Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2007-02-15

Sammanträde 2007-02-15

Datum
Klockan
17.00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

2 Val av ransoneringsdelegerade

3 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

5 Anmälan av kommunfullmäktiges val den 11 december 2006 av ledamöter och ersättare i fastighetsnämnden för år 2007

6 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 13/2006

7 Ändrade sammanträdesdagar för fastighetsnämnden 2007

9 Vidaredelegerad beslutanderätt

10 Fastighetsnämndens miljöpolicy

11 Fastighetsnämndens hyres- och arrendepolicy

12 Förslag till torgtaxor för Hötorget och Östermalmstorg säsongen 2007/2008

13 Försäljning av bostadsrätter. Inriktningsbeslut

16 Försäljning av bostadsrättslägenheternanr 11, 12 och 13 i fastigheten Surbrunn 9, Surbrunnsgatan 33. Genomförandebeslut

18 Fortsatt arbete för ett nytt stadsbibliotek. Inriktningsbeslut

19 Renovering av orgel i Stadshuset, fastigheten Eldkvarnen 1. Lägesrapport 2

20 Renovering och ombyggnad av lokaler i fastigheten Klamparen 7 för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB. Slutrapport

21 Upplåtelse av del av Lövsättra 1:1 inom Vallentuna kommun till Golfpunkten Fastighets AB

22 Ombyggnad av fastigheten Rio 8, Gärdets sjukhem. Slutrapport

23 Rivning av brandhärjad byggnad på fastigheten Sätra 2:1, Försätrabacken 50 i Skärholmen. Genomförandebeslut

24 Rivning av byggnad på fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1. Genomförandebeslut

25 Delregional utvecklingsplan för Stockholms kust och skärgård. Svar på remiss

26 Ombyggnad av ventilation i fastigheten Rådstugan 1, Börshuset.

27 Yttrande över revisionsrapport ”Underhåll och investeringar vid två nämnder och två bolag”

Mötesinformation

Justerat:2007-02-19
Ulla Hamilton Martin Michel

Närvarande:

Ledamöter
Ulla Hamilton (m), ordförande
Martin Michel (mp), vice ordförande
Yvonne Fernell-Ingelström (m)
Björn Ljung (fp)
Åke Mezán (v)
Bengt Sandberg (s)
Ingvar Snees (m)
Håkan Wahlén (s), ej närvarande § 15
Karin Wanngård (s)

Ersättare
Karin Falk (s)
Raymond Hansson (s), tjänstgörande § 15
Britt-Mari Lagerqvist (m), tjänstgörande
Helene Lilja (s), tjänstgörande
Camilla Lindberg (m), tjänstgörande
Nicklas Nilsson (s)
Björn Nyström (kd)
Asi Rebbati (fp), tjänstgörande
Ann Westlund (mp)

Tjänstemän
Fastighetsdirektören Sten Wetterblad och nämndsekreteraren Lena-Maria Karlsson. Vidare tjänstemännen vid kontoret: Anita Granlund, Mikael Forkner, Jan Lind och Henrik Schmiterlöw. Personalrepresentanter: Lillemor Öhman (SKTF) och Ralf Österberg (SACO). Från miljö- och fastighetsroteln borgarrådssekreteraren Katarina Larsson.

§1 Justering

Beslut

Fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Martin Michel (mp) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (m) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 1 mars 2007 i Stadshuset.

§2 Val av ransoneringsdelegerade

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt att till ledamöter i nämndens ransoneringsdelegerade för år 2007 välja:

Ulla Hamilton (m) ordförande

Martin Michel (mp) vice ordförande

§3 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

Fastighetskontoret hade den 5 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden beslutar godkänna anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna och besvarade skrivelser, protokollsutdrag m.m. under perioden 2006-02-18 – 2007-02-01.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt godkänna anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

Dnr FS2007/130/6

Fastighetskontoret hade den 30 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt att godkänna anmälan.

§5 Anmälan av kommunfullmäktiges val den 11 december 2006 av ledamöter och ersättare i fastighetsnämnden för år 2007

FS2006/101/671

Fastighetskontoret hade den 23 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att lägga anmälan av kommunfullmäktiges val den 11 december 2006, § 29, av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i fastighetsnämnden för år 2007 till handlingarna.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt godkänna anmälan.

§6 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 13/2006

Dnr FS2005/109/543

Fastighetskontoret hade den 23 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att lägga anmälan av handikapprådets protokoll nr 13/2006 till handlingarna.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt godkänna anmälan.

§7 Ändrade sammanträdesdagar för fastighetsnämnden 2007

FS2006/101/590

Fastighetskontoret hade den 23 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden antar, med ändring av fastighets- och saluhallsnämndens beslut 2006-11-30, i utlåtandet föreslagna sammanträdesdagar m.m. för nämnden under 2007.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Verksamhetsberättelse 2006

Dnr FS2006/121/323

Fastighetskontoret hade den 16 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna förslaget till verksamhetsberättelse för år 2006.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att överlämna verksamhetsberättelsen med bokslut till kommunfullmäktige.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Vidaredelegerad beslutanderätt

Dnr FS2006/111/642

Fastighetskontoret hade den 5 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna förvaltningschefens förslag till vidaredelegerad beslutanderätt.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Fastighetsnämndens miljöpolicy

Dnr FS2007/106/62

Fastighetskontoret hade den 31 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna föreliggande miljöpolicy för fastighetsnämndens miljöarbete.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung (fp) och ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ersättaren Ann Westlund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung (fp) och ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet, d.v.s. att ändra punkten två och tre i miljöpolicyn i enlighet med nedan angivet förslag samt att därutöver anföra följande:

Vi delar kontorets bedömning att styrningen avseende miljöfrågorna inom nämndens verksamheter behöver stärkas genom att riktlinjer läggs fast i en miljöpolicy.

Det viktigaste långsiktiga arbetet för Stockholms stad inom miljöområdet i allmänhet och i detta fall för fastighetsnämnden, är att verka för en begränsning av den globala uppvärmningen. Det sker bäst, för nämndens del, genom att verka för att utsläppen av s.k. växthusgaser minskar. Policyn syftar bl.a. till att förbättra energieffektiviteten och styra mot mer miljöanpassade transporter. Detta är konkreta exempel på hur vardagsarbete ger positiva globala miljöeffekter.

Det är vidare den borgerliga majoritetens uppfattning att staden generellt bör hålla sig uppdaterad avseende den teknikutveckling som sker inom miljöområdet och i så hög utsträckning som möjligt, med hänsyn tagen till kostnadsaspekterna, utnyttja ny teknik för att t.ex. minska energiförbrukningen och bedriva mer miljöeffektiv verksamhet.

Den borgerliga majoriteten anser inte att det ligger i fastighetsnämndens uppdrag att säkerställa den biologiska mångfalden. Därför föreslår vi att punkt tre ändras i enlighet med nedanstående. Punkt två ändras för att öka tydligheten i åtagandet.

Vi föreslår följande förändringar av miljöpolicyn.

Punkt 2 ändras enligt följande. ”Hyresgästerna ska inte utsättas för buller över gällande riktvärden. I öppna bullriga miljöer bör akustiska åtgärder vidtas så att högsta tillåtna ljudnivå inomhus inte överskrids.”

Punkt 3 ändras enligt följande. ”I de skog- och markområden fastighetsnämnden äger och förvaltar bör kontoret verka för att den biologiska mångfalden värnas”.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ersättaren Ann Westlund (mp) enligt det framställda yrkandet.

Ledamoten Karin Wanngård (s) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt kontorets förslag med den förändringen på andra punkten om att akustiska åtgärder vidtas så att högsta tillåtna ljudnivå inomhus inte överskrids.

§11 Fastighetsnämndens hyres- och arrendepolicy

Dnr FS2007/207/55

Fastighetskontoret hade den 31 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar godkänna föreliggande hyres- och arrendepolicy för fastighetsnämndens fastigheter.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) yrkade bifall till förslag som redovisas ibilaga B.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Ulla Hamilton (m) upptog först yrkandet av ledamoten Karin Wanngård m.fl.(s) framställda förslaget att återremittera ärendet.

Vid propositioner på bifall respektive avslag till yrkandet fann ordföranden att nämnden beslutat avslå det av ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) framställda återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) enligt det framställda återremissyrkandet.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d.v.s

Fastighetsnämnden beslutar godkänna föreliggande hyres- och arrendepolicy för fastighetsnämndens fastigheter.

Ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§12 Förslag till torgtaxor för Hötorget och Östermalmstorg säsongen 2007/2008

Dnr FS2007/207/19

Fastighetskontoret hade den 22 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets förslag till torgtaxor för Hötorget och Östermalmstorg säsongen 2007/2008.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Försäljning av bostadsrätter. Inriktningsbeslut

Dnr FS2006/206/623

Fastighetskontoret hade den 18 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets förslag till riktlinjer för försäljning av bostadsrättslägenheter.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) enligt bilaga C.

§14 Försäljning av jordbruk. Inriktningsbeslut

Dnr FS2007/206/66

Muntlig information om ärendet föredrogs av fastighetsdirektören Sten Wetterblad.

Fastighetskontoret hade den 9 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar godkänna inriktning för försäljning av stadens jordbruk i andra kommuner.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§15 Försäljning av mindre fastigheter i andra kommuner. Inriktningsbeslut

Dnr FS2007/206/50

På grund av jäv deltog inte ledamoten Håkan Wahlén (s) i handläggningen av denna paragraf.

Fastighetskontoret hade den 31 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar godkänna inriktning för försäljning av mindre fastigheter i andra kommuner.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ersättaren Ann Westlund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Fastighetsnämnden beslutar godkänna inriktning för försäljning av mindre fastigheter i andra kommuner.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ersättaren Ann Westlund (mp) enligt det framställda yrkandet.

§16 Försäljning av bostadsrättslägenheterna nr 11, 12 och 13 i fastigheten Surbrunn 9, Surbrunnsgatan 33. Genomförandebeslut

Dnr FS2006/206/480

Fastighetskontoret hade den 2 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna försäljningen av bostadsrättslägenhe-terna 11, 12 och 13 i fastigheten Surbrunn 9 i enlighet med bilagda kontrakt.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§17 Förvärv av bostadsrätter på Östermalm. Genomförandebeslut

Dnr FS2006/206/624

Fastighetskontoret hade den 17 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna förvärv av bostadsrättslägenheter på fastigheten Badmintonhallen 1, Studentbacken 32 på Östermalm.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§18 Fortsatt arbete för ett nytt stadsbibliotek. Inriktningsbeslut

Dnr FS2005/106/41

Fastighetskontoret hade den 23 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att delegera till förvaltningschefen att under 2007 investera 12 mnkr i förberedande arbeten för ett nytt stadsbibliotek.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§19 Renovering av orgel i Stadshuset, fastigheten Eldkvarnen 1. Lägesrapport 2

Dnr FS2005/201/6

Fastighetskontoret hade den 15 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar godkänna föreliggande rapport gällande renovering av orgeln i Stockholm stadshus, fastigheten Eldkvarnen 1.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§20 Renovering och ombyggnad av lokaler i fastigheten Klamparen 7 för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB. Slutrapport

Dnr FS2006/201/70

Fastighetskontoret hade den 22 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna föreliggande slutrapport gällande ombyggnad av bostadsförmedlingen lokaler i Tekniska nämndhuset, Klamparen 7.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§21 Upplåtelse av del av Lövsättra 1:1 inom Vallentuna kommun till Golfpunkten Fastighets AB

Dnr FS2005/900/310

Fastighetskontoret hade den 2 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att upplåta 44 ha inom fastigheten Lövsättra 1:1 i Vallentuna kommun till Golfpunkten Fastighets AB till golfändamål.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1. Fastighetsnämnden beslutar att upplåta 44 ha inom fastigheten Lövsättra 1:1 i Vallentuna kommun till Golfpunkten Fastighets AB till golfändamål.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt det av dem framställda yrkandet.

§22 Ombyggnad av fastigheten Rio 8, Gärdets sjukhem. Slutrapport

Dnr FS2005/201/230

Fastighetskontoret hade den 22 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna föreliggande slutrapport gällande ombyggnad av fastigheten Rio 8, Gärdets sjukhem.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§23 Rivning av brandhärjad byggnad på fastigheten Sätra 2:1, Försätrabacken 50 i Skärholmen. Genomförandebeslut

Dnr FS2007/201/52

Fastighetskontoret hade den 30 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden beslutar godkänna rivning av den brandhärjade byggnaden på fastigheten Sätra 2:1.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§24 Rivning av byggnad på fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1. Genomförandebeslut

Dnr FS2007/02/5

Fastighetskontoret hade den 31 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar godkänna rivning av fyra byggnader inom fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 i Skarpa by.

 2. Fastighetsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att upphandla och skriva avtal med entreprenör för rivningen.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ledamoten Åke Mezán (v) enligtbilaga F.

§25 Delregional utvecklingsplan för Stockholms kust och skärgård. Svar på remiss

Dnr FS2006/106/646

Fastighetskontoret hade den 31 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna och åberopa detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna och åberopa detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt det av dem framställda yrkandet.

§26 Ombyggnad av ventilation i fastigheten Rådstugan 1, Börshuset.

Dnr FS2006/201/184

Fastighetskontoret hade den 29 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden beslutar att uppdra till Fastighetskontoret att genomföra en ombyggnation av ventilationen i fastigheten Rådstugan 1, Börshuset.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§27 Yttrande över revisionsrapport ”Underhåll och investeringar vid två nämnder och två bolag”

Dnr FS2007/106/672

Fastighetskontoret hade den 31 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden beslutar att som yttrande över revisionsrapporten åberopa detta tjänsteutlåtande.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung (fp) och ersättaren Björn Nyström (kd) enligt bilaga H.