Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-06-14

Sammanträde 2018-06-14

Datum
Klockan
18:30
Plats
Konferenscentret i gatuplanet på Storforsplan 36, Farsta centrum

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.30-19.00

PROGRAM: Information från förvaltningens samhällsvägled Läs mer...are och projektet ”Stadsdelsmammor”


INVÅNARNAS FRÅGOR OCH MEDBORGARFÖRSLAG TILL NÄMNDEN
Här kan du som bor i stadsdelsområdet ställa frågor och lämna synpunkter om sådant som nämnden ansvarar för – förskola och fritid, parkskötsel, äldreomsorg, socialtjänst och stöd och service till personer med funktionsvariationer.

Du som har lämnat in medborgarförslag har möjlighet att presentera och förtydliga ditt förslag. När förvaltningen har skrivit ett förslag till svar kan du även berätta vad du tycker om det, innan nämnden fattar sitt beslut.


NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 19.00

Handlingar och protokoll finns i pappersform på stadsdelsbiblioteken i Farsta, Gubbängen och Sköndal, och även i stadsdelsförvaltningens reception i Farsta centrum, Storforsplan 36, plan 11.

1 Godkännande av föredragningslistan

BESLUTSÄRENDEN

2 Anmälan av inlämnade medborgarförslag

3 Vilka blir konsekvenserna av minskad personaltäthet i förskolan? Svar på skrivelse från M och L

4 Ny paviljong vid Fagersjöskolan för förskolan Ejdern. Genomförandebeslut

5 Förlängning av hyresavtal för stadsdelsförvaltningens administrativa lokaler i Farsta centrum

6 Uppdatering av nämndens delegeringar till sociala delegationen och förvaltningschefen samt förvaltningschefens vidaredelegeringar

7 Tillfälligt byte av ersättare i sociala delegationen

8 Avsägelse och fyllnadsval till stadsdelsnämndens pensionärsråd

9 Ekonomisk månadsrapport maj 2018

REMISSER OCH YTTRANDEN

10 Årsrapport 2017 för Farsta stadsdelsnämnd

11 Uppdragsbeskrivning för stadsdelsnämndernas hemtjänst i ordinärt boende

12 Fossilbränslefri organisation 2030

13 Motion SD om ett bättre djurskydd och att allt kött som upphandlas i stadens verksamheter ska ursprungsmärkas

Svar på remiss från kommunstyrelsen

ANMÄLNINGSÄRENDEN

14 Deltagare i Kvalitetsutmärkelsen 2018

15 Funktionshinderrådets protokoll den 4 juni 2018

16 Pensionärsrådets protokoll den 4 juni 2018

17 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden

ÖVRIGT

18 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

19 Lex Sarah i kommunal verksamhet. Redovisning av risk för missförhållande vid Farsta hemtjänst Centrum

20 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § FB

21 Sociala delegationens protokoll den 24 maj, den 31 maj (extra sammanträde) och den 14 juni 2018

§1 Godkännande av föredragningslistan

§3 Vilka blir konsekvenserna av minskad personaltäthet i förskolan?

§4 Ny paviljong vid Fagersjöskolan för förskolan Ejdern

§5 Förlängning av hyresavtal för stadsdelsförvaltningens administrativa lokaler i Farsta centrum

§6 Uppdatering av nämndens delegeringar till sociala delegationen och förvaltningschefen samt förvaltningschefens vidaredelegeringar

§7 Tillfälligt byte av ersättare i sociala delegationen

§8 Avsägelse och fyllnadsval till stadsdelsnämndens pensionärsråd

§9 Ekonomisk månadsrapport maj 2018

§13 Motion SD om ett bättre djurskydd och att allt kött som upphandlas i stadens verksamheter ska ursprungsmärkas

§14 Deltagare i Kvalitetsutmärkelsen 2018

§15 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden

§16 Nämndens frågor och information från förvaltningen