Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-10-22

Sammanträde 2009-10-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bilagor till föredragningslista
091022 tillägg.pdf (36 kb)

1 Val av justerare, tid för protokolljustering

3 Svar på medborgarförslag om att fritidsklubben ska flyttas till Fagersjöskolan

4 Svar på skrivelser från stadsdelsnämnden och pensionärsrådet om lokaler och lokalbidrag samt om öppen, ej biståndsbedömd dagverksamhet

7 Redovisning av sommarkoloniverksamheten 2009

8 Redovisning till länsstyrelsen av verksamheten personligt ombud (PO) inom socialpsykiatrin för perioden 1 januari - 31 augusti 2009

9 Åtgärdsplaner för Stora Sköndals vård- och omsorgsboende

10 Åtgärdsplan för Postiljonens vård- och omsorgsboende

11 Åtgärdsplan samt ny uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende - Stora Sköndals Hemtjänst

12 Uppföljning av ramavtal om enstaka platser och stadens vård- och omsorgsboende för äldre - Farsta vård- och omsorgsboende

13 Uppföljning av ramavtal om enstaka platser och stadens vård- och omsorgsboende för äldre - Lovisagården AB

14 Kartläggning av grundläggande hälso- och sjukvårdsinsatser i särskilda boendeformer för äldre

15 Ansökan hos Svenska ESF-rådet om utvecklingsmedel till förprojektering av projektet "Verksamhet och hälsa"

15 A Ansökan hos Sveriges Kommuner och Landsting om utvecklingsmedel till "Program för hållbar jämställdhet"

16 Intresseanmälan om avknoppning av familjerätten inom Farsta stadsdelsförvaltning

17 Revidering av stadsdelsnämndens delegeringsförteckning

Ärendet utgår och behandlas istället vid ett senare sammanträde

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

19 Förslag till centralupphandling av vård- och omsorgsboenden inklusive Veckobo gruppboende - yttrande till kommunstyrelsen

20 Förslag om införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter - yttrande till kommunstyrelsen

21 Motion (c) om gröna tak - yttrande till kommunstyrelsen

21 A Ansökan om nytt serveringstillstånd för restaurang Voltaire's i Farsta centrum - yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningens tillståndsenhet

ANMÄLNINGSÄRENDEN

22 Länsstyrelsens tillsyn av Lyran, bostad med särskild service för barn och ungdom

23 Länsstyrelsens beslut avseende ansökan om medel för projektet "Föräldrastödsprogram för unga föräldrar i Farsta"

24 Stadsdelsnämndens protokoll den 17 september 2009

25 Handikapprådets protokoll den 12 oktober 2009

26 Pensionärsrådets protokoll den 12 oktober 2009

27 Övriga anmälningsärenden inklusive stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

28 Information från stadsdelsdirektören

* Vårdnadsbidrag för barn
* Utvärdering av servicenämndens övertagande av administrativa tjänster (fråga från nämnden)
* Ny lokal för PRO Sköndals friskvårdsverksamhet (fråga från nämnden)
* Hur ser det ut i Farsta stadsdelsområde när det gäller de frågor som berörs i aktuella revisionsrapporter? (Fråga från nämnden som gäller rapporterna "Anmälningar om barn och unga som riskerar att fara illa", "Barnsäkerhet i förskolan", "Hantering av skyddade personuppgifter inom stadens individ- och familjeomsorg" samt "Styrning och kontroll av ramavtal för missbruksvård".)
* Detaljplaneändring i Sköndal som gäller del av Stora Sköndals fastighet
* Övrigt

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

30 Upphandling av sjuksköterskeinsatser kvällar och nätter inom Edö vård- och omsorgsboende - förfrågningsunderlag

Omedelbar justering
Publiceras inte

31 Anmälan enligt Lex Maria som gäller bemanningsföretag

32 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

33 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Omedelbar justering
Publiceras inte

34 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

Omedelbar justering
Publiceras inte

ANMÄLNINGSÄRENDEN - SLUTEN DEL

35 Socialstyrelsens beslut efter anmälan om brister i vård och behandling vid Farsta vård- och omsorgsboende

36 Stadsdelsnämndens protokoll den 17 september 2009, sluten del av sammanträdet

37 Sociala delegationens protokoll den 21 september 2009 och den 8 oktober 2009

§1 Ny ersättare i Farsta stadsdelsnämnd

Den 28 september 2009 godkände kommunfullmäktige en avsägelse från ersättaren i Farsta stadsdelsnämnd Andréa Inkinen (mp). Sebastian Sandström (mp) utsågs vid samma tillfälle till ny ersättare i nämnden. Ordföranden hälsade Sebastian varmt välkommen till stadsdelsnämnden.

Vid samma tillfälle godkände fullmäktige även en avsägelse från ledamoten Anna Jäderlind (m). Till ny ordinarie ledamot utsågs tidigare ersättaren Roland Bjurström (m). Platsen som ersättare efter Roland Bjurström hålls tills vidare vakant. Även Roland hälsades välkommen till sitt nya uppdrag.

§2 Anmälan av medborgarförslag

Följande medborgarförslag anmäldes.

Hundrastgård i Gubbängen

Förslaget inlämnat av Susanne Sandström den 20 september 2009 (dnr 002-505/2009)

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda förslaget.

§3 Svar på medborgarförslag om att fritidsklubben ska flyttas till Fagersjöskolan

Beslut

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

I ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden har Anja Veskovic och Lydia Folkman, elever vid Fagersjöskolan, protesterat mot att deras fritidsklubb ska flyttas till Fagersjöskolan och att personalen inte ska arbeta kvar.

Medborgarförslaget har tidigare lämnats in till stadsdelsförvaltningen och då besvarats av nämndens ordförande. I sitt brev förklarar Birgitta Holm att fritidsklubbarna har förts över till skolan så att de som arbetar med skola, fritidshem och fritidsklubbar ska kunna göra en bra verksamhet för hela dagen. Under våren har förvaltningen arbetat med att fritids-klubbarnas övergång till grundskolan ska bli så bra som möjligt för barnen som deltar i verksamheten.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-09-29.

Dnr 499-319/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§4 Svar på skrivelser från stadsdelsnämnden och pensionärsrådet om lokaler och lokalbidrag samt om öppen, ej biståndsbedömd dagverksamhet

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelserna.

Ärendet

I två skrivelser till stadsdelsnämnden har nämndens pensionärsråd pekat på behovet av verksamhetslokaler till överkomliga priser och öppen, ej biståndsbedömd dagverksamhet i de olika stadsdelarna. Även nämnden har ställt sig bakom de båda skrivelserna.

Förvaltningen har inventerat de lokaler som är tillgängliga inom stadsdelsområdet och funnit att det finns lokaler till priser som ligger under nivån för kommersiella lokaler. När det gäller öppen dagverksamhet för äldre bedömer förvaltningen att de öppna mötesplatser som idag finns i Farsta strand, Fagersjö, Farsta centrum och Svedmyra-Tallkrogen delvis täcker behovet. I samverkan med föreningar och bostadsföretag pågår arbetet att utöka antalet öppna mötesplatser.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-10-04.

Dnr 302-517/2008, 699-516/2008

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§5 Ombyggnad av Farsta vård- och omsorgsboende – genomförandebeslut

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden beslutar att genomföra ombyggnaden av Farsta vård- och omsorgsboende hus A till ett modernt vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg till en högsta kostnad om 147,5 mnkr, enligt förvaltningens förslag.

  2. Inflyttningsstopp införs på Farsta vård- och omsorgsboende från 2010-01-01.

  3. Stadsdelsnämnden beslutar att lägga ner kostproduktionen på Farsta vård- och omsorgsboende från 2010-05-31.

  4. Stadsdelsnämnden beslutar att avveckla cafeterian på Farsta vård- och omsorgsboende från 2010-05-31.

  5. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om totalt 31,2 mnkr, varav 8,6 mnkr avser ombyggnad av bostadslägenheter, 17,8 mnkr tomgångshyror och 4,8 mnkr kostnader i samband med evakueringen.

  6. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna avtal med Micasa förutsatt att kommunstyrelsen tillstyrker ombyggnaden av Farsta vård- och omsorgsboende hus A.

  7. Omedelbar justering.

Ärendet

Olika alternativ för ombyggnad av Farsta vård- och omsorgsboende har utretts under flera år och nu har ägaren Micasa lämnat en hyresoffert för ombyggnad av hus A till ett modernt äldreboende med 9 gruppbostäder med 8-10 lägenheter i varje, totalt 86 lägenheter. För att inrymma dessa lägenheter krävs att centralköket och cafeterian avvecklas samt att huvudentrén flyttas.

Förvaltningen förslår att stadsdelsnämnden genomför ombyggnaden enligt föreliggande förslag, till en högsta kostnad om 147,5 mnkr. För att finansiera ombyggnaden föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 31,2 mnkr varav 8,6 mnkr avser ombyggnad av bostadslägenheter, 17,8 mnkr tomgångshyror och 4,8 mnkr kostnader i samband med evakueringen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-10-20.

Dnr 302-83/2009

Förslag till beslut

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v) föreslog att ärendet skulle återremitteras.

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att återremissyrkandet skulle avslås.

Ordförande Birgitta Holm (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden behandlade först yrkandet om återremiss och fann att ärendet skulle avgöras idag.

Nämnden ställde sig därefter bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v) anmälde att partierna inte deltar i beslutet.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v) till förmån för sitt återremissyrkande och med följande text.

Vi begär återremiss avärendet - för det första för att det kom först i dag på em trots att tydligen varit aktuellt sedan 2006 (vet att det varit svårt få ihop alla) men lite respekt för oss nämndledamöter tycker jag att vi kan kräva! För det andra har jag svårt med besluten och med övriga texten t ex

· varför ska vi besluta om att genomföra ombyggnaden och inte Micasa? De är väl byggherrar! Vi kan lämpligen skriva avtal med Micasa som gäller från när ombyggnaden är klar och slutbesiktigad.

· Vad föreslår förvaltningen ska ersätta matlagningen - de lagar ju även till flera andra verksamheter?

· Måste cafeterian avvecklas?

· Hur ska vi klara boendet när 54 platser försvinner?

· Hur står sig förvaltningens förslag i förhållande till Äldreboendeutredningen och stadens äldreplan?

· Vad är kostnaden för nybyggt t ex Stora Sköndals nya resp ombyggt på andra ställen i stan?

· Vad tycker de boende/anhöriga - finns ju ett råd?

· Vad tycker de fackliga organisationerna kan inte se något MBL protokoll!

· Vad händer med byggnad B beslutsmässigt borde inte hela huset beslutas på en gång? Kostnaderna där? Eller ska den planerade entreprenören skriva kontrakt med Micasa direkt?

· Vad händer med Hus A om m ledda majoriteten är kvar skaverksamheten upphandlas och nämnden sitta med kontraktet? Hur ser ekonomin ut då?

§6 Redovisning av brukarenkäter i förskolan

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Brukarundersökningar är en del i uppföljningen av förskoleverksamheten. Ur föregående års stadsdelsövergripande brukarenkät valdes 16 frågor för att bland annat mäta områden där det behövs förbättringar. Enkäten besvarades av drygt 51 % av föräldrarna och resultatet visar att föräldrasamverkan och information om förskolans mål och arbetssätt är ett par förbättringsområden.

Dessutom har de barn som gick över till förskoleklass nu under hösten fått svara på en enkel enkät med sju frågor. Syftet är att alla barn ska ha möjlighet att lämna synpunkter på hela sin förskolevistelse. I jämförelse med 2008 års barnenkät märks en förbättring när det gäller hur barnen får vara med och bestämma vad de ska göra på förskolan. Om barnen fick bestämma skulle maten kunna vara lite bättre.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-09-22.

Dnr 400-488/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§7 Redovisning av sommarkoloniverksamheten 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Stadsdelsnämnden ansvarar för sommarkoloniverksamheten och har i samarbete med övriga stadsdelsnämnder tecknat ramavtal med nio kolloentreprenörer. I år har 325 barn åkt på kollo. 376 ansökningar lämnades in och alla kunde erbjudas plats. I genomsnitt var barnen 10,9 dagar på kollo. Stadsdelsförvaltningen har dessutom i egen regi anordnat två kolloverksamheter för 24 respektive 15 ungdomar.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-09-23.

Dnr 400-510/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§8 Redovisning till länsstyrelsen av verksamheten personligt ombud (PO) inom socialpsykiatrin för perioden 1 januari – 31 augusti 2009

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen och överlämnar den till länsstyrelsen.

  2. Omedelbar justering.

Ärendet

Länsstyrelsen har begärt en redovisning av verksamheten med personligt ombud (PO) inom socialpsykiatrin för perioden 1 januari – 31 augusti 2009. Fr o m 1 september 2009 svarar Stadsmissionen för driften av PO-verksamheten i Farsta och tolv andra stadsdelsnämnder.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-10-05.

Dnr 601-279/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§9 Åtgärdsplaner för Stora Sköndals vård- och omsorgsboende

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner åtgärdsplanerna och överlämnar dem för kännedom till äldrenämnden.

Ärendet

I slutet av 2008 genomförde förvaltningen en verksamhetsuppföljning av Stora Sköndals vård- och omsorgsboende. Syftet var att få kunskap om styrkor, svagheter och förbättringsområden. Uppföljningen redovisades för nämnden den 26 mars 2009. Nämnden uppdrog då åt förvaltningen att begära åtgärdsplaner från utföraren.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner de inlämnade åtgärdsplanerna och överlämnar dem för kännedom till äldrenämnden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-09-22.

Dnr 602-133/2009

Förslag till beslut

Lennart Isacsson m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Juan Carlos Cebrian m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade dessutom fram en egen text.

Beslutsgång

Tjänstgörande vice ordföranden Gunnar Sandell (s) ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit det förslag som framförts av Lennart Isacsson (m) m fl.

Ordföranden Birgitta Holm (m) anmälde jäv och lämnade sammanträdesrummet medan ärendet behandlades.

Reservation

Juan Carlos Cebrian m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v)

1. Nämnden godkänner förvaltningens uppföljning/åtgärdsplan och sänder dem för kännedom till Äldrenämnden

2. Förvaltningen får i uppdrag att så snart som möjligt, helst vid nästa nämnd, redovisa vilka åtgärder som verksamheterna genomfört efter uppföljningarna/åtgärdsplanerna

3. Förvaltningen får i uppdrag att till nästa nämnd redovisa en plan för fortsatta uppföljningar, åtgärdsplaner samt redovisning till nämnden av vidtagna åtgärder

4. samt anför därutöver

Nämnden ser dessa uppföljningar som mycket värdefulla för nämnden. Vi är angelägna om att få dem så snart som möjligt, högst en månad efter verksamhetsbesöket. Vi är även synnerligen angelägna om att de brister som påpekas åtgärdas. Därför vill nämnden ha en redovisning snarast om av enheten vidtagna åtgärder och förvaltningens bedömning av dessa.

Vi vill även understryka att det viktigaste är hur brukarna uppfattar verksamheten varför i uppföljningarna även ska redovisas brukarnas o/e anhörigas bedömningar.

Med nuvarande majoritetens inriktning att all verksamhet ska bedrivas i främmande regi har möjligheten att fortlöpande utöva kontroll via linjeorganisationen försvunnit varför dessa uppföljningar är av mycket stor betydelse för nämndens möjligheter att ta ansvar för verksamheten. Nämnden vill därför ha en tids - och aktivitetsplan för dessa kvalitetskontroller inför nästa år.

§10 Åtgärdsplan för Postiljonens vård- och omsorgsboende

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner åtgärdsplanen och överlämnar den för kännedom till äldrenämnden.

Ärendet

Den 11 augusti 2009 genomförde förvaltningen en verksamhetsuppföljning av Postiljonens vård- och omsorgsboende. Syftet var att få kunskap om styrkor, svagheter och förbättringsområden. Uppföljningen redovisades för nämnden den 27 augusti. Nämnden uppdrog då åt förvaltningen att begära en åtgärdsplan från utföraren.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner den inlämnade åtgärdsplanen och överlämnar den för kännedom till äldrenämnden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-09-22.

Dnr 602-424/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade dessutom fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v)

1. Nämnden godkänner förvaltningens uppföljning/åtgärdsplan och sänder dem för kännedom till Äldrenämnden

2. Förvaltningen får i uppdrag att så snart som möjligt, helst vid nästa nämnd, redovisa vilka åtgärder som verksamheterna genomfört efter uppföljningarna/åtgärdsplanerna

3. Förvaltningen får i uppdrag att till nästa nämnd redovisa en plan för fortsatta uppföljningar, åtgärdsplaner samt redovisning till nämnden av vidtagna åtgärder

4. samt anför därutöver

Nämnden ser dessa uppföljningar som mycket värdefulla för nämnden. Vi är angelägna om att få dem så snart som möjligt, högst en månad efter verksamhetsbesöket. Vi är även synnerligen angelägna om att de brister som påpekas åtgärdas. Därför vill nämnden ha en

redovisning snarast om av enheten vidtagna åtgärder och förvaltningens bedömning av dessa.

Vi vill även understryka att det viktigaste är hur brukarna uppfattar verksamheten varför i uppföljningarna även ska redovisas brukarnas o/e anhörigas bedömningar.

Med nuvarande majoritetens inriktning att all verksamhet ska bedrivas i främmande regi har möjligheten att fortlöpande utöva kontroll via linjeorganisationen försvunnit varför dessa uppföljningar är av mycket stor betydelse för nämndens möjligheter att ta ansvar för verksamheten. Nämnden vill därför ha en tids - och aktivitetsplan för dessa kvalitetskontroller inför nästa år.

§11 Åtgärdsplan samt ny uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende – Stora Sköndals Hemtjänst

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner åtgärdsplanen och överlämnar den för kännedom till äldrenämnden.

2. Nämnden godkänner förvaltningens uppföljning och överlämnar den till äldrenämnden.

3. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att begära att Stora Sköndals hemtjänst lämnar in en ny åtgärdsplan senast den 13 november 2009.

Ärendet

Efter tidigare genomförd uppföljning har Stora Sköndals Hemtjänst på stadsdels-nämndens begäran lämnat in en åtgärdsplan avseende de brister som uppmärksammades. Förvaltningen har därefter genomfört en ny uppföljning och gör bedömningen att entreprenören bedriver en fungerande verksamhet. Personalen har hög utbildningsnivå och antalet tillsvidareanställda har ökat sedan förra året. I övrigt krävs fortfarande ett omfattande utvecklings- och förbättringsarbete för att verksamheten ska leva upp till de krav som ställs.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 200909-29.

Dnr 602-128/2009

Förslag till beslut

Lennart Isacsson m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Juan Carlos Cebrian m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade dessutom fram en egen text.

Beslutsgång

Tjänstgörande vice ordföranden Gunnar Sandell (s) ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit det förslag som framförts av Lennart Isacsson (m) m fl.

Ordföranden Birgitta Holm (m) anmälde jäv och lämnade sammanträdesrummet medan ärendet behandlades.

Reservation

Juan Carlos Cebrian m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v)

1. Nämnden godkänner förvaltningens uppföljning/åtgärdsplan och sänder dem för kännedom till Äldrenämnden

2. Förvaltningen får i uppdrag att så snart som möjligt, helst vid nästa nämnd, redovisa vilka åtgärder som verksamheterna genomfört efter uppföljningarna/åtgärdsplanerna

3. Förvaltningen får i uppdrag att till nästa nämnd redovisa en plan för fortsatta uppföljningar, åtgärdsplaner samt redovisning till nämnden av vidtagna åtgärder

4. samt anför därutöver

Nämnden ser dessa uppföljningar som mycket värdefulla för nämnden. Vi är angelägna om att få dem så snart som möjligt, högst en månad efter verksamhetsbesöket. Vi är även synnerligen angelägna om att de brister som påpekas åtgärdas. Därför vill nämnden ha en redovisning snarast om av enheten vidtagna åtgärder och förvaltningens bedömning av dessa.

Vi vill även understryka att det viktigaste är hur brukarna uppfattar verksamheten varför i uppföljningarna även ska redovisas brukarnas o/e anhörigas bedömningar.

Med nuvarande majoritetens inriktning att all verksamhet ska bedrivas i främmande regi har möjligheten att fortlöpande utöva kontroll via linjeorganisationen försvunnit varför dessa uppföljningar är av mycket stor betydelse för nämndens möjligheter att ta ansvar för verksamheten. Nämnden vill därför ha en tids - och aktivitetsplan för dessa kvalitetskontroller inför nästa år.


§12 Uppföljning av ramavtal om enstaka platser och stadens vård- och omsorgsboende för äldre – Farsta vård- och omsorgsboende

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljningar och överlämnar dem till äldrenämnden.

2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att begära att Farsta vård- och omsorgsboende lämnar in åtgärdsplaner senast den 13 november 2009.

Ärendet

Förvaltningen har genomfört uppföljningar av Farsta vård- och omsorgsboende. På boendet finns inriktningarna sjukhem och sjukhem/demens. Ett stort utbud av aktiviteter finns att tillgå för de boende, men för att verksamheten ska leva upp till de krav som ställs krävs förbättringar och åtgärder inom vissa områden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-09-24.

Dnr 602-522/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade dessutom fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v)

1. Nämnden godkänner förvaltningens uppföljning/åtgärdsplan och sänder dem för kännedom till Äldrenämnden

2. Förvaltningen får i uppdrag att så snart som möjligt, helst vid nästa nämnd, redovisa vilka åtgärder som verksamheterna genomfört efter uppföljningarna/åtgärdsplanerna

3. Förvaltningen får i uppdrag att till nästa nämnd redovisa en plan för fortsatta uppföljningar, åtgärdsplaner samt redovisning till nämnden av vidtagna åtgärder

4. samt anför därutöver

Nämnden ser dessa uppföljningar som mycket värdefulla för nämnden. Vi är angelägna om att få dem så snart som möjligt, högst en månad efter verksamhetsbesöket. Vi är även synnerligen angelägna om att de brister som påpekas åtgärdas. Därför vill nämnden ha en

redovisning snarast om av enheten vidtagna åtgärder och förvaltningens bedömning av dessa.

Vi vill även understryka att det viktigaste är hur brukarna uppfattar verksamheten varför i uppföljningarna även ska redovisas brukarnas o/e anhörigas bedömningar.

Med nuvarande majoritetens inriktning att all verksamhet ska bedrivas i främmande regi har möjligheten att fortlöpande utöva kontroll via linjeorganisationen försvunnit varför dessa uppföljningar är av mycket stor betydelse för nämndens möjligheter att ta ansvar för verksamheten. Nämnden vill därför ha en tids - och aktivitetsplan för dessa kvalitetskontroller inför nästa år.


§13 Uppföljning av ramavtal om enstaka platser och stadens vård- och omsorgsboende för äldre – Lovisagården AB

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning och överlämnar den till äldrenämnden.

2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att begära att Lovisagården AB lämnar in en åtgärdsplan senast den 13 november 2009.

Ärendet

Förvaltningen har genomfört en uppföljning av vård- och omsorgsboendet Lovisagården AB. Entreprenören bedöms ha en fungerande verksamhet. De boende erbjuds regelbundet aktiviteter av olika slag. Miljön är hemlik. En hel del rutindokument finns. Dock krävs ett förbättringsarbete för att verksamheten ska motsvara de krav som ställs.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-09-29.

Dnr 602-521/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade dessutom fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v)

1. Nämnden godkänner förvaltningens uppföljning/åtgärdsplan och sänder dem för kännedom till Äldrenämnden

2. Förvaltningen får i uppdrag att så snart som möjligt, helst vid nästa nämnd, redovisa vilka åtgärder som verksamheterna genomfört efter uppföljningarna/åtgärdsplanerna

3. Förvaltningen får i uppdrag att till nästa nämnd redovisa en plan för fortsatta uppföljningar, åtgärdsplaner samt redovisning till nämnden av vidtagna åtgärder

4. samt anför därutöver

Nämnden ser dessa uppföljningar som mycket värdefulla för nämnden. Vi är angelägna om att få dem så snart som möjligt, högst en månad efter verksamhetsbesöket. Vi är även synnerligen angelägna om att de brister som påpekas åtgärdas. Därför vill nämnden ha en

redovisning snarast om av enheten vidtagna åtgärder och förvaltningens bedömning av dessa.

Vi vill även understryka att det viktigaste är hur brukarna uppfattar verksamheten varför i uppföljningarna även ska redovisas brukarnas o/e anhörigas bedömningar.

Med nuvarande majoritetens inriktning att all verksamhet ska bedrivas i främmande regi har möjligheten att fortlöpande utöva kontroll via linjeorganisationen försvunnit varför dessa uppföljningar är av mycket stor betydelse för nämndens möjligheter att ta ansvar för verksamheten. Nämnden vill därför ha en tids - och aktivitetsplan för dessa kvalitetskontroller inför nästa år.


§14 Kartläggning av grundläggande hälso- och sjukvårdsinsatser i särskilda boendeformer för äldre

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Hösten 2007 genomförde förvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska en kartläggning av grundläggande hälso- och sjukvårdsinsatser i särskilda boendeformer för äldre. För att komma till rätta med de brister som framkom begärde stadsdelsnämnden in åtgärdsplaner. Åtgärderna skulle vara genomförda vid årsskiftet 2008/2009. Därefter genomfördes en uppföljande kartläggning i februari 2009.

Resultatet visar en ökning av antalet utförda riskbedömningar för samtliga områden. Andelen utförda riskbedömningar har ökat markant för nutrition och fall. När det gäller bedömningar av risk för trycksår har en mindre ökning skett.

Verksamheterna måste fortsätta arbetet att vidareutveckla rutiner och arbetssätt så att riskbedömningar genomförs, åtgärder planeras och vidtas. Det är också viktigt att dessa åtgärder följs upp. Allt ska dokumenteras i omvårdnadsjournalen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-09-09.

Dnr 600-483/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§15 Ansökan hos Svenska ESF-rådet om utvecklingsmedel till förprojektering av projektet ”Verksamhet och hälsa”

Beslut

1. Farsta stadsdelsnämnd ansöker hos Svenska ESF-rådet om utvecklingsmedel till förprojektering av projektet ”Verksamhet och hälsa” enligt föreliggande tjänsteutlåtande.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen har utarbetat en ansökan till Svenska ESF-rådet om utvecklingsmedel till förprojektering av ett projekt kallat ”Verksamhet och hälsa”. Syftet med förprojekteringen är att utarbeta en ansökan till ett projekt med målet att minska antalet sjukskrivningar genom att skapa en hälsosam arbetsplats.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-10-01.

Dnr 007-530/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§16 Ansökan hos Sveriges Kommuner och Landsting om utvecklingsmedel till ”Program för hållbar jämställdhet”

Beslut

1. Farsta stadsdelsnämnd ansöker hos Sveriges Kommuner och Landsting om utvecklingsmedel till ”Program för hållbar jämställdhet” enligt förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har av regeringen tilldelats 125 miljoner kronor för att stödja hållbar jämställdhetsintegrering under åren 2008-2010. Förvaltningen har utarbetat en ansökan till SKL om utvecklingsmedel till ”Program för hållbar jämställd-het”. Syftet med det planerade utvecklingsarbetet är att utforma rätt kompetensutveckling för medarbetarna inom äldreomsorgen samt att ta fram policydokument som kan bidra till förändrade arbetssätt inom verksamheterna. Detta ska möjliggöras genom en kartläggning av brister inom äldreomsorgen när det gäller jämställdhet från ett brukarperspektiv. Den föreslagna ansökan avser perioden 1 januari – 30 november 2010.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-10-08.

Dnr 007-539/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§17 Intresseanmälan om avknoppning av familjerätten inom Farsta stadsdelsförvaltning

Beslut

Stadsdelsnämnden avslår begäran om avknoppning av familjerätten inom Farsta stadsdelsförvaltning.

Ärendet

En intresseanmälan har lämnats in till stadsdelsnämnden om avknoppning av delar av familjerätten inom Farsta stadsdelsförvaltning. Förvaltningen har granskat de delar av verksamheten som kan avknoppas utan att det strider mot lagstiftningen och kommit fram till att det rör sig om så få arbetsuppgifter att en avknoppning inte är ekonomiskt försvarbart. Det kan också vara olämpligt att avknoppa aktuella arbetsuppgifter om det medför att verksamheten inte kan erbjudas inom det lokala närområdet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-10-01.

Dnr 103-449/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§18 Revidering av stadsdelsnämndens delegeringsförteckning

Ärendet utgår och behandlas vid ett senare tillfälle.


§19 Ekonomisk månadsrapport för september 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Månadsrapporten per september 2009 visar på ett överskott om 9,4 mnkr. Områdena insatser för barn och ungdomar, vuxna missbrukare och socialpsykiatri redovisar underskott. Inom dessa enheter pågår ett kontinuerligt arbete för att anpassa verksamheten till tilldelad budget. Inom äldreomsorg har antalet beslut avseende vård- och omsorgs-boende ökat under september. Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat med tre (3) mellan januari och september i år.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-10-13.

Dnr 100-193/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§20 Förslag till centralupphandling av vård- och omsorgsboenden inklusive Veckobo gruppboende – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Valfrihet inom vård- och omsorgsboenden infördes i Stockholm stad den 1 juli 2008. Vård- och omsorgsboenden som drivs i egen regi ska upphandlas genom årliga, centralt administrerade entreprenadupphandlingar. Stadsledningskontoret gör en bedömning av vilka boenden som ska ingå i upphandlingarna, utifrån stadsdelsnämndernas aktivitetsplaner.

Av de 11 boenden som föreslås ingå i den kommande upphandlingen ligger ett, Veckobo gruppboende, inom Farsta stadsdelsområde. Upphandlingen planeras påbörjas under hösten 2009 och avtal ska gälla från och med 1 november 2010. Förvaltningen är positiv till förslaget och till att Veckobo gruppboende upphandlas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-09-29.

Dnr 006-518/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v) föreslog att nämnden inte skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v)

1. Nämnden avslår Stadsledningskontorets förslag i det av kommunstyrelsen remitterade ärendet

2. Omedelbar justering

Nämnden kan inte i beslutsunderlaget konstatera att det är bättre att bedriva verksamheten i främmande en i gemensam, kommunal regi.

Nämnden är övertygad om att verksamhetens kvalité för brukarna blir bättre om förtroendevalda i stadsdelsnämnden samt en förvaltning som finns nära har ansvaret för den. Den moderatledda majoriteten har systematiskt urholkat stadsdelsnämnderna så att de nu närmast kan liknas vid ett plundrat skalbolag. Vi vill att nämndens verksamhet skall utvecklas.

Nämnden föreslår av ovanstående skäl att stadsledningskontorets förslag avslås och ser fram emot ett förslag om verksamheter i gemensam, kommunal drift.


§21 Förslag om införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

I budget 2009 beslutade kommunfullmäktige att Stockholms stad ska utöka arbetet för att skapa en rökfri arbetstid i alla stadens verksamheter, till gagn för såväl de anställda som brukarna. Med anledning av det föreslår stadsledningskontoret att rökfri arbetstid ska införas i Stockholms stads verksamheter och att alla arbetsplatser ska ha rökfri arbetstid senast den 1 maj 2010.

Förvaltningen är positiv till förslaget. Det är bra både för medarbetare och brukare att slippa utsättas för tobaksrök. Policyn om en rökfri arbetstid ligger väl i linje med förvaltningens arbete för att sänka sjukfrånvaron och utveckla den hälsosamma arbetsplatsen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-09-28.

Dnr 006-479/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§22 Motion (c) om gröna tak – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Per Ankersjö (c) att staden ska starta ett pilotprojekt som inriktas på gröna tak som ett led i att marknadsföra miljöstaden Stockholm. Motionären menar att de grönytor som går förlorade när det byggs och förtätas i Stockholm kan kompenseras med gröna tak. Gröna tak bidrar till många gynnsamma effekter i tättbebyggda städer, som t ex sänkt temperatur och minskade energikostnader för fastighetsägarna.

Förvaltningen ser positivt på att det anläggs tak som är täckta av vegetation i Stockholm men anser att det till största delen bör ske i nybyggnadsprojekt.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-09-30.

Dnr 006-480/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v) föreslog att nämnden inte skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v)

1. Farsta stadsdelsnämnd överlämnar och åberopar denna skrivelse som svar på remissen

2. Farsta stadsdelsnämnd föreslår att en utredning ska ske om Farsta centrum kan bli pilotprojekt för införande av gröna tak.


Först och främst vill vi uttrycka vår glädje över att i alla fall någon på den borgerliga sidan tagit till sig den potential som finns rörande anläggandet av grönska på tak. Sådana förslag brukar annars rutinmässigt avfärdas som hippierelaterade abstraktioner av framträdande företrädare från den borgerliga sidan.

Just så som motionären framhåller, så finns det stora potentialer i att anlägga gröna tak med olika slag av växter. Dels som allmän kompensationsersättning för grönområdet som försvinner vid exploatering, men även som möjlighet att skapa gröna parker och rum för boende och verksamma i stenstaden.

Däremot är det inte så som stadsdelsförvaltningen menar, att sådana tak företrädesvis bör anläggas på nybyggnadsprojekt. Huruvida gröna tak kan eller bör anläggas på befintliga tak avgörs i första hand av ifrågavarande taks bärkraft, inräknat den tyngd som större snömängder kan utgöra på taket (1,5 meter i stockholmsområdet). Takens lutning kan därvid snarare vara en tillgång än ett hinder. Det finns teknik för att anlägga lutande gröna tak, som i dag flitigt används i Tyskland och andra europeiska länder, även i alpområdena, där snöproblem ingalunda är sällsynta.

Det finns till och med teknik för att åstadkomma ”gröna väggar”.

Där så är möjligt så kan det vara en tillgång att anlägga gröna tak som takträdgårdar, till gagn för boende och verksamma i behov av grönrekreation i stenstadens vimmel.

Men funktionen begränsar sig inte till rekreation, utan har även betydelse för reglering av microklimatet i stenstaden. Gröna tak ger en fördröjd utspolningsverkan av dagvatten, då regn som hamnar på dessa tak inte omedelbart spolas ut i stuprör och annat, utan under en längre tid sipprar ut i desamma. Vilket i sin tur minskar påverkan på rännstenar, gatubrunnar och dagvattenrör, vilka då inte lika lätt översvämmas vid kraftiga regn, utan över tid förmår svälja större mängder vatten från det avgivna regnovädret.

Detta är även i enlighet med ”Stadens program för sjöar och vattendrag”, som förordar lokalt omhändertagande av dagvatten, därför att detta då minskar belastningen på sjöar och vattendrag. Mindre strömmande vatten under längre tid är positivt för sjöar.

Ytterligare en bieffekt av detta är att luften runt det gröna taket, genom avdunstningen, befuktas i mycket högre grad än vad som annars skulle varit fallet. Vilket skapar en renare luft i närmiljön, till gagn för folkhälsan, speciellt bra för människor med andningsproblem.

Gröna tak leder även till positiva effekter för den biologiska mångfalden, då gröna tak lockar till sig insekter, som i sin tur attraherar olika fåglar, för födosök och bobyggande. Generellt vore det bra om fastighetsägare som vill anlägga gröna tak på sina fastigheter kunde gynnas och belönas för detta. Till exempel genom lägre avloppsavgifter på vattentaxan.

I Farstas fall så vore det önskvärt om taken på Farsta centrum, som utgör det största sammanhängande koppartaket i hela Stockholm, kunde bli föremål för det pilotprojekt som önskas i den avgivna motionen. Kopparpartiklar är giftiga för alla vattenlevande varelser. Dagvattnet från dessa tak rinner ut i sjön Magelungen. Denna sjös framtid har ju samtliga i Farsta stadsdelsnämnd representerade partier uttryckt sin oro för.


§23 Ansökan om nytt serveringstillstånd för restaurang Voltaire’s i Farsta centrum – yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningens tillståndsenhet

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Restaurang Voltaire’s som öppnar i den ombyggda delen av Farsta centrum har ansökt om nytt serveringstillstånd för öl och vin, med en serveringstid till kl 22.00. Farsta centrum är väl bevakat och bedöms som ett lugnt område. Förvaltningen har inget att invända mot ansökan.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-10-13.

Dnr 507-550/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§24 Länsstyrelsens tillsyn av Lyran, bostad med särskild service för barn och ungdom

Beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Vid nämndens årliga tillsyn av Lyran, bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), riktades viss kritik mot verksamheten. Kritiken gällde framför allt bristande dokumentation.

Nämndens kritik ledde till att länsstyrelsen öppnade ett tillsynsärende och genomförde en egen tillsyn vid Lyran. Även länsstyrelsen kritiserar verksamheten och begär att en åtgärdsrapport ska lämnas in.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-10-02.

Dnr 602-492/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v) anmälde ett särskilt uttalande

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v)

Nämnden anser att det är bra att länsstyrelsen gjort denna tillsyn och att vi får denna redovisning. Vi förutsätter att förvaltningen fortsätter arbetet med att få entreprenören att åtgärda briserna.

Eftersom ärendet varit aktuellt under lång tid, första besöket gjordes i april, och ingen förbättring skett till september anser nämnden att det är olämpligt att staden använder detta boende i framtiden.

Förvaltningen bör ta reda på om de av länsstyrelsen påtalade bristerna är åtgärdade, om inte bör inga av invånarna från Farsta-området placeras i detta boende.


§25 Övriga anmälningsärenden inklusive beslut enligt delegering

Beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

Länsstyrelsens beslut avseende ansökan om medel för projektet ”Föräldrastödsprogram för unga föräldrar i Farsta”

Stadsdelsnämnden har ansökt hos länsstyrelsen om medel till projektet ”Föräldra-stödsprogram för unga föräldrar i Farsta”. Ansökan har avslagits med hänvisning till länsstyrelsens begränsade resurser.

Dnr 007-246/2009

Stadsdelsnämndens protokoll den 17 september 2009

Handikapprådets protokoll den 12 oktober 2009

Pensionärsrådets protokoll den 12 oktober 2009

Övriga anmälningsärenden inklusive stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund har under den gångna perioden inte fattat några beslut enligt nämndens delegering.


§26 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund och ansvariga avdelningschefer lämnade information i följande frågor.

1. Vårdnadsbidrag för barn: Under perioden 17 september – 21 oktober har femton ansökningar om vårdnadsbidrag lämnats in till förvaltningen. Av dessa har tio beviljats helt och/eller halvt vårdnadsbidrag medan en ansökning har avslagits. I fyra fall har beslut ännu inte fattats.

2. Den 17 december förra året efterlyste ledamoten Mats E P Lindqvist (mp) en utvärdering av servicenämndens övertagande av administrativa tjänster. Avdelningschef Lena Rabe berättade att kommunstyrelsen för närvarande gör en samlad utvärdering som kommer att redovisas i kommande årsredovisning.

3. Den 12 februari i år ställde vice ordföranden Gunnar Sandell (s) en fråga om huruvida förvaltningen kommer att kunna hjälpa PRO Sköndal med en ny lokal för den frisk-vårdsverksamhet som föreningen hittills har bedrivit i de fritidsgårdslokaler som förvaltningen lämnar i samband med att verksamheten flyttar till Hökarängen. Avdelningschef Ingrid Friberg hänvisade till den sammanställning över lokaler som finns att hyra som redovisas i ett av ärendena till detta sammanträde (se § 4).

4. Den 26 mars i år frågade vice ordföranden Gunnar Sandell (s) hur det ser ut i Farsta stadsdelsområde när det gäller de frågor som berörs i ett antal revisionsrapporter som redovisades för nämnden vid det sammanträdet.

Rapporten Anmälningar om barn och unga som riskerar att fara illa: Avdelningschef Inger Norman berättade att den kritik som framfördes i rapporten om bristfällig diarieföring av anmälningar inte gäller Farsta – här fungerar diarieföringen.

Rapporten Barnsäkerhet i förskolan: Inger Norman redogjorde för den checklista för barnsäkerhet som sedan länge används i Farsta vid årliga genomgångar. Checklistan har också reviderats vid flera tillfällen.

Rapporten Hantering av skyddade personuppgifter inom stadens individ- och familjeomsorg: Inger Norman konstaterade att Farsta inte har en egen policy för hanteringen av skyddade personuppgifter och att det vore bra med stadsövergripande riktlinjer. I avvaktan på eventuella centrala riktlinjer arbetar förvaltningen vidare för att ytterligare förbättra de egna rutinerna.

Rapporten Styrning och kontroll av ramavtal för missbruksvård: Avdelningschef Per-Ove Mattsson berättade att revisorerna nu även har gjort motsvarande granskning i Farsta och då konstaterat att ungefär samma brister förekommer här som vid de tidigare granskade förvaltningarna. Resultatet av granskningen kommer att redovisas i Stadsrevisionens årsrapport för Farsta stadsdelsnämnd.

5. Den 27 augusti i år ställde ersättaren Godfrey Etyang (s) en fråga om hur förvaltningen arbetar med barn i familjer där det förekommer våld. Inger Norman svarade att det är svårt att beskriva ett generellt tillvägagångssätt eftersom insatserna alltid utgår från det individuella fallet.

6. Den 17 september i år ställde ersättaren Tuula Karlsson (s) en fråga om servicebutiken vid bensinmacken i Fagersjö, med anledning av att butiken inte öppnar trots att den har stått färdig en längre tid. Avdelningschef Lena Rabe berättade att butiken enligt uppgift kommer att öppna vid årsskiftet.

7. Med anledning av en planerad detaljplaneändring i Sköndal som gäller en del av Stora Sköndals fastighet informerade Lena Rabe nämnden om att det nu har upprättats en start-promemoria i ärendet. Den privata förskola som berörs av den föreslagna planändringen har ett arrendeavtal som löper ut år 2011.

8. Med hänvisning till tidigare frågor från nämnden om arbetslösheten bland ungdomar berättade Ulla Thorslund att Arbetsförmedlingen kommer att medverka vid nämndens sammanträde i december för att informera om sitt arbete.


§27 Nämndens frågor

Följande skrivelse lämnades in.

Boulebana inomhus i Farstaområdet (bilaga 1)

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v)

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att besvara skrivelsen.

Ordföranden anmälde ett svar från majoritetspartierna (bilaga 2) på den skrivelse om stadsdelsnämndens ansvar som oppositionspartierna lämnade in vid sammanträdet den 27 augusti i år och som var riktad till majoritetspartierna. Vice ordföranden Gunnar Sandell (s) tackade för svaret.

Gunnar Sandell (s) tog upp de indikatorer för tillgänglighet som kommunstyrelsens handikappråd har tagit fram för att stödja tillgänglighetsarbetet inom stadens alla nämnder och bolag. Gunnar föreslog att indikatorerna utnyttjas vid förvaltningens kommande arbete med verksamhetsplanen för 2010.

Ledamoten Juan Carlos Cebrian (s) bad förvaltningen att se till att nämnden får ta del av det material om ungdomsmottagningar som redovisades vid ett samrådsmöte med landstinget nyligen, där han deltog tillsammans med förvaltningschef Ulla Thorslund.

På frågor från Juan Carlos Cebrian om hur många äldre som har fått erbjudande om hälsosamtal och hur många läkemedelsgenomgångar som har genomförts svarade Ulla Thorslund att förvaltningen återkommer med information.

Ersättaren Inger Stark (v) frågade i hur stor utsträckning förvaltningen anlitar Kriscentrum för kvinnor när det gäller att ge stöd till kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Ulla Thorslund bad att få återkomma med svar vid ett senare tillfälle.

Ledamoten Karin Lekberg (s) refererade till de frågor hon tidigare har ställt om statistik från Brottsförebyggande rådet när det gäller Farsta stadsdelsområde. Ulla Thorslund svarade att hon har tagit upp detta med polisen, som har tillgång till statistik nedbruten på lokal nivå, och att hon återkommer med information så snart den lokala statistiken har överlämnats till förvaltningen.

På fråga från ledamoten Anita Fehrnström (s) om resultatet vid stadens övriga Jobbtorg lovade Ulla Thorslund återkomma med information.