Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-12-18

Sammanträde 2018-12-18

Datum
Klockan
18:45
Plats
Konferenscentret i gatuplanet på Storforsplan 36, Farsta centrum

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.45-19.00


INVÅNARNAS FRÅGOR OCH MEDBORGARFÖRSLAG TILL NÄMNDEN
Läs mer...Här kan du som bor i stadsdelsområdet ställa frågor och diskutera sådant som nämnden ansvarar för – förskola och fritid, parkskötsel, äldreomsorg, socialtjänst och stöd och service till personer med funktionsvariationer.

Du som har lämnat in medborgarförslag har möjlighet att presentera ditt förslag närmare. När förvaltningen har skrivit ett förslag till svar kan du även berätta vad du tycker om det, innan nämnden fattar sitt beslut.NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 19.00

Handlingar och protokoll finns i pappersform på stadsdelsbiblioteken i Farsta, Gubbängen och Sköndal, och även i stadsdelsförvaltningens reception i Farsta centrum, Storforsplan 36, plan 11.

1 Godkännande av föredragningslistan

BESLUTSÄRENDEN

2 Anmälan av inlämnade medborgarförslag

Inga nya medborgarförslag har ännu lämnats in

3 Plantera större träd längs gång- och cykelväg på Gubbängsfältet, närmast Nynäsvägen. Svar på medborgarförslag

5 Uppföljning av kommunal hemtjänst - Farsta Norra och Farsta Centrum

6 Brukarundersökning 2018 inom hemtjänst i ordinärt boende och vid servicehus

7 Brukarundersökning 2018 inom vård- och omsorgsboende

8 Brukarundersökning 2018 inom äldreomsorgens dagverksamhet

10 Stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor 2019-2022

11 Stadsdelsnämndens pensionärsråd 2019

12 Ekonomisk månadsrapport november 2018

14 Pensionärsrådets protokoll den 3 december 2018

15 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden

ÖVRIGT

16 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

17 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

18 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § FB

19 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § FB

20 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § FB

21 Väcka talan om umgänge mellan barn och någon annan än föräldrar enligt 6 kap 15 a § 2 st FB

22 Hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st 2 p LVU

Anmälan av beslut som har delegerats enligt 6 kap 39 § KL
Publiceras inte

23 Hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st 2 p LVU

Anmälan av beslut som har delegerats enligt 6 kap 39 § KL
Publiceras inte

24 Hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st 2 p LVU

Anmälan av beslut som har delegerats enligt 6 kap 39 § KL
Publiceras inte

25 Sociala delegationens protokoll den 22 november (extra sammanträde) och den 29 november 2018

§1 Godkännande av föredragningslistan

§2 Anmälan av inlämnade medborgarförslag

§3 Plantera större träd längs gång- och cykelväg på Gubbängsfältet, närmast Nynäsvägen

§5 Uppföljning av kommunal hemtjänst -­ Farsta Norra och Farsta Centrum

§6 Brukarundersökning 2018 inom hemtjänst i ordinärt boende och vid servicehus

§7 Brukarundersökning 2018 inom vård- och omsorgsboende

§8 Brukarundersökning 2018 inom äldreomsorgens dagverksamhet

§10 Stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor 2019-2022

§11 Stadsdelsnämndens pensionärsråd 2019

§12 Ekonomisk månadsrapport november 2018

§13 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden

§14 Nämndens frågor och information från förvaltningen