Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-08-27

Sammanträde 2009-08-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Stadsdelsförvaltningens konferenslokal, Farsta centrum, Storforsplan 44, plan 12

1 Val av justerare, tid för protokolljustering

3 Svar på medborgarförslag om rengöring av badbryggan och miljön runt badbryggan vid Fagersjö park

4 Svar på medborgarförslag om reparation, renhållning och underhåll kring parkbänkar i Fagersjö park

5 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om ungas fritid och skolbarnomsorgen

6 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om de kraftiga hyreshöjningarna på Farstas gruppboenden

7 Upprustning av Tallkrogsplan - genomförandebeslut

8 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende - All-Tid Hemtjänst & Service

9 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende - Carema Äldreomsorg AB

10 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende - Lövholmens Hemtjänst AB

11 Uppföljning av ramavtal om enstaka platser och stadens vård- och omsorgsboende för äldre - Edö vård- och omsorgsboende

12 Uppföljning av ramavtal om enstaka platser och stadens vård- och omsorgsboende för äldre - Ängsö gruppboende

12 A Uppföljning av ramavtal om enstaka platser och stadens vård- och omsorgsboende för äldre - Postiljonens vård- och omsorgsboende

13 Åtgärdsplan för Farsta Norra Hemtjänst

14 Åtgärdsplan för Farsta Södra Hemtjänst

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

16 Förslag till program för utvecklingen i Söderort - yttrande till kommunstyrelsen

17 Förslag till policy för samverkan och samordning av insatser för vuxna personer med utvecklingsstörning - yttrande till kommunstyrelsen

19 SL:s förslag till trafikförändringar 2010 - yttrande till trafik- och renhållningsnämnden

ANMÄLNINGSÄRENDEN

20 Rapportering till länsstyrelsen av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), kvartal 2:2009

21 Rapportering till länsstyrelsen av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 2:2009

22 Länsstyrelsens tillsyn av socialtjänstens missbruksvård i Farsta

23 Länsstyrelsens tillsyn av äldreomsorgsverksamheter inom Stora Sköndal

24 Länsstyrelsens beslut om bidrag till projektet "Familjeverkstan i Farsta"

25 Stadsdelsnämndens protokoll 2009-06-11

26 Handikapprådets protokoll 2009-08-17

27 Pensionärsrådets protokoll 2009-08-17

28 Övriga anmälningsärenden samt tjänstemannabeslut

29 Information från stadsdelsdirektören

* Barnomsorgskön
* Vårdnadsbidrag för barn
* Rapport om den gångna sommarens händelser
* Trygghet och trygghetsnät i Fagersjö (fråga från nämnden)
* Hedersrelaterade problem för unga (fråga från nämnden)
* Skräpiga miljöer vid busshållplatser, gångtunnlar och parkvägar (frågor från nämnden)
* Ungdomars kunskaper i miljöfrågor (fråga från nämnden)
* Övrigt

33 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

34 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

37 Polisanmälan enligt 12 kap 10 § socialtjänstlagen (SoL)

38 Anmälan enligt Lex Sarah, Stora Sköndal

38 A Anmälan enligt Lex Sarah, Stora Sköndal

39 Stadsdelsnämndens protokoll 2009-06-11, sluten del av sammanträdet

40 Sociala delegationens protokoll 2009-06-24, 2009-07-16 och 2009-08-06

Bilagor till protokoll
090827 justering.pdf (331 kb)

§1 Svar på medborgarförslag om skatepark i Farsta

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

I ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden har Carlos Karlsson föreslagit att en skatepark ska byggas i Farsta. Några planer på en skateanläggning i Farstaområdet finns inte inom den närmaste framtiden, men förvaltningen håller med om att det skulle vara en god idé. När parkleken Farstaängen så småningom kommer att rustas upp kanske det finns utrymme för några skateramper. Det finns planer på en stor skateanläggning på Högdalstopparna men i dagsläget saknas pengar för projektet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-07-07.

Dnr 002-236/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§2 Svar på medborgarförslag om rengöring av badbryggan och miljön runt badbryggan vid Fagersjö park

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

I ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden föreslår Dan Lind att bryggan vid grillplatsen i Fagersjö ska rengöras från fågelspillning och att den omkringliggande miljön ska städas.

Städning av bryggan och grillplatsen sker en gång i veckan och vid behov. Förvaltningens uppfattning är att området runt bryggan och grillplatsen är väl städat och att de åtgärder som görs kontinuerligt är tillräckliga.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-07-08.

Dnr 002-267/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§3 Svar på medborgarförslag om reparation, renhållning och underhåll kring parkbänkar i Fagersjö park

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

I ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden har Dan Lind föreslagit att parkbänkarna i området nedanför och kring Fagersjöskolan ska repareras och rengöras samt att buskar kring bänkarna ska ansas.

Parkbänkarna i Fagersjö har reparerats under våren och grönytorna är skötta och sammantaget är utemiljön i ett gott skick.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-07-08.

Dnr 002-268/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§4 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om ungas fritid och skolbarnomsorgen

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 14 maj 2009 lämnade socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet in en skrivelse om ungas fritid och skolbarnomsorg.

När det gäller fritidsklubbarnas verksamhet har den inte lagts ned. Ansvaret har enligt tidigare fullmäktigebeslut överförts till utbildningsnämnden och skolorna kommer att tillgodose behovet av skolbarnomsorg.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-08-03.

Dnr 400-313/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§5 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om de kraftiga hyreshöjningarna på Farstas gruppboenden

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

I budget 2008 för Stockholm fick stadsdelsnämnderna i uppdrag att ändra hyressättningen av lägenheterna i gruppbostäder för boende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), så att tillgången till gemensamhetsutrymme tas med i beräkningen. I Farsta genomfördes hyreshöjningar under hösten 2008. 22 av de boende godtog inte den nya hyran vilket innebär att höjningen måste prövas av hyresnämnden.

I en skrivelse till stadsdelsnämnden har socialdemokraterna, miljöpartiet och vänster-partiet föreslagit att stadsdelsnämnden drar tillbaka ärendet från hyresnämnden och förhandlar med hyresgästföreningen om en skälig hyreshöjning liknande den som andra hyresgäster avtalar.

Eftersom stadsdelsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ändra hyressättningen vid LSS-bostäderna finns ingen möjlighet att dra tillbaka ärendet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-06-15.

Dnr 302-315/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§6 Upprustning av Tallkrogsplan – genomförandebeslut

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra upprustningen av Tallkrogsplan i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

I enlighet med stadsdelsnämndens inriktningsbeslut den 20 november 2008 har förvaltningen tagit fram ett förslag till upprustning av Tallkrogsplan. Enligt förslaget består upprustningen av två delar, en blomstergård och en öppen del. Eftersom förslaget i sin helhet är alltför dyrt föreslår förvaltningen att endast blomstergården genomförs.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-08-14.

Dnr 300-428/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§7 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende – All-Tid Hemtjänst & Service

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning och överlämnar den till äldrenämnden.

 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att begära att All-Tid Hemtjänst & Service lämnar in en åtgärdsplan senast den 15 oktober 2009.

Ärendet

På uppdrag av kommunfullmäktige har förvaltningen genomfört en uppföljning av All-Tid Hemtjänst & Service. Bedömningen är att företaget drivs av stort engagemang, men det behövs förbättringar på en rad områden för att verksamheten ska leva upp till de krav som ställs.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-07-09.

Dnr 602-384/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§8 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende – Carema Äldreomsorg AB

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning och överlämnar den till äldrenämnden.

 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att begära att Carema Äldreomsorg AB lämnar in en åtgärdsplan senast den 15 oktober 2009.

Ärendet

På uppdrag av kommunfullmäktige har förvaltningen genomfört en uppföljning av Carema Äldreomsorg AB. Enheten bedöms ha en fungerande verksamhet. Den präglas av engagemang och har fokus på kontinuitet och tillgänglighet. Uppföljning av verksamheten är välutvecklad och på många områden finns skriftliga rutindokument. I övrigt krävs förbättringar inom vissa områden för att verksamheten ska leva upp till de krav som ställs.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-07-09.

Dnr 602-386/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§9 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende – Lövholmens Hemtjänst AB

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning och överlämnar den till äldrenämnden.

 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att begära att Lövholmens Hemtjänst AB lämnar in en åtgärdsplan senast den 15 oktober 2009.

Ärendet

På uppdrag av kommunfullmäktige har förvaltningen genomfört en uppföljning av Lövholmens Hemtjänst AB. Enheten bedöms vara en väl fungerande verksamhet med fokus på kontinuitet och tillgänglighet. Skriftliga rutiner saknas dock på flera områden och dokumentationen behöver förbättras för att verksamheten ska leva upp till de krav som ställs.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-07-09.

Dnr 602-385/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§10 Uppföljning av ramavtal om enstaka platser och stadens vård- och omsorgsboende för äldre – Edö vård- och omsorgsboende

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljningar och överlämnar dem till äldrenämnden.

 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att begära att Edö vård- och omsorgsboende lämnar in åtgärdsplaner senast den 15 oktober 2009.

Ärendet

På uppdrag av kommunfullmäktige har förvaltningen genomfört en uppföljning av Edö vård- och omsorgsboende. Bedömningen är att boendet, som omfattar servicehus, ålder-domshem och gruppboende, har en väl fungerande verksamhet. Samtidigt har samtliga enheter områden som behöver utvecklas och förbättras.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-07-21.

Dnr 602-407/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§11 Uppföljning av ramavtal om enstaka platser och stadens vård- och omsorgsboende för äldre – Ängsö gruppboende

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning och överlämnar den till äldrenämnden.

 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att begära att Ängsö gruppboende lämnar in en åtgärdsplan senast den 15 oktober 2009.

Ärendet

På uppdrag av kommunfullmäktige har förvaltningen genomfört en uppföljning av Ängsö gruppboende Bedömningen är att Ängsö är ett fungerande boende. Engagemanget är stort och personalens sätt att möta de boende genomsyras av närhet och värme. Trots de boendes stora omvårdnadsbehov är det en lugn och trygg stämning på hela enheten. I övrigt krävs förbättringar och åtgärder inom vissa områden för att verksamheten ska leva upp till de krav som ställs.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-07-21.

Dnr 602-408/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§12 Uppföljning av ramavtal om enstaka platser och stadens vård- och omsorgsboende för äldre – Postiljonens vård- och omsorgsboende

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljningar och överlämnar dem till äldrenämnden.

 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att begära att Postiljonens vård- och omsorgsboende lämnar in åtgärdsplaner senast den 11 september 2009.

Ärendet

På uppdrag av kommunfullmäktige har förvaltningen genomfört en uppföljning av Postiljonens vård- och omsorgsboende. På boendet finns inriktningarna ålderdomshem och gruppboende. Ett stort utbud av aktiviteter finns att tillgå för de boende. För att verksamheten ska leva upp till de krav som ställs krävs dock förbättringar och åtgärder inom vissa områden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-08-13.

Dnr 602-424/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§13 Åtgärdsplan för Farsta Norra Hemtjänst

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner åtgärdsplanen och överlämnar den för kännedom till äldrenämnden.

Ärendet

På uppdrag av kommunfullmäktige genomförde förvaltningen den 31 oktober 2008 en verksamhetsuppföljning av Farsta Norra Hemtjänst. Syftet var att få kunskap om styrkor, svagheter och angelägna förbättringsområden. Uppföljningen redovisades för nämnden den 26 mars 2009 och nämnden gav förvaltningen i uppdrag att begära en åtgärdsplan senast den 29 maj 2009.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner den inlämnade åtgärdsplanen och överlämnar den för kännedom till äldrenämnden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-07-14.

Dnr 602-131/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§14 Åtgärdsplan för Farsta Södra Hemtjänst

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner åtgärdsplanen och överlämnar den för kännedom till äldrenämnden.

Ärendet

På uppdrag av kommunfullmäktige genomförde förvaltningen den 28 november 2008 en verksamhetsuppföljning av Farsta Södra Hemtjänst. Syftet var att få kunskap om styrkor, svagheter och angelägna förbättringsområden. Uppföljningen redovisades för nämnden den 26 mars 2009 och nämnden gav förvaltningen i uppdrag att begära en åtgärdsplan senast den 29 maj 2009.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner den inlämnade åtgärdsplanen och överlämnar den för kännedom till äldrenämnden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-07-14.

Dnr 602-132/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§15 Ekonomisk månadsrapport per juli 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Månadsrapporten per juli 2009 visar att nämndens verksamhet ryms inom budgetram. Inom äldreomsorgen har antalet beslut om vård- och omsorgsboende ökat under juli. De riskområden som finns är insatser för barn och ungdomar, vuxna missbrukare, social-psykiatri och försörjningsstöd. Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat med 56 mellan januari och juli. Inom de nämnda enheterna pågår ett arbete för att anpassa verksamheten till tilldelad budget.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-08-18.

Dnr 100-193/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§16 Förslag till program för utvecklingen i Söderort – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Förslaget till program för utvecklingen i Söderort utgår från Vision 2030 och förslaget till ny översiktsplan för Stockholm. Arbetet med programmet ska vara inriktat på genom-förande och en särskild handlingsplan ska tas fram. Bland annat är det viktigt att påbörja ett programarbete för området Älvsjö-Rågsved/Högdalen-Fagersjö-Farsta, samverkan för en bättre företagsutveckling i Söderort och en satsning på upprustning av bostäder som ägs av de kommunala bostadsföretagen. En viktig del i processen är medborgardialogen och ökad medborgarmedverkan. Tidplanen sträcker sig fram till den 31 december 2010. Under år 2010 prövas hur verksamheterna och uppdragen kan föras in i den befintliga organisationen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-06-30.

Dnr 006-303/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden inte skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v)

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar denna skrivelse som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Söderort är viktig för utvecklingen av Stockholm. Stockholm är viktig för utvecklingen av Söderort. Söderortsvisionen från 2002 behöver utvecklas. Av dessa skäl är det bra att det remitterade förslaget tagits fram. Det är en bra grund, men det måste kompletteras med konkreta förslag.

Visionen omfattar 300000 invånare på en stor yta med olika befolkningsstruktur, byggnadsstruktur och olika förutsättningar. Nämnden ser svårigheterna i att vara konkret och tydlig i en vision som ska rymma så mycket och berör så många.

Vi delar i mycket stadsdelsförvaltningens välskrivna svar på remissen. Det är utgångspunkt för detta förslag till beslut, vi har valt att skriva ett separat förslag så att vårt svar blir tydligt.

Vårt Farsta-område är grönt och skönt, det ska även vara tryggt och snyggt. Staden ska vara mångsidig och upplevelserik, innovativ och växande.

Särskilt viktigt är fortsatt satsning på långsiktigt hållbar tillväxt, minskade ekonomiska och sociala skillnader, fler bostäder, fler arbetsplatser samt kultur. Särskilt viktigt är att Farsta-området blir ett av 10 strategiska områden i staden.

Grundbult ett för en god utveckling är att många invånare engageras i det fortsatta arbetet så att vi känner att det är vår vision för vårt framtida Farsta-område i Söderort. Då kan vi tillsammans arbeta med åtgärder för ett gott liv åt alla invånare.

Grundbult två är att pengar för åtgärder reserveras. Vidare krävs personal för att bereda och genomföra dessa. Stadens förvaltningar är efter den borgerliga majoritetens neddragningar närmast anorektiska.

Grundbult tre är kontakter, för gemensamma insatser, mellan stadsdelsnämnderna, de övriga nämnderna och stadens bolag, de närmaste kommunerna i södra delen av länet samt Stockholms läns landsting för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.

Grundbult fyra är ett förtroendefullt och konstruktivt samarbete mellan stadens nämnder och näringsliv så att alla får arbete.

Grundbult fem är att alla insatser ska leda till förbättringar i vår miljö, till en hållbar utveckling!

Grundbult sex är att allt ska utformas så att alla kan delta, att funktionsnedsättningar inte blir ett hinder.

Grundbult sju är att visionen inte endast ska omfatta de ”hårda” frågorna som byggen, vägar. Nämnden prioriterar insatser inom det ”mjuka” området: arbete åt alla, socialtjänsten, utbildning, omvårdnaden. Nämnden är särskilt angelägen om satsningar för barnens bästa, med barnperspektivet och barnkonventionen som grund.

Dialog med invånarna

Innan slutligt beslut tas kring de konkreta satsningarna i Söderortsvisionen måste dialog föras med invånarna. Respektive stadsdelsnämnd ansvarar för möten med invånarna i området. Förslagen presenteras och diskuteras på många olika platser där många invånare finns.

Förslagen och resultaten dokumenteras på nämndens hemsida. Där ska finnas möjlighet att föra en dialog samt att via hemsidan skicka synpunkter. Utan delaktighet från de

boende och verksamma i stadsdelsområdet blir visionen och de konkreta insatserna inte bra och inte möjliga att genomföra.

Stadsdelsnämnderna ska i alla frågor ha en intensiv dialog med invånarna. Beslut i frågor som berör oss i Farsta stadsdelsområde ska fattas i vår nämnd. Ur demokratisk synpunkt, för att motverka politikerföraktet, är det synnerligen viktigt att stadens invånare snabbt och enkelt kan få kontakt med förtroendevalda och handläggare via telefon, e-post, bloggar, diskussionsforum, brev och besök. Vi anser att flera beslut fattade av den borgerliga majoriteten har minskat invånarnas möjlighet till kontakt, de motarbetar den demokratiska processen, insynen och delaktigheten.

Varje stadsdelsnämnd ska i fortsättningen, en gång årligen, vid ett öppet möte, presentera alla kända planerade eller beslutade förändringar inom området. Det gäller även kollektivtrafik och sjukvård, så att alla invånare och andra berörda får en samlad bild av vad som är aktuellt och kan lämna synpunkter.

Den moderatstyrda majoriteten har under mandatperioden systematiskt centraliserat och privatiserat stadens verksamheter. Detta sker utan analys av konsekvenserna för invånarna, medarbetarna, styrningen, maktbalansen, delaktigheten, samhörigheten, samordningsvinsterna, effektiviteten. Nämnden anser att detta har avsevärt försvårat invånarnas möjligheter att delta i och ta delansvar för stadens utveckling, alla beslut fattas längre från invånarna!

 • Stadsdelsnämnden ska ha en intensiv dialog med invånarna.
 • Dialogen ska stödjas av IT, telefon och direkta möten.
 • Stadsdelsnämnden ska ha ett öppet möte varje år där alla kända förändringar inom området presenteras och diskuteras.

Folkhälsa

Statistikunderlag från utrednings- och statistikkontoret, USK, visar tydligt att höga ohälsotal och låg utbildningsnivå finns främst i stadsdelsområdena Skärholmen och Farsta. Det är inte rimligt att jämföra hela Söderort med resten av landet så som det har gjorts i remissen från stadsledningskontoret. USK:s statistik ger grund för att Söderortsvisionen bör sätta fokus och satsa på den yttre delen av Söderort, det vill säga Skärholmen och Farsta. Det är här folkhälsan behöver förbättras.

Kraftfulla insatser måste ske för att förbättra folkhälsan i Farsta-området. Vi har de tredje sämsta värdena i alla mätvariabler i hela Stockholms län! Nämnden är angelägen om att genomföra en social upprustning inom Farsta-området. En grupp med särskilda behov av insatser är ungdomarna – de har hög andel arbetslöshet, bostadslöshet samt en ökande psykisk ohälsa, de högsta graviditeterna och aborterna. Hökarängen har ökande social belastning då många sociala förturer beviljas. Ett projekt har nyligen startat i Farsta Föreningsråds regi för att genom föreningar, detaljhandel, vårdverksamheterna mm

utveckla insatser för en bättre folkhälsa.

 • Utveckla metoder och utbilda medarbetare för mer förebyggande arbete inom folkhälsan, för barn/ungdomar.
 • Nämnden ska stödja och medverka i det projekt om Offensiv Folkhälsa i Farsta-området som Farsta föreningsråd startat

Natur och rekreation

Farsta stadsdelsområde har särskilda förutsättningar när det gäller tillgång på naturområden, sjöar och strandpromenader. Farsta-området är grönt och skönt. Det finns goda förutsättningar att erbjuda invånarna i Farsta-området, söderortsbor, övriga stockholmare och besökare ett brett utbud av upplevelser, rekreation och friluftsliv. Detta kräver även satsning på skötseln av våra grönområden, parker, gator och torg.

Vi värnar om Farsta gårdsområdet som centra för samling, dialog, upplevelser, motion, aktivitet. Där finns stora omgivande grönområden, utomhus- och inomhusbad, idrottshall, idrottsplats samt Farsta gård med mat och möteslokaler. Området ska vidareutvecklas och marknadsföras som ett viktigt upplevelseområde för oss invånare i Farsta-området samt andra besökare! Ett fantastiskt utflyktsmål som alltför få känner till är Farstanäset som bör marknadsföras för invånare och besökare.

Vi är synnerligen angelägna om att behålla Gubbängsfältet som en öppen, attraktiv mötesplats för idrott och andra aktiviteter. Vi har hört att det pågår planering för exploatering av detta fina aktivitetsfält, viktigt för oss invånare i Farsta-området. Vi avvisar bestämt alla sådana planer! Vi vill se en planering av utveckling av aktivitetsfältet med omgivningar, i denna bör även prövas nedgrävning av delar av Tyresövägen och Örbyleden mellan Skarpnäck och Lingvägen. Det ger utrymme för bostadsbyggande.

I dagsläget finns det få övernattningsmöjligheter för besökare i området. Stadsdelsområdets enda hotell, Farsta strands hotell och konferens, kommer att satsa på att erbjuda barnfamiljer och andra privatpersoner boende nära natur, bad och bra kommunikationer. I samarbete med hotellet kan nämnden visa upp vad Farsta med omnejd har att erbjuda.

Inom Farsta-området finns två viktiga sjöar - Drevviken och Magelungen. Bägge kräver kraftfulla åtgärder så att de fortsätter att vara en stor tillgång för områdets invånare och besökare. I Drevviken är det nu så stora problem att kräftorna dör! I det av KF fastställda ”Stockholms vattenprogram” finns specifika mål och åtgärder för bl a dessa sjöar med omgivande sjösystem. Det är synnerligen viktigt att genomföra åtgärder snarast. Den borgerliga majoriteten har inte gjort något!

Ett forskningscentrum, i samarbete med Södertörns högskola eller Naturgeografen på Stockholms universitet, bör inrättas i Farsta-området. Placeras i Fagersjö för att på plats forska i hur Drevviken och Magelungen, samt i förlängningen andra sjöar i samma situation, ska kunna räddas.

Stadsdelsområdet har idag stråk av strandpromenader kring våra vackra sjöar. Dessa ska byggas ut så att de är sammanhängande och tillgängliga för alla.

Nämnden vill ha flera ”Hälsans Stig” inom området, dessa ska underhållas i samverkan med Hjärt- och lungsjukas riksförbund. Bl a bör en ny stig anläggas som ansluter till de befintliga slingorna i Rågsved och Hökarängen/Gubbängen.

Nämnden slår vakt om och vill utveckla koloniområdena, de ger rekreation och närhet till en blomstrande natur för många invånare.

 • Utveckla Farsta-gårdsområdet och Ekopark Syd till Södra Stockholms mest attraktiva fritidsområden.
 • Fortsätta utvecklingen av Ekopark Syd med bl a Högdalstopparna (förslag och underlag finns, aktuellt sådant t ex brev 19 april 2002, tjut 2004 - 06).
 • Behåll och utveckla Gubbängsfältet för idrott o rekreation, pröva överdäckning av vägar för bostadsbyggande.
 • Bygg ihop våra strandpromenader så att alla kan använda dem. Genomför ”Vattenprogram för Stockholm 2000” snarast! Muddra Magelungen och rena den samt Drevviken (Stadsdelsförnyelsen bl a tjut 5 januari 2006).
 • Satsa på underhåll av våra grönområden, stränder och parker.
 • Behåll och utveckla våra vackra koloniområden.
 • Bygg flera Hälsostigar med samband till befintlig Rågsved - Farsta- Gubbängen. Underhåll dessa.

Idrott

Satsningar på idrottsevenemang kan med fördel ske i Farstaområdet. Skridskotävlingar på Magelungen och Drevviken, motionslopp i natursköna omgivningar, evenemang av olika slag på Farsta IP och utnyttjande av simhallen på mer aktivt sätt.

Magelungen används för roddtävlingar och det skulle passa bra med ett stort roddarrangemang på sjön för att uppmärksamma 100-årsminnet av Stockholmsolympiaden 1912. Området skulle också med fördel kunna användas för scoutverksamhet och under sommarhalvåret för lägerverksamhet.

Tyresån är det största sammanhängande systemet av sjöar och vattendrag i Stockholmsområdet och upptar en stor del av södra Storstockholm. I systemet ingår 37 sjöar, de tre största är Orlången, Magelungen och Drevviken. En kanotled bör utvecklas i detta område.

Det behövs ett aktivt arbete för att få fler invånare ut i vår fantastiska natur. För att öka attraktiviteten i vårt gröna, sköna Farsta-område ska vi satsa på Ekopark Syd. Det är en idé om ett sammanhållet, skyddat grönt stråk från Svedmyraskogen över Majroskogen, Högdalstopparna samt runt Magelungen, därefter når vi Hanvedenkilen. Det finns ett mer utvecklat förslag lagt i nämnden. Det innehåller många olika aktiviteter och möjligheter för oss invånare samt andra besökare. För att detta ska kunna bli ett attraktivt friluftsområde är det viktigt att det inte byggs en ny tvärled under Högdalstopparna samt

att SITA:s fula upplag avvecklas. Högdalstopparna ska vidareutvecklas till ett attraktivt aktivitetsområde som en del av Ekopark Syd. Detta inte bara för skejtåkare utan även för andra aktiviteter t ex promenader, frisbeegolf, skärmflygning, fågelskådning, maratonvandring samt caféverksamhet på toppen.

Gatunamnen i Farsta har ofta koppling till värmländska orter. Värmland är mycket kultur och idrott vilket kan vara en grund för ett samarbete som även turismen kan kopplas till. Nämnden föreslår att vänortssamarbete och idrottsverksamhet utvecklas.

 • Bygga en idrottshall, liknande Sköndalshallen, vid Hökarängens skola (skrivelse till nämnden 15 juni 2006)
 • Satsa på vision Farsta Strand – sportcenter och bostäder i Larsboda företagsby (förslag Stadsdelsförnyelsen 2006).
 • Utveckla Ekopark Syd.
 • Ordna en kanotled i Tyresåsystemet.
 • Satsa på idrottsaktiviteter i vårt område tillsammans med IP Farsta, Farsta gymnasium.
 • Utveckla ny vänortsverksamhet, samverkan med Värmland.

Näringsliv och service för fler jobb

Farsta centrum är den naturliga mötesplatsen för handel, shopping och nöje i Söderort, i första hand för östra Söderort då Skärholmen finns i väster. Farsta Centrum byggs för närvarande ut och utbudet av butiker och restauranger blir större när bygget är klar hösten 2010. Farsta centrum sjuder av liv dagtid men är näst intill utan verksamheter kvällstid. Kultur i form av en biograf är ett ständigt återkommande önskemål, men också fler kvällsöppna restauranger och caféer för att skapa folkliv i centrum. Med fler aktiviteter kvällstid ökar även tryggheten.

Farsta-området är en plantskola för nyföretagande, då de hittar billiga lokaler i området. Detta är en viktig grund för utveckling av nya idéer och produkter! Staden bör stödja denna utveckling.

Nämnden har tidigare föreslagit ett nytt mycket högt hus, Farsta Torn, som bör ersätta den nuvarande T-stationsbyggnaden i Farsta Centrum. Huset ger förutsättningar för mer liv i centrumet dygnet runt. Det blir ett tydligt landmärke för Farsta Centrum. Det ger många nya möjligheter

Nämnden måste fortsätta ett nära samarbete med TeliaSonera i Farsta, Larsboda. En idé är att i samarbete med TeliaSonera erbjuda fri trådlös uppkoppling till Internet i Farsta centrum. TeliaSonera och andra företagare i Larsboda industriområde ska fortsätta utvecklingen av företagsområdet i samband med att stenkrossen avvecklas. Avvecklingen frigör en stor yta för ny etablering av företag och annan service. Det finns redan konkreta planer på att förlägga ett sportcenter där. Nämnden vill samarbeta med Stockholm Business Region för att öka servicen och göra det mer attraktivt för företagsetableringar. Flytta AB STOKAB till området samt arbeta för flera liknande lokaliseringar. Ett samarbete bör även kunna ske gällande marknadsföring av området och de företagare som finns etablerade i Farsta.

Stadsdelar inom Farsta-området med små centrum som Hökarängen, Gubbängen, Tallkrogen, Sköndal, Farsta strand samt Fagersjö - som inget centrum har längre - måste få möjligheter att utveckla en god service till invånarna i närområdet och andra besökare. Ett sätt är att staden fastställer en miniminivå för önskvärd service i ett närcentrum t ex kunna köpa tidningar, mat, SL-biljetter/kort, ATG samt Internet och bankomatservice. Viktigt att staden med de medel vi förfogar över aktivt arbetar så att denna minimiservice finns i alla stadsdelscentra.

Nämnden tycker även att det är viktigt att flera kvalitetsrestauranger etablerar sig, något som lockar andra än enbart invånarna i närområdet.

 • Medverka och påverka utvecklingen av Farsta centrum.
 • Farsta Torn – riv T-banehuset i Farsta Centrum bygg nytt, högt hus med spännande innehåll bl a konsthall, möteslokaler, bio, bostäder, gruppbostäder, lågprishotell (skrivelse till nämnden 25 augusti 2005)
 • Satsa tillsammans med företagare på småcentrumen inom området. Utarbeta en miniminivå för dessa centrum, vilken staden intensivt ska arbeta för.
 • Utveckla kontakten med Telia Sonera bl a för att utveckla företagsområdet Larsboda. Där finns även planerat ett nytt sportcentrum.

Kultur

Vi måste satsa mycket mer på förebyggande insatser, för att öka livskvalitén, för att undvika sociala problem. Det kräver uppmärksamma, intresserade medmänniskor, inte minst i förskolan och skolan, samt vid behov snabbt insatta insatser. Det kräver mötesplatser, många olika aktiva föreningar. Det kräver bra, attraktiva fritidsverksamheter. Det kräver odling genom kultur.

Idag finns teater moment i Gubbängen, i Hökarängen finns Konsthall C, mer kultur i stadsdelarna är välkommen. Vår teater i Farsta är en resurs. Kulturföreningen Kaffe t ex har regelbundet filmvisningar med debatt där. Våra bibliotek är viktiga de har en stor potential genom t ex mer IT och föreläsningar. Museer råder det generellt brist på utanför innerstaden. Staden bör verka för att fler museer finns även i yttre staden.

Föreningarna och andra grupper av invånare som vill träffas för gemenskap, för att utveckla något är mycket viktiga för stadsdelsområdet. De stärker det sociala kittet, de praktiserar demokrati. Många aktiva klagar över att det är svårt att hitta lokaler för detta. Staden disponerar mycket lokaler, dessa ska användas även för denna typ av verksamhet.

 • Satsa på odling – satsa på kultur! Stöd och utveckla det som finns, samt nytt.
 • Mötesplatser, aktiva föreningar ska stödjas av staden.
 • Pensionärsrådet och många föreningar, klagar över att lokalbristen är ett hinder i deras arbete. Nämnden ska fixa detta i första hand i de lokaler staden redan disponerar.

 • Utveckla våra bibliotek.

Kommunikationer

I stort har stadsdelsområdet goda kollektiva kommunikationer med tillgång till bussar, tunnelbana och pendeltåg. Bra med ytterligare kollektiva tvärkommunikationer - i vårt område är det Sköndal och Fagersjö som i första hand behöver förbättringar. ”Vinkbussarna” i Hökarängen bör dras även till Fagersjö. Arbeta för att tvärbana syd från Älvsjö till Skarpnäck via Hökarängen-Sköndal snarast planeras och byggs!

I den remitterade visionen föreslås prioritering av programarbete för Älvsjö-Rågsved-Högdalen-Fagersjö-Farsta. Det bör bl a innehålla förslag till byggnation av både bostäder och arbetsplatser i Fagersjö vilket ökar underlaget för en förstärkning av busstrafiken med bättre turtäthet och fler busslinjer.

Fagersjö är en stadsdel med många bostäder och endast ett fåtal arbetsplatser. En ökning av antalet arbetstillfällen behövs för att öka flexibiliteten i området. Nämnden föreslår att staden arbetar för att flytta en förvaltning eller statlig myndighet t ex Naturvårdsverket till Fagersjö. Järnvägsstationen lades ner 1963, om en ny pendeltågsstation etableras höjs naturligtvis stadsdelens attraktivitet. Nämnden anser att det även bör prövas lokalisering av en pendeltågsstation vid bron till Rågsved där den kan samlokalisering med en flyttad T-banestation. Järnvägsövergången med bommar på vägen mellan Hökarängen och Fagersjö måste byggas om till en planskild övergång. Nuvarande utformning medför stora risker för trafikanterna.

Farsta strand har till skillnad mot Fagersjö ett utmärkt kommunikationsläge men det utnyttjas inte till fullo. Det är lätt att ta sig dit med bil, buss, tunnelbana och pendeltåg. Läget borde kunna locka företag och näringsliv om det marknadsförs på ett bra sätt, ytterligare kollektivtrafik kan ledas dit så att ett bra kollektivt kommunikationsnav utvecklas. Bygg ett bevakat parkeringshus i Farsta strand. Där kan pendlare parkera sin bil och välja på att ta tunnelbanan eller pendeltåget in till Stockholm eller bussar till andra delar av Söderort.

Kommunikationerna mellan Farsta centrum, Fagersjö och Älvsjö bör utvecklas. Direktbussar på sträckan Farsta Strand - Farsta centrum – Fagersjö - Älvsjö förbättrar tvärförbindelserna, inte minst för boende i Fagersjö. Det möjliggör dessutom för besökare till Stockholmsmässan att snabbt och enkelt få tillgång till kommersiell service i Farsta Centrum. För att få besökare att stanna och upptäcka naturen och de andra tillgångar som finns i området skulle etablering av ett vandrarhem i Farstaområdet vara attraktivt.


Med fler arbetsplatser i närområdet samt attraktiva kommunala skolor minskar behovet av transporter.

Cykel är en bra och nyttig form för kommunikation. Lånecyklar måste finnas i området. Bra cykelparkeringar ska finnas där de behövs, inte minst vid kollektivtrafiken och fritidsverksamheterna. Det måste skapas ett sammanhållet och fungerande cykelnät mellan alla stadsdelar i Farsta samt med kringliggande stadsdelar och kommuner.

Bilpooler är ett utmärkt komplement till kollektivtrafiken, staden bör verka för flera pooler med bilar av olika storlekar.

En samlad planering av väg 73, Nynäsvägen, måste ske - detta gäller från Gullmarsplan till Nynäshamn. Särskilt ska uppmärksammas hur trafiken kommer att förändras när den planerade nya hamnen blir färdigbyggd samt hur bullret från vägen ska åtgärdas. De långa värdelösa gräsmattorna utefter Nynäsvägen är utmärkta att bygga småindustrilokaler på vilka efterfrågas av näringslivet. Byggnaderna kan då även fungera som bullerskydd för bakomliggande områden.

 • Satsa på kollektiva kommunikationer, främst för Sköndal o Fagersjö.
 • Bygg Tvärbanan Syd
 • Prioritera programarbete för Älvsjö-Rågsved-Högdalen-Fagersjö-Farsta.
 • Utveckla Farsta Strand till en ännu bättre kollektivtrafik knutpunkt
 • Gör en samlad planering av riksväg 73, Nynäsvägen från Gullmarsplan till Nynäshamn.
 • Utveckla förutsättningarna för cyklisterna.

Utbildning

Profileringen av Farsta gymnasium har ökat skolans attraktivitet. Idag genomför Farsta gymnasium en stor del av stadens vuxenutbildning av barnskötare vilket lär bli en eftertraktad yrkesgrupp i samband med den baby-boom som nu råder.

Farsta stadsdelsförvaltning har kontakt med stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning om kommande bristyrken inom staden. Ett möjligt samarbetsprojekt med syfte att matcha kommande lediga arbeten mellan utbildningsanordnaren och förskoleverksamheterna i Farsta och staden skulle främja personalförsörjningen och höja statusen för Farsta vuxenutbildningsprogram.

På Gubbängsskolans högstadium finns idag klasser med fotbollsprofil. När elever som vill satsa på fotbollen går vidare till gymnasiet kan de idag inte börja på en skola i stadsdelsområdet. För många ungdomar som vill stanna kvar i området bör Farsta gymnasium, som redan har idrottsprofil, även starta en fotbollsinriktning. För detta måste Farsta IP utvecklas så att det blir möjligt med träning på idrottsplatsen året runt. Idrottsprofilen på Farsta gymnasium har gjort skolan attraktiv och ytterligare profilering skulle locka ännu fler elever.

I samarbete med Farsta gymnasium bör förvaltningen undersöka vilka fritidsaktiviteter ungdomar i gymnasieålder önskar i stadsdelsområdet. Det finns verksamhet som riktar sig till åldersgruppen men den besöks inte bara av boende i stadsdelsområdet. En ganska stor grupp kommer från andra delar av staden. Det är önskvärt att det finns attraktiva verksamheter som gör att ungdomar stannar och trivs i det egna stadsdelsområdet. Nämnden är självklart positiv till att ungdomar från olika delar av staden träffas.

Nämnden är angelägen om åtgärder så att fler av eleverna från Farsta-området går vidare till högre studier.

Vidare vill vi arbeta för att Ersta/Sköndals högskola tillsammans med Södertörns högskola etablerar en ny, kombinerad socionom- och polisutbildning i Farsta centrum.

 • Utveckla Farsta gymnasium bl a med fotbollsklass.
 • Arbeta för att fler elever ska gå vidare till högre studier.
 • Utveckla fritidsverksamheten för ungdomar.
 • Arbeta för en ny polis/socionomutbildning i Farsta centrum.

Bostäder

Det pågår omfattande bostadsutbyggnad i stadsdelsområdet. Nämnden är positiv till blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer. Nämnden är mycket angelägen om ett maximalt markutnyttjade så att alla får en bra bostad. Vi vill bygga tätt och relativt högt men inte småhus då vi redan har många sådan inom området. Nämnden vill hushålla med marken, viktigt satsa även på bra grönområden. All nybyggnation ska ha en miljöinriktning för t ex uppvärmning – vi har redan exempel på detta genom de passivhus som byggs i Hökarängen.

Nämnden är vidare angelägen om att stadens bostadsbolag respekterar sina hyresgästers val av hyresrätt. Vi anser att det är fel att tvinga tveksamma till omvandling från hyresrätt till bostadsrätt, stadens resurser används då felaktigt.

I flera fastighetsägares befintliga fastighetsbestånd i Farstaområdet finns behov av upprustning. Staden ska verka för att denna sker.

Det är också viktigt att befintliga företagsområden vidareutvecklas och ger möjlighet till fler arbetstillfällen.

 • Bygg många bostäder, värna grönområdena, maximalt markutnyttjande.
 • Bostadsbolagen ska respektera hyresgästernas önskan.
 • Upprusta bostäderna i vissa äldre områden.

§17 Förslag till policy för samverkan och samordning av insatser för vuxna personer med utvecklingsstörning – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden i Stockholms stad och landstingets Handikapp & Habilitering har utarbetat ett förslag till gemensamt policydokument för samordning av de båda huvudmännens insatser till vuxna personer med utvecklingsstörning.

Förvaltningen anser att det är bra och angeläget att utforma en sådan policy. Den tydlig-gör ansvar och roller för de olika aktörerna och klargör det gemensamma ansvaret för kvalitet och resultat.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-08-03.

Dnr 006-345/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§18 Förslag till ersättningssystem inom socialpsykiatrin – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsledningskontoret har haft kommunfullmäktiges uppdrag att arbeta fram ett ersättningssystem i samband med att valfrihet införs inom socialpsykiatrin. Farsta stadsdelsförvaltning är till stora delar positiv till det föreslagna ersättningssystemet. Det förväntas ge brukarna ökad valfrihet, kvalitetssäkra verksamheterna och öka likställig-heten i staden.

Förvaltningen anser emellertid att det är osäkert om de ersättningar som gäller boendestöd och sysselsättning är rätt avvägda. Den föreslagna utformningen kan få negativa konse-kvenser både ekonomiskt och när det gäller kvaliteten i verksamheterna. Förvaltningen anser därför att det antingen bör införas fler nivåer i boendestödet eller att ersättningen för nivå ett (1) sänks.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-07-20.

Dnr 006-316/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden inte skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v)

 1. Stadsdelsnämnden avstyrker Stadsledningskontorets förslag
 2. därutöver framför vi följande

Vi avstyrker förslaget till pengsystem i socialpsykiatrin eftersom det motverkar kärnan i uppdraget att stödja individen i återhämtningsprocessen. Verksamheten är komplex och ska stödja sköra människor med stort behov av långsiktighet. Den ska skapa trygghet och

kontinuitet för brukaren. Det är enligt nämndens uppfattning viktigare att satsa energi och

resurser på att utveckla verksamheterna till nytta för brukarna än att ägna den åt olika ekonomiska ersättningsmodeller och avtal!

Förvaltningen har i sitt tjänsteutlåtande uttryckt osäkerhet om ersättningarna är rätt avvägda. Förslaget kan få negativa konsekvenser såväl ekonomiskt som kvalitetsmässigt. Förslaget innebär även en ökad kostnad för nämnden med 1,4 mkr.

Pengförslaget är nära förbundet med pågående konkurrensutsättning som är förödande ur brukarnas perspektiv. Socialpsykiatrin passar sällsynt dåligt för system som bygger på marknadens principer.

§19 SL:s förslag till trafikförändringar 2010 – yttrande till trafik- och renhållningsnämnden

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Storstockholms lokaltrafik (SL) har utarbetat ett förslag till förändringar i kollektiv-trafiken för år 2010. SL har ännu inte fattat beslut om budgeten för år 2010 varför förslagen ska ses som idéer. I Farsta stadsdelsområde berörs stomlinjerna 172 och 173, som föreslås få utökad turtäthet, samt linje 833 mellan Farsta centrum och Vidja, som föreslås få fler turer under rusningstid.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-07-07.

Dnr 006-304/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§20 Länsstyrelsens tillsyn av äldreomsorgsverksamheter inom Stora Sköndal

Beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Länsstyrelsen har granskat några av Stora Sköndals äldreomsorgsverksamheter. I sitt svar redogör Stora Sköndal för hur man ska åtgärda de områden som länsstyrelsen haft synpunkter på. Kritiken gäller bl a att tillståndet för verksamheterna inte stämmer överens med verkligheten, bristfällig bostadsstandard, den enskildes inflytande över omsorgen, dokumentation samt brister i den enskildes integritet, självbestämmande och trygghet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-08-05.

Dnr 602-418/2009

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordförande Gunnar Sandell (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Ordföranden Birgitta Holm (m) och ersättaren Harry Wikner (s) anmälde jäv och lämnade sammanträdesrummet medan ärendet behandlades.

§21 Övriga anmälningsärenden

Beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

Rapportering till länsstyrelsen av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), kvartal 2:2009

Alla beslutade insatser enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader rapporteras kvartalsvis till länsstyrelsen samt till kommunens revisorer och de övriga instanser som kommunen själv bestämmer. Under kvartal 2:2009 har sju (7) beslutade insatser som gäller permanent bostad inom äldreomsorgen inte kunnat verkställas inom tre månader. I samtliga fall har den enskilde tackat nej till erbjuden plats.

Dnr 500-353/2009

Rapportering till länsstyrelsen av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 2:2009

Alla beslutade insatser enligt LSS som inte har verkställts inom tre månader rapporteras kvartalsvis till länsstyrelsen samt till kommunens revisorer och de övriga instanser som kommunen själv bestämmer. Under kvartal 2:2009 har en (1) beslutad insats om kontaktperson inte kunnat verkställas inom tre månader. Den enskilde har tackat nej till erbjudande och har också uteblivit från flera planerade möten med förvaltningen.

Dnr 600-359/2009

Länsstyrelsens tillsyn av socialtjänstens missbruksvård i Farsta

På uppdrag av regeringen genomför länsstyrelsen en förstärkt tillsyn av missbruks- och beroendevården under åren 2008-2010. I sin rapport kritiserar länsstyrelsen att det inte finns tydliga rutiner för hur barnperspektivet ska uppmärksammas när anmälningar handläggs. Det finns också brister i dokumentationen av öppenvårdsinsatser. Rapporten pekar dessutom på ett par utvecklingsområden: bättre rutiner för samverkan mellan olika enheter inom förvaltningen och bättre metoder för uppföljning och utvärdering av insatser. Ett svar ska skickas till länsstyrelsen senast den 21 september 2009.

Dnr 500-169/2009

Länsstyrelsens beslut om bidrag till projektet ”Familjeverkstan i Farsta”

Stadsdelsnämnden har ansökt hos länsstyrelsen om 63200 kr till projektet ”Familjeverk-stan i Farsta”. Syftet är att förvaltningen ska kunna erbjuda föräldrastödsprogram på alla preventionsnivåer, dvs både förebyggande, tidiga insatser och vård och behandling. Länsstyrelsen har beviljat 60000 kr för en period av 15 månader. Målet ska vara att projektet ska bli en bestående verksamhet inom ramen för ordinarie budget.

Dnr 007-125/2009

Stadsdelsnämndens protokoll 2009-06-11

Handikapprådets protokoll 2009-08-17

Pensionärsrådets protokoll 2009-08-17

Övriga anmälningsärenden samt tjänstemannabeslut

Följande beslut har fattats av stadsdelsdirektör Ulla Thorslund enligt nämndens delegation.

2009-06-04: Tillförordnad stadsdelsdirektör för perioden 6-19 juli 2009

Dnr 000-331/2009

2009-06-04: Tillförordnad stadsdelsdirektör för perioden 20-26 juli 2009

Dnr 000-331/2009

2009-06-04: Tillförordnad stadsdelsdirektör för perioden 27 juli – 9 augusti 2009

Dnr 000-331/2009

2009-06-24: Begäran om allmän handling

Dnr 005-360/2009

2009-07-01: Bidrag till utomstående organisationer 2009

Dnr 004-137/2009

§22 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund och ansvariga tjänstemän lämnade information i följande frågor.

1. Barnomsorgskön: Barnomsorgsgarantin uppfylls. En ny lokal i Gubbängen behöver inte tas i bruk förrän senare under hösten.

2. Vårdnadsbidrag för barn: Under perioden 26 mars – 26 augusti har 44 ansökningar om vårdnadsbidrag lämnats in till förvaltningen. Av dessa har 37 sökande beviljats helt och/eller halvt vårdnadsbidrag medan två ansökningar har avslagits. I fem fall har beslut ännu inte fattats.

3. Rapport om den gångna sommarens händelser: Avdelningscheferna för barn och ungdom, vuxna och äldre berättade om sommarens aktiviteter och hur verksamheterna har fungerat. Sommaren har i stort sett varit lugn och verksamheterna har fungerat bra. Inom förskolan har man uppmärksammat problemet att många barn uteblir trots att deras föräldrar före sommaren har uppgett att de kommer att delta. Det innebär att förvaltningen planerar för en högre personalbemanning än vad som faktiskt behövs.

Fritidsverksamheten har erbjudit en mängd aktiviteter både inom stadsdelsområdet och i form av kollo.

110 ungdomar har haft tre veckors sommarjobb i förvaltningens regi, främst inom äldreomsorgen. Detta är en dubblering från förra året, samtidigt som antalet sökande var något färre i år. Ungefär 25 procent av ungdomarna erbjöds sommarjobb utifrån en behovsbedömning medan övriga platser lottades ut.

Även äldreomsorgen har arrangerat en lång rad aktiviteter, bland annat de enormt populära bussutflykterna och programmen i Ladan. Vikariebemanningen vid boendena och inom hemtjänsten har fungerat bra.

Inom vuxenomsorgen har sommaren varit lugn bortsett från en händelse vid ett av stödboendena. En liten ökning rapporteras också när det gäller kvinnofridsbrott.

4. Den 23 april ställde ledamoten Karin Lekberg (s) en fråga om trygghet och trygghets-nät i Fagersjö. Hon frågade bland annat om närpolisen har brottsstatistik. Planerings-sekreterare Cecilia Rivard berättade att en trygghetsvandring genomfördes i Fagersjö i maj, att beskedet från medverkande brandförsvar och fältassistenter, och även från polisen och ungdomar vid fritidsgården, är att det inte är några större problem i området. Den upplevda tryggheten i mätningar visar att boende trivs och tycker att området är tryggt. Polisens siffror visar låg brottslighet men däremot en del skade-görelse, t ex på busskurer. Ungdomarna påpekade att mörka gångtunnlar kan kännas otrygga.

5. Den 23 april ställde ersättaren Leif-Åke Andersson (m) en fråga om hedersrelaterad problematik som kan innebära inskränkningar i rörelsefriheten för de ungdomar som utsätts, t ex genom att de inte får de inte delta i simning och utflykter. Avdelningschef Inger Norman rapporterade att rektorerna nyligen inbjudit till ett möte där de

informerade om skolans arbete att integrera alla elever i exempelvis gymnastikunder-visningen. I de fall där detta inte är möjligt ordnas istället separat undervisning.

Tillsammans med Kvickentorpsskolan anordnar förvaltningens fritidsverksamhet trygghetsfrämjande aktiviteter för flickor på eftermiddagarna. Inger Norman poängterade också att hedersrelaterade problem även kan drabba pojkar.

6. Den 23 april ställde ersättaren Godfrey Etyang (s) en fråga om hur förvaltningen arbetar för att förbättra ungdomars kunskaper i miljöfrågor. Avdelningschef Inger Norman berättade att även den frågan togs upp vid det möte med rektorerna som nämns i punkt 5 ovan. Miljökunskap integreras på olika sätt i undervisningen. För skolans del handlar det framför allt om att samarbeta med SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) för att sänka elkostnaderna. Både förskolor och parklekar arbetar med odlingar som ett sätt att öka barnens kunskap om miljön. Även fritidsgårdarna strävar efter att hitta lämpliga former för att uppmuntra ungdomars intresse för miljöfrågor.

7. Den 14 maj ställde ledamoten Bertil Fredriksson (kd), ledamoten Malin Larsson och ersättaren Godfrey Etyang (s) frågor om skräpiga miljöer vid en busshållplats i norra Sköndal, i trappan från Kryddhyllan ner till Pepparvägen i Hökarängen och i gångtunneln under Farstavägen mot Farsta gymnasium. Planingenjör Jan Ekman informerade om ansvariga instanser och gängse rutiner för att städa och underhålla dessa miljöer. Frågan om trappan från Kryddhyllan ner till Pepparvägen bordlades eftersom Malin Larsson inte var närvarande vid dagens sammanträde.

På en följdfråga från ersättaren Roland Bjurström (m) om klottersanering i Fagersjö upplyste Jan Ekman om att fastighetsägaren är ansvarig för sanering av stödmurar. De telefonnummer som allmänheten kan ringa för att anmäla fel, klotter m m kommer att omnämnas i förvaltningens nästa annons i lokaltidningen Mitt i Söderort.

8. Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund informerade om förvaltningens förberedelser inför det befarade utbrottet av svininfluensa. Verksamheterna upprättar handlingsplaner och vid en mer omfattande epidemi kommer heldygnsomsorgen att prioriteras.

9. En skrivelse till nämnden från de anställda vid Postiljonens vård- och omsorgsboende delades ut. Skrivelsen innehåller synpunkter på den kommande upphandlingen av driften av boendet.

10. Ulla Thorslund berättade att en ny dialog med det lokala näringslivet kommer att genomföras på kvällen tisdag den 24 november, som ett led i arbetet med programmet för utvecklingen i Söderort. Även nämnden är välkommen att delta.

11. En inbjudan till bussrundtur i stadsdelsområdet torsdag den 22 oktober delades ut. Nämnden hälsades även varmt välkommen till invigningen av den upprustade Olympiaplan i Tallkrogen söndag den 6 september kl 12.30.

§23 Nämndens frågor

Följande skrivelse lämnades in.

Stadsdelsnämndens ansvar (bilaga till detta protokoll)

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v)

Skrivelsen är ställd till nämndens majoritetspartier. Ordföranden meddelande att partierna återkommer med ett svar vid ett senare tillfälle.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att de som deltar i den planerade bussrundturen den 22 oktober ska få arvode.

Vice ordförande Gunnar Sandell (s) återkom till frågan om svininfluensan och berättade att landstinget räknar med att hälften av personalstyrkan kommer att insjukna. På Gunnars fråga om förvaltningen har beredskap för ett liknande scenario svarade Ulla Thorslund ja.

På fråga från ersättaren Godfrey Etyang (s) om hur förvaltningen arbetar med barn i familjer där det förekommer våld bad förvaltningen att få återkomma med en närmare redogörelse vid ett senare tillfälle.

Ersättaren Harry Wikner (s) menade att förvaltningen tycks vara restriktiv när det gäller att bevilja plats vid äldreboenden och undrade om det finns tomma platser vid boenden i stadsdelsområdet samtidigt som äldre nekas bistånd i form av boende. Förvaltningen återkommer med en redogörelse för beläggningen vid de aktuella boendena vid nästa sammanträde.

På fråga från ledamoten Karin Lekberg (s) om vad som händer med de åtgärder och visioner som diskuterades vid ett tidigare möte med fastighetsägaren Atrium berättade Ulla Thorslund att ett nytt möte kommer att hållas i mitten av september för att avgöra vad man kan arbeta vidare med.

Ordföranden Birgitta Holm (m) berättade att ersättarna Eva Gottfridsdotter Nilsson (m) och Andréa Inkinen (mp) kommer att lämna sina uppdrag i nämnden.