Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2006-02-09

Sammanträde 2006-02-09

Datum
Klockan
17.00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 1/2006 med fastighets- och saluhallsnämnde Läs mer...n den
2006-02-09, kl 17.00 i Stora Kollegiesalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Anmälan av sammanställning över till fastighets- och saluhallsnämnden inkomna skrivelser A

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighets- och saluhallskontoretA

4 Val av ransoneringsdelegerade

6 Anmälan av samverkansavtal för fastighets- och saluhallskontoret. A

7 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 8-10 S

8 Anmälan av kommunfullmäktiges val den 5 december 2005, § 23, av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i fastighets- och saluhallsnämnden för år 2006. S

10 Utveckling av Skarpa By i Skarpnäcks Gård. Lägesrapport S

11 Rapport om försäkring av Fastighets- och saluhallsnämndens verksamhet och egendom för år 2006. S

13 Anmälan om genomförd upphandling av entreprenad av skogskötsel m.m. S

14 Anmälan av överförande av Blackebergs sjukhem, fastigheten Blackebergs Gård 2, till Micasa. S

15 Översyn av behoven av konstnärsateljéer samt uppdrag att i enlighet med behoven ta fram förslag på nya ateljéer. Svar på skrivelse från Karin Wanngård (s), Åke Mezán (v) och Martin Michel (mp). S

16 Införande av ett automatiserat system för mätaravläsningar på Slakthusområdet. Genomförandebeslut S

17 Redovisning av arbetet med underhållsplanen för fastigheten Eldkvarnen 1, Stockholms Stadshus

18 Försäljning av bostadsrättslägenheter. F

20 Nämndens ansvar för livsmedelsförsörjning. Svar på skrivelse från Rolf Könberg (m), Björn Ljung (fp) och Mats Rosén (kd). F

21 Förslag till torgtaxor för Hötorget och Östermalmstorg under säsongen 2006/2007 F

22 Hyresgästanpassning/ombyggnad av lokal på slakthusområdet till Stockholms Butikskött Försäljnings AB, Johanneshov 1:1. Genomförandebeslut F

23 Försäljning av del av fastigheten Karby 3:1 i Vallentuna kommun. F*

25 Bevarande av kulturlandskap vid Angarnsjön i Vallentuna kommun. Svar på skrivelse från Martin Michel (mp). F

26 Försäljning av Tegelhuset i Fatbursparken, Södermalm 9:1. Genomförandebeslut F

27 Upplåtelse av mark för golfverksamhet i Sofielundsområdet i Huddinge kommun. Inriktningsbeslut F

29 Förslag till inrättande av Årstaskogen-Årsta holmar naturreservat. Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret F *

30 Förbättring av säkerhetssystemet i fastigheten Spelbomskan 16, Stadsbiblioteket. Lägesrapport. P

31 Ombyggnad av fastigheten Vårdhemmet 1, Råcksta sjukhem. Slutredovisning. P

32 Designens Hus. Inriktningsbeslut Fc

33 Svar på remiss av PBL-kommitténs slutbetänkande, ”Får jag lov?” – om planering och byggande (SOU 2005:77) Bordlagt i fastighets- och saluhallsnämnden den 8 december 2005 nr 12

34 .Utveckling av Kyrkhamns/Riddersviksområdet. Svar på skrivelse från (s), (v), (mp), (fp) och (kd). Upprustning av Kyrkhamnsområdet. Svar på skrivelse från (s), (v) och (mp) Bordlagt i fastighets- och saluhallsnämnden den 8 december 2005 nr 15

35 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Justerat:2006-02-20

Karin Wanngård     Rolf Könberg

Närvarande:

Ledamöter
Karin Wanngård (s), ordförande
Rolf Könberg (m), vice ordförande
Raymond Hansson (s)
Håkan Wahlén (s)
Åke Mezán (v)
Martin Michel (mp)
Yvonne Fernell-Ingelström (m)
Britt-Mari Lagerqvist (m)
Björn Ljung (fp)

Ersättare
Maria Bosdotter (s), tjänstgörande
Jan Valeskog (s), tjänstgörande
Shrin Nasirpour (s)
Mohibul Ezdanikhan (v)
Ann Westlund (mp)
Petra Gardos (m), tjänstgörande
Johan Bohman (m)
Katarina Larsson (m)
Margot Thorin (fp), tjänstgörande
Ann Kuylenstierna (fp)

Tjänstemän

Fastighets- och saluhallsdirektören Sten Wetterblad och nämndsekreteraren Lena-Maria Karlsson. Vidare tjänstemännen från kontoret: Anita Granlund, Mikael Forkner, Lena Karlsson, Jan Lind, Marcus Vallin. Borgarrådssekreterare Michael Silkesjöö från gatu- och fastighetsroteln.

 

§1 Justering

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden utsåg vice ordföranden Rolf Könberg (m) att tillsammans med ordföranden Karin Wanngård (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 23 februari 2006 i Stadshuset.

§2 Anmälan av sammanställning över till fastighets- och saluhallsnämnden inkomna skrivelser

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 13 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna anmälan av sammanställning över till fastighets- och saluhallsnämnden inkomna och besvarade skrivelser, protokollsutdrag m.m.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt godkänna anmälan.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighets- och saluhallskontoret

Dnr: FS2005/130/18

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 26 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighets- och saluhallskontoret.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt godkänna anmälan.

§4 Val av ransoneringsdelegerade

Dnr: FS2005/101/21

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att till ledamöter i nämndens ransoneringsdelegerade för år 2006 välja:

Karin Wanngård (s) ordförande
Rolf Könberg (m) vice ordförande

§5 Verksamhetsberättelse med bokslut 2005

Dnr: FS2006/121/23

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 12 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna förslaget till verksamhetsberättelse med bokslut för år 2005.

 2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att överlämna verksamhetsberättelsen med bokslut till kommunfullmäktige.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung m.fl. (fp) enligt bilaga A.

§6 Anmälan av samverkansavtal för fastighets- och saluhallskontoret

Dnr: FS2006/159/22

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 12 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna anmälan av samverkansavtal mellan fastighets- och saluhallskontoret och berörda fackliga organisationer.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§7 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 8-10/2005

Dnr: FS2005/109/543

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 18 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att lägga anmälan av handikapprådets protokoll nr 8-10/2005 till handlingarna.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Anmälan av kommunfullmäktiges val den 5 december 2005 av ledamöter och ersättare i fastighets- och saluhallsnämnden för år 2006

Dnr: FS2006/101/32

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 18 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att lägga anmälan av kommunfullmäktiges val den 5 december 2005, § 23, av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i fastighets- och saluhallsnämnden för år 2006 till handlingarna.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Fordonstekniskt center vid Kungens Kurva. Genomförandebeslut

Dnr: FS2005/906/781

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 23 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att delegera åt kontoret att teckna de avtal och vidta de åtgärder som behövs för att genomföra en försäljning av ca 2,7 ha av fastigheten Masmo 1:1 vid Kungens kurva i Huddinge till Kilenkrysset AB, för 51,3 mnkr.

 2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige om ett godkännande av försäljningen.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Utveckling av Skarpa By i Skarpnäcks Gård. Lägesrapport

Dnr: FS2006/106/21

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 23 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna denna rapport och lägga detta tjänsteutlåtande till handlingarna.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§11 Rapport om försäkring av Fastighets- och saluhallsnämndens verksamhet och egendom för år 2006

Dnr: FS2005/126/626

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 23 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens rapport om försäkring av nämndens verksamhet och egendom för år 2006.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Anmälan om genomförd upphandling av entreprenad av skogsskötsel mm

Dnr: FS2005/900/38

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 20 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§14 Anmälan av överförande av Blackebergs sjukhem, fastigheten Blackebergs Gård 1, till Micasa Fastigheter AB

Dnr: FS2005/900/39

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 23 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna anmälan om överförande av byggnaden Blackebergs sjukhem inom fastigheten Blackebergs Gård 1 till Micasa Fastigheter i Stockholm AB till ett pris av ca 440 miljoner kronor.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag. Ledamoten Björn Ljung (fp) deltog ej i beslutet.

§15 Översyn av behoven av konstnärsateljéer samt uppdrag att i enlighet med behoven ta fram förslag på nya ateljéer. Svar på skrivelse från Karin Wanngård (s), Åke Mezán (v) och Martin Michel (mp)

Dnr: FS2005/106/696

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 23 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna svaret på skrivelsen angående översyn av behoven av konstnärsateljéer samt godkänna inriktningen på arbetet med att skapa fler ateljéer.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl (m) och ledamoten Björn Ljung m.fl. (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Karin Wanngård (s) upptog först yrkandet av vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m) och ledamoten Björn Ljung m.fl. (fp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat att avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m) och ledamoten Björn Ljung m.fl. (fp) enligt deras gemensamt framställda återremissyrkande.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag, d v s

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna svaret på skrivelsen angående översyn av behoven av konstnärsateljéer samt godkänna inriktningen på arbetet med att skapa fler ateljéer.

Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m) och ledamoten Björn Ljung m.fl. (fp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§16 Införande av ett automatiserat system för mätaravläsningar på Slakthusområdet. Genomförandebeslut

Dnr: FS2005/203/211

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 16 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att kontoret ska genomföra upphandlingen av ett automatiserat system för mätaravläsningar på Slakthusområdet upp till en summa av 4 mnkr.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung m.fl. (fp) enligt bilaga C.

§17 Underhållsplanen för fastigheten Eldkvarnen 1, Stockholms Stadshus. Lägesrapport

Dnr: FS2005/201/936

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 16 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna föreliggande lägesrapport gällande åtgärder enligt underhållsplanen för stadshuset för åren 2002 till 2006.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m) och ledamoten Björn Ljung m.fl. (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d v s

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna föreliggande lägesrapport gällande åtgärder enligt underhållsplanen för stadshuset för åren 2002 till 2006.

Reservation

Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m) och ledamoten Björn Ljung m.fl. (fp) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Karin Wanngård m.fl. (s), ledamoten Åke Mezán (v) och ledamoten Martin Michel (mp) enligt bilaga D2.

§18 Försäljning av bostadsrätter

Dnr: FS2005/206/800

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 1 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna försäljning av bostadsrättslägenheter i Minneberg och Skarpnäck.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§20 Nämndens ansvar för livsmedelsförsörjning. Svar på skrivelse från Rolf Könberg (m), Björn Ljung (fp) och Mats Rosen (kd).

Dnr: FS2005/106/852

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 23 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna detta tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen angående nämndens ansvar för livsmedelsförsörjning.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§21 Förslag till torgtaxor för Hötorget och Östermalmstorg säsongen 2006/2007

Dnr: FS2006/207/46

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 23 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna kontorets förslag till torgtaxor för Hötorget och Östermalmstorg under säsongen 2006/2007.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§22 Hyresgästanpassning/ombyggnad av lokal på Slakthusområdet, Johanneshov 1:1. Genomförandebeslut

Dnr: FS2006/201/40

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 31 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att delegera åt förvaltningen att upphandla konsulttjänster och byggnadsarbeten till ett belopp av 19,25 mnkr för att renovera lokaler för Stockholms Butikskött Försäljning AB i hus 40, fastigheten Johanneshov 1:1, Slakthusområdet.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§23 Försäljning av del av fastigheten Karby 3:1 i Vallentuna kommun.

Dnr: FS2005/906/262

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 20 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna avtal om försäljning av del av fastigheten Karby 3:1 (Karby fördelningsstation) i Vallentuna kommun.

 2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§24 Försäljning av fastigheten Högvalla 1:1 i Flens kommun.

Dnr: FS2005/906/884

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 20 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna avtal om försäljning av fastigheten Högvalla 1:1 (sommargården Högvalla) i Flens kommun.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d v s

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna avtal om försäljning av fastigheten Högvalla 1:1 (sommargården Högvalla) i Flens kommun.

Reservation

Ledamoten Martin Michel (mp) enligt av honom framställt yrkande.

§25 Bevarande av kulturlandskap vid Angarnssjöängen i Vallentuna kommun. Svar på skrivelse från Martin Michel (mp)

Dnr: FS2005/908/978

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 24 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden anser att skrivelsen är besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung m.fl. (fp) och ledamoten Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt förslag från vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung m.fl. (fp) och ledamoten Martin Michel (mp), d v s att avslå kontorets förslag, samt

att uppdra åt kontoret att snarast återuppta förhandlingarna om försäljning av mark och avtal med nuvarande arrendatorn Erik Dahlborg i enlighet med kontorets förslag till nämnden den 22 september 2005.

Reservation

Ordföranden Karin Wanngård m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt kontorets förslag.

§26 Försäljning av Tegelhuset i Fatbursparken, Södermalm 9:1. Genomförandebeslut

Dnr: FS2005/207/681

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 23 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden delegerar till kontoret att teckna avtal om försäljning av del av Södermalm 9:1 (restaurang Tegelhuset i Fatbursparken) med Abbas och Danka Asly i princip i enlighet med de villkor som framgår av tjänsteutlåtandet.

 2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan för berörd del av Fatbursparken.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§27 Upplåtelse av mark för golfverksamhet i Sofielundsområdet i Huddinge kommun. Inriktningsbeslut

Dnr: FS2006/207/38

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 23 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att kontoret skall fortsätta handläggningen angående upplåtelse av mark för golfverksamhet i Sofielundsområdet med en arrendetid på 25 år.

Yrkanden

Ordföranden Karin Wannggård m.fl. (s), ledamoten Åke Mezán (v) och ledamoten Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m) och ledamoten Björn Ljung m.fl. (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G2.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Karin Wanngård m.fl. (s) samt ledamöterna Åke Mezán (v) och Martin Michel (v) framställda yrkandet d v s, att godkänna kontorets förslag samt att därutöver anföra att arrendatorn skall ordna skyltade och säkra vägar och stigar genom golfbaneområdet så att allmänhetens tillgänglighet till området inte uteblir att miljökraven enligt stadens miljöplan och agenda 21-arbete skall följas att eventuella vattenhinder så som diken och dammar anläggs utifrån livsvillkoren för områdets naturliga flora och fauna att minsta möjliga gödselgivor används och att endast greener gödslas att arrendatorn har återkommande kontakter med markägaren och Huddinge kommun om hur kringområdena som skogspartier och ängar skall underhållas och skötas.

Reservation

Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m) och ledamoten Björn Ljung m.fl. (fp) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

§29 Förslag till inrättande av Årstaskogen-Årsta holmar naturreservat. Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr: FS2005/106/883

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 22 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att som svar på remissen åberopa detta tjänsteutlåtande och besluta om att justera ärendet omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m) och ledamoten Björn Ljung m.fl. (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d v s

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att som svar på remissen åberopa detta tjänsteutlåtande och besluta om att justera ärendet omedelbart.

Reservation

Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m) och ledamoten Björn Ljung m.fl. (fp) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

§30 Förbättring av säkerhetssystemet i fastigheten Spelbomskan 16, Stadsbiblioteket. Lägesrapport

Dnr: FS2005/201/545

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 30 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna föreliggande lägesrapport gällande installation av ett nytt utrymnings- och säkerhetssystem vid Stadsbiblioteket.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§31 Ombyggnad av fastigheten Vårdhemmet 1, Råcksta sjukhem. Slutredovisning

Dnr: FS2006/201/44

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 20 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna föreliggande slutrapport gällande ombyggnad av fastigheten Vårdhemmet 1, Råcksta sjukhem.

 2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att delegera till fastighets- och saluhallsdirektören att teckna förlikningsavtal med Peab Sverige AB i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§32 Designens Hus vid Telefonplan. Inriktningsbeslut

Dnr FS2006/206/76

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 20 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att fortsätta med programarbetet för ett Designens Hus vid Telefonplan samt att bereda förvärv av del av fastigheten Telefonfabriken 1.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m) och ledamoten Björn Ljung m.fl. (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d v s

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att fortsätta med programarbetet för ett Designens Hus vid Telefonplan samt att bereda förvärv av del av fastigheten Telefonfabriken 1.

Reservation

Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m) och ledamoten Björn Ljung m.fl. (fp) enligt det av dem framställda yrkandet.

§33 Svar på remiss av PBL-kommitténs slutbetänkande, ”Får jag lov?” – om planering och byggande (SOU 2005:77)

Dnr: FS2005/106/808

Bordlagt i fastighets- och saluhallsnämnden den 8 december 2005 nr 12

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 10 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m) och ledamoten Björn Ljung m.fl. (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d v s

Fastighets- och saluhallsnämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Reservation

Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m) och ledamoten Björn Ljung m.fl. (fp) enligt det av dem framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Martin Michel (mp) enligt bilaga J2.

§34 Utveckling av Kyrkhamns/Riddersviksområdet. Svar på skrivelse från (s), (v), (mp), (fp) och (kd). Upprustning av Kyrkhamnsområdet. Svar på skrivelse från (s), (v) och (mp)

Dnr: FS2005/106/624

Bordlagt i fastighets- och saluhallsnämnden den 8 december 2005 nr 15

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 22 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna redovisningen om arbetet med Kyrkhamns/Riddersviksområdet.

 2. Fastighets- och saluhallsnämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja upprustningen av Kyrkhamnsområdet och att hyra ut befintliga lokaler.

Yrkanden

Ordföranden Karin Wanngård m.fl (s), ledamoten Åke Mezán (v) och ledamoten Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m) och ledamoten Björn Ljung m.fl. (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K2.

Beslutsordning

Ordföranden Karin Wanngård (s) upptog först kontorets förslag till behandling därefter att-sats 2 i deras framställda yrkande.

Beslut avseende kontorets förslag

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag, d v s

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna redovisningen om arbetet med Kyrkhamns/Riddersviksområdet.

 2. Fastighets- och saluhallsnämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja upprustningen av Kyrkhamnsområdet och att hyra ut befintliga lokaler.

Yrkanden avseende att-sats 2, återstående del

Bifall yrkades till ordföranden Karin Wanngårds m.fl (s) samt ledamöterna Åke Mezán (v) och Martin Michel (mp) återstående del av förslag som redovisas i bilaga K1.

Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m) och ledamoten Björn Ljung m.fl. (fp) yrkade bifall till återstående del av förslag som redovisas i bilaga K2.

Propositionsordning

Vid propositioner på framställda yrkanden förklarade sig ordföranden Karin Wanngård (s) finna bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Omröstning begärdes och genomfördes därefter enligt följande föreslagna och godkända omröstningspropositioner.

Den, som vill bifalla det av ordföranden Karin Wanngård m.fl. (s) samt ledamöterna Åke Mezán (v) och Martin Michel (mp) gemensamt framställda yrkandet, röstar ja. Den, som inte vill det, röstar nej. Vinner nej har nämnden beslutat bifalla det av vice ordföranden Rolf Könberg m.fl (m) samt ledamoten Björn Ljung m.fl. (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Omröstningen utföll med sju ja och sex nej enligt nedan.

Ja

Karin Wanngård (s)
Jan Valeskog (s), tjänstgörande
Maria Bosdotter (s), tjänstgörande
Raymond Hansson (s)
Håkan Wahlén (s)
Åke Mezán (v)
Martin Michel (mp)

Nej

Rolf Könberg (m)
Yvonne Fernel-Ingelström (m)
Britt-Mari Lagerkvist (m)
Björn Ljung (fp)
Margot Thorin (fp), tjänstgörande
Petra Gardos (m), tjänstgörande

Beslut avseende att-sats 2, återstående del

Fastighets- och saluhallsnämnden hade sålunda beslutat enligt ordföranden Karin Wanngårds m.fl. (s) samt ledamöterna Åke Mezáns (v) och Martin Michels (mp) gemensamt framställda yrkande, d v s att därutöver anföra

att ingen nybebyggelse av det slag som bifogad skiss innebär skall planeras eller byggas. Enligt stadens miljöprogram är området klassat som ett område som skall skyddas mot exploatering.

Reservation avseende att-sats 2, återstående del

Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m) samt ledamoten Björn Ljung m.fl. (fp) enligt det av dem framställda yrkandet, bilaga K2.

§35 Rapport från förvaltningschefen

 • Fastighets- och saluhallsdirektören rapporterade om att fastigheten Stockholm Klara är såld. Ärendet ska inom kort upp i Marknämnden och i Kommunfullmäktige. Med anledning av detta söker fastighets- och saluhallskontoret efter nya kontorslokaler i första hand inom det befintliga fastighetsbeståndet.

 • Fastighets- och saluhallsdirektören rapporterade om den resa till Amsterdam som han deltagit i tillsammans med stadsbyggnadsdirektören Ingela Lind, stadsbibliotekarien Inga Lundin, biträdande stadsdirektören Inger Båvner och projektledaren Karin Johnson. Resan har planerats med anledning av Stockholms stads vilja att i Stockholm uppföra ett nytt stadsbibliotek. Målet var att studera de nya bibliotekprojekt som genomförs och genomförts i Holland .

 • Fastighets- och saluhallsdirektören påtalade att nästa nämndmöte är flyttat till den 20 mars 2006 klockan 17.00.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden tackade för informationen.

§36 Övriga frågor

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkommen skrivelse till fastighets- och saluhallsnämnden enligt följande:

1. Skrivelse angående nämndens ansvar för livsmedelsförsörjning, partihallar och slakthusområdet etc, bilaga L.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till fastighets- och saluhallskontoret för beredning.