Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-06-16

Sammanträde 2011-06-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Stadsdelsförvaltningens konferenslokal, Farsta centrum, Storforsplan 44, plan 12

Öppet forum kl 18.00 till ca kl 19.00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och disku Läs mer...tera med politikerna i nämnden.
Program: Närpolischef Marie Borgh

Sammanträdet börjar efter det öppna forumet, tidigast kl 19.00.

1 Anmälan av medborgarförslag om att minska fallolyckor bland äldre

2 Anmälan av medborgarförslag om förbättringar vid brygga i sjön Magelungen

3 Anmälan av medborgarförslag om ökad trafiksäkerhet vid Ågesta Broväg i Farsta

4 Anmälan av medborgarförslag om barnfattigdom i Farstaområdet

5 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om hur de utsatta barnens situation i Farsta stadsdelsområde kan förbättras

6 Svar på skrivelse från (v) om narkotikaproblem bland skolungdomar

7 Alternativ till Farsta vård- och omsorgsboende - utredningsuppdrag

8 Upprustning av grönytor vid kvarteret Stålvinkeln i Gubbängens centrum - genomförandebeslut

9 Förlängning av entreprenörsavtal med Carema Care gällande Lingberga gruppboende

11 Uppföljning av kommunala utförare av hemtjänst - Farsta Norra Hemtjänst

12 Uppföljning av kommunala utförare av hemtjänst - Farsta Södra Hemtjänst

13 Uppföljning av kommunala utförare av hemtjänst - Farsta Västra Hemtjänst

14 Återtagande av avsiktsförklaring om personalövertagande av Farsta Västra Hemtjänst

17 Nya bestämmelser om Lex Sarah inom hela socialtjänsten från 1 juli 2011

18 Studieresa för förvaltningens Chefsforum

19 Ekonomisk månadsrapport för maj 2011

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

20 Motion (s) om förbättrad situation för hemlösa i Stockholm - yttrande till kommunstyrelsen

21 Motion (s) om hemtjänsten - yttrande till kommunstyrelsen

22 Motion (mp) om sandlådor för halkbekämpning - yttrande till kommunstyrelsen

23 Yttrande över Stadsrevisionens årsrapport 2010 för Farsta stadsdelsnämnd

24 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Sköndal 2:1 i Sköndal - yttrande till stadsbyggnadsnämnden

25 Ansökan om nytt serveringstillstånd för O'Leary's Farsta i Farsta Centrum - yttrande till socialnämndens tillståndsenhet

26 Ansökan om nytt serveringstillstånd för Zinkentältet vid Gubbängens IP - yttrande till socialnämnden

ANMÄLNINGSÄRENDEN

27 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst - Stora Sköndal Hemtjänst

30 Stadsdelsnämndens protokoll den 19 maj 2011

31 Handikapprådets protokoll den 7 juni 2011

32 Pensionärsrådets protokoll den 7 juni 2011

33 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

34 Information från stadsdelsdirektören

Hur arbetar förvaltningen för att stödja barn till kvinnor som lever i våldsutsatta relationer? Fråga från ersättaren Tuula Karlsson (s)

Varför måste barn- och idrottsföreningar, som annars är nolltaxade, betala när de använder idrottslokaler under loven? Fråga från ersättaren Thereza Nordlund (v)

När får nämnden proväta äldreomsorgens matlådor? Fråga från ledamoten Sebastian Sandström (mp)

Boendedialog Farsta strand

Övrigt

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

36 Upphandling av daglig verksamhet enligt LSS för personer med funktionsnedsättning (Höken, Stora Edsvalla och Lilla Edsvalla) - förfrågningsunderlag

37 Gemensam upphandling av insatser för barn, ungdomar och familjer - förfrågningsunderlag

38 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

ANMÄLNINGSÄRENDEN SLUTEN DEL

39 Stadsdelsnämndens protokoll den 19 maj 2011, sluten del av sammanträdet

40 Sociala delegationens protokoll den 31 maj 2011

§1 Anmälan av medborgarförslag om att minska fallolyckor bland äldre

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda medborgarförslaget från Gunnar Björkman om att minska fallolyckor bland äldre.

Ärendet

I ett medborgarförslag föreslår Gunnar Björkman att stadsdelsnämnden analyserar problemet med fallolyckor bland äldre och utvecklar ett program för att minska antalet sådana olyckor. Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslaget.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-05-24.

Dnr 1.2.4-287/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§2 Anmälan av medborgarförslag om förbättringar vid brygga i sjön Magelungen

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda medborgarförslaget från Laila Zetterlund med flera om förbättringar vid brygga i sjön Magelungen.

Ärendet

I ett medborgarförslag föreslår Laila Zetterlund med flera från de lokala hyresgäst-föreningarna i Farsta strand att stadsdelsnämnden genomför förbättringar vid en brygga i sjön Magelungen, nedanför Edö vård- och omsorgsboende i Farsta strand. Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslaget.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-05-24.

Dnr 1.2.4-227/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§3 Anmälan av medborgarförslag om ökad trafiksäkerhet vid Ågesta Broväg i Farsta

Beslut

Stadsdelsnämnden lämnar Veronica van der Bilts förslag om ökad trafiksäkerhet vid Ågesta Broväg i Farsta till trafik- och renhållningsnämnden, den nämnd som ansvarar för trafikmiljöfrågor i Stockholm.

Ärendet

Veronica van der Bilt har lämnat in ett medborgarförslag om ökad trafiksäkerhet och förbättrad boendemiljö längs Ågesta Broväg i Farsta. I Stockholm ansvarar trafik- och renhållningsnämnden för trafikmiljöfrågor. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden lämnar Veronica van der Bilts förslag till trafik- och renhållningsnämnden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-05-25.

Dnr 1.2.4-291/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§4 Anmälan av medborgarförslag om barnfattigdom i Farstaområdet

Beslut

Stadsdelsnämnden besvarar medborgarförslaget från Gunnar Björkman om barnfattigdom i Farstaområdet med vad som sägs i svaret på skrivelsen från (s), (v) och (mp) om hur de utsatta barnens situation i Farsta stadsdelsområde kan förbättras. Skrivelsen behandlas vid nämndens sammanträde den 16 juni 2011.

Ärendet

I ett medborgarförslag föreslår Gunnar Björkman att stadsdelsnämnden analyserar barnfattigdomen i Farstaområdet och utarbetar ett handlingsprogram för att minska den. Liknande frågeställningar har tidigare tagits upp av socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet i en skrivelse till nämnden. Den skrivelsen behandlas av nämnden vid sammanträdet den 16 juni 2011. Förvaltningen föreslår att svaret på partiernas skrivelse även får besvara Björkmans medborgarförslag.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-05-24.

Dnr 1.2.4-288/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§5 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om hur de utsatta barnens situation i Farsta stadsdelsområde kan förbättras

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet om hur de utsatta barnens situation i Farsta stadsdelsområde kan förbättras.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden föreslår socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet att förvaltningen ska sammanställa relevanta fakta om utsatta barns situation i Farsta och föreslå åtgärder för att hindra att barnfamiljer blir bostadslösa. Vidare föreslås att förvaltningen ska föreslå åtgärder för att eliminera barnfattigdomen.

Förvaltningen redovisar vad som görs för att förhindra vräkningar av barnfamiljer. Barnfattigdom handlar om att inte få växa upp under trygga och goda förhållanden, ekonomiskt, socialt och ur olika hälsoaspekter. För att motverka detta arbetar förvaltningen bland annat enligt den långsiktiga strategin för att utveckla det förebyggande arbetet bland barn och ungdom. För att motverka att barn lever i familjer med låg inkomststandard och ett beroende av försörjningsstöd ger förvaltningen ett aktivt stöd till föräldrar för att de ska kunna försörja sig på egna inkomster.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-05-26.

Dnr 1.6-112/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§6 Svar på skrivelse från (v) om narkotikaproblem bland skolungdomar

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från vänsterpartiet om narkotikaproblem bland skolungdomar

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden har vänsterpartiet ställt frågor om antalet anmälningar och utredningar om ungdomars narkotikaproblem de senaste åren. Partiet frågar också vilka speciella insatser som förvaltningen gjort för att hindra narkotikans spridning i stadsdelsområdet

En grov uppskattning är att runt 20 procent av de ungdomar som är aktuella på utredningsenheten för barn och ungdom har narkotikaproblem. Förvaltningen har väl fungerande rutiner för att arbeta med dessa ungdomar. Preventions­samordnaren har under året haft flera informationsträffar och utbildningsinsatser på temat narkotika riktade till externa och interna verksamheter som arbetar med ungdomar.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-05-25.

Dnr 1.6-165/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström m fl (mp) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström m fl (mp) och Inger Stark (v)

1. Nämnden godkänner förvaltningens utlåtande över skrivelsen.

2. Vi föreslår därutöver att stadsdelsförvaltningen redovisar en tydlig och konkret handlingsplan över hur förvaltningen tänker arbeta med drogproblematiken bland ungdomar.

3. Vi föreslår att statistik över anmälningar och utredningar om ungdomars droganvändning redovisas till nämnden i tertialrapporterna.

4. Vi vill ha en beskrivning av vad en kvalificerad kontaktperson för berörd ungdom innebär.

Därutöver anför vi:

Det är bra att förvaltningen anser att detta är ett utvecklingsområde, men vi tycker att arbetet drar ut på tiden. I både skrivelsen och tjänsteutlåtandet har redovisats oroande ökning av droganvändningen. Vi anser därför att mer insatser måste ske snabbt och systematiskt. Att t ex vänta på utbildningsförvaltningens omorganisation är inte bra. Vi vill se handlingskraftiga beslut som leder till konkreta insatser. Vi anser vidare att det är viktigt att nämnden kan följa utvecklingen varje tertial..

Vi anser att det förebyggande arbetet är mycket viktigt för framtiden och för det samhälle som vi alla ska leva i. Farsta är därför i behov av flera fältassistenter. Vi behöver fler, välutbildade och välmotiverade resurser till enheten för barn och ungdom.

Maria ungdoms resurser har skurits ner, vilket drabbar ungdomarna i bl a vårt stadsdelsområde.


§7 Alternativ till Farsta vård- och omsorgsboende – utredningsuppdrag

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar, med ändring av beslut fattat den 22 oktober 2009, att inte bygga om Farsta vård- och omsorgsboende.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda andra alternativ till ett modernt vård- och omsorgsboende för äldre i Farsta stadsdelsområde.

3. Stadsdelsnämnden begär att den tomställda huskroppen återgår till Micasa så fort som möjligt.

4. Stadsdelsnämnden begär att det budgeterade beloppet om 4,8 miljoner kronor i stimulansbidrag för 2011 utbetalas samt att full ersättning utgår för hyran för hus A under perioden 1 januari 2011 till dess huset har återgått till Micasa, dock högst 7,1 miljoner kronor.

Ärendet

Farsta stadsdelsnämnd beslutade den 22 oktober 2009 att bygga om Farsta vård- och omsorgsboende hus A till ett modernt vård- och omsorgsboende. När fastighetsägaren Micasa tog fram förfrågningsunderlaget för upphandling av ombyggnaden hade kostnaden ökat med 40 miljoner kronor och överskred därmed kommunstyrelsens beslut att medge rätt till ombyggnaden. Kommunstyrelsen har nu uppmanat Farsta stadsdelsnämnd att finna en alternativ lösning.

Förvaltningen bedömer att det inte är möjligt att finansiera ombyggnaden, men enligt prognoserna kvarstår behovet av ett modernt vård- och omsorgsboende. Möjligheten att bygga ett nytt äldreboende i Farsta stadsdelsområde bör därför utredas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-06-13.

Dnr 2.6-281/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden inte skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s) och Inger Stark (v)

1. Stadsdelsnämnden beslutar, med ändring av beslut fattat 22 oktober 2009, att omedelbart avbryta alla aktiviteter kring ombyggnaden samt säga upp kontraktet med Micasa AB.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att till nästa nämndmöte återkomma med en redovisning av felkalkyleringen och alla kostnader i anledning av denna samt redovisa förutsättningarna för att omvandla fastigheten till studentboende/vandrarhem;

3. Stadsdelsnämnden uppdrar at förvaltningen att vid nästa nämndmöte redovisa behov av framtida vård- och omsorgsboende för invånarna i Farsta stadsdelsområde samt hur dessa behov kan tillfredställas. Nämnden vill ha en särskild redovisning av förutsättningarna för att bygga nytt inom Stiftelsen Sköndals område.

4. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda och genomföra åtgärderna i nära samverkan med de äldres organisationer samt med de fackliga organisationerna.

5. Stadsdelsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för kännedom och eventuella åtgärder.

Socialdemokraterna är kritiska till hur Farsta Sdf och Micasa AB har hanterat ärendet om Farsta vård o omsorgsboende. Vi kan inte förstå hur ärendet kan handläggas på detta sätt.

Stadsdelsnämnden fattade beslut 22 oktober 2009. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet krävde då återremiss med följande motivering:

”Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v) till förmån för sitt återremissyrkande och med följande text.

Vi begär återremiss avärendet - för det första för att det kom först i dag på em trots att tydligen varit aktuellt sedan 2006 (vet att det varit svårt få ihop alla) men lite respekt för oss nämndledamöter tycker jag att vi kan kräva! För det andra har jag svårt med besluten och med övriga texten t ex

- varför ska vi besluta om att genomföra ombyggnaden och inte Micasa? De är väl byggherrar! Vi kan lämpligen skriva avtal med Micasa som gäller från när ombyggnaden är klar och slutbesiktigad.

- Vad föreslår förvaltningen ska ersätta matlagningen - de lagar ju även till flera andra verksamheter?

- Måste cafeterian avvecklas?

- Hur ska vi klara boendet när 54 platser försvinner?

- Hur står sig förvaltningens förslag i förhållande till Äldreboendeutredningen och stadens äldreplan?

- Vad är kostnaden för nybyggt t ex Stora Sköndals nya resp ombyggt på andra ställen i stan?

- Vad tycker de boende/anhöriga - finns ju ett råd?

- Vad tycker de fackliga organisationerna kan inte se något MBL protokoll!

- Vad händer med byggnad B beslutsmässigt borde inte hela huset beslutas på en gång? Kostnaderna där? Eller ska den planerade entreprenören skriva kontrakt med Micasa direkt?

- Vad händer med Hus A om m ledda majoriteten är kvar ska verksamheten upphandlas och nämnden sitta med kontraktet? Hur ser ekonomin ut då?”

Oppositionen saknade svar på ovanstående frågor vid nämndens möte i oktober 2009. Majoriteten beslöt att trots detta fatta beslut direkt.

Informationen om utvecklingen av ärendet efter beslutstillfället har varit sparsamt och bristfälligt. Nämnden har fått muntliga rapporter om att det blir dyrare än projekterat. I oktober 2009 angavs högsta kostnaden till 147,5 mkr för hus A. I senaste tjänsteutlåtandet anges att kostnaden nu ökat med 40 miljoner kronor, ingen förklaring redovisas till denna uppseendeväckande fördyring. Vi har föreslagit en varsam upprustning då boendet fungerade väl för boende, ingen beredning har skett av detta. Vi har begärt redovisning av vilka kostnader som nämnden drabbas av efter ombyggnaden, hur skulle vårt kontrakt med Micasa AB se ut, ingen redovisning har skett? I detta ärende finns inte heller någon redovisning av vilka kontrakt vi nu har med Micasa AB och hur kostnaderna påverkas av olika beslut.

Vi efterlyste i oktober 2009 underlag för att kunna jämföra kalkylen med alternativ. Vi begärde då, och saknar till vår förvåning det även i detta ärende, redovisning av synpunkter från de boende och medarbetarna. Vi begärde redovisning av utvecklingen av hela fastigheten. Ingen av de berörda nämnderna, styrelserna eller förvaltningarna ansåg att detta behövdes vilket vi tyckte var mycket märkligt. Utvecklingen har tyvärr visat att vi fick rätt, vilket skapat problem för invånarna och medarbetarna.

Vi anser inte att ansvaret är tydligt mellan Stadsdelsnämnden, Äldrenämnden och Micasa AB.

Vi ansåg att handläggningen av ärendet om ombyggnad av Farsta vård- och omsorgsboende var undermåligt berett 2009, dessvärre har det inte blivit bättre.

På något sätt måste vi komma till ett beslut. I ärendet redovisas att äldreboendeplatser behövs även i fortsättningen, där anges att regionens behov minskar med 171 platser mellan 2009 och 2020, under de senaste åren har 150 platser avvecklats. Med vårt sätt att räkna ger detta ett överskott på 21 platser. Vi antar att förvaltningarna kan förklara ekvationerna för oss.

Nämnden är övertygad om att behov av bra äldre och omsorgsboende för invånarna i Farsta stadsdelsområde kvarstår under överskådlig framtid. Därför delar vi förvaltningens uppfattning att nya platser krävs. Vi vill att förvaltningen i första hand undersöker möjligheterna att etablera dessa i närheten av redan befintliga äldreboenden för att underlätta samarbete mellan de resurser som krävs för en bra vård, omsorg och ett bra boende. Vi ser möjligheterna till ett nybygge inom Stiftelsen Stora Sköndals område.

Den befintliga fastigheten föreslår vi snarast omvandlas till studentbostäder med rimliga hyror, som under sommaren kan användas för vandrarhemsboende. Någon dyr upprustning torde inte krävas, boende väljer ju själva om de vill bo där. Bra kommunikationer, vackert läge, ytor för samvaro samt matlagning mm kan erbjudas.

Nämnden kräver att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom och åtgärder då vi, som redovisats ovan, anser att beredningen och kalkylerna varit undermåliga.

§8 Upprustning av grönytor vid kvarteret Stålvinkeln i Gubbängens centrum – genomförandebeslut

Beslut

1. Stadsdelsnämnden avsätter 200000 kr av nämndens investeringsmedel för upprustning av grönytor vid kvarteret Stålvinkeln i Gubbängens centrum enligt förvaltningens förslag.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

I Farstas lokala parkplan är upprustning av grönytor vid Gubbängens centrum en prioriterad åtgärd. Förvaltningen föreslår att exploateringsnämnden och stadsdelsnämnden i samarbete genomför upprustningen, där exploateringsnämnden står för renovering av hårdgjorda ytor och utrustning och stadsdelsnämnden avsätter 200000 kr för renovering av gröna ytor. Åtgärden finns med i nämndens investeringsplan för 2011.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-05-26.

Dnr 3.1-292/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§9 Förlängning av entreprenörsavtal med Carema Care gällande Lingberga gruppboende

Beslut

1. Stadsdelsnämnden förlänger avtalet med Carema Orkidén AB avseende driften av Lingberga gruppboende att gälla från och med den 1 mars 2012 till och med den 28 februari 2014.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Den 17 december 2008 tilldelades Carema Orkidén AB ansvaret för driften av Lingberga gruppbostad i Hökarängen från den 3 mars 2009 och tre år framåt. Avtalet kan förlängas med samma villkor med två år. Förvaltningen föreslår att avtalet förlängs med två år från och med den 1 mars 2012. Verksamheten är väl fungerande och bedrivs i enlighet med det avtal som gäller. Entreprenören har snabbt och systematiskt åtgärdat de behov av förbättringar som framkommit vid förvaltningens uppföljningar och verksamheten bedriver ett planmässigt och kontinuerligt utvecklingsarbete.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-06-01.

Dnr 2.2.2-243/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden inte skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Sebastian Sandström m fl (mp) anmälde att partiet lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s) och Inger Stark (v)

1. Stadsdelsnämnden avslår förslaget om att förlänga avtalet.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att överta driften i egen regi från 1 mars 2012.

I detta ärende och i tidigare uppföljningar har redovisats behov av förbättringar. Vi anser att det är bättre för invånarna och brukarna att driften drivs i nämndens egen regi.

§10 Uppföljning av kommunala vård- och omsorgsboenden – Edö

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppföljningen av Edö vård- och omsorgsboende.

Ärendet

Alla vård- och omsorgsboenden följs upp årligen. När det gäller de kommunalt drivna boendena ansvarar stadsdelsnämnden för uppföljningen. Förvaltningen redovisar nu uppföljningen av Edö vård- och omsorgsboende, med de tre inriktningarna servicehus, gruppboende och somatisk inriktning. Boendet är beläget i en naturnära miljö vid sjön Magelungen i Farsta strand. Bedömningen är att det är en fungerande verksamhet, samtidigt som samtliga enheter har områden som behöver utvecklas och förbättras.

På förvaltningens begäran har utföraren lämnat in en åtgärdsplan för respektive enhet som beskriver hur de konstaterade bristerna ska avhjälpas. Förvaltningen bedömer att planerna är tillräckliga för att säkerställa att bristerna åtgärdas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-05-16.

Dnr 1.2.1-286/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§11 Uppföljning av kommunala utförare av hemtjänst – Farsta Norra Hemtjänst

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppföljningen av Farsta Norra Hemtjänst.

Ärendet

Alla utförare av hemtjänst följs upp årligen. När det gäller de kommunala utförarna ansvarar stadsdelsnämnden för uppföljningen. Förvaltningen redovisar nu uppföljningen av Farsta Norra Hemtjänst. Verksamheten har brister i dokumentationen och visst förbättringsarbete krävs för att enheten ska leva upp till samtliga krav som ställs.

På förvaltningens begäran har utföraren lämnat in en åtgärdsplan som beskriver hur de konstaterade bristerna ska avhjälpas. Förvaltningen bedömer att planen är tillräcklig för att säkerställa att bristerna åtgärdas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-05-17.

Dnr 1.2.1-254/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§12 Uppföljning av kommunala utförare av hemtjänst – Farsta Södra Hemtjänst

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppföljningen av Farsta Södra Hemtjänst.

Ärendet

Alla utförare av hemtjänst följs upp årligen. När det gäller de kommunala utförarna ansvarar stadsdelsnämnden för uppföljningen. Förvaltningen redovisar nu uppföljningen

av Farsta Södra Hemtjänst. Verksamheten har brister i dokumentationen och innehållet i genomförandeplanerna är bristfälligt. Visst förbättringsarbete krävs för att enheten ska leva upp till samtliga krav som ställs.

På förvaltningens begäran har utföraren lämnat in en åtgärdsplan som beskriver hur de konstaterade bristerna ska avhjälpas. Förvaltningen bedömer att planen är tillräcklig för att säkerställa att bristerna åtgärdas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-05-18.

Dnr 1.2.1-253/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§13 Uppföljning av kommunala utförare av hemtjänst – Farsta Västra Hemtjänst

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppföljningen av Farsta Västra Hemtjänst.

Ärendet

Alla utförare av hemtjänst följs upp årligen. När det gäller de kommunala utförarna ansvarar stadsdelsnämnden för uppföljningen. Förvaltningen redovisar nu uppföljningen

av Farsta Västra Hemtjänst. Verksamheten har utvecklats positivt när det gäller dokumentationen och innehållet i genomförandeplanerna. Visst förbättringsarbete krävs för att enheten ska leva upp till samtliga krav som ställs.

På förvaltningens begäran har utföraren lämnat in en åtgärdsplan som beskriver hur de konstaterade bristerna ska avhjälpas. Förvaltningen bedömer att planen är tillräcklig för att säkerställa att bristerna åtgärdas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-05-16.

Dnr 1.2.1-250/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§14 Återtagande av avsiktsförklaring om personalövertagande av Farsta Västra Hemtjänst

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av återtagande av avsiktsförklaring om personalövertagande av hemtjänstenheten Farsta Västra.

Ärendet

Den 19 april 2011 fick stadsdelsnämnden en redovisning av en avsiktsförklaring om personalövertagande av hemtjänstenheten Farsta Västra. Enhetschefen har därefter till äldrenämnden lämnat ett anbud i pågående upphandling av ramavtal för hemtjänstutförare.

I skrivelse till förvaltningen har enhetschefen nu återtagit sin avsiktsförklaring om personalövertagande. Som motivering anförs att majoriteten av medarbetarna har förklarat att de inte har intresse av att följa med till det nystartade företaget vid en eventuell verksamhetsövergång.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-05-26.

Dnr 2.2.2-193/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§15 Ansökan hos äldrenämnden om medel för ökad bemanning inom demensvården

Beslut

1. Stadsdelsnämnden bekräftar förvaltningens preliminära ansökan hos äldrenämnden om medel för ökad bemanning inom demensvården.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Kommunfullmäktige har i budget 2011 beslutat att tillföra demensvården 150 mnkr under perioden 2011-2013. Äldrenämnden har fått i uppdrag att fördela 47,3 mnkr under 2011. De kommunala verksamheterna söker medel genom respektive stadsdelsnämnd.

Vid Farsta och Edö vård- och omsorgsboenden finns sammanlagt 75 platser för personer med demenssjukdom. Stadsdelsnämnden föreslås ansöka om medel för ökad bemanning under helgerna för att kunna erbjuda de boende en tryggare, säkrare och mer stimulerande livsmiljö, en lugnare start på dagen och lugnare måltidssituationer.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-05-30.

Dnr 7-302/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§16 Tillsyn av folköl och tobak samt receptfria läkemedel 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av tillsynen av folköl och tobak samt receptfria läkemedel 2010.

Ärendet

I Farsta stadsdelsområde fanns det vid utgången av 2010 54 försäljningsställen registrerade i stadens ärendehanteringssystem OL2. Av dessa sålde 31 folköl och tobak, 1 endast folköl och 22 enbart tobak. Av stadens riktlinjer för folköls- och tobakstillsyn framgår att varje försäljningsställe ska få minst ett tillsynsbesök. I Farsta genomfördes 56 besök.

I detta tjänsteutlåtande redovisas även socialnämndens samlade rapport om tillsynen av folköl och tobak samt receptfria läkemedel 2010. I den rapporten uppges felaktigt att Farsta har genomfört 53 besök, det vill säga 1 besök för lite enligt riktlinjerna. Den rätta siffran är alltså 56 besök.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-05-25.

Dnr 1.3.1-285/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§17 Nya bestämmelser om Lex Sarah inom hela socialtjänsten från 1 juli 2011

Beslut

1. Stadsdelsnämnden utser utvecklingssekreterarna vid avdelningen för barn och ungdom, avdelningen för vuxna och avdelningen för äldre till ansvariga för att ta emot rapporter enligt de nya bestämmelser om Lex Sarah som gäller enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade från 1 juli 2011.

2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att göra en preliminär revidering av rutinerna för Lex Sarah inom nämndens ansvarsområde, att gälla i väntan på att kommunfullmäktige fastställer stadsövergripande riktlinjer.

Ärendet

Från 1 juli 2011 gäller nya bestämmelser om Lex Sarah i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lex Sarah utvidgas till att gälla inom hela socialtjänsten. Förändringarna syftar till att säkerställa att personer som är i behov av socialtjänstens insatser ska få dessa med god kvalitet.

Nämnden föreslås utse ansvariga tjänstemän som bland annat ska ansvara för att ta emot rapporter om missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande. Nämnden föreslås också ge förvaltningen i uppdrag att revidera befintliga rutiner för Lex Sarah i avvaktan på att stadsövergripande riktlinjer fastställs.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-05-24.

Dnr 1.6-284/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström m fl (mp) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden inte skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström m fl (mp) och Inger Stark (v)

1. Stadsdelsnämnden utser förvaltningschefen till ansvarig för att ta emot rapporter samt vidta åtgärder enligt de nya bestämmelserna om Lex Sarah samt att snarast rapportera om dessa till nämnden. Vid behov ska förvaltningschefen återkomma till nämnden med förslag till revidering av rutinerna, i avvaktan på riktlinjer enligt nedan.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att snarast redovisa beslutsförslag om rutiner som säkerställer att rapporter om missförhållanden samt påtaglig risk för dessa upprättas och att dessa avhjälps utan dröjsmål, kommunfullmäktiges riktlinjer bör avvaktas.

Nämnden anser att det är mycket bra med den utvidgning av lex Sarah som sker genom lagändringarna från 1 juli. Den ger nämnden ännu bättre förutsättningar att erbjuda invånare och brukare insatser som har god kvalité. Fel, brister och missförhållanden ska förebyggas och när de inträffar åtgärdas så snabbt som möjligt. Lex Sarah reglerna är en viktig del i denna kvalitetskontroll.

Nämnden förutsätter att samverkan enligt MBL skett kring de föreslagna förändringarna.

Nämnden har den principiella uppfattningen att det är förvaltningschefen som har ansvar för verksamheten och dess organisation. Vi delegerar därför till förvaltningschefen som självklart kan delegera vidare till tjänsteman, t ex avdelningschefer, som har tillräckliga kunskaper och beslutsbefogenheter för att analysera rapporterna och vidta åtgärder. Detta gäller inte minst i förhållande till den privat drivna verksamheten.

Nämnden hänvisar i övrigt till förvaltningens utlåtande.

§18 Studieresa för förvaltningens Chefsforum

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner att deltagare i förvaltningens Chefsforum genomför studieresor till Amsterdam och Barcelona.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen önskar genomföra studieresor till Barcelona 18-21 september och Amsterdam 16-19 oktober för deltagarna i Chefsforum, där enhetschefer och förvaltningsledning ingår. Resor planeras för hälften av enhetscheferna till vardera staden. Syftet är bland annat att ge deltagarna en inblick i de båda städernas styrning och organisation och även kunskap om verksamheter inom socialtjänstens område.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner att deltagare i förvaltningens Chefsforum genomför studieresor till Amsterdam och Barcelona.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-06-10.

Dnr 1.1-305/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§19 Ekonomisk månadsrapport för maj 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för maj 2011.

Ärendet

Den ekonomiska prognosen för maj 2011 visar att nämndens verksamheter sammantaget ryms inom budget. Inom äldreomsorgen är beställarens kostnader fortsatt högre än budgeterat och verksamhetens samlade prognos är ett underskott om 3,1 mnkr. Den bokförda nettokostnaden för ekonomiskt bistånd är under perioden januari-maj inom budgeterad nivå, och verksamheten bedöms klara sitt budgetmål. Individ- och familjeomsorg redovisar ett underskott om 1,6 mnkr vilket främst beror på ökade kostnader avseende insatser för barn och unga. Förskolornas barnantal var enligt våravläsningen högre än budgeterat vilket bidrar till ett prognostiserat överskott om 4,2 mnkr för verksamheten totalt. Beställarenheten för funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 2,7 mnkr och utförarenheterna inom funktionsnedsättning redovisar ett överskott om 0,4 mnkr.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-06-14.

Dnr 1.2.1-106/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§20 Motion (s) om förbättrad situation för hemlösa i Stockholm – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Annika Ödebrink (s) åtgärder för att förbättra situationen för hemlösa i Stockholm. Motionen tar upp frågor om vistelseort, försökslägenheter, försörjningsstöd vid ansökan om bostad, vräkning och personliga ombud för hemlösa.

Förvaltningen är positiv till att öka antalet försökslägenheter och att försöjningsstöd som inkomst bör kunna accepteras vid ansökan om bostad. Frågan om vistelsebegreppet inom staden är komplicerad. En eventuell förändring behöver diskuteras. Förvaltningen anser att fler boendealternativ och ett mer utvecklat uppsökande arbete behövs för att minska hemlösheten.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-05-24.

Dnr 1.5.1-115/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§21 Motion (s) om hemtjänsten – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mirja Räihä Järvinen (s) en översyn av ersättningssystemet inom hemtjänsten. Motionären föreslår också att besluten ska ange hur mycket tid som står till förfogande för den äldre.

Äldrenämnden har redan beställt en översyn av ersättningssystemet och räknar med att presentera ett förslag till nytt ersättningssystem hösten 2011. I de biståndsbeslut som fattas vid Farsta stadsdelsförvaltning framgår alltid en cirkatid för de beslutade insatserna. Tiden är dock inte synonym med tid hos kund. Förvaltningen välkomnar den planerade översynen som förhoppningsvis också bidrar till att biståndsbesluten blir tydligare för kunden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-05-16.

Dnr 1.5.1-229/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§22 Motion (mp) om sandlådor för halkbekämpning – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Åke Askensten med flera miljöpartister anser att stadens entreprenörer inte klarar av halkbekämpningen under vintrarna. Miljöpartiets uppfattning är att många boende och exempelvis butiksägare vill hjälpa till med halkbekämpningen. För att minska antalet halkolyckor föreslår miljöpartiet i en motion till kommunfullmäktige att trafik- och renhållningsnämnden får i uppdrag att placera ut sandlådor med tillhörande skopor i ett par stadsdelar där halkolyckor är särskilt vanliga.

Om boende och andra vill hjälpa till med halkbekämpningen så är det inget problem. Inom Farsta stadsdelsområde utplaceras varje vinter sandlådor på strategiska platser som trappor och vid branta backar. Något behov av fler sandlådor inom stadsdelsområdet finns inte enligt förvaltningen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-05-20.

Dnr 1.5.1-178/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§23 Yttrande över Stadsrevisionens årsrapport 2010 för Farsta stadsdelsnämnd

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på Stadsrevisionens årsrapport 2010 för Farsta stadsdelsnämnd.

Ärendet

Stadsrevisionen har efter granskningar av verksamheten 2010 inom Farsta stadsdelsnämnd överlämnat en årsrapport. Granskningen kan sammanfattas i följande punkter.

· Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat är tillfredsställande.

· Styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig.

· Bokslut och räkenskaper är rättvisande.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-05-25.

Dnr 1.4-240/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Inger Stark (v) anmälde ett särskilt uttalande. I detta instämde Sebastian Sandström m fl (mp).

Särskilt uttalande

Inger Stark (v) och Sebastian Sandström m fl (mp)

Alla stadsdelar i Stockholm, utom Farsta, redovisar underskott inom ekonomiskt bistånd. I årsrapporten skriver revisorerna om ett överskott när det gäller ekonomiskt bistånd samtidigt som vi vet att Farsta har en hög andel socioekonomiskt utsatta invånare. Det här går inte ihop och vi skulle vilja ha en ordentlig redovisning.

När det gäller öppenvårdsinsatser för barn och ungdom ser vi en del problem. Förvaltningen kommenterar att arbete med implementering av BBIC pågår vilket är bra. Men att genomförandeplaner inte upprättats i tillräcklig omfattning är allvarligt och måste omedelbart rättas till.

I revisionsrapporten konstateras att nämnden inte uppfyllt kommunfullmäktiges mål för barngruppernas storlek. Antalet föräldrars nöjdhet med trygghet, miljö samt lärande har minskat sedan 2009. Stadsdelsnämndens förklaringar har varit brist på lokaler och förskollärare. Lokaler byggs i stadsdelen vilket är bra, men hur bra är miljön för barnen, föräldrarna och de anställda?

Det behöver anställas fler förskollärare och eftersom det är brist på förskollärare är det en viktig åtgärd att utbilda barnskötare till förskollärare. Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare. Arbetet med barnen är synnerligen betydelsefullt, det är också ett mycket angeläget förebyggande arbete för barnens skolgång, framtid och hälsa.

§24 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Sköndal 2:1 i Sköndal – yttrande till stadsbyggnadsnämnden

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

På grönytan vid Tyresövägen – Nynäsvägen i Sköndal föreslås etablering av en ny handelsplats. Planerade aktörer är trädgårdskedjan Plantagen och matbutiken Axfood samt ytterligare ett företag. Området är kraftigt bullerstört av fordonstrafik och rekreationsvärdet är lågt. Etableringens negativa konsekvens är en trafikökning, vilket ställer höga krav på goda trafiklösningar.

Handelsplatsen bidrar till en ökning av antalet arbetsplatser och företagsetableringar i söderort – ett av de viktigaste uppdragen i kommunfullmäktiges Söderortsvision. Förvaltningen anser att förslaget är övervägande positivt för området och föreslår att nämnden tillstyrker det.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-05-25.

Dnr 1.5.3-260/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Inger Stark (v) föreslog att nämnden delvis skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Inger Stark (v)

1. Stadsdelsnämnden godkänner delar av förslaget till detaljplan.

2. Vi avslår förslaget att etablera en matbutik Axfood på området.

3. Terrängbanan för cykel måste finnas kvar.

4. Att därutöver anföra följande.

Vi säger nej till matbutikens etablering i området för att det får konsekvenser för befintlig handel. Mataffärer i områdena Sköndal, Skarpnäck, Gubbängen och Hökarängen drabbas. En del butiker som Ica Bomben i Hökarängen och Matrock i Tallkrogen hotas av nedläggning.

Det här kommer att drabba de människor som bor i närheten av dessa affärer, en del av dem har inte bil, en del är pensionärer, låginkomsttagare, studenter och rörelsehindrade.

Mycket av handlingen i Axfoofds matbutik kräver bil. Vi säger nej till att man tar bort cykelvägen som förbinder Hökarängens stadsdel med Sköndal, Skarpnäck, Orhem, Drevviken och Flatens naturreservat. Detaljplanen måste ritas om så att terrängbanan kan finnas kvar.


§25 Ansökan om nytt serveringstillstånd för O’Leary’s Farsta i Farsta Centrum – yttrande till socialnämndens tillståndsenhet

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

O’Learys Farsta öppnar på Farstaplan 2 invid arbetsförmedlingen och har ansökt om serveringstillstånd med fullständiga rättigheter. Restaurangen ansöker om en serveringstid till klockan 02.00 i baren och till klockan 22.00 i uteserveringen.

Farsta centrum är ett relativt välbevakat område. Dock finns ibland viss oro. Förvalt-ningen anser att serveringstid därför bör beviljas längst till klockan 01.00. I övrigt finns ingen invändning mot ansökan.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-05-20.

Dnr 1.5.2-262/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Inger Stark (v) föreslog att nämnden inte skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Inger Stark (v)

1. Stadsdelsnämnden avslår förslaget om nytt serveringstillstånd för O´Learys Farsta.

2. Att därutöver anföra följande.

Fältassistenterna är oroliga för detta serveringstillstånd, på mycket goda grunder menar vi. Även närpolisen anser att serveringstillståndet är tveksamt.

Vi tar polisens och fältassistenternas oro på stort allvar och med vetskap om hur pass stökigt det kan vara i centrum och att problemen med alkohol och narkotika bland ungdomar i Farsta är förhållandevis stort väljer vi att avslå.

§26 Ansökan om nytt serveringstillstånd för Zinkentältet vid Gubbängens IP – yttrande till socialnämnden

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Zinkentältet vid Gubbängens IP, som har ett serveringstält i samband med speedway-tävlingar, har ansökt om serveringstillstånd med fullständiga rättigheter. Etablissemanget ansöker om en serveringstid klockan 11.00 till 23.00 för perioden 15 maj –15 oktober.

Gubbängens IP och speedwaytävlingarna bedöms inte vara ett ställe där ungdomar samlas med risk för oroligheter. Förvaltningen har ingen invändning mot ansökan.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-05-20.

Dnr 1.5.2-269/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§27 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst – Stora Sköndal Hemtjänst

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Alla utförare av hemtjänst följs upp årligen. Uppföljningen av privata utförare som har ramavtal med staden utförs av stadsdelsförvaltningarna på uppdrag av äldrenämnden, som ansvarar för avtalen. Förvaltningen redovisar nu uppföljningen av Stora Sköndal Hemtjänst. Från föregående uppföljning kvarstår bland annat brister i dokumentationen och kompetensutvecklingsplaner för personalen. Det krävs också förbättringar inom andra områden för att verksamheten helt ska leva upp till de krav som ställs.

På förvaltningens begäran har utföraren lämnat in en åtgärdsplan som beskriver hur de konstaterade bristerna ska avhjälpas. Förvaltningen bedömer att planen är tillräcklig för att säkerställa att bristerna åtgärdas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-05-16.

Dnr 1.2.1-220/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§28 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst – Mix Medicare AB

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Alla utförare av hemtjänst följs upp årligen. Uppföljningen av privata utförare som har ramavtal med staden utförs av stadsdelsförvaltningarna på uppdrag av äldrenämnden, som ansvarar för avtalen. Förvaltningen redovisar nu uppföljningen av Mix Medicare AB. Företaget ingår i ramavtalet från och med december 2010 och har idag en kund i stadsdelsområdet. Det krävs förbättringar inom vissa områden för att verksamheten helt ska leva upp till de krav som ställs.

På förvaltningens begäran har utföraren lämnat in en åtgärdsplan som beskriver hur de konstaterade bristerna ska avhjälpas. Förvaltningen bedömer att planen är tillräcklig för att säkerställa att bristerna åtgärdas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-04-19.

Dnr 1.2.1-221/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§29 Deltagare i Kvalitetsutmärkelsen i Stockholms stad 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Stockholms stad delar årligen ut Kvalitetsutmärkelsen. Syftet är att uppmärksamma de verksamheter, såväl kommunala som entreprenader och enskilt drivna, som bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. Enheterna deltar genom att besvara ett antal fastställda frågeställningar.

Tidigare har respektive nämnd eller styrelse nominerat bidragen. Nytt för i år är att bidragen i stället endast anmäls till ansvarig nämnd eller styrelse. Årets deltagare inom Farstas egenregi är försörjningsstödsenheten, öppna förskolorna, Edö vård- och omsorgsboende och Farsta strands förskolor. Bland entreprenader deltar Ängsö gruppboende som drivs av Attendo Care.

Efter det att alla bidrag har granskats delas Kvalitetsutmärkelsen ut i fem olika kategorier vid ett större evenemang i Stadshuset den 22 november. Under dagen presenteras de tävlande bidragen och den kvalitetsutveckling som ständigt pågår runtom i staden uppmärksammas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-05-25.

Dnr 1.2.1-277/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§30 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Stadsdelsnämndens protokoll den 19 maj 2011

Handikapprådets protokoll den 7 juni 2011

Pensionärsrådets protokoll den 7 juni 2011

Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

Ordförandebeslut den 25 maj 2011: Resa i tjänsten till Malmö och Köpenhamn för stadsdelsdirektören och två avdelningschefer m fl tjänstemän. Dnr 1.1-299/2011

Förvaltningen redovisade även statistik över beslut om vårdnadsbidrag för perioden perioden 5-30 maj 2011.

Stadsdelsdirektören har inte fattat några beslut enligt delegering under den aktuella perioden.

§31 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund och ansvariga avdelningschefer lämnade information i följande frågor.

1. Vid nämndens sammanträde den 17 mars i år frågade ersättaren Tuula Karlsson (s) hur förvaltningen arbetar för att stödja barn till kvinnor som lever i våldsutsatta relationer. (Frågan bordlades vid sammanträdet den 19 maj eftersom Tuula Karlsson inte hade möjlighet att närvara då.) Förvaltningen redogjorde för de rutiner som finns och det stöd som ges, i samverkan mellan ansvariga avdelningar och övriga berörda aktörer. Stödet individanpassas.

2. Vid nämndens sammanträde den 19 maj i år frågade ersättaren Thereza Nordlund (v) varför barn- och idrottsföreningar, som annars är nolltaxade, måste betala när de använder idrottslokaler under loven. Förvaltningen svarade att så är det inte. Thereza påtalade att de föreningar som använder lokaler under loven faktiskt har fått betala.

3. Vid nämndens sammanträde den 19 maj i år frågade ledamoten Sebastian Sandström (mp) när nämnden kommer att få proväta äldreomsorgens matlådor. Detta kommer att ordnas i oktober.

4. Den 18-19 juni sker en återkoppling av förra vårens boendedialog i Farsta strand, under medverkan av ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson (m).

5. Imorgon, fredag den 17 juni, inleds handbollsturneringen Eken Cup på Gubbängs-fältet. Idag återinvigdes handikappbadet i Sköndal.

6. Per-Ove Mattsson redogjorde för verksamheten personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning och för den förändring som genomförs den 1 september i och med att förvaltningen tar över verksamheten från Stadsmissionen. Stadsmissionens insatser har varit svåra att följa och värdera. Vice ordförande Gunnar Sandell (s) frågade vem som har fattat beslut om denna förändring och påtalade även att det är viktigt att handikapprådet ges möjlighet att lämna synpunkter. Ulla Thorslund svarade att det är socialnämnden som har beslutat att nuvarande avtal inte ska förlängas. I övrigt redovisas förändringen i förvaltningens tertialrapport 2.

7. Ulla Thorslund önskade alla en riktigt trevlig sommar.

§32 Nämndens frågor

Ordförande Birgitta Holm (m) tog upp de minskade resurserna för Maria Ungdoms-mottagning och undrade om detta har påverkat möjligheten för Farstas ungdomar att få stöd vid mottagningen. Förvaltningen lovade återkomma med besked.

Ledamoten Karin Lekberg (s) frågade hur förvaltningen arbetar med hemlösa och hur det fungerar med försökslägenheter. Förvaltningen bad att få återkomma.

Ledamoten Sebastian Sandström (mp) frågade vilken verksamhet förvaltningen erbjuder för ensamkommande flyktingbarn under sommaren. Förvaltningen återkommer även i denna fråga.

Vice ordförande Gunnar Sandell (s) föreslog att årets nationaldagsfirande vid Farsta gård, i regi av Farsta föreningsråd och i samverkan med förvaltningen, utvärderas inför nästa års firande.

Gunnar Sandell tog även upp bristen på tillräckligt stora papperskorgar vid parkleken Lilla Båten i Gubbängen. Befintliga papperskorgar är alltför små och blir snabbt överfulla.

På fråga från ersättaren Tuula Karlsson (s) svarade förvaltningen att hundrastgården i Gubbängen nu har färdigställts och att den öppnades den här veckan.

Avslutningsvis önskade alla varandra en skön sommar.