Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2012-02-07

Sammanträde 2012-02-07

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

4 Anmälan av minnesanteckningar från nämndens årliga mötet med fastighetsnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor

5 Verksamhetsberättelse 2011

Omedelbar justering
Dnr1.3-033/2012

p
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Positionspapper om EU, staden och stockholmarna. Svar på remiss

7 Flatenbadet, utveckling av badet i samarbete med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Genomförandebeslut

8 Långsjöbadet, utveckling av badet i samarbete med Älvsjö stadsdelsförvaltning. Genomförandebeslut

9 Tomställning och rivning av byggnader på fastigheten Tankebyggarorden 2 för uppsättning av tillfälliga studentbostäder. Genomförandebeslut

11 Flyttning av Sprallenhallen. Slutrapport

12 Rapport från förvaltningschefen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (134 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Fastighetsnämnden utser vice ordföranden Jakop Dalunde (MP) att tillsammans med ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) justera dagens protokoll.

Justering sker den 14 februari 2012 i Stadshuset.

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

Inkomna skrivelser m.m. till fastighetsnämnden enligt förteckning från den 26 januari 2012 och den 7 februari 2012 anmäls.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

Beslut

Fastighetsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut inom fastighetskontoret från och med 2011-12-16 – 2011-12-20.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 24 januari 2012.

§4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Dnr 1.1.3-014/2012

Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens och fastighetsnämndens gemensamma handikappråds sammanträde den 17 januari 2012 anmäls.

§5 Verksamhetsberättelse för fastighetsnämnden 2011

Dnr 1.3-033/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Billy Östh m.fl. (M):

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna förslaget till verksamhetsberättelse för år 2011.

2 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna nedskrivning av osäker kundfordran på totalt 1,4 mnkr.

3 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets förslag till utrangering/nedskrivning av anläggningsvärden motsvarande 17,8 mnkr.

4 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna reviderat inriktningsbeslut om 1670 mnkr för Samverkanscentralen och kontor inom Kristinebergs slott 11 m.fl. och ge fastighetskontoret i uppdrag att fortsätta planering upp till 57 mnkr.

5 Fastighetsnämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige att godkänna reviderat inriktningsbeslut för Samverkanscentralen och kontor inom Kristinebergs slott 11 m.fl.

6 Fastighetsnämnden beslutar att återredovisa modellen för avkastningsberäkning till kommunfullmäktige.

7 Fastighetsnämnden beslutar att överlämna verksamhetsberättelsen till kommunfullmäktige.

8 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Samt därutöver anföra:

Verksamhetsberättelsen för 2011 visar på att fastighetsnämnden överlag har haft en god uppfyllelse av både kommunfullmäktiges inriktningsmål och nämndens mål, aktiviteter och indikatorer. Det är naturligtvis mycket bra. Avseende kommunfullmäktiges mål 1:3 - Stockholms livsmiljö ska vara hållbar – når dock inte nämnden ända fram. Fastighetskontoret har under 2011 generellt sett genomfört ett mycket bra och ambitiöst miljöarbete. Men som verksamhetsberättelsen visar finns det helt klart möjligheter till att bli ännu bättre.

Vi förväntar oss därför att kontoret under innevarande år vidtar åtgärder inom de områden där man inte nått upp till målen under 2011. Det är av vikt att kontoret prioriterar sitt arbete med att införa ett nytt ledningssystem enligt ISO-standard för kvalitets-, miljö-, och energiledning. Fastighetskontoret ska analysera möjligheterna att långsiktigt konvertera till elbilar, och det aktiva arbetet med driftoptimeringar av fastigheterna ska intensifieras. Arbetet med att införa gröna hyresavtal ska under året startas och arbetet med att separera verksamhetsel från fastighetsel ska skärpas. Kontoret ska också, när förstudien avslutats, påbörja miljöklassningen av det befintliga fastighetsbeståndet.

Staden i allmänhet och fastighetsnämnden i synnerhet ska vara ett föredöme i miljöarbetet.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 20 januari 2012. Fastighetskontoret föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna förslaget till verksamhetsberättelse
för år 2011.

2 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna nedskrivning av osäker kundfordran på totalt 1,4 mnkr

3 Fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till utrangering/ nedskrivning av anläggningsvärden motsvarande 17,8 mnkr

4 Fastighetsnämnden godkänner reviderat inriktningsbeslut om 1670 mnkr för
Samverkanscentral och kontor inom Kristinebergs slott 11 m.fl. och ger
fastighetskontoret i uppdrag att fortsätta planering upp till 57 mnkr

5 Fastighetsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att godkänna reviderat inriktningsbeslut för Samverkanscentral och kontor inom Kristinebergs slott 11 m.fl.

6 Fastighetsnämnden beslutar att återredovisa kommunfullmäktiges uppdrag om modell för avkastningsberäkning avseende fastighetsnämnden.

7 Fastighetsnämnden beslutar att överlämna verksamhetsberättelsen till kommunfullmäktige.

8 Fastighetsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Billy Östh m.fl. (M) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.

3) Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) föreslår att fastighetsnämnden nämnden beslutar enligt följande:

Fastighetsnämnden beslutar

att delvis avslå kontorets förslag till beslut

samt att därutöver anföra

Kontoret har nu presenterat sin verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen utvecklats efter de förutsättningar som den borgerliga majoriteten get kontoret i form av budget och direktiv 2011.

Fastighetskontoret förvaltar stadens mark och fastigheter och som ägare går det att arbeta med framtidens utmaningar och skapa strategier för att utveckla förutsättningar för det samhälle vi vill leva i. Med en ideologisk utförsäljning tackar den borgerliga majoriteten nej till sådana möjligheter. Det privata ägandet överordnas, även när det är ekonomiskt irrationellt.

Ett sätt varpå staden skulle kunna använda sitt ägande av sina fastigheter är genom att gå i bräschen för att ställa om sitt fastighetsbestånd för att klara framtida miljö och klimatutmaningar. På just detta nämndmål som kanske är det viktigaste för nämnden att genomföra, misslyckas man som mest. Det är den borgerliga majoriteten som nu måste stå ansvarig för detta och berätta att man istället prioriterat annat.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Billy Östh m.fl. (M).

Reservation

Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) enligt följande:

Miljöpartiets vision är ett modernt, mänskligt och miljömässigt Stockholm och vi vill att fastighetsnämnden ska vara en del i det arbetet. Kontoret ska bistå Stockholm med moderna fastigheter som människor vill arbeta, leva och verka i under långsiktigt hållbara förutsättningar.

Det är viktigt att staden föregår med gott exempel, oavsett om det gäller tillgänglighet, arbetsmiljö eller energieffektivitet. Staden ska vara drivande i en omställningsprocess.

Miljöpartiet menar att det fortfarande finns arbete kvar att göra innan dessa mål är uppnådda. Exempelvis, när det gäller energibesparande åtgärder behöver arbetet intensifieras. Även om flera viktiga projekt nu är igång är det fortfarande så att det saknas ett tydligt politiskt mandat för de prioriteringar som behövs för att uppnå redan lågt satta mål. Efter lång tid av förseningar och försummelse på energiområdet krävs nya direktiv med betydligt högre ambitioner och ett politiskt ledarskap i miljöfrågorna.

Miljöpartiet vill att vi slutar skjuta problemen framför oss och gör en kraftfull satsning på energieffektivisering, då detta inte bara är bra för miljön – utan också på sikt sparar skattemedel till Stockholmarnas gagn. Det finns också goda möjligheter att driva marknaden och skapa nya gröna företag och arbetstillfällen.

Även när det gäller underhållsarbetet visar verksamhetsberättelsen att det skulle behövas en mer långsiktig politisk styrning för att uppnå ett mer hållbart förvaltande, både ekonomiskt och ekologiskt.

I övrigt ser vi positivt på kontorets goda arbete med bland annat den nya hyresmodellen, den förbättrade dialogen med kunderna och flera av de viktiga utvecklingsprojekten.

Särskilt uttalande lämnas av Bengt Sandberg m.fl. (S) enligt följande:

Inom Fastighetsnämndens område har den borgerliga politiken bland annat resulterat i utförsäljningar utan konsekvensanalyser. Ett mycket stort antal fastigheter utanför kommungränserna har sålts av, ibland med tveksamma beslutsunderlag. Något som stadens revisorer har riktad hård kritik emot.

Undermåliga satsningar på energieffektivisering har dessutom lett till att energieffektiviseringarna av stadens fastigheter går alldeles för långsamt. Staden skulle kunna vara ett föredöme bland fastighetsägare, genom att gå före och med modern teknik energieffektivisera fastigheter. Vi vet att det offentliga kan driva på marknaden genom att våga gå före. Det är beklagligt att så inte sker.

Det är också anmärkningsvärt att kommunen avvecklar sitt ägande i befintliga, betalda fastigheter, säljer dem till underpris, bygger nya fastigheter till högre kostnader med högre hyror och/eller köper bostadsrätter för sin egen verksamhet.

Fastighetsnämndens verksamhet styrs utifrån nyckelbegrepp som ”strategisk” och” stärkt kundfokus”. Begreppet duger dock inte att utvärdera verksamheten utifrån och har i dagsläget ingen styrande funktion. Istället är det den politiska beställningen – ”sälj allt som går” – som styr verksamheten. Det finns stora risker att natur- och kulturvärden hamnar i kläm när allting styrs utifrån ekonomiska incitament.

Vi beklagar den kortsiktiga politik som präglar Fastighetsnämnden. Att inte ha en hög nivå på underhållet av stadens fastigheter, utan istället spara in på detta, leder enbart till att det blir dyrare på sikt och är inte ett tecken på god förvaltning. Vi ställer oss också frågande till det överskott i budgeten förvaltningen har och undrar om detta enkom är av godo.

§6 Positionspapper om EU, staden och stockholmarna.

Svar på remiss Dnr 1.6-475/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden åberopar kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 18 januari 2012.

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M), vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Bengt Sandberg m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Sebastian Wiklund (V) föreslår att fastighetsnämnden nämnden beslutar enligt följande:

Fastighetsnämnden beslutar att avslå kontorets förslag till beslut.

Samt att därutöver anföra

De föreslagna formuleringarna kan vi inte ställa mig bakom. Följande är ett axplock av vad vi menar:

”EU-budget bör minska och skattebetalarnas pengar värnas.” Vänsterpartiet är för en politik för medborgares levnadsvillkor i samhället vi ser inget egenvärde av att minska eller expandera en budget. Vidar skriver man att ”staden stället sig avvisande till att ge offentliga myndigheter större möjlighet att ge stöd som hotar att snedvrida konkurrensen” Det är en formulering vi tidigare har hört EU sammanhang och då har kan det till exempel handla om allmännyttan. Att avveckla den är helt på tvären med vår politik. Ytterligare en formulering är att ”Det är angeläget att regelverket ger staden möjlighet att välja miljövänliga lösningar, utan att slå fast detta som ett tvingande krav.” Vänsterpartiet tror på kollektiva lösningar för att nå miljö- och klimatmål. Citatet ovan andas ett helt annat budskap, nämligen att miljön får räddas om var individ tar sitt eget ansvar.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M), vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Bengt Sandberg m.fl. (S).

Reservation

Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Billy Östh m.fl. (M) enligt följande:

Stadsledningskontorets förslag till positionspapper om EU, staden och stockholmarna är ett bra initiativ till att klargöra stadens övergripande inställning till EU-politik och dess påverkan på Stockholm och dess invånare. Precis som fastighetskontoret skriver i sitt remissvar kommer det gemensamma förhållningssättet förenkla bolagens och nämndernas arbete med EU-frågor samt öka möjligheterna för staden att få gehör för sina åsikter om EU.

Kontoret har dock rätt i att vissa av de ställningstaganden som mejslas ut i positionspappret, exempelvis att EU:s budget bör minskas och att EU:s jordbrukspolitik bör avvecklas, är avväganden som snarare ska göras på nationell nivå än kommunal. Det är därför något förvånande att kontoret själva bryter mot den kloka synpunkten, och uttalar sig om storleken på EU:s budget.

Vi delar inte heller kontorets uppfattning att ståndpunkten att EU:s budget bör minskas skulle vara EU-kritisk. Det är fullt möjligt att vara positiv till det europeiska samarbetet utan att man vill se en så stor EU-budget som möjligt. Precis som regeringen anser vi att kostnaderna för jordbruks- och regionalpolitiken bör minska till förmån för andra områden.

§7 Upprustning av Flatenbadet som en del av Vision Söderort. Genomförandebeslut

Dnr5.2-064/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upprustning av Flatenbadet som en del av Vision Söderort.

2 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 19 januari 2012

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Billy Östh m.fl. (M) enligt följande:

Stockholm kallas ofta för den blå och gröna staden tack vare den stora tillgången på grönområden och närheten till vattnet. Det ska Stockholm fortsatta att vara. Stadens 29 officiella badplatser, vilka alla fyller en mycket viktig funktion i detta, ska därför vara attraktiva, öppna och lättillgängliga för alla som vill ta sig ett svalkande dopp.

Flatenbadet är Stockholms största strandbad, beläget i ett friluftsområde vid sjön Flaten i Skarpnäck. På badet finns fyra kulturmärkta byggnader, ritade av den kände arkitekten Paul Hedqvist, som är uppförda på 1930-talet. Byggnaderna är dock i stort behov av upprustning.

Det är därför glädjande att vi idag kan fatta beslut om att fastighetskontoret under våren ska påbörja en upprustning och utveckling av strandbadet, i samarbete med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Målet med upprustningen är utveckla utbudet av aktiviteter och skapa möjligheter för verksamheter att hålla öppet året runt samtidigt som lokalerna fräschas upp och byggs om. Förhoppningen är att anläggningen i framtiden ska vara en samlingspunkt för kurser, vandringar, utegymnastik, kulturevenemang med mera.

Flatenbadet är ett både unikt och välbesökt bad med fantastiska byggnader, där generationer av stockholmare har tillbringat varma sommardagar. Med dagens beslut säkrar vi strandbadets attraktivitet och tillgänglighet, så att även kommande generationer stockholmare ska kunna njuta av badplatsen.

§8 Utveckling Långsjöbadet/pilotprojekt. Genomförandebeslut

Dnr5.2-041/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt för utveckling av Långsjöbadet.

2 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 19 januari 2012

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M), vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Bengt Sandberg m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Sebastian Wiklund (V) föreslår att fastighetsnämnden nämnden beslutar enligt följande:

Fastighetsnämnden beslutar

att i sin helhet tillstyrka kontorets förslag till beslut

att därutöver anföra

Det är ett välkommet förslag att rusta upp Långsjöbadet och här finns verkligen underlag för den service som föreslås i ärendet. Det är emellertid inte önskvärt att öppna upp för åtta parkeringar här. Antalet bilresenärer som kommer till Långsjöbadet är långt över åtta bilar och det finns inga bra lösningar för bilresenärer om man också ska ta hänsyn till de boende som bor intill knuten. Istället bör kontoret initiera ett samarbete med SL om hur man kan förbättra kollektivtrafiken. Det är alla gånger bäst för klimatet. Det är också viktigt att trycka på kvalité av modulernas form och att byggnaderna miljöanpassas på bästa sätt.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M), vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl (MP) och Bengt Sandberg m.fl. (S).

Reservation

Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Billy Östh m.fl. (M) enligt följande:

Stockholm kallas ofta för den blå och gröna staden tack vare den stora tillgången på grönområden och närheten till vattnet. Det ska Stockholm fortsatta att vara. Stadens 29 officiella badplatser, vilka alla fyller en mycket viktig funktion i detta, ska därför vara attraktiva, öppna och lättillgängliga för alla som vill ta sig ett svalkande dopp.

Långsjöbadet i Älvsjö är ett populärt sommarstrandbad och ett viktigt utflyktsmål för Älvsjöborna och stockholmarna. Strandbadets byggnader med kiosk, omklädningsrum och toalett är dock i mycket dåligt skick.

Det är därför glädjande att vi idag kan fatta beslut om att fastighetskontoret under våren ska påbörja en upprustning och utveckling av strandbadet, i samarbete med Älvsjö stadsdelsförvaltning. Målet är att hitta en flexibel lösning som ökar Långsjöbadets attraktionsvärde för stockholmarna, utvecklar utbudet av aktiviteter, skapar möjligheter för verksamheter att hålla öppet året runt och som samtidigt breddar affärsmöjligheterna för de hyresgäster som verkar vid badet.

Det är viktigt för staden att kunna anpassa utbudet efter behovet och den flexibla modullösning som används i detta fall för omklädningsrum, toaletter, kiosk och servering kan även tillämpas på andra strandbad, eller inom andra områden, som staden vill utveckla verksamhetsmässigt och där det inte är möjligt eller lämpligt med permanenta anläggningar. Projektet är således högintressant ur en mängd olika aspekter.

§9 Tomställning och rivning av byggnader på fastigheten Tankebyggarorden 2 för uppsättning av tillfälliga studentbostäder. Genomförandebeslut

Dnr4.1.1-026/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att ge fastighetskontoret i uppdrag att genomföra en tomställning av lokaler och den mindre bostad som finns inom fastigheten Tankebyggarorden 2 i Bredäng för att efter beviljade rivningslov kunna riva nuvarande byggnader till en kostnad om ca 4 mnkr.

2 Fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att undersöka med såväl stadens bostadsbolag och exploateringskontor samt externa aktörer om vem eller vilka som lämpligen kan åta sig att svara för den fortsatta hanteringen med bygglovansökan, inhyrning och uppsättning av bostadsmoduler samt uthyrning av dessa som tillfälliga studentbostäder.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 25 januari 2012

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Billy Östh m.fl. (M) enligt följande:

Om Stockholm fortsatt ska vara en attraktiv kunskaps- och vetenskapsstad och en bra stad att studera i måste det finnas en god tillgång till studentbostäder. Så är inte fallet idag. Staden tar därför uppgiften om att bygga fler studentbostäder på yttersta allvar, och fram till 2015 kommer över 4400 nya studentbostäder att byggas. Men vi måste också hitta lösningar som snabbt kan mildra bostadsbristen.

Ett av de snabbaste sätten att kunna tillhandahålla ytterligare studentbostäder är att ställa upp färdiga paviljonger på mark som är lämplig för ändamålet, med närhet till kollektivtrafik och goda anslutningsmöjligheter för värme, vatten och avlopp samt el. Vi gav därför under förra året fastighetskontoret i uppdrag att inventera möjligheterna att inom det egna beståndet upprätta studentbostäder. Kontorets inventering har glädjande nog givit resultat.

Genom att riva flera gamla skolbyggnader och i stället montera upp bostadspaviljonger kommer uppemot 300 nya studentbostäder kunna skapas i Bredäng. Det är sedan tidigare klart att den nuvarande bebyggelsen på platsen, som tillhör en före detta skola som byggdes 1954 och lades ner 1988, ska ersättas med bostadsbebyggelse. I väntan på exploateringen är platsen exemplarisk för att uppföra tillfälliga studentbostäder. Studentbostäderna kommer efter uppförande att kunna vara kvar på platsen åtminstone ett tiotal år.

För att öka flexibiliteten och säkerheten i studentboendet bör vidare möjligheterna att teckna s.k. ”kompiskontrakt” undersökas. Ett kompiskontrakt innebär att två eller fler kan bo tillsammans i en lägenhet, men ha individuella kontrakt på varsitt rum. När en av hyresgästerna vill flytta så behöver därmed bara den individuella delen sägas upp istället för hela lägenheten.

För att snabbt mildra dagens bostadsbrist bland Stockholms studenter måste staden vända på varje sten. Från fastighetsnämnden sida ska vi göra allt vi kan för att dra vårt strå till stacken. I ett första steg tillser vi nu att 300 nya studentbostäder tillskapas i Bredäng, men förhoppningen är att vi kan hitta ännu fler tomter som är lämpliga för tillfälliga paviljonger.

Särskilt uttalande lämnas av Sebastian Wiklund (V) enligt följande:

Det är bra att staden anstränger sig för att hitta möjligheter till att bygga efter de behov som medborgarna har. Behovet av studentbostäder är verkligen stort. Vi vill betona att antalet ateljéer inte ska minska i och med denna byggnation. Dessutom vill vi inom Vänsterpartiet att studentbostäderna ska ägas och förvaltas av staden. Vi förutsätter också att man inte gör avkall på någon normal standard bara för att bostäderna är tillfälliga.

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Bengt Sandberg m.fl. (S) enligt följande:

Stockholmsregionen har idag över 80000 studenter och bara drygt 12000 studentbostäder. Det är, som många påpekat, en ekvation som inte går ihop. Det är positivt att fastighetsnämnden nu upplåter mark för tillfälliga studentbostäder. Behovet är minst sagt akut. Vi vill också framhålla vikten av att den verksamhet som idag finns i de lokaler som ska rivas får bra och ändamålsenliga ersättande lokaler.

Behovet av tillfälliga studentbostäder understryker behovet av en studentbostadsförsörjningsstrategi för Stockholm, för att komma åt den flaskhals bostadsmarknaden blivit. Vi vet att studenter och forskare idag väljer bort Stockholm på grund av den svåra situationen på bostadsmarknaden. Vi vet att Stockholms arbetsmarknads riskerar akademikerbrist 2030. Mot den bakgrunden bör staden snarast ta ett helhetsgrepp om frågan. Studentbostadsbristen är en framtidsfråga, men det är också en akut fråga. En plan för att på både kort och lång sikt komma tillrätta med problemen bör skyndsamt komma på plats.

§10 Högdalens skatepark. Lägesrapport

Dnr 4.1.1-039/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner föreliggande lägesrapport gällande Högdalen Skatepark.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 20 januari 2012

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) enligt följande:

Det är positivt att arbetet med den nya skateparken i Högdalen fortskrider, men vi beklagar att parken minskat från den ursprungliga planen och idag inte innefattar de utlovade fyra disciplinerna. Vi ser med fördel att hela skateparken i Högdalen ska färdigställas med anläggningar för samtliga fyra discipliner.

§11 Flyttning av Sprallenhallen. Slutrapport

Dnr 4.1.1-174/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt nämndens förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner slutrapport för flyttning av Sprallenhallen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets och idrottsförvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande från den 3 januari 2012

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§12 Rapport från förvaltningschefen

Förvaltningschefen informerar om verksamhetsberättelsen 2011.

Förvaltningschefen informerar om fastighetskontorets organisation 2012.

§13 Övrigt

Ordföranden Madeleine Sjöstedt informerar om att nämnden gör ett studiebesök på Slakthusområdet den 24 april 2012. Kontoret återkommer om tid.

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) tackar Ingrid Gyllfors som nu slutar vid fastighetskontoret.