Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-06-15

Sammanträde 2017-06-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Konferenscentret i gatuplanet på Storforsplan 36, Farsta centrum

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.00-18.15

Invånarnas frågor och medborgarförslag till nämnden
Läs mer...r kan du som bor i stadsdelsområdet ställa frågor och lämna synpunkter om sådant som nämnden ansvarar för – förskola och fritid, parkskötsel, äldreomsorg, socialtjänst och stöd och service till personer med funktionsvariationer.

Du som har lämnat in medborgarförslag har möjlighet att presentera och förtydliga ditt förslag. När förvaltningen har skrivit ett förslag till svar kan du även berätta vad du tycker om det, innan nämnden fattar sitt beslut.


NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 18.15

1 Godkännande av föredragningslistan

BESLUTSÄRENDEN

2 Anmälan av inlämnade medborgarförslag

3 Granskning av rätt till heltid i förskolan

Svar på skrivelse från M och L
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Ungdomsverksamheten på Tuben och ungdomsrådet

5 Försöksverksamhet med trygghetsvärdar/ordningsvakter i Farsta

Svar på skrivelse från M och L
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Uppföljning av vård- och omsorgsboenden på entreprenad - Postiljonen

7 Förordnande enligt LVU av tjänstepersoner vid stadsdelsförvaltningen

8 Ekonomisk månadsrapport maj 2017

REMISSER OCH YTTRANDEN

9 Årsrapport 2016 Farsta stadsdelsnämnd

10 Reviderade riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid i Stockholms stad

11 Kommunikationsprogram för Stockholms stad år 2017-2022

12 Gångplan för Huddinge kommun

13 Motion M om en policy för stadens torg och parker

Svar på remiss från kommunstyrelsen

ANMÄLNINGSÄRENDEN

14 Deltagare i Kvalitetsutmärkelsen 2017

15 Kvalitetsobservationer inom äldreomsorgen 2016

16 Barnfamiljer med socialtjänstkontakt som lever under osäkra boendeförhållanden

17 Funktionshinderrådets protokoll den 7 juni 20

18 Pensionärsrådets protokoll den 7 juni 2017

20 Utvecklings- och näringslivsrådets protokoll den 10 maj 17

21 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden

ÖVRIGT

22 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

23 Lex Sarah i kommunal verksamhet. Redovisning av missförhållande vid enheten personligt stöd

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

26 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § FB

27 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § FB

28 Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st 1 p LVU. Anmälan av beslut enligt delegering

29 Sociala delegationens protokoll den 24 maj, den 1 juni (extra sammanträde) och den 15 juni 2017

§1 Godkännande av föredragningslistan

§3 Granskning av rätt till heltid i förskolan

§4 Ungdomsverksamheten på Tuben och ungdomsrådet

§5 Försöksverksamhet med trygghetsvärdar/ordningsvakter i Farsta

§6 Uppföljning av vård- och omsorgsboenden på entreprenad -­ Postiljonen

§7 Förordnande enligt LVU av tjänstepersoner vid stadsdelsförvaltningen

§8 Ekonomisk månadsrapport maj 2017

§9 Årsrapport 2016 Farsta stadsdelsnämnd Yttrande över Stadsrevisionens rapport

§11 Kommunikationsprogram för Stockholms stad år 2017­2022

§13 Motion M om en policy för stadens torg och parker

§14 Deltagare i Kvalitetsutmärkelsen 2017

§16 Barnfamiljer med socialtjänstkontakt som lever under osäkra boendeförhållanden

§17 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden

§18 Nämndens frågor och information från förvaltningen