Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-06-14

Sammanträde 2012-06-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

Tema Arbetssätt inom förskolan
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera m Läs mer...ed politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

2 Svar på medborgarförslag om lokalrockad inom Axelsbergs-Örnsbergs förskoleområde

5 Ansökan om fortsatta projektmedel till mansmottagning i söderort

Dnr 257-2012-1.2.6 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Verksamheter för äldre på Hövdingagården

Svar på skrivelse
Dnr 164-2012-1.6
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Webbsända nämndens sammanträden

8 Redovisning av gemensam upphandling av konsumentvägledning

9 Redovisning av upphandling av automatiserad nyckelhantering (nyckelfri hemtjänst) Paralås

9 X. Val av ersättare inom sociala delegationen under begränsad tid

12 Organisatorisk placering av Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinsk ansvarig rehabiliterare (MAR)

13 Motion om barns rätt till en giftfri vardag - inför miljödiplomering för giftfria skolor

17 Serveringstillstånd för Svandammens Fisk & Deli

Yttrande till socialnämnden
Dnr 254-2012-1.5.2 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

20 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

21 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

24 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

25 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsrapport maj 2012, dnr 124-2012-1.2.1
Mejlas nämnden och dukas vid sammanträdet
Balanslista över inkomna skrivelser

Slutet sammanträde

26 Nedläggning av faderskapsärende

27 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken

28 Sociala delegationens protokoll

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (111 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Tjänstgörande ordföranden Eva Fagerhem (S) och ledamoten Lars Svärd (M) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 19 juni 2012.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 24 maj 2012 justerades 30 maj 2012.

Dagordningen godkändes.

________________

§2 Svar på medborgarförslag om lokalrockad inom <BR>Axelsbergs-Örnsbergs förskoleområde

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag att öppna förskolan och allmänna förskolan ska få fortsätta bedriva sin verksamhet i de tillfälligt inhyrda evakueringslokalerna på Hägerstensvägen 301. Förvaltningens bedömning är att förslaget inte är lämpligt, då kostnaderna för tillgänglighetsanpassning uppgår till drygt 1250000 kronor utöver fastighetsägaren SISAB:s kostnader för nödvändiga underhållsåtgärder om drygt 2000000 kronor. Förvaltningen föreslår att öppna förskolan och allmänna förskolan flyttar tillbaka till lokalerna på Selmedalsvägen 88 efter sommaren 2012.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 1 juni 2012.

Dnr 42-2012-1.2.4

Beslutsgång

Under överläggningen av ärendet ajournerade sig nämnden i fem minuter.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Ordföranden fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§3 Komplettering av förskolan Korpens gård

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd godkänner förslaget om komplettering av förskolan Korpens gård.

2. Nämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att beställa anpassningen av utemiljön av SISAB och teckna ett hyrestillägg med SISAB gällande finansiering av verksamhetsanpassningen av förskolans gård.

Ärendet

Förskolan Korpens gård behöver upprustas med komplettering av lekutrustning, markanläggning och belysning. Upprustningen är planerad att genomföras under hösten 2012. Anpassningskostnaden om 1663097 kronor hyresfinansieras under 20 år, vilket motsvarar ett hyrestillägg på 133048 kronor per år.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 29 maj 2012.

Dnr 263-2012-2.6

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag. _________________

§4 Ersättningspaviljong på Selmedalsvägen 88<BR>Genomförandebeslut

Beslut

  1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd godkänner förslaget om en ersättningspaviljong som ökar förskolans kapacitet med två tillkommande avdelningar på Selmedalsvägen 88, kvarteret Fader Bergström 2.

2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av att genomföra projektet med ersättnings-paviljongen.

3. Nämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att beställa ersättningspaviljongen av SISAB och att teckna hyresavtal med SISAB, under förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner projektet.

4. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Förskolan 88:ans ursprungliga två byggnader revs under våren 2012 med anledning av omfattande fuktproblem. En ersättningspaviljong med tidsbegränsat bygglov för fem förskoleavdelningar och gemensamma lokaler för öppna förskolan och allmänna förskolan alternativt sex förskoleavdelningar kommer att färdigställas för återflytt från tillfälliga evakueringslokaler efter sommaren 2012. Förskolans kapacitet ökar med två avdelningar då ersättnings-paviljongen är större än de ursprungliga förskolebyggnaderna.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 30 maj 2012.

Dnr 261-2012-2.6

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§5 Ansökan om fortsatta projektmedel till mansmottagning<BR>i söderort

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd ansöker tillsammans med stadsdels­nämnderna Skapnäck, Farsta, Enskede-Årsta-Vantör och Älvsjö hos Social­styrelsen om projektmedel med 1,8 miljoner kronor till fortsatt utveckling av den gemensamma mottagningen för våldsutövande män samt till utbildning av personal.

2. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Förvaltningen vill tillsammans med övriga stadsdelsförvaltningarna i söderort ansöka om fortsatta projektmedel till den mottagning för våldsutövande män som startades i november 2011. Målet med mottag­ningen är att alla män som utövat våld i nära relation och kommer till socialtjänstens kännedom ska erbjudas adekvata insatser för att upphöra med våldet. Medel söks också till tre halva utbildningsdagar för samtliga handläggare inom individ- och familjeomsorgen vid de fem stadsdelsförvaltningarna.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 21 maj 2012.

Dnr 257-2012-1.2.6

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§6 Verksamheter för äldre på Hövdingagården <BR>Svar på skrivelse

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Folkpartiet och Moderaterna.

Ärendet

Förvaltningen har fått i uppdrag av stadsdelsnämnden att se över rutinerna för fördelningen och bokningssystemet av Hövdingagården. Detta mot bakgrund av en skrivelse från Abit Dundar m.fl. (FP) och Lars Svärd m.fl. (M). I ärendet redovisar förvaltningen den verksamhet på Hövdingagården som bedrivs för äldre.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 30maj 2012.

Dnr 164-2012-1.6

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

§7 Webbsända nämndens sammanträden<BR>Svar på skrivelse

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

2. Stadsdelsförvaltningen uppdras granska Norrmalms stadsdelsförvaltnings utvärdering av försöket och återkomma till nämnden med ett nytt förslag till beslut.

Ärendet

Förvaltningen har svarat på en skrivelse från Eva Fagerhem m.fl. (S), Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) med förslag att följa exemplet från Norrmalm och börja webbsända stadsdelsnämndens sammanträden. Norrmalms stadsdelsförvaltning planerar att utvärdera försöket efter sommaren. Förvaltningen föreslår att nämnden överlåter till förvaltningen att ta del av Norrmalms utvärdering av försöket och att besluta om att webbsända stadsdelsnämndens sammanträden utifrån vad som framkommer i utvärderingen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 29 maj 2012.

Dnr 203-2012-1.6

Förslag till beslut

Johan Faxér m.fl. (MP) lade fram ett förslag till beslut som övriga partier anslöt sig till.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden fann att nämnden ställde sig bakom förslaget från Miljöpartiet.

__________________

§8 Redovisning av gemensam upphandling av konsumentvägledning

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av upphandlingen av konsumentvägledning och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslutade 9 februari 2012 att delta i en gemensam upphandling av konsumentvägledning tillsammans med Kungsholmens, Norrmalms och Södermalms stadsdelsnämnder.
Syftet har varit att teckna avtal med en entreprenör för att tillhandahålla konsumentvägledning till medborgarna i de aktuella stadsdelarna. Upphandlingen är avslutad och avtal har tecknats med Råd och Rön AB.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 29 maj 2012.

Dnr 13-2012-2.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Johan Faxér m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande som Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anslöt sig till med undantag för första stycket.

”När det den 9 februari i år beslutades om en gemensam upphandling av konsumentvägledning uttalade vi bland annat att vi vill se en förstärkt konsumentvägledning, i syfte att verkligen ge medborgarna makt och möjlighet att göra aktiva och medvetna val.

Konsumentvägledningen i Stockholms stad är som sagt inte tillräcklig, trots att behoven är större än någonsin. Det finns knappt någon gräns för vad en konsument idag behöver ha kunskap om. Staden hamnar i och för sig över den skamgräns som satts av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening, men vi anser att man bör anstränga sig mer än så. Att köpa endast direktrådgivning och välja bort utåtriktat arbete begränsar nyttan och försvårar möjligheterna att nå fler med förebyggande konsumentinformation.

Även konsumentministern har uttryckt oro för att kommunerna satsar för lite på konsumentverksamheten. I andra länder, som till exempel Spanien, England, Tyskland och Frankrike, satsas det många gånger mer. Det skiljer också i vilka befogenheter de konsumentvägledande funktionerna på lokal nivå har. Medan de fåtaliga svenska konsument-vägledarna bara kan ge råd och information samt hjälpa till med anmälningar kan till exempel franska konsumentinspektörer dela ut varningar, skriva ut böter och anmäla näringsidkare till domstol. Kanske den modellen kan vara något även för Sverige? Det behövs i vilket fall till att börja med ökade satsningar på konsumentväg-ledningen i Stockholm, om medborgarna ska ha skuggan av en chans att klara sig på den avancerade marknad vi har idag.”

________________

§9 Redovisning av upphandling av automatiserad nyckelhantering (nyckelfri hemtjänst) Paralås

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av upphandlingen av system för automatiserad nyckelhantering, så kallad Nyckelfri hemtjänst.

Ärendet

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beslutade 14 april 2011 att godkänna förvaltningens förslag till förfrågningsunderlag för rubricerade upphandling. Vidare uppdrog nämnden åt stadsdelsdirektören att genomföra upphandlingen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet och beslutet att avbryta den pågående upphandlingen t i ett tjänsteutlåtande från 25 maj 2012.

Dnr 117-2011-2.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________

§10 Val av ersättare i sociala delegationen under begränsad tid

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser Filip Solsjö (M), Lars Svärd (M), Anette Hellström (M), Marita Ros (S) och Jessica Jormtun (MP) till ersättare i sociala delegationen 9-13 juli.

2. Nämnden utser Tomas Tetzell (M), Filip Solsjö (M), Marita Ros (S) och Jessica Jormtun (MP) till ersättare i sociala delegationen 16-20 juli.

3. Nämnden utser Filip Solsjö (M) till ersättare i sociala delegationen 23-27 juli.

4. Nämnden utser Filip Solsjö (M), Marita Ros (S) och Jessica Jormtun (MP) till ersättare i sociala delegationen
30 juli - 5 augusti 2012.

Ärendet

Det behövs beredskap om förvaltningen skulle behöva kalla till ett extra sammanträde i sociala delegationen under sommaren. För att klara detta föreslår förvaltningen att nämnden utser extra ersättare under en begränsad period.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 11 juni 2012.

Dnr 117-2011-2.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag och anmälde namn vid sammanträdet.

_______________

§11 Trygghets- och säkerhetsprogram<BR>Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Ett nytt trygghets- säkerhetsprogram har tagits fram för stadens samtliga verksamheter. Förvaltningen är positiv till att det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet lyfts in i programmet, och uppmärksammar att det är viktigt att staden ställer tydliga krav på säkerhet och beredskap vid upphandlingar och att det krävs specialistkunskaper för att utreda olyckshändelser som kan vara svåra att upprätthålla på lokal nivå.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 29 maj 2012.

Dnr 225-2012-1.5.1

Förslag till beslut

Lars Svärd m.fl. (M) och Jonas Haak (FP) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Johan Faxér m.fl. (MP) lade fram ett förslag till beslut, med tillägg av punkt 2 i Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag, och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

1. ”Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Stadsdelsnämnden framför därutöver följande.

Det är oklart hur detta program kommer att styra trygghets- och säkerhetsarbetet inklusive krisberedskapen för de verksamheter där kommunen är huvudman men där uppdraget att driva dessa lagts ut på privata utförare. Det leverantörsperspektiv som programmet tar upp inskränks till att enbart omfatta underleverantörer till stadens egna verksamheter. Möjligheten för stadens myndigheter att värna om säkerhet och trygghet för alla som bor, verkar och vistas i staden påverkas givetvis av att stora delar av den kommunala verksamheten inte längre drivs i egen regi. Detta gäller i högsta grad även för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd. Stadens förmåga att ha översikt över hot, risker och sårbarheter blir givetvis mindre ju fler aktörer som driver de verksamheter som staden ansvarar för.

Vi efterlyser därför en utvecklad risk- och sårbarhetsanalys vad gäller samordningen av insatser som rör privat drivna verksamheter som finansieras av kommunala medel samt en strategi för hur säkerhetsfrågor ska föras in i de avtal som sluts med privata aktörer. Enligt dagens avtal måste staden ha en beredskap att ta över driften av verksamheter som är utlagda på entreprenad om entreprenören inte kan fullgöra sina åtaganden. Förslaget till säkerhetsprogram förbiser denna problematik. ”

Reservation

Johan Faxér reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

1. ”Att överlämna tjänsteutlåtandet som remissyttrande till kommunstyrelsen.

2. Att tillägga följande.

Det största hotet mot Stockholms befolkning och miljö är och förblir Forsmarks kärnkraftsanläggning. En allvarlig olycka i Forsmark skulle göra Stockholm obeboeligt för all framtid.

Förslaget till trygghets- och säkerhetsprogram verkar dock uppehålla sig främst vid stadens egna verksamheter och syns endast i förbigående ta upp hur staden, för att eliminera eller minska risker och hot, också måste samverka med och påverka till exempel andra myndigheter och externa aktörer.

I väntan på sådana åtgärder är det naturligtvis viktigt att det finns en god organisation och att alla som arbetar i staden – även stadsdelsförvaltningarna och deras personal inom äldreomsorg, förskola med mera – är beredda och vet vad de kan göra för att minimera konsekvenserna när olyckan inträffar.

Det är oklart hur detta program kommer att styra trygghets- och säkerhetsarbetet inklusive krisberedskapen för de verksamheter där kommunen är huvudman men där uppdraget att driva dessa lagts ut på privata utförare. Det leverantörsperspektiv som programmet tar upp inskränks till att enbart omfatta underleverantörer till stadens egna verksamheter. Möjligheten för stadens myndigheter att värna om säkerhet och trygghet för alla som bor, verkar och vistas i staden påverkas givetvis av att stora delar av den kommunala verksamheten inte längre drivs i egen regi. Detta gäller i högsta grad även för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd. Stadens förmåga att ha översikt över hot, risker och sårbarheter blir givetvis mindre ju fler aktörer som driver de verksamheter som staden ansvarar för.

Vi efterlyser därför en utvecklad risk- och sårbarhetsanalys vad gäller samordningen av insatser som rör privat drivna verksamheter som finansieras av kommunala medel samt en strategi för hur säkerhetsfrågor ska föras in i de avtal som sluts med privata aktörer. Enligt dagens avtal måste staden ha en beredskap att ta över driften av verksamheter som är utlagda på entreprenad om entreprenören inte kan fullgöra sina åtaganden. Förslaget till säkerhetsprogram förbiser denna problematik. ”

______________

§12 Förslag till organisatorisk placering av heminstruktörer<BR>Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Stadsledningskontoret föreslår att funktionen heminstruktör organiseras i tre regioner i syfte att ge möjligheter till ökad specialisering för heminstruktörerna och till ökad samsyn inom staden. Heminstruktörerna ska arbeta med personer från 20 år.

Förvaltningen ser positivt på en regionalisering av olika specialistfunktioner såsom heminstruktör, medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering. Detta ger möjligheter att i regionerna bygga upp och utveckla en effektiv organisation med samordnad specialistkompetens som erbjuder brukarna verksamhet av hög kvalitet.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 16 maj 2012.

Dnr 207-2012-1.5.1

Förslag till beslut

Lars Svärd m.fl. (M) och Jonas Haak (FP) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Johan Faxér m.fl. (MP) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Nämnden lämnar följande yttrande som svar på remissen.

Vi ser positivt på de förbättringar som föreslås i remissen när det gäller åldersgränser och uppdrag att ge service till både syn- och hörselskadade, eftersom det inte råder likvärdighet i staden. Ensamarbetet har också ökat till följd av en minskning av antalet heminstruktörer. Det är därför nödvändigt att heminstruktörerna får möjlighet till ökat kollegialt samarbete.

Det är tänkbart att med de förbättringar som föreslås av åldersgränser och arbetsuppgifter och med ökad information om servicen kan det behöva anställas flera heminstruktörer i staden än idag. Däremot är vi tveksamma om det är nödvändigt med en regionalisering. Även med en lokal organisation bör heminstruktörerna kunna samverka regionalt i likhet med MAS:arna.

Vad vi förstår skulle inte situationen för förvaltningens heminstruktör förändras särskilt mycket med en regionalisering. Vi kan därför inte se några uppenbara fördelar med en regionalisering, annat än att det innebär ytterligare en avlövning av stadsdelsnämnderna.”

Reservation

Johan Faxér m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att överlämna följande som remissyttrande till kommunstyrelsen.

Miljöpartiet har drivit på för att det ska tas fram nya riktlinjer som tydligt talar om när personer med syn- eller hörselnedsättningar har rätt till hjälp av heminstruktör. Det är inte rimligt att det i några stadsdelar, men inte i andra, har funnits åldersgränser så att personer under 65 år inte har haft rätt till insats. Likaså har det i vissa stadsdelar funnits en begränsning så att personer med enbart hörselnedsättning inte inkluderats i rätten att kunna få heminstruktör.

Miljöpartiet välkomnar därför förslaget om en ny regional organisation för heminstruktörerna, som får i uppdrag att utarbeta nya riktlinjer. Enligt förslaget tas åldersgränserna bort, så att även personer under 65 år kan omfattas, och personer med såväl synnedsättning som hörselnedsättning, samt kombinationer av dessa två, kan ha rätt till heminstruktör. Detta bör leda till mer likvärdiga bedömningar över staden.

Möjligen är det tveksamt om just tre regioner, och inte fyra med två i södra staden, är den bästa indelningen. Att både lokalkännedom och specialisering möjliggörs är dock bra.

Det som i övrigt vore önskvärt är att boende i vård- och omsorgsboende ska kunna omfattas av rätten till heminstruktör, inte enbart att heminstruktörens arbetsuppgifter där i huvudsak ska handla om att utbilda och informera personal.”

_________________

§13 Organisatorisk placering av MAS och MAR<BR>Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Nämnden har fått en remiss med förslag till organisatorisk placering av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

Förvaltningen ställer sig positiv till att funktionerna som MAS och MAR regionaliseras i fyra regioner. I Västra söderort arbetar MAS/MAR redan i dag på detta sätt. Regionens två MAS:ar har utarbetat en tydlig ansvarsfördelning med tydliga ansvarsområden inom respektive stadsdel som fungerar mycket väl. Förvaltningen lyfter även fram att det viktigt att MAS/MAR:s ställning i organisationen är så fristående som möjligt.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 28 maj 2012.

Dnr 206-2012-1.5.1

Förslag till beslut

Lars Svärd m.fl. (M) Jonas Haak (FP) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Johan Faxér m.fl. (MP) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Nämnden lämnar följande yttrande som svar på remissen.

Det är av största vikt att rollerna för MAS och MAR förtydligas i stadens organisation. Idag ser det lite olika ut och det råder även olika meningar om vilka befogenheter MAS och MAR har. Inte minst händelserna på Koppargården är exempel på detta.

Även om det inte framförs i remissen som ett alternativ så anservi att den lokala organisationen av MAS och MAR som finns idag ska kvarstå. För oss är det viktigare att tydliggöra rollerna för MAS och MAR än att genomföra en ändrad organisation av funktionerna.

Var i stadsdelsnämndernas organisation MAS och MAR ska vara placerade är en av de frågor som behöver förtydligas. I likhet med förvaltningen anser viatt det är viktigt att MAS och MAR är fristående, vilket innebär att de bör vara direkt underställda stadsdelsdirektören och att MAS finns med som föredragande i stadsdelsnämnden. MAS och MAR ska alltid kunna rapportera direkt till nämnden.”

Reservation

Johan Faxér m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att överlämna följande som remissyttrande till kommunstyrelsen.

De skäl som anförts mot en central organisation av MAS-funktionen är i huvudsak giltiga även vad avser förslaget om en regionaliserad organisation.

Nuvarande organisation – med MAS-funktion på stadsdelsnivå – bör behållas. En regionalisering säkerställer varken ett mer formaliserat eller säkrare samarbete, och ger inte heller bättre förutsättningar att bedriva verksamhet av god kvalitet. En regionalisering skulle avsevärt försvåra för MAS att utföra sitt uppdrag.

I de entreprenörsdrivna vård- och omsorgsboendena ligger MAS-ansvaret på entreprenören. Detta har minskat stadsdelarnas insyn i dessa enheter. En regionalisering av stadsdelarnas MAS:ar, som svarar för uppföljning av hälso- och sjukvården inom alla vård- och omsorgsboenden, riskerar att minska insynen ytterligare när de dagliga kontakterna med de lokala uppföljningsansvariga tjänstemännen på stadsdelsförvaltningarna upphör.

En regionalisering säkerställer i sig inte ett gott samarbete. Det gör däremot den samverkan och de nätverk, som byggts upp mellan olika stadsdelars MASar. Denna etablerade samverkan bygger inte enbart på personliga relationer utan på ett professionellt samarbete. Gruppen träffas regelbundet för gemensamma diskussioner och arbete med olika kvalitetsinstrument. Skriftlig information sänds till dem som inte kan närvara. Ytterligare ett exempel är att MAS:arna regelbundet genomför samverkansträffar med entreprenörernas MAS:ar.

Utöver dessa regelbundna träffar bistår MAS:arna varandra regelbundet i frågor som uppstår. Gruppen har i sitt samarbete utarbetat flera dokument som till exempel rutiner för dokumentation och avvikelsehantering (Lex Maria), rutiner för riskbedömningar avseende nutrition, fall och trycksår med mera. Samarbete finns även mellan stadsdelarna i och med att några av praktiska skäl valt att köpa MAS-tjänster av varandra.

Det är viktigt med lokal kännedom om de verksamheter man ansvarar för, med samarbete mellan professioner och med samlat ansvar och samsyn kring SoL- och HSL-frågor. En regionalisering av MAS-funktionen medför längre avstånd till samarbetspartnerna i stadsdelarna – såväl utförare som handläggare.

Det kommande övertagandet av hemsjukvården från landstinget innebär att staden får ett utökat hälso- och sjukvårdsansvar och därmed ett ökat behov av MAS-funktion. Detta är ytterligare ett skäl att nu inte ändra i organisationen.”

_________________

§14 Motion om barns rätt till en giftfri vardag - inför miljödiplomering för giftfria skolor<BR>Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

En motion om barns rätt till en giftfri vardag har kommit till stadsdelsnämnden på remiss. Förvaltningen delar förslagsställarnas uppfattning om att Stockholm ska ha som mål att samtliga kommunala förskolor ska vara fria från gifter senast 2021. Förvaltningen anser dock att detta kan göras inom ramen för stadens arbete med befintliga miljömål. Stockholms stad är en komplex organisation. För att de uppsatta målen ska få genomslag och effekt kan det vara bra att målen får verka över tid och att det inte blir för många tillägg och justeringar.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 28 maj 2012.

Dnr 232-2012-1.5.1

Lars Svärd m.fl. (M), Jonas Haak (FP), Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Johan Faxér m.fl. (MP) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Johan Faxér m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att överlämna följande som remissyttrande till kommunstyrelsen.

Redan när förslaget till miljöprogram behandlades den 29 september 2011 uttalade vi bland annat följande. ’Förslaget till miljöprogram har för låg ambitionsnivå. Majoriteten verkar inte våga eller vilja föreslå mål och åtgärder som gör att Stockholm på allvar kan bli en hållbar stad.’ Av detta följer att vi inte tror på att målet om giftfria skolor kan nås inom ramen för befintliga miljömål. Därför vill vi tillstyrka motionens yrkande att Stockholm ska ha som mål att samtliga kommunala förskolor ska vara miljödiplomerade och fria från gifter senast 2021.”

________________

§15 Plansamråd för del av fastigheten Sjövik 5, <BR>Årstaäng m.fl. i Liljeholmen<BR>Yttrande till stadsbyggnadskontoret

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Plansamråd för del av kvarteret Sjövik 5, Årstaäng m.fl. har kommit till stadsdelsnämnden för synpunkter. Detaljplanen syftar bland annat till att möjliggöra ny markanvändning för ca 440 bostäder och en ny skola.

Förvaltningen ser positivt på att området utvecklas enligt de intentioner som finns i programmet för utvecklingsområdet Liljeholmen-Årstadal. Det är positivt att ett trafikpedagogiskt projekt genomförts. Förvaltningen kommer att se över alternativa platser för den befintliga hundrastgården i området om det blir aktuellt med en flytt.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 29 maj 2012.

Dnr 229-2012-1.5.3

Förslag till beslut

Lars Svärd m.fl. (M) och Jonas Haak (FP) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Eva Fagerhem m.fl. (S), Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Eva Fagerhem m.fl. (S), Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Atti huvudsak godkänna tjänsteutlåtandet samt därutöver anföra

Det byggs många bostäder i Årstadal, och det är viktigt att all ny bebyggelse planeras varsamt för att livet ska fungera väl för både de som flyttar in och de som redan bor i och omkring Årstadal.

Det finns ett stort behov av hyresrätter i vår stadsdel. Därför bör det utredas om det går att bygga hyresrätter istället för bostadsrätter i det västra området.

Utifrån det stora barnantalet i området är vi också positiva till den inplanerade skolan.

Flytbryggan nere vid vattnet är mycket populär, och det behövs en till för att möta behovet. Bygg och underhåll av bryggan bör kunna finansieras genom dessa exploateringsprojekt.”

_______________

§16 Plansamråd för fastigheten Ungbrodern 21 i Mälarhöjden<BR>Yttrande till stadsbyggnadskontoret

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret.

Ärendet

Plansamråd för en fastighet i Mälarhöjden, Ungbrodern 21, har inkommit på remiss. Syftet med planen är att ändra användning av befintlig byggnad från skola/förskola till bostadsändamål. Förvaltningen har inget att invända mot den föreslagna ändringen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 22 maj 2012.

Dnr 259-2012-1.5.3

Förslag till beslut

Lars Svärd m.fl. (M) och Jonas Haak (FP) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Eva Fagerhem m.fl. (S), Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Eva Fagerhem m.fl. (S), Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner tjänsteutlåtandet med följande tillägg

att bostädernai fastigheten upplåtes med hyresrätt

att staden behåller marken och fortsätter attupplåta den med tomträtt

samt därutöver anföra

Stockholm är inte en jämlik stad där alla invånare erbjuds samma förutsättningar att må bra, utvecklas och nå sina drömmar. Segregationen är starkt bidragande till detta. Var du bor påverkar dina möjligheter i livet. Det är djupt problematiskt och utgör en politisk utmaning - stadsbyggandet blir en politisk fråga. Segregationen förstärksfortlöpande,bland annat genom att redan ekonomiskt starka stadsdelar skyddar sin identitet och sin socioekonomiska profil genom att säkerställa att kompletteringsbebyggelse består av samma typ av byggnader för samma socioekonomiska kundsegment.

Ett exempel på det är Mälarhöjden,där den nybyggnation som förekommer består av villor och bostadsrätter.

Ett sätt att motverka den ökande segregationen i Stockholm är att bygga bostadsområden med blandade upplåtelseformer där människor från alla samhällsklasser kan mötas. Därför bör stadens strävan vara att se till att det byggs fler hyresrätteri Mälarhöjden.”

_________________

§17 Plansamråd för fastigheten Åldermannen 36-38 <BR>i Mälarhöjden<BR>Yttrande till stadsbyggnadskontoret

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret.

Ärendet

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för att tillåta två mindre flerbostadshus på Åldermannen 36-38 med totalt 20 lägenheter. Förslaget innebär också en sammanslagning av fastigheterna Åldermannen 37 och 38.

Förvaltningen har inget att invända mot ny bostadsbebyggelse på platsen under förutsättning att den befintliga idrottsytan och dess användning samt förskolans verksamhet inte påverkas, direkt eller indirekt, av förslaget. Vidare anser förvaltningen att det är positivt att en tydligare gatubild skapas, men ställer sig dock lite tveksam till utformningen av den norra byggnaden, som förefaller bli ganska dominerande i stadsbilden. När det gäller upphöjning av marken framför husen mot vägen är det mycket viktigt att tillåtna höjder inte ger ett alltför avskärmande intryck mot gatan. Angöring till garaget kommer att ske över gång- och cykelbanan som även fungerar som skolväg för många barn varför det är viktigt att utformning sker så att en låg hastighet hålls av dem som ska angöra huset.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 24 maj 2012.

Dnr 272-2012-1.5.3

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Eva Fagerhem m.fl. (S), Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Stockholm är inte en jämlik stad där alla invånare erbjuds samma förutsättningar att må bra, utvecklas och nå sina drömmar. Segregationen är starkt bidragande till detta. Var du bor påverkar dina möjligheter i livet. Det är djupt problematiskt och utgör en politisk utmaning - stadsbyggandet blir en politisk fråga. Segregationen förstärksfortlöpande,bland annat genom att redan ekonomiskt starka stadsdelar skyddar sin identitet och sin socioekonomiska profil genom att säkerställa att kompletteringsbebyggelse består av samma typ av byggnader för samma socioekonomiska kundsegment.

Ett exempel på det är Mälarhöjden,där den nybyggnation som förekommer består av villor och bostadsrätter.

Ett sätt att motverka den ökande segregationen i Stockholm är att bygga bostadsområden med blandade upplåtelseformer där människor från alla samhällsklasser kan mötas. Därför bör stadens strävan vara att se till att det byggs fler hyresrätteri Mälarhöjden.”

________________

§18 Serveringstillstånd för Svandammens Fisk &amp; Deli<BR>Yttrande till socialnämnden

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd anser att restaurang Svandammens Fisk & Deli kan få tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla veckans dagar kl. 11:00-00:00 med uteservering kl. 11:00-21:00.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

En ansökan om alkoholservering har inkommit till nämnden för yttrande. Ansökan avser tillstånd att servera spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid restaurang Svandammens Fisk & Deli, Svandammsvägen 41 i Midsommarkransen. Förvaltningen har inget att invända mot att serveringstillstånd meddelas för Roland Karpati Catering enskild firma enligt ansökan.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 14 juni 2012.

Dnr 254-2012-1.5.2

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§19 Resultat från förskolans brukarundersökning 2012

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av resultat från vårens brukarundersökning inom stadens förskolor och lägger rapporterna till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen presenterar och kommenterar resultat av brukarundersökning för förskolan 2012. Resultaten från brukarundersökning är relativt stabil över åren och generellt sett så är brukarna nöjda och mycket nöjda med verksamheten.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 29 maj 2012.

Dnr 279-2012-1.2.1

__________________

§20 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till

handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet 12 juni 2012.

________________

§21 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av rådet för funktionshinderfrågor synpunkter och lägger protokollet till

handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från rådet för funktionshinderfrågor 7 juni 2012.

_________________

§22 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet
till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen 5 juni 2012.

_________________

§23 Minnesanteckningar från Lokala BRÅ

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger minnesanteckningarna
till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes minnesanteckningar från Lokala Brottsförebyggande rådet 25 maj 2012.

__________________

§24 Förteckning över inkomna skrivelser

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Följande skrivelser anmäldes till stadsdelsnämnden:

Förbättring av sociala och ekologiska värden i Liljeholmen, Lövholmsområdet (rubricerat som medborgarförslag)

Från elever Globala gymnasiet 16 maj 2012, dnr 256-2012-1.2.3

Svar från förvaltningen daterat 12 juni 2012

Förslag att utveckla Liljeholmstorget och Trekantsparken socialt och ekologiskt (rubricerat medborgarförslag)

Från elever Globala gymnasiet 22 maj 2012, dnr 265-2012-1.2.3

Svar från förvaltningen daterat 12 juni 2012

Bevarande av Axelbergs bollplan vid en framtida exponering

Beslut från Idrottsnämnden 22 maj 2012. Dnr 599-2011-1.2.3

Förslag om gångbro Liljeholmen (rubricerat som medborgarförslag)

Inkom 28 maj 2012, dnr 280-2012-1.2.3

Översänd till trafikkontoret

Sviket löfte till medborgarna angående Grimman -
Överklagan angående Bjällerkransen 5 i Västertorp

Inkom 30 maj 2012, dnr 294-2012-1.2.3

Vädjan om farthinder på Terrängvägen

Inkom 4 juni 2012, dnr 298-2012-1.2.3

Översänd till trafikkontoret

Synpunkter på nya lägenheter på Slättgårdsvägen i Mälarhöjden samt skolplanering

Inkom 11 juni 2012, dnr 303-2012-1.2.3

Kopia sänd till utbildningsnämnden och stadsbyggnadsnämnden

Önskemål om förbättrade trafikförhållanden utefter Valborgsmässovägen

Från Bostadsrättsföreningen Penseldraget 11 juni 2012,
dnr 307-2012-1.2.3

________________

§25 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen.

Dnr 17-2012-1.1

__________________

§26 Nämndens och förvaltningens frågor

Skrivelse för beredning om grönkompensation

Johan Faxér m.fl. (MP) med stöd av Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) överlämnade en skrivelse om grönkompensation. Dnr 316-2012-3.1

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

________________________

Skrivelse för beredning om inlämning av matavfall från hushållen

Johan Faxér m.fl. (MP) med stöd av Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) överlämnade en skrivelse om att Hägersten-Liljeholmen blir försöksområde där alla invånare får möjlighet till separat sortering av matavfall. Dnr 317-2012-1.2.5

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

________________________

Skrivelse för beredning om förpackningsinsamlingens återvinningsstationer

Johan Faxér m.fl. (MP) med stöd av Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) överlämnade en skrivelse med förslag att utreda hur nämnden kan verka för att Stockholms stad upplåter mark för fler återvinningsstationer. Dnr 318-2012-1.2.5

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

________________________

Skrivelse för beredning om ökad trafiksäkerhet i stadsdelen

Johan Faxér m.fl. (MP) med stöd av Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) överlämnade en skrivelse med förslag till ökad trafiksäkerhet i stadsdelen. Dnr 319-2012-2.4

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

________________________

Bevarande av Axelbergs bollplan vid en framtida exponering

Johan Faxér (MP) med instämmande av Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) lyfte fram att stadsdelsförvaltningen bör framföra till idrottsnämnden att protokollet från 22 maj 2012 inte återger det beslut som fattades i stadsdelsnämnden 9 februari 2012 på ett helt korrekt sätt. Bland annat talas om ”en enig nämnd”, trots att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till skrivelse.

Ärendet finns även upptaget på listan över inkomna skrivelser (§ 24). Dnr 599-2011-1.2.3

__________________________

Stadsdelsdirektörens information

Insiktsutbildning

Maria Mannerholm inbjöd nämnden till en insiktsutbildning i Liljeholmsgallerian 25 oktober kl. 14:00, som anordnas av Rådet för funktionshinderfrågor, där man får prova på att åka rullstol, gå med vit käpp etc. Formell inbjudan kommer att mejlas ut efter sommaren.

Nya lägenheter i Årstabergs verksamhetsområde

Gunnar Ohlsén informerade att exploateringsnämnden markanvisat industriområde i Årstaberg för omvandling av industrifastigheter till bostadsområde för 500-800 lägenheter.

Månadsrapport

Lars Wennberg informerade och besvarade frågor om månadsrapport för maj 2012, dnr 124-2012-1.2.1

Balanslista

Anmäldes balanslista över inkomna skrivelser från nämnden 2012.

Rapporter för kännedom i pärm

Tillsyn av folköl och tobak samt kontroll av vissa receptfria läkemedel – lägesrapport 2011

Socialnämnden 22 maj 2012

Beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad – rapport 2011

Socialnämnden 22 maj 2012

_______________

§29 Sociala delegationens protokoll

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen från 7 juni 2012.

___________________