Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2008-04-17

Sammanträde 2008-04-17

Datum
Klockan
17.00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

2 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom Fastighetskontoret

4 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 1/2008.

5 Ändrat datum för fastighetsnämndens sammanträde i juni 2008

6 Regler för direktupphandling inom fastighetskontoret

8 Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015. Svar på remiss*

9 Remiss - dricksvattenförekomster i Stockholms län - prioritering för långsiktigt skydd (version 2008-02-08). Svar på remiss*

10 Hemställan om godkännande av strategin för miljöanpassade drivmedel i Stockholm 2008-2010. Svar på remiss*

11 Projektdirektiv - nytt drift- och förvaltningsuppdrag. Stadens datakommunikation. Svar på remiss*

12 Uppdatering av Stockholms stads e-strategi. Svar på remiss*

13 Ordningsföreskrifter rörande torghandel i Stockholms stad/Hötorget.*

14 Planändring för genomförande av vision Matstaden i Slakthusområdet.

15 Fastighetsnämndens markinnehav i Huddinge kommmun. Lägesrapport 1

16 Fastighetsnämndens markinnehav i Salems kommun. Lägesrapport 1

17 Försäljning av sommargårdar. Lägesredovisning

18 Försäljning av Hörningsnäs Gård, del av fastigheterna Hörningsholm 2:44, Näs 2:1 och 1:65 i Botkyrka kommun.

19 Rivning av byggnad på fastigheten Svendal 1:1 i Huddinge kommun. Genomförandebeslut

20 Rivning av byggnad på fastigheterna Nolinge 3:2 och Snäckstavik 3:94 i Botkyrka kommun. Genomförandebeslut

21 Rivning av byggnad på fastigheten Eknäs 3:1 i Haninge kommun. Genomförandebeslut

22 Uthyrning och ombyggnad av lokaler till Regeringskansliet i fastigheten Skansen 23. Genomförandebeslut

24 Rapport från förvaltningschefen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (138 kb)

§1 Justering

Beslut

Fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Martin Michel (mp) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (m) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 1 maj 2008.

§2 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

Fastighetskontoret hade den 1 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner sammanställningen av skrivelser och protokollsutdrag ställda till och besvarade av nämnden under perioden datum 2008-03-03 – 2008-04-01.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom Fastighetskontoret

Dnr2008/130/22

Fastighetskontoret hade den 3 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut fattat inom fastighetskontoret.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§4 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 1/2008

Dnr 2008/109/054

Fastighetskontoret hade den 28 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att lägga anmälan av handikapprådets protokoll nr 1/2008 till handlingarna.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Ändrat datum för fastighetsnämndens sammanträde i juni 2008

Fastighetskontoret hade den 11 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden godkänner anmälan om ändrat datum för fastighets-nämndens sammanträde i juni 2008, från den 12 juni 2008 till den 17 juni 2008.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Regler för direktupphandling inom fastighetskontoret

Dnr2008/131/156

Fastighetskontoret hade den 31 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att de i ärendet föreslagna reglerna för direktupphandling inom fastighetskontoret godkänns.

 1. Fastighetsnämnden beslutar att den övre beloppsgränsen för direktupphandling av varor fastställs till 10 procent av tröskelvärdet för varor och tjänster.

 1. Fastighetsnämnden beslutar att den övre beloppsgränsen för direktupphandling av tjänster fastställs till 20 procent av tröskelvärdet för varor och tjänster.

 1. Fastighetsnämnden beslutar att den övre beloppsgränsen för direktupphandling av byggentreprenader fastställs till 1 procent av tröskelvärdet för byggentreprenader.

 1. Fastighetsnämnden beslutar att de riktlinjer för direktupphandling för fastighets- och saluhallskontoret (dnr FS2005/111/5) som beslutades av fastighets- och saluhallsnämnden den 22 december 2005 upphävs.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga A.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Ulla Hamilton (m) upptog först yrkandet från vice ordföranden Martin Michel (mp) och ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet idag.

Reservation

Mot detta beslut reserverade sig ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och vice ordföranden Martin Michel (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga A.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag, d.v.s.

 1. Fastighetsnämnden beslutar att de i ärendet föreslagna reglerna för direktupphandling inom fastighetskontoret godkänns.

 1. Fastighetsnämnden beslutar att den övre beloppsgränsen för direktupphandling av varor fastställs till 10 procent av tröskelvärdet för varor och tjänster.

 1. Fastighetsnämnden beslutar att den övre beloppsgränsen för direktupphandling av tjänster fastställs till 20 procent av tröskelvärdet för varor och tjänster.

 1. Fastighetsnämnden beslutar att den övre beloppsgränsen för direktupphandling av byggentreprenader fastställs till 1 procent av tröskelvärdet för byggentreprenader.

 1. Fastighetsnämnden beslutar att de riktlinjer för direktupphandling för fastighets- och saluhallskontoret (dnr FS2005/111/5) som beslutades av fastighets- och saluhallsnämnden den 22 december 2005 upphävs.

§7 Underlag till budget för 2009 och inriktning för 2010 och 2011

Dnr 2008/120/146

Fastighetskontoret hade den 7 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets förslag till underlag till budget för 2009 och inriktning för 2010 och 2011.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära att få ianspråkta 36,7 mnkr av tidigare års resultat för underhållsåtgärder i fastighetsbeståndet år 2009.

 3. Fastighetsnämnden beslutar att överlämna förslaget till underlag till budget för 2009 och inriktning för 2010 och 2011 till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2.

Ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B3.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt efter propositioner på framställda yrkanden enligt kontorets förslag, d.v.s.

 1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets förslag till underlag till budget för 2009 och inriktning för 2010 och 2011.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära att få ianspråkta 36,7 mnkr av tidigare års resultat för underhållsåtgärder i fastighetsbeståndet år 2009.

 3. Fastighetsnämnden beslutar att överlämna förslaget till underlag till budget för 2009 och inriktning för 2010 och 2011 till kommunstyrelsen.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Martin Michel (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga B1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga B2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Åke Mezán (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga B3.

§8 Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015. Svar på remiss

Dnr 2008/105/014

Fastighetskontoret hade den 26 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen åberopa detta tjänsteutlåtande och justera ärendet omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C2.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt efter propositioner på framställda yrkanden enligt kontorets förslag, d.v.s.

1. Fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen åberopa detta tjänsteutlåtande och justera ärendet omedelbart.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Martin Michel (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga C1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga C2.

§9 Remiss – dricksvattenförekomster i Stockholms län – prioritering för långsiktigt skydd (version 2008-02-08). Svar på remiss

Dnr2008/105/092

Fastighetskontoret hade den 28 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden beslutar att åberopa detta svar som svar på remissen.

2. Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera ärendet.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Martin Michel (mp) enligt bilaga D1.

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) enligt bilaga D2.

§10 Hemställan om godkännande av strategin för miljöanpassade drivmedel i Stockholm 2008-2010. Svar på remiss

Dnr 2008/105/108

Fastighetskontoret hade den 30 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen åberopa detta tjänsteutlåtande.

Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera ärendet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E2.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d.v.s.

 1. Fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen åberopa detta tjänsteutlåtande.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera ärendet.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Martin Michel (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga E1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga E2.

§11 Projektdirektiv - nytt drift- och förvaltningsuppdrag. Stadens data-kommunikation. Svar på remiss

Dnr2008/104/052

Fastighetskontoret hade den 26 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets svar på remissen ”Nytt drift- och förvaltningsuppdrag. Stadens datakommunikation”.
 2. Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera ärendet.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§12 Uppdatering av Stockholms stads e-strategi. Svar på remiss

Dnr2008/106/149

Fastighetskontoret hade den 3 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att överlämna och åberopa fastighetskontorets förslag till remissvar på remissen ”Uppdatering av Stockholms stads e-strategi”.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera ärendet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F2.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d.v.s.

 1. Fastighetsnämnden beslutar att överlämna och åberopa fastighetskontorets förslag till remissvar på remissen ”Uppdatering av Stockholms stads e-strategi”.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera ärendet.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Martin Michel (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga F1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga F2.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m) och tjänstgörande ersättaren Camilla Lindberg (m) enligt bilaga F3.

§13 Ordningsföreskrifter rörande torghandel i Stockholms stad/Hötorget.

Dnr 2008/207/150

Fastighetskontoret hade den 25 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden beslutar att anta förslaget till nya ordningsföreskrifter rörande torghandeln på Hötorget.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m) och tjänstgörande ersättaren Camilla Lindberg (m) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt efter propositioner på framställa yrkanden, enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m) och tjänstgörande ersättaren Camilla Lindberg (m), d.v.s

 1. Fastighetsnämnden beslutar fastställa ordningsföreskrifterna i enlighet med förvaltningens förslag, med undantag för, i beslutspunkt två, angivna förändring.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att ”På anvisad markerad torgplats ska försäljning ske från öppet stånd, torgvagn, bord eller liknande, som kan godkännas av fastighetsnämnden”.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Martin Michel m.fl. (mp), ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) med hänvisning till kontorets förslag.

§14 Planändring för genomförande av vision Matstaden i Slakthusområdet.

Dnr2008/106/140
DnrE2008-215-00597

Fastighetskontoret hade den 19 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner att fastighetskontoret verkar för en detaljplaneändring för området Matstaden i Slakthusområdet i enlighet med föreliggande tjänsteutlåtande.

 2. Exploateringsnämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området Matstaden i Slakthusområdet.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§15 Fastighetsnämndens markinnehav i Huddinge kommmun. Lägesrapport 1

Dnr2008/206/170

Fastighetskontoret hade den 4 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner kontorets lägesrapport om inriktning för arbetet med stadens fastigheter inom Huddinge kommun.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Martin Michel (mp) enligt bilaga H1.

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt bilaga H2.

§16 Fastighetsnämndens markinnehav i Salems kommun. Lägesrapport 1

DnrFS2007/206/196

Fastighetskontoret hade den 31 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner fastighetskontorets lägesrapport om inriktning för arbetet med stadens fastigheter inom Salems kommun.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Martin Michel (mp) enligt bilaga I1.

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt bilaga I2.

§17 Försäljning av sommargårdar. Lägesredovisning

Dnr FS2006/206/602

Fastighetskontoret hade den 1 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner kontorets lägesredovisning om försäljning av sommargårdar.

 2. Fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till ny inriktning för fyra sommargårdar med LSS-verksamhet.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m) och tjänstgörande ersättaren Camilla Lindberg (m) enligt bilaga J1.

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Martin Michel (mp) enligt bilaga J2.

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt bilaga J3.

§18 Försäljning av Hörningsnäs Gård, del av fastigheterna Hörningsholm 2:44, Näs 2:1 och 1:65 i Botkyrka kommun.

Dnr FS2007/206/66

Beslut

Ärendet utgick.

§19 Rivning av byggnad på fastigheten Svendal 1:1 i Huddinge kommun. Genomförandebeslut

Dnr 2008/209/160

Fastighetskontoret hade den 14 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden godkänner rivning av byggnader på fastigheten Svendal 1:1 i Huddinge.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§20 Rivning av byggnad på fastigheterna Nolinge 3:2 och Snäckstavik 3:94 i Botkyrka kommun. Genomförandebeslut

Dnr 2008/219/163

Fastighetskontoret hade den 14 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner rivning av byggnader på fastigheterna Nolinge 3:2 och Snäckstavik 3:94 i Botkyrka.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§21 Rivning av byggnad på fastigheten Eknäs 3:1 i Haninge kommun. Genomförandebeslut

Dnr 2008/219/161

Fastighetskontoret hade den 14 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden godkänner rivning av byggnaden på fastigheten Eknäs 3:1 i Haninge kommun.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§22 Uthyrning och ombyggnad av lokaler till Regeringskansliet i fastigheten Skansen 23. Genomförandebeslut

Dnr 2008/201/169

Fastighetskontoret hade den 26 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner uthyrning av lokaler på ca 1990 kvm i Teaterhuset till en hyra om ca 6 mnkr per år till Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

 1. Fastighetsnämnden beslutar att uppdra åt fastighetskontoret att genomföra en ombyggnad av Kulturhusets teaterbyggnad, plan 10 och 11, till en kostnad av 25 mnkr.

 1. Fastighetsnämnden beslutar att justera ärendet omedelbart.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§23 Rapport om klottersanering

Fastighetschefen Mikael Forkner rapporterade:

Bokförda kostnader för klotteråtgärder 2008 är fram till den 15 april 214.000 kronor vilket är en minskning i förhållande till motsvarande period förra året med 75.000 kronor.

Kontoret deltar i stadens arbete med att utarbeta gemensamma principer för att motarbeta klotter och annan liknande skadegörelse på stadens byggnader. Trafik- och renhållningsnämnden har det samordnande ansvaret för arbetet.

Fortum har beslutat att avtala med trafikkontoret om samordnad klottersanering. Fortum har avsatt de ekonomiska resurser som krävs för att nollställa samtliga anläggningar inom staden, vilket bland annat omfattar drygt 18.000 elskåp och cirka 5.000 elnätstationer.

Fr.o.m. den 1 april 2008 överfördes 48 bergrum från brand- och räddningsnämnden till fastighetsnämnden enligt kommunfullmäktiges beslut. Många av ingångarna till bergrummen är föremål för mycket klotter och nedskräpning. Kontoret kommer att genomföra en saneringsinsats.

Trafikkontoret har genomfört en upphandling där staden delas in i tre olika distrikt. Avtalet som omfattar en mängd på drygt 14 mnkr per år ska gälla från 1 april 2008. Upphandlingen omfattar bland annat vite vid brott mot 24-timmarsregeln och krav på elektronisk återkoppling med bilder, polisanmälan, arbetsbeskrivning m.m. Utredning om i vilken utsträckning det är fördelaktigt för fastighetskontoret att ansluta sig till avtalet har inletts.

Under andra halvåret 2007 har kontoret deltagit i en särskild satsning i samarbete med trafikkontoret, stadsdelsförvaltningen (södermalm) och polisen på söder, med ökad bevakning av bl.a. nämndens byggnader inom särskilt drabbade områden. Uppdraget är att skydda stadens egendom i området mot klotter och annan skadegörelse.

Väktarinsatsen har resulterat i att 62 personer gripits för nedklottring. Ingripandena har skett vid 34 tillfällen främst i Slussenområdet. Gripandena har framförallt skett fredag – söndag. Vid samtliga gripanden har väktarna överlämnat den gripne till polisen och anmälningarna ligger nu hos länspolisens klotterkommission för utredning. I dagsläget är 15 av de 34 tillfällena under utredning, elva fall ligger hos åklagare och åtta av fallen har lett till åtal. I förhållande till förra rapporten till nämnden har antalet fall som ligger hos åklagare ökat med två.

Kontoret har under månaderna januari – mars gjort ett uppehåll med väktarinsatserna. Skälet är att trafikkontoret inte kunnat prioritera dessa åtgärder av ekonomiska skäl. Om fastighetskontoret ska fortsätta med väktarinsatser och finansiera dessa på egen hand utreds för närvarande.

Sedan början av november 2007 har närpolisstationerna i innerstaden bildat en citykommission mot klotter. Resultatet av citykommissionens arbete ligger nu till grund för en genomlysning av samtliga polisdistrikt inom Stockholms stad, med syfte att stärka hela polisorganisationens arbete mot klotter.

§24 Rapport från förvaltningschefen

- Vallentuna kommun får erbjudande om köp av en stor del av den mark som staden äger i Vallentuna under vecka 17.

- Nynäshamns kommun får erbjudande om köp av den mark som staden äger i Nynäshamns kommun förutom jordbruken och marken vid Norvik, senast under början av maj månad.

- Tofta gård kommer inom kort att marknadsföras för försäljning på den öppna marknaden. Brandalsund och Stora Uringe kommer att erbjudas till arrendatorerna att köpa under vecka 17.

§25 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.