08-14.

Dnr 006-369/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Malin Larsson (v) anmälde ett särskilt uttalande. Till detta anslöt Gunnar Sandell m fl (s) och Mats E P Lindqvist (mp).

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Mats E P Lindqvist (mp)

Vi anser att yttrandet från förvaltningen är bra och genomarbetat. Förvaltningen visar på det här sättet att man arbetar med frågan på ett seriöst sätt.

§15 Motion (s) om fler eldar på Valborg – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

I en motion föreslår Roger Mogert (s) att fullmäktige uppdrar åt stadsdelsnämnderna att i samarbete med föreningslivet ordna fler festplatser där vuxna och unga kan mötas på Valborgsmässoafton.

I Farsta finns redan idag två väl etablerade platser där valborgsmässoeldar anordnas. Förvaltningens ungdomsarbetare är i tjänst för att förebygga eventuella problem. Föreningslivet har också möjlighet att söka bidrag för egna arrangemang. Förvaltningens bedömning är att behovet av mötesplatser är väl tillgodosett inom Farsta stadsdelsområde.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-09-01.

Dnr 006-368/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Förslag till detaljplan för Mossens Gård 5 i Tallkrogen – yttrande till stadsbyggnadsnämnden

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Förslaget till detaljplan är upprättat för att möjliggöra en mer flexibel användning av Mossens gård i Tallkrogen genom att ändra användningen från allmänt ändamål till Q och park. Beteckningen Q betyder att användningen är anpassad till bebyggelsens kultur-värden. Mossens gård ägs av staden och tidigare har bland annat stadsdelsförvaltningen bedrivit fritidsverksamhet i huset. Något specifikt kommunalt behov av Mossens gård finns inte längre varför en del av fastigheten ska säljas. Övrig del av fastigheten övergår till parkmark. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker förslaget.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-08-29.

Dnr 300-450/2008

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic m fl (fp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text. I detta instämde Malin Larsson (v) och Mats E P Lindqvist (mp).

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s)

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande

 2. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med kulturförvaltningen m fl utreda om det går att behålla fastigheten i stadens ägo, t ex överföra den till Stadsholmen AB, och använda den för Cornelius Wreeswijk museum eller vänföreing

§17 Anmälningsärenden

Beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

Stadsdelsnämndens protokoll 2008-08-21

Handikapprådets protokoll 2008-09-08

Pensionärsrådets protokoll 2008-09-08

Övriga anmälningsärenden samt tjänstemannabeslut

§18 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund och ansvariga avdelningschefer lämnade information i följande frågor.

 1. Barnomsorgskön: Förvaltningen uppfyller för närvarande barnomsorgsgarantin.

 2. Vårdnadsbidrag för barn: Avdelningschef Inger Norman rapporterade att 22 ansökningar har beviljats under perioden 22 augusti – 17 september.

 3. Ulla Thorslund redogjorde kortfattat för finansborgarrådets förslag till budget 2009 för Stockholms stad och för de förändringar budgeten innebär för Farsta stadsdelsnämnd. En mer ingående presentation kommer att göras vid nämndens budgetseminarium den 30 september.

 4. Införandet av äldrepeng för vård- och omsorgsboende. Frågan tas upp vid nästkommande sammanträde eftersom frågeställaren, Juan Carlos Cebrian (s), var förhindrad att närvara vid dagens sammanträde.

 5. Ingrid Friberg informerade om det nyligen etablerade kontaktcentret ”Äldre direkt” som nu kommer att lanseras på stadens informationstavlor. ”Äldre direkt” ger stadens äldre invånare möjlighet att via ett stadsgemensamt telefonnummer få svar på allmänna frågor och även få hjälp att snabbt komma i kontakt med en biståndshand-läggare i spörsmål som rör dem själva.

 6. Delades ut foldern ”På den tiden var nylonstrumporna så dyra”. Foldern har producerats inom ramen för äldreomsorgens projekt ”Socialt innehåll för boende med hemtjänststöd” och innehåller fotografier och intervjuer med fem äldre kvinnor inom Farsta västra hemtjänst.

 7. Delades ut inbjudan till Minimässa för äldre och anhöriga lördag den 4 oktober i Söderledskyrkan. Medverkar gör bland andra äldreborgarrådet Eva Samuelsson (kd).

 8. Delades ut inbjudan till teaterföreställningen ”Chilla eller tjalla?” onsdag den 24 september. Föreställningen har producerats inom ramen för projektet ”Viktigt att vittna”.

 9. En inbjudan till Brå-dagen lördag den 4 oktober kommer att sändas ut.

§19 Nämndens frågor

Följande skrivelser lämnades in.

Energieffektiv renovering (bilaga 1 till detta protokoll)

Mats E P Lindqvist (mp), Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v)

Lokaler och lokalbidrag (bilaga 2 till detta protokoll)

Stadsdelsnämndens pensionärsråd genom ordförande Birgitta Holm m fl (m)

Öppen, ej biståndsbedömd dagverksamhet (bilaga 3 till detta protokoll)

Stadsdelsnämndens pensionärsråd genom ordförande Birgitta Holm m fl (m)

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att besvara skrivelserna.

Gunnar Sandell (s) ställde frågor om stadens hemsida och påpekade att det är svårt att hitta funktionen Insyn och information om stadsdelsnämndens sammanträden. Stadsdelsdirektören föreslog att förvaltningens informatör Marie Khoury medverkar vid ett kommande sammanträde och ger nämnden en ingående presentation av stadens nya hemsida.