Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-11-27

Sammanträde 2008-11-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Konferensanläggningen, Telefonvägen 30, bottenvåningen

Öppet forum, klockan 18.00-19.00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera Läs mer...med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

2 Medborgarförslag - Parkleken Lugnet i Västertorp

4 Riktlinjer för arbetet mot hot och våld

5 Rapport om föräldravandring i Fruängen

6 Rapport om preventionsarbete bland unga vuxna

7 Förlängning av avtal för Fruängens ungdomsgård AB och Hövdingagården AB gällande ungdomsgårdar

Dnr 103-53-2007 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Revidering av aktivitetsplanen gällande daglig verksamhet enligt LSS och social omsorgs familjestöd, ungdomsstöd och fältverksamhet

9 Gemensam upphandling av projekteringskonsult, parkinvesteringar

10 Gemensam ramavtalsupphandling av årsentreprenörer för parkinvesteringar

11 Stöd till föreningslivet - svar på skrivelse från (s)

12 Sammanträdestider 2009

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet
Dnr 497-2008-000

13 Fortsatt delegering till de utredare som är anställda vid bedömningskansliet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

14 Uppdatering av delegationsordningen

15 Nedskrivning och avskrivning av fordran för ärenden äldre än ett år

Remissärenden

16 Stadsrevisionens granskning av informationssäkerheten av paraplysystemets applikation ParaSoL

17 Staden bör namnge en gata eller plats efter Tage Erlander

18 Attityder till våldtäkt

19 Nytt uppdrag till genomförandegruppen för bostäder med särskild service enligt LSS

20 Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

21 Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga - strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2009 - 2012

22 Ansökan om serveringstillstånd på restaurang för Winterviken - Festvåning - Café - Konferens AB

23 Ansökan om serveringstillstånd på restaurang Thai Wok Orkide

25 Svar till Arbetsmiljöverket på inspektion i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

26 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

27 Protokoll från handikapprådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

28 Förteckning över inkomna skrivelser

Skickas till nämnden och ledningsgruppen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

30 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsrapport för oktober 2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Slutet sammanträde

31 Upphandling av jour/patrullverksamhet omfattande sjukskötersketjänster - godkännande av förfrågningsunderlag

Dnr 481-2008-103 Omedelbar justering

32 Upphandling av driften av två parklekar - tilldelningsbeslut

Dnr 343-2008-103 Omedelbar justering

33 Nedläggning av faderskapsutredning

34 Yttrande till Södertörns tingsrätt över ansökan om adoption

35 Protokoll från sociala delegationen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (119 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Vice ordföranden Jan Wallman (s) utsågs till mötesordförande då nämndens ordförande Abit Dundar (fp) var förhindrad att närvara.

Vice ordförande Jan Wallman (s) och ledamoten Johan Nilsson (m) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 2 december 2008.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 15 oktober 2008 justerades 22 oktober 2008.

Dagordningen godkändes.

________________

§2 Medborgarförslag – Skatepark vid Telefonplan

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Ett medborgarförslag som inkom 15 oktober 2008 anmäldes med önskemål om att uppföra en skatepark i betong invid Telefonplan.

Dnr 456-2008-002

_________________

§3 Medborgarförslag - parkleken Lugnet i Västertorp

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på inlämnat medborgarförslag om parkleken Lugnet i Västertorp.

Ärendet

Upprustningen av parkleken Lugnet i Västertorp har pågått under flera års tid. Upprustning av parkvägarna har ingått som en del i upprustningsprojektet men har fått vänta tills de övriga åtgärderna är färdigställda, då byggtrafiken annars har riskerat att förstöra parkvägarna igen. Förvaltningen avser att genomföra upprustningen av parkvägarna under beläggningssäsongen 2009, med planerad start så snart som möjligt efter avslutad sandupptagning när vintern är slut. För att förbättra framkomligheten under vintern kommer vissa provisoriska åtgärder utföras under november månad.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 6 november 2008.

Dnr 408-2008-002

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________

§4 Kvalitetsredovisning för förskolorna i Hägersten-Liljeholmen

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner stadsdelens samlade kvalitetsredovisning för förskolorna läsåret 2007-2008.

Ärendet

Varje kommunal förskola och varje kommun är skyldig att årligen upprätta en kvalitetsredovisning för all kommunalt bedriven förskoleverksamhet. Förvaltningen har sammanställt stadsdelens samlade kvalitetsredovisning utifrån de olika förskoleområdenas redovisningar och övriga underlag. Här redovisas hur förskolorna arbetar utifrån målområden i förskolans läroplan och nämndens mål, vilket resultat de kan se av arbetet samt vilka analyser de gör för fortsatt arbete. Styrkor och svagheter i verksamheten blir belysta och utifrån den samlade bedömningen föreslås utvecklingsområden till nästa verksamhetsår. Föreslagna utvecklingsområden kommer att finnas med i nästa års verksamhetsplanering.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 25 oktober 2008.

Dnr 502-2008-400

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), tjänstgörande ersättarna Carita Stenbacka Tenezakis (v) och Jimmy (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

”Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet. Med engagerad personal och välstrukturerad pedagogisk verksamhet ger vi våra barn möjligheten till att nyfiket och öppet upptäcka och utforska världen. Därför är det viktigt att den personal som arbetar i förskolan ges möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning. Genom att kontinuerligt erbjuda personalen möjlighet till utveckling och utbildning skapar vi en god arbetsmiljö med motiverad och välutbildad personal – något som våra barn tjänar på.

Arbetet med att knyta samman förskolan med skolan måste stärkas. Vi menar att det behövs gemensamma riktlinjer för alla enheter vad gäller övergången mellan förskola och skola. Därför tycker vi att det är bra att en arbetsgrupp fått i uppgift att ta fram en gemensam strategi för att stärka stödet under övergångsfaserna. Målet måste vara att göra detta nästa steg i det livslånga lärandet så odramatiskt som möjligt för att alla barn ska kunna ta det. Risken finns annars att några halkar efter och att dessa inte blir sedda och får det stöd de behöver.”

____________

§5 Riktlinjer för arbetet mot hot och våld

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förslaget till riktlinjer för förvaltningens arbete mot hot och våld i arbetsmiljön.

Ärendet

Förvaltningen har i samverkan med de fackliga organisationerna Kommunal, SACO, SKTF och Lärarförbundet arbetat fram riktlinjer för arbetet mot hot och våld i arbetsmiljön. Riktlinjerna ska kompletteras med enhetsspecifika handlingsplaner.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 10 november 2008.

Dnr 496-2008-500

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________

§6 Rapport om föräldravandring i Fruängen

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner rapporten och överlämnar den till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har beviljats medel från länsstyrelsen för föräldravandringar i Fruängen. I januari 2008 genomfördes en utbildnings- och mobiliseringskväll för föräldrar i Fruängen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 22 oktober 2008.

Dnr 498-2008-500

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________

§7 Rapport om preventionsarbete bland unga vuxna

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner rapporten och översänder den till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har beviljats medel av länsstyrelsen för preventionsarbete bland unga vuxna. I april 2008 genomfördes en utbildningsdag för personal från ungdomsmottagning, ungdomsstöd, gymnasieskolor, fältverksamhet och ungdomsgrupp.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 22 oktober 2008.

Dnr 499-2008-500

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________

§8 Förlängning av avtal för Fruängens ungdomsgård AB och Hövdingagården AB gällande ungdomsgårdar

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner att avtalet med Fruängens ungdomsgård AB, organisationsnummer 556740-5898, gällande driften av Storsvängens ungdomsgård förlängs från och med 1 juli 2009 till och med 30 juni 2010.
 1. Stadsdelsnämnden godkänner att avtalet med Hövdingagården AB, organisationsnummer 556592-1367, gällande driften av Västberga ungdomsgård förlängs från och med 1 juli 2009 till och med 30 juni 2010.
 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd finns fyra ungdomsgårdar. Samtliga drivs på entreprenad från 1 maj 2008. Två av ungdomsgårdarna har kortare avtalstider då det på sikt finns anledning att förändra lokalerna för att lösa tillgänglighetsfrågor och störningar för omkringboende. Förvaltningen har i nuläget inga alternativa lokaler och bedömer att en förlängning av avtalen till och med 30 juni 2010 bör göras avseende Storsvängen och Västberga ungdomsgård.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 4 november 2008.

Dnr 103-53-2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§9 Revidering av aktivitetsplanen gällande daglig verksamhet enligt LSS och social omsorgs familjestöd, ungdomsstöd och fältverksamhet

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner att aktivitetsplanen för upphandling i konkurrens gällande nämndens dagliga verksamhet enligt LSS och social omsorgs familjestöd, ungdomsstöd och fältverksamhet revideras och att verksamheterna i nuläget inte upphandlas i konkurrens.

Ärendet

Daglig verksamhet enligt LSS har och kommer ytterligare omstruktureras, vilket bland annat innebär byte av lokaler. För verksamheten införs från och med 1 juli 2009 ett valfrihetssystem. Förvaltningen bedömer därför att en konkurrensutsättning inte är lämplig i nuläget.

Inom social omsorgs familjestöd, ungdomsstöd och fältverksamhet har det visat sig att de delar av arbetet som klassas som myndighets.-utövning inte utan betydande nackdelar kan särskiljas från verksamheten. En konkurrensutsättning av denna verksamhet är därför inte lämplig.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 28 oktober 2008.

Dnr 480-2008-100

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§10 Gemensam upphandling av projekteringskonsult, parkinvesteringar

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beslutar att delta i gemensam upphandling av ramavtal avseende projekterings-konsulttjänster.

 2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören vid Skarpnäcks stadsdelsförvaltning att fatta samtliga för upphandlingen nödvändiga beslut, att teckna avtal med utsedda leverantörer samt att fatta övriga nödvändiga beslut som rör avtalet under avtalsperioden.

Ärendet

För upprättande av ritningar och mängdförteckningar samt mätningar m.m. planerar stadsdelsförvaltningarna i Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-Liljeholmen, Skarpnäck, Skärholmen och Älvsjö en gemensam upphandling av ramavtal för projekteringskonsult-tjänster. För att förenkla administrationen av upphandlingen föreslås att samtliga beslut för de ingående nämnderna delegeras till stadsdelsdirektören vid Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 12 november 2008.

Dnr 446-2008-103

Beslutsgång

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), tjänstgörande ersättarna Carita Stenbacka Tenezakis (v) och Jimmy Mannung (mp) begärde att nämnden skulle ajournera sig.

Nämnden ajournerade sig i tre minuter.

Ordföranden fann därefter att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________

§11 Gemensam ramavtalsupphandling av årsentreprenörer för parkinvesteringar

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beslutar att delta i en gemensam ramavtalsupphandling av årsentreprenörer för mindre parkinvesteringar, större underhållsinsatser och övriga anläggningsarbeten.

 2. Stadsdelsnämnden uppdrar till stadsdelsdirektören att besluta i samtliga för upphandlingen nödvändiga beslut, att teckna avtal med utsedda entreprenörer samt att besluta i övriga frågor som rör avtalet under avtalsperioden.

Ärendet

För genomförande av stadsdelarnas anläggningsarbeten såsom parkinvesteringar, större underhållsinsatser och övriga anläggningsarbeten planerar stadsdelsförvaltningarna i Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-Liljeholmen, Skarpnäck, Skärholmen och Älvsjö att göra en ny gemensam ramavtalsupphandling. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning föreslås administrera upphandlingen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 12 november 2008.

Dnr 439-2008-103

Förslag till beslut

Ledamöterna Johan Nilsson m.fl. (m) och Sven Lindeberg (fp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), tjänstgörande ersättarna Carita Stenbacka Tenezakis (v) och Jimmy Mannung (mp) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), tjänstgörande ersättarna Carita Stenbacka Tenezakis (v) och Jimmy Mannung (mp) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”att godkänna förvaltningens förslag till punkt 1

att istället för förvaltningens förslag till beslut under punkt två
besluta följande:

Stadsdelsnämnden uppdrar till stadsdelsdirektören att återkomma till
nämnden med förslag till förfrågningsunderlag etc.”

___________

§12 Stöd till föreningslivet – svar på skrivelse från (s)

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från socialdemokraterna.

Ärendet

En skrivelse från vice ordförande Jan Wallman m.fl. (s) lämnades till förvaltningen för beredning 15 maj 2007. I skrivelsen ges förvaltningen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att i samverkan med de lokala föreningarna inom äldreomsorgen, finna permanenta lokallösningar i samtliga stadsdelar i Hägersten-Liljeholmen. Förvaltningen redogör över vilka lokaler som finns där verksamhet för pensionärer bedrivs. Förvaltningen anser att det finns en god spridning av lokaler för pensionärers aktiviteter i stadsdelsnämndsområdet. I stort anser förvaltningen att det arbetssätt som även efterfrågas i skrivelsen redan finns och att samarbetet med pensionärsorganisationerna fungerar bra.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 11 november 2008.

Dnr 000-319-2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), tjänstgörande ersättarna Carita Stenbacka Tenezakis (v) och Jimmy Mannung (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

”Först en anmärkning om den tidsrymd (ett och ett halvt år) som det tagit för oss att få veta att stödet till pensionärerna i form av lokaler är tillfredställande. Därefter tackar vi förvaltningen för svaret även om vi inte erfar samma känsla av tillfredsställelse som förvaltningen. I synnerhet inte som pensionärsorganisationerna inte längre kan erhålla föreningsstöd för lokalhyra vilket kommer innebära att fler verksamheter ska konkurrera om färre lokaler. Dessutom anser vi att de äldre som bor i Västberga bör ges möjlighet att disponera en lokal i sitt närområde.”

________________

§13 Sammanträdestider 2009

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd antar följande sammanträdestider för 2009:
  Onsdag 7 januari (val av social delegation)
  Torsdag 29 januari
  Torsdag 12 februari
  Torsdag 19 mars
  Torsdag 16 april
  Torsdag 13 maj
  Torsdag 11 juni
  Torsdag 27 augusti
  Torsdag 17 september
  Torsdag 15 oktober
  Torsdag 12 november
  Torsdag 17 december

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen föreslår sammanträdesdagar för 2009 med utgångspunkt från när viktiga planärenden ska lämnas till stadsledningskontoret. Vid sammanträdet den 7 januari väljs ledamöter och ersättare till sociala delegationen och pensionärsrådet. Det sammanträdet är inte offentligt.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 20 november 2008.

Dnr 497-2008-000

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt eget förslag att samtliga nämndsammanträden ska hållas på torsdagar med undantag för 7 januari som inte är offentligt.

_________________

§14 Fortsatt delegering till de utredare som är anställda vid bedömningskansliet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beslutar att de utredare som är anställda vid bedömningskansliet vid socialtjänst-förvaltningen får fortsatt rätt att för stadsdelsnämndernas räkning göra en bedömning av ersättningsnivåer för LSS-beslut som beviljats för gruppboende, korttidshem eller daglig verksamhet enligt LSS. Denna fortsatta delegering ska gälla under tiden
  1 januari - 31 december 2009.

 1. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

Socialtjänstförvaltningen har delegation från stadsdelsnämnden sedan våren 2006 att hämta information från stadens gemensamma datasystem Paraplyet och Crystal Enterprice. Delegationen sträcker sig till 31 december 2008. För att utredarna vid bedömningskansliet på stadsdelsnämndernas vägnar ska kunna göra nivåbedömningar under den förlängda projekttiden 1 januari - 31 december 2009, måste stadsdelsnämnderna fatta beslut om fortsatt delegation till bedömningskansliets utredare.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 5 november 2008.

Dnr 490-2008-000

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§15 Uppdatering av delegationsordningen

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd delegerar samtliga beslut av ärenden som anges i den bilagda delegationsordningen till förvaltningschef enligt 6 kap. 33 § kommunallagen.

 2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningschefen rätt att vidaredelegera ärendena till lägst den nivå som finns angiven i delegationsordningens kolumn ”Delegat”.

 3. Beslut som delegeras ska anmälas i den ordning som anges i kolumnen ”Kommentar” i delegationsordningen.

Ärendet

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd fastställde delegationsordningen i juni 2007. Delegationsordningen anger stadsdelsdirektörens vidaredelegation till annan anställd att fatta beslut i angivna ärenden och förslag till hur beslut fattade av tjänsteman ska anmälas till nämnden. I detta ärende föreslås delegationsordningen kompletteras med ytterligare två delegater som kan skriva under mottagande av delgivning. Förvaltningen föreslår även att enhetschef och biträdande enhetschef inom enheten för personer med funktionsnedsättning får delegation på att ansöka om prövningstillstånd till kammarrätten och Regeringsrätten i ärenden enligt LSS, där besluten fattats av delegat.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 5 november 2008.

Dnr 000-43-2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________

§16 Nedskrivning och avskrivning av fordran för ärenden äldre än ett år

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner nedskrivning av kundfordran som är äldre än ett år och avskrivning av fordran för dödsbon utan medel fakturerat för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning.

Ärendet

Enligt regler för ekonomisk förvaltning ska fordringar äldre än ett år skrivas ned. En gäldenär är fortfarande betalningsskyldig även om fordran bokföringsmässigt skrivits ned och avförts ur räkenskaperna.

Om en nedskriven fordran betalas in ska inbetalningen bokföras som en intäkt på den enhet som normalt har ansvaret för intäkten.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 12 november 2008.

Dnr 506-2008-101

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________

§17 Stadsrevisionens granskning av informationssäkerheten av paraplysystemets applikation ParaSoL

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till stadsrevisionen.

Ärendet

Stadsrevisionen har genomfört en informationssäkerhetsgranskning av applikationen ParaSoL. ParaSoL är en applikation till paraplysystemet, som tillhandahåller IT-stödet för stadens verksamheter inom socialtjänsten. Syftet med granskningen har varit att bedöma om den administrativa hanteringen uppfyller de krav som ställs i kommunfullmäktiges policy och riktlinjer för informationssäkerhet. Stadsrevisionen rekommenderar att kommunstyrelsen tillser att gemensamma riktlinjer utarbetas för hur behörigheterna till verksamhetssystemet paraplyet och dess applikationer ska administreras. Vidare att stadsdelsnämnderna följer upp tilldelade behörigheter kontinuerligt, förslagsvis 3-4 gånger per år.

Förvaltningen ser över rutinerna för borttag av behörigheter i systemet, uppföljning av gjorda journalanteckningar samt genomföra uppföljningar av behörigheter. Förvaltningen anser att byte av lösenord var 30:e dag är acceptabelt.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 12 november 2008.

Dnr 407-2008-102

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________

§18 Staden bör namnge en gata eller plats efter Tage Erlander

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

I motion av Tomas Rudin (s) och Arhe Hamednaca (s) föreslås att staden namnger en gata eller en plats efter Tage Erlander. Förvaltningen instämmer i att en gata eller en plats bör namnges efter Tage Erlander.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 12 november 2008.

Dnr 429-2008-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§19 Attityder till våldtäkt

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Karin Rågsjö (v) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att staden ska göra en undersökning om ungdomars attityder till sexualiserat våld och att en flerårig informationsinsats sedan ska genomföras för att ändra attityderna. Förvaltningen anser att tillräckliga kunskaper redan finns och att det arbete som behövs lämpligen ska bedrivas av ungdomsmottagningarna med stöd av särskilda öronmärkta anslag.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 22 oktober 2008.

Dnr 432-2008-006

Förslag till beslut

Ledamöterna Johan Nilsson m.fl. (m) och Sven Lindeberg (fp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), tjänstgörande ersättarna Carita Stenbacka Tenezakis (v) och Jimmy Mannung (mp) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), tjänstgörande ersättarna Carita Stenbacka Tenezakis (v) och Jimmy Mannung (mp) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”att avslå förvaltningens tjänsteutlåtande

att bifalla motionen

att därutöver ange följande:

Frågan om sexuellt våld och attityder till våldtäkt är alldeles för viktig för att enbart hänvisa till vad andra kan göra eller har gjort. Om vi ska kunna nå framgång kommer det att krävas ett omfattande arbete där alla parter samverkar. I Stockholm behöver exempelvis Landsting och Stad bli bättre på att samordna sina kunskaper och resurser. I motionen efterfrågas systematik och långsiktighet i det övergripande arbetet, och då räcker det inte att hänvisa till en kampanj som redan är genomförd och inte har någon planerad fortsättning. Frågorna är också väldigt komplexa till sin natur och vi ifrågasätter förvaltningens tes om att det finns tillräckliga kunskaper. Borde i så fall inte mer hänt? Vi tror att det finns en hel del att lära och att motionen är en bra utgångspunkt för ett sådant arbete. Dock räcker det inte med informationsinsatser för att skapa ett långsiktigt och trovärdigt förändringsarbete. För att det ska vara möjligt behöver alla parter samlas kring ett omfattande värderingsarbete över lång tid.”

_________________

§20 Nytt uppdrag till genomförandegruppen för bostäder med särskild service enligt LSS

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

I enlighet med ett uppdrag från kommunfullmäktige har staden gjort en översyn av den så kallade genomförandegruppens arbete. Gruppen föreslås få som nytt uppdrag att besluta om byggande i stadsdelarna av bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen avstyrker förslaget med hänvisning till att genomförandegruppen inte bör kunna besluta om kostnader som för mycket lång tid kommer att belasta budgeten för stadsdelsnämnderna. Om förslaget genomförs och ansvaret för utbyggnaden av gruppbostäder centraliseras måste stadsdelsförvaltningarna hållas ekonomiskt skadeslösa för de kostnader som kan tillkomma för driften av de nya gruppbostäderna.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 22 oktober 2008.

Dnr 416-2008-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), tjänstgörande ersättarna Carita Stenbacka Tenezakis (v) och Jimmy Mannung (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi delar uppfattningen att det är en viktig del av den långsiktiga planeringen att kartlägga brukarnas behov och synpunkter på utformningen av de boenden som planeras. Däremot ska inte rätten till inflytande blandas ihop med den konkurrensutsättning som är basen i den borgerliga ”valfrihetsmodellen”. Det nya systemet garanterar inte rätten att välja kommunalt boende eller att säga nej till konkurrensutsättning av sitt eget hem, vilket KHR betecknar som en ’kränkning av människors självbestämmanderätt’.

Förutom översynen av Genomförandegruppen uppmanar vi därför kommunstyrelsen att ta fram nya direktiv för införandet av reell makt för brukare och företrädare i nära dialog med kommunstyrelsens handikappråd. Planen för utbyggnad av gruppbostäder gick ut för två år sedan. Vi beklagar att den borgerliga majoriteten inte har prioriterat att ta fram en ny plan till kommunfullmäktige för att bygga bort bostadsbristen för personer med funktionsnedsättning. En sådan plan bör utgå från en vision om framtidens boende, som tas fram i nära samverkan med brukarorganisationerna.

Vår uppfattning är att förutsättningar för gruppbostäder och stödbostäder ska prövas i alla nya bostadsprojekt och att stadsdelsnämnderna alltid ska redovisa skälen om de inte vill bygga. Lokala handikapprådet och berörda brukarorganisationer ska alltid få yttra sig i planärenden. För att inte ekonomiska skäl ska stoppa en utbyggnad, bör staden ta fram lösningar så att stadsdelsnämnderna får tillräckliga ekonomiska möjligheter att driva de mest kostnadskrävande boendena. Socialtjänstnämnden ska särskilt uppmärksamma behovet av boenden för små funktionshindersgrupper och personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.”

__________________

§21 Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

LSS-utredningen har lämnat förslag till ny lagstiftning för insatser till personer med funktionsnedsättning. Bland de förslag som lämnas finns att personlig service med boendestöd införs som ny insats, att personer med psykisk funktionsnedsättning ska ha rätt till daglig verksamhet samt att ett barnperspektiv ska finnas i hand­lägg­ningen. För personlig assistans föreslås att den ska finnas en nedre gräns för hjälpbehovet på minst 20 timmar per vecka samt att staten ska överta huvud­mannaskapet och finansieringen för insatsen. Kraven på insatsen ska preciseras och tillsynen av assistansanordnare ska förstärkas.

Förvaltningen är positiv till de förtydliganden och utökningar som föreslås men anser det inte acceptabelt att kostnader för det som nu är personlig assistans läggs över från staten till kommunerna eller att statsbidragen till landstingen för råd och stöd halveras. En flexibilitet måste också finnas vad gäller åldersgräns för daglig verksamhet.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 21 oktober 2008.

Dnr 444-2008-006

Förslag till beslut

Ledamoten Johan Nilsson m.fl. (m) och ledamoten Sven Lindeberg (fp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), tjänstgörande ersättarna Carita Stenbacka Tenezakis (v) och Jimmy Mannung (mp) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), tjänstgörande ersättarna Carita Stenbacka Tenezakis (v) och Jimmy Mannung (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

 1. ”Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas i huvudsak som svar till kommunstyrelsen.

 2. Därutöver vill vi framföra följande.

LSS har varit och är av avgörande betydelse för att säkra och förbättra livsvillkoren för personer med funktionshinder som omfattas av LSS. Vi har därför stora förväntningar på att de brister som dock finns i LSS nu rättas till så att rätten till ett liv som andra äntligen kan förverkligas.

Det är viktigt att stat, kommun och landsting efter många år av diskussioner om huvudmannaskapsfrågan för LSS nu kan fokusera på kvalitet och verksamhetsutveckling. Vi motsätter oss därför den ytterligare översyn av huvudmannaskapet som föreslås av LSS-kommittén.

Det är mycket positivt att barnperspektivet förs in i LSS. Vi vill samtidigt uppmärksamma behovet av stöd i föräldraskapet, så att prövningen inte görs så restriktiv att kraven blir högre än för föräldrar utan funktionsnedsatta barn. Till ett barnperspektiv hör att uppmärksamma att flera barn ökar belastningen för föräldrarna, vilket måste beaktas. För barn till föräldrar med funktionsnedsättning måste barnperspektivet finnas med när rätten till insatser prövas för föräldrarna. När anhöriga är personliga assistenter finns risk för intressekonflikter som bör uppmärksammas. För att säkerställa barnperspektivet och rätten att komma till tals behövs metod-utveckling för LSS-handläggare i utredningssystemet BBIC (Barns behov i centrum).

Personlig assistans är enligt Socialstyrelsens analys en kostnads-effektiv insats. Med den nya lagen kommer en del personer som idag har personlig assistans enligt LSS att mista assistansen. Det är därför viktigt att den nya insatsen personlig service enligt LSS ges så att möjligheter att leva som andra inte försämras. Vi är oroliga för att den förväntade besparingen drabbar enskilda hårt, vilket vi motsätter oss. Detta måste noga följas upp.

LSS-kommittén konstaterar att funktionshindersperspektiven i socialtjänstlagen behöver förstärkas. Innan en sådan lagändring har trätt i kraft, befarar vi att insatserna kan bli otillräckliga om en generell åldersgräns vid 65 år för nybeviljande av LSS-insatser införs. Vi motsätter oss en generell åldersgräns innan vi sett effekterna av en ändrad socialtjänstlag.

Vi vill understryka vikten av att ledsagarservice kan fås även i fortsättningen, antingen som en självständig insats eller som en del av insatsen personlig service med boendestöd. Ledsagarservice är ett bra stöd för unga personer i deras väg till ökad självständighet.

En särskild plan för genomförandeprocessen av den nya lagstiftningen behöver upprättas för att säkra att förändringarna genomförs på ett tryggt och samordnat sätt för individen. Erfarenheterna från de senaste årens förändringar av a-kassan och sjukförsäkringen har lett till stark oro hos många människor som inte fått klara besked om hur de kommer att påverkas.

Om kommunerna får nya kostnader på grund av förslaget ska staten ersätta kommunerna.”

______________

§22 Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga - strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2009 - 2012

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Ärendet

En remiss om förslag till en strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012, har inkommit till stadsdelsnämnden från kommunstyrelsen. Kulturförvaltningen har på uppdrag av kulturnämnden arbetat fram förslaget. Arbetet har följt anvisningarna i stadens checklista för övergripande styrdokument och i kommunikation med representanter för målgruppen. Den strategiska kulturplanen för barn och ungdom är ett övergripande styrdokument för staden. Varje berörd nämnd och bolag ska i sina åtaganden väga in planens mål och strategier. Planen innehåller mål och strategier för hur barn och unga ska ta del av, själva skapa, utöva och arrangera kultur. Ett vidgat kulturbegrepp presenteras där hänsyn tas till ungas egen uppfattning om vad kultur är. Det övergripande målet är att alla barn och unga i Stockholm ska ha likvärdig tillgång till professionella kulturupplevelser och likvärdiga möjligheter till eget skapande.

Förvaltningen finner att planen är ambitiöst och omfattande och lämnar sina synpunkter på remissen bland annat om föreslagen ansvarsfördelning och behov av lokala arenor för barn- och ungdomskultur.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 11 november 2008.

Dnr 483-2008-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________

§23 Ansökan om serveringstillstånd på restaurang för Winterviken - Festvåning - Café - Konferens AB

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har inget att erinra mot serveringstillstånd för starköl, vin och spritdryck på restaurang Winterviken-Festvåning-Café-Konferens i enlighet med ansökan och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har fått en ansökan om alkoholservering på remiss. Ansökan avser utökat tillstånd för restaurang Winterviken-Festvåning-Café-Konferens, Vinterviksvägen 60 i Aspudden, att servera starköl, vin och spritdrycker till slutna sällskap utomhus kl. 22:00-03:00. Restaurangen är belägen i ett område utan känd problematik vad gäller missbruk och ordningsproblem. Förvaltningen har inget att invända mot att tillstyrka serveringstillstånd.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 22 oktober 2008.

Dnr 433-2008-507

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________

§24 Ansökan om serveringstillstånd på restaurang Thai Wok Orkidé

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har inget att erinra mot meddelande av serveringstillstånd för starköl, vin och spritdryck på restaurang Thai Wok Orkidé i enlighet med ansökan och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har fått ansökan om alkoholservering på remiss. Ansökan avser tillstånd för restaurang Thai Wok Orkidé, Bäckvägen 80-82 i Midsommarkransen, att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten med serveringstid kl. 11:00-23:00. Restaurangen är belägen i ett område utan känd problematik vad gäller missbruk, ordningsproblem, störningar eller annat. Förvaltningen har inget att invända mot att tillstyrka serveringstillstånd.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 22 oktober 2008.

Dnr 437-2008-507

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________

§25 Brukarundersökningar vid utförarenheter inom avdelningen för social omsorg – rapport

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes brukarundersökningar som genomförts vid avdelningen för social omsorg inom socialpsykiatrins sysselsättningsenhet, det socialpsykiatriska boendestödet, assistansenheten, Nätverket, Steget framåt, Klubbackens barn- och ungdomsboende samt Västertorps dagliga verksamhet. Verksamheterna får i undersökningar över lag mycket goda betyg av sina brukare. Resultaten i undersökningarna kommer att analyseras och läggas till grund för fortsatt utvecklingsarbete på respektive enhet.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 11 november 2008.

Dnr 495-2008-500

___________________

§26 Svar till Arbetsmiljöverket på inspektion i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger svaret till Arbetsmiljöverket till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes förvaltningens svar till Arbetsmiljöverket på inspektionsmeddelande gällande inspektion (AIST 2008/15557) i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd.

Dnr 159-2008-204

________________

§27 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

1.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet från 25 november 2008.

__________________

§28 Protokoll från handikapprådet

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av handikapprådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

1.

Ärendet

Anmäldes protokoll från handikapprådet från 20 november 2008.

_______________

§29 Inkomna skrivelser/medborgarförslag

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar medborgarförslaget om att bygga idrottshall/gymnastiksal i området till idrottsnämnden, exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden.

 2. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd tillhör Stockholms mest expansiva stadsdelar vad beträffar bebyggelse och befolkningstillväxt. En tillväxt som även bör gälla stadsdelens sociala infrastruktur. Vi i nämnden delar skriftställarens funderingar kring det lokala föreningslivets möjligheter att i tillräcklig utsträckning ges tillträde till områdets idrottslokaler. Vi önskar därför få veta om idrottsnämnden märkt någon ökad efterfrågan och i så fall hur man planerar för att möta densamma.

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden medborgarförslag att bygga idrottshall/gymnastiksal i området. Förslaget inkom 27 oktober 2008. Eftersom förslaget inte ligger inom förvaltningens verksamhetsområde har förvaltningen vidarebefordrat det till idrottsförvaltningen, exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret.

Dnr 478-2008-002

Förvaltningens svar på tidigare skrivelse anmäld till nämnden 18 september 2008 på förslaget bilades dnr 354-2008-001.

Beslutsgång

I stället för att lägga ärendet till handlingarna, beslutade stadsdelsnämnden att överlämna medborgarförslaget till idrottsnämnden, exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden.

_______________________

§30 Anmälan av tjänstemannabeslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen.

Dnr 14-2008-000

___________________

§31 Nämndens och förvaltningens frågor

Rapport om barnperspektivet

Carita Stenbacka Tenezakis (v) önskade få rapporten ”Barnperspektiv inom handikappråden”, Barnombudsmannen rapporterar BR2008:05. Förvaltningen delar ut rapporten till nämnden vid nästkommande sammanträde.

Statistik över domar

Jan Wallman m.fl. (s), Carita Stenbacka Tenezakis (mp) och Jimmy Mannung (mp) efterfrågade statistik från 2007 och 2008 över fördelningen av antalet domar, antalet domar som går förvaltningen emot samt Lex Maria och Lex Sarah anmälningar. Förvaltningen kommer att redovisa detta i verksamhetsberättelsen för 2008.

Statistik över tillbud

Lowisa Anderzon (s) efterfrågade statistik över antalet tillbud/arbetsskador inom förvaltningen under året. Förvaltningen återkommer med redovisning i början av 2009.

Ungdomsbrottslighet

En diskussion fördes i nämnden om ungdomsbrottsligheten i stadsdelen. Förvaltningen återkommer med muntliga rapporter så snart något nytt finns att rapportera.

VP och Budget 2009

Jan Wallman (s) önskade mer tid för information om verksamhetsplan och budget för 2009. Förvaltningen kommer att skicka ut MBL-upplagan med e-post till nämnden, brukarråden och de fackliga organisationerna den 28 november.

_______________

Stadsdelsdirektörens information

Inbjudan till julfest

Maria Mannerholm påminde nämnden att anmäla sig till förvaltningens och nämndens julfest den 9 december.

Samrådsmöte

Gunnar Ohlsén informerade om att det är samrådsmöte om vårt förslag till program för upprustning av Sannadalsparken i Gröndal,
3 december kl. 17.30 i Gröndals bibliotek.

Ingen flytt för Liljeholmens dagliga verksamhet

Ingrid Widebäck informerade att det inte blir någon flytt för Liljeholmens dagliga verksamhet till Axelsbergs före detta sjukhem. Dagliga verksamhetens nuvarande fastighetsägare, som vill att verksamheten ska flyttas ut, kunde bara i slutänden tänka sig en oacceptabel liten del av de kostnader som krävs för att anpassa lokalerna i Axelsberg.

Volymökning inom förskolorna

Renée Hildebrand informerade om volymökningen inom förskolorna 2003-2008.

Månadsrapport

Lars Wennberg informerade om uppföljning av budget – månadsrapport för oktober 2008.

Dnr 104-08-101

__________________

§32 Upphandling av jour/patrullverksamhet omfattande sjukskötersketjänster - godkännande av förfrågningsunderlag

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förfrågningsunderlaget.

 2. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att genomföra upphandlingen av jour/patrullverksamhet omfattande sjuksköterskeinsatser på jourtid för Axelsbergs och Fruängsgårdens servicehus.

 3. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att under upphandlingen fatta upphandlingsadministrativa beslut, t.ex. förtydligande av förfrågningsunderlag.

 4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Axelsbergs och Fruängsgårdens servicehus har ett tillfälligt avtal med Big Care AB gällande jour/patrullverksamhet för sjuksköterskeinsatser på jourtid. En ny upphandling behöver därför genomföras. Förvaltningen har utarbetat ett förfrågningsunderlag och en tids- och kommunikationsplan. Syftet med upphandlingen är att åstadkomma en bra hälso- och sjukvård under jourtid till ett fördelaktigt pris. Avtalstiden föreslås börja gälla från och med 1 april 2009 till och med 30 september 2010 med möjlig förlängning 1 + 1 år.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 12 november 2008.

Dnr 481-2008-103

Förslag till beslut

Ledamöterna Johan Nilsson m.fl. (m) och Sven Lindeberg (fp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), tjänstgörande ersättarna Carita Stenbacka Tenezakis (v) och Jimmy Mannung (mp) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), tjänstgörande ersättarna Carita Stenbacka Tenezakis (v) och Jimmy Mannung (mp) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

” 1. Att avslå förvaltningens förslag till beslut

samt därutöver anföra:

Konkurrens är ofta bra. Men det löser inte alla problem. I takt med att allt mer verksamhet upphandlas finns det dock anledning att uppmärksamma de problem som uppkommer när skattefinansierade verksamheter läggs ut på privata utförare. Som ansvariga politiker är det just i förfrågningsunderlaget som vi har möjlighet att påverka de villkor som framledes ska gälla för den aktuella verksamheten. I detta, som i andra fall, gäller exempelvis:

· Hur tillsäkrar vi att meddelarfrihet gäller även för verksamheter som ligger på privata utförare?

· En Lex Sarah-anmälan ska göras till verksamhetsansvarig, något som inte underlättas av att anmälaren står i beroendeställning till denna person.

· Vi som politiker har kvar ansvaret för att verksamheten bedrivs med hög kvalité men möjligheterna att ingripa försvåras.

Det finns utöver dessa anmärkningar flera tveksamheter kring huruvida driften blir billigare om den upphandlas varför vi önskar att förvaltningen återkommer med förslag där även egen regianbud ingår.”
____________________

§33 Upphandling av driften av två parklekar – tilldelningsbeslut

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser Unga Örnar i Stockholm uppdragsverksamhet, ekonomiska förening, med organisationsnummer 769609-1193 som entreprenör för driften av parklekarna Lugnet och Vippan.

 2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna avtal med Unga Örnar i Stockholm med uppdragsverksamhet ekonomisk förening för tiden 1 februari 2009 till och med 30 september 2011, med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beslöt i aktivitetsplanen som antogs den 13 december 2007 att upphandla driften av två av stadsdelens parklekar, Lugnet och Vippan. Med anledning av detta beslöt stadsdelsnämnden vid sitt sammanträde den 18 september 2008 att ge stadsdelsdirektören i uppdrag att genomföra en upphandling samt godkände förvaltningens förslag till förfrågningsunderlag. Vid anbudstidens utgång den 24 oktober 2008 hade ett anbud inkommit. I detta ärende lämnas förslag på tilldelningebeslut.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 6 november 2008.

Dnr 343-2008-103

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§34 Nedläggning av faderskapsutredning

Sekretess enligt 7 kap. 4 § sekretesslagen.

________________

§35 Yttrande till tingsrätten i adoptionsärende

Sekretess enligt 7 kap. 4 § sekretesslagen.

________________

§36 Protokoll från sociala delegationen

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollen till
handlingarna.

1.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen från 22 oktober,
13 november och 19 november 2008.

_______________