Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2014-04-07

Sammanträde 2014-04-07

Datum
Klockan
16
Plats
Rådssalen
Bilagor till föredragningslista
Sambehandlingslista 7 april.pdf (359 kb)

Bordlagda interpellationer

2 Nr 2013:35 av Tara Twana (S) om vad gör Stockholms stad för att ge plats åt dagverksamheter åt de hemlösa i innerstaden? RVII

Dnr 325-1550/2013 (framställd 4/11, bordlagd 17/2, 24/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2014:2 av Tomas Rudin (S) om harmonisering av kultur- och fastighetspolitik. RVIII

Dnr 328-127/2014 (framställd 17/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2014:3 av Jan Valeskog (S) om hur staden ser på rektorernas roll och funktion på stadens skolor. RIV

Dnr 322-262/2014 (framställd 10/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2014:4 av Jan Valeskog (S) om framtiden för Volvo IT - GS-IT. RI

Dnr 031-264/2014 (framställd 10/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2014:5 av Rana Carlstedt (S) om storleken på barngrupperna i förskolan. RIV

Dnr 321-265/2014 (framställd 10/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2014:6 av Eivor Karlsson (MP) om vräkta och hemlösa barn. RVII

Dnr 325-266/2014 (framställd 10/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2014:7 av Sebastian Wiklund (V) om dubbdäcksförbud eller dubbdäcksavgift. RII

Dnr 314-267/2014 (framställd 10/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2014:8 av Ann Mari Engel (V) om stadens konstnärsateljéer RVIII

Dnr 328-268/2014 (framställd 10/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Ny interpellation

10 Nr 2014:9 av Jan Valeskog (S) om Skolinspektionens och Stadsrevisionens omfattande kritik av förhållanden år 2013 på Stockholms skolor. RIV

16 Valärenden, fyllnadsval.

Nya beslutsärenden (exkl. motioner), Rotel I

17 Utl. 2014:31. Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2013 jämte revisionsberättelser med granskningsrapporter avseende bolagen samt revisionsberättelse för kommunalförbund (bih. 2014:1)

Fråga om ansvarsfrihet
Dnr 124-451/2014

18 Utl. 2014:32. Årsredovisning 2013 med uppföljning av budget för Stockholms stad,

Regler för ekonomisk förvaltning - justering,
Omstrukturering av bostadsbolagens fastighetsbestånd
(Dnr 302-1393/2012),
Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar, årsredovisning 2013 (Dnr 123-235/2014),
Tekniska förändringar av bolagsstrukturen i koncernen Stockholms Stadshus AB,
Överföring av stadens aktieinnehav i AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad till Stockholms Stadshus AB,
Konsortialavtal mellan Stockholms Stadshus AB och Stockholms Handelskammare,
Avgifter för upplåtelse av torgplats m.m.
Dnr 123-144/2014

19 Utl. 2014:33. Begäran om utökat borgensåtagande från SYVAB

Rotel I V

20 Utl. 2014:34. Försäljning av del av fastigheten Traneberg 1:13 i Bromma till Järntorget Bostad AB och Riksbyggen AB

21 Utl. 2014:35. AB Svenska Bostäders nyproduktion i kv. Plankan 24 på Södermalm. Genomförandebeslut

22 Utl. 2014:36. Bygglogistikcenter i Hjorthagen inom Norra Djurgårdsstaden. Reviderat genomförandebeslut

23 Utl. 2014:37. Beslut om Norra Djurgårdsstaden

Reviderat inriktningsbeslut för Hjorthagen
Överenskommelse om exploatering för bostäder inom fastigheten Ängsbotten 6 m.fl. i Hjorthagen med försäljning respektive upplåtelse av tomträtter. Genomförandebeslut
Genomförandebeslut för Gasverket
Dnr 302-1935/2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel I III V

24 Utl. 2014:38. Stadens policy för Stockholms fritidsbåtliv

Förslag från exploateringsnämnden och idrottsnämnden
Dnr 328-1628/2013

Rotel II

25 Utl. 2014:39. Reinvesteringsprogram för mindre åtgärder avseende broar, tunnlar och övriga konstbyggnader. Inriktningsbeslut

Förslag från trafik- och renhållningsnämnden
Dnr 313-1944/2013

Rotel III

26 Utl. 2014:40. Detaljplan för Gasklocka 3 och 4, del av Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen 1:2 m.fl., Dp 2009-11340-54

27 Utl. 2014:41. Detaljplan för Mårtensdal 6 m.m. i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen, del av Hammarby Sjöstad (kontor, teknisk anläggning och idrott/skola), Dp 2012-02448-54

28 Utl. 2014:42. Ändring av gränsen för Hansta naturreservat för Förbifart Stockholm, Dnr 2011-09415-55

29 Utl. 2014:43. Detaljplan för Filosofen 2-9 i stadsdelen Norra Djurgården, Lappkärrsberget, Dp 2010-06316-54

Rotel V

30 Utl. 2014:44. Vision Hässelby-Vällingby 2030

31 Förslag till ändring av föredragningslistan - sambehandling av motioner, enligt bilaga till kungörelsen.

Bordlagda motioner

32 Utl. 2013:93. En mer positiv attityd till gatukonst och graffiti.

Motion (2012:37) av Mats Berglund (MP). RVIII
Dnr 328-950/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Utl. 2013:97. Skapandet av idrottsmöjligheter på Kungsholmens skolgårdar. Motion (2012:49) av Emilia Bjuggren och Jari Visshed (båda S). RIV

34 Utl. 2013:94. Förbättringar av stadens föreningstavlor. Motion (2012:42) av Maria Hannäs (V). RI

35 Utl. 2013:105. Promenadstaden - den felande länken vid Danvikskanalen. Motion (2012:64) av Tomas Rudin (S). RI

36 Utl. 2013:106. Tunnelbana från Hagsätra till Älvsjö. Motion (2012:50) av Roger Mogert (S). RI

37 Utl. 2013:115. Anslag av resurser så att Allhuset kan fortsätta sin verksamhet i Hässelby Gård. Motion (2012:60) av Kaj Nordquist (S). RV

Dnr 336-1610/2012 (bordlagd 10/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

38 Utl. 2013:117. Handlingsplan mot barnfattigdom. Motion (2012:33) av Roger Mogert (S). RVII

39 Utl. 2013:118. Införandet av en GLMS-fri (gluten, laktos, mjölkprotein och soja) dag årligen den 15 maj. Motion (2013:26) av Kaj Nordquist (S). RI

Dnr 329-384/2013 (bordlagd 10/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

40 Utl. 2013:125. Fler personliga ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning. Motion (2012:46) av Stefan Nilsson och Jonas Eklund (båda MP). RVII

41 Utl. 2013:156. Rinkeby - en by i världsklass. Motion (2012:58) av Tomas Rudin och Hassan Said Mahamed (båda S). RV

42 Utl. 2013:157. Fullt meddelarskydd inom äldreomsorgen. Motion (2012:40) av Stefan Nilsson och Christopher Ödmann (båda MP). RV

43 Utl. 2013:158. Skapandet av ett kvinnohistoriskt museum i Stockholms stad. Motion (2012:69) av Ann Mari Engel (V). RVIII

44 Utl. 2013:159. Upprustning och belysning av "Kristallvertikalaccent", Stockholms glasskulptur i världsklass vid Sergelfontänen. Motion (2012:59) av Tomas Rudin (S). RVIII

45 Utl. 2013:160. Minskad köttkonsumtion och mer ekologisk mat i syfte att minska stadens klimat- och miljöpåverkan. Motion (2012:75) av Åsa Jernberg och Stefan Nilsson (båda MP). RIV

46 Utl. 2013:165. Kontroll och uppföljning av båtuppläggningsplatser inom Stockholms stad - Miljödiplomering av båtklubbar.

47 Utl. 2013:166. Sanering av Vinterviken, Hägersten. Motion (2013:33) av Malte Sigemalm (S). RVI

48 Utl. 2013:167. Återinförande av skolinformation och studiebesök för barn och ungdomar på Stockholm Vatten. Motion (2012:53) av Katarina Luhr och Mats Lindqvist (båda MP). RVI

49 Utl. 2013:168. Satsningar mot våld i nära relationer som drabbar män. Motion (2012:52) av Stefan Nilsson och Åsa Jernberg (båda MP). RVII

50 Utl. 2013:169. Fler måste våga anmäla sexualbrott. Motion (2012:73) av Tomas Rudin (S). RVII

51 Utl. 2013:170. Hur vi kan uppmärksamma hälsan och göra tillvaron lättare för familjehemsplacerade barn och ungdomar. Motion (2012:67) av Inger Stark och Jackie Nylander (båda V). RVII

52 Utl. 2013:171. Staden måste se till att alla hemlösa får tak över huvudet. Motion (2012:72) av Roger Mogert (S). RVII

53 Utl. 2013:172. Borttagande av instrumenthyran i kulturskolan - gör kulturskolan mer tillgänglig för alla barn! Motion (2013:35) av Ann Mari Engel (V). RVIII

54 Utl. 2013:173. Vårbergstoppen - Stockholms nya amfiteater. Motion (2013:15) av Salar Rashid (S). RVIII

55 Utl. 2013:174. En sponsringspolicy för Stockholms stads bolag. Motion (2013:24) av Åsa Jernberg (MP). RI

56 Utl. 2013:177. Återvinningsparker i anslutning till återvinningscentraler. Motion (2013:38) av Malte Sigemalm och Maria Östberg Svanelind (båda S). RII

57 Utl. 2013:178. Kommunalt initiativ för kraftigt minskade lastbilstransporter inom dagligvaruhandel i Stockholm. Motion (2012:27) av Jan Valeskog m.fl. (S). RII

58 Utl. 2013:179. Införande av miljöanpassad citylogistik i Stockholms innerstad. Motion (2012:51) av Jan Valeskog (S). RII

59 Utl. 2013:180. Uppkallande av en plats som minner om ambassadör Harald Edelstam. Motion (2012:71) av Kaj Nordquist (S). RIII

60 Utl. 2013:181. Reklamvepor på blå- och grönklassade byggnader. Motion (2012:62) av Maria Hannäs (V). RIII

61 Utl. 2013:183. Kläder för hemtjänstpersonal. Motion (2012:55) av Mirja Räihä (S). RV

62 Utl. 2013:184. Stöttande av den idéburna sektorn i stadens äldreomsorg. Motion (2012:39) av Stefan Nilsson och Christopher Ödmann (båda MP). RV

63 Utl. 2013:185. Biståndsbedömning, är den rättvis? Motion (2012:26) av Mirja Räihä (S). RV

64 Utl. 2013:191. 20 procent av Stockholms stads elkonsumtion ska täckas av el från solceller till år 2020. Motion (2012:56) av Stefan Nilsson m.fl. (MP). RI VI

65 Utl. 2013:192. Bro till Årsta Holmar. Motion (2012:70) av Mikael Magnusson (S). RII

66 Utl. 2013:193. Torrkonservering av hushållsavfall. Motion (2013:32) av Malte Sigemalm (S). RII VI

67 Utl. 2013:189. Satsningar på ungas fritid. Motion (2013:20) av Emilia Bjuggren (S). RI

68 Utl. 2013:194. Internetaccess i stadens parker. Motion (2012:30) av Tomas Rudin m.fl. (S). RI

69 Utl. 2014:6. Stockholms stad ska stödja kravet om Right2Water. Motion (2013:47) av Maria Östberg Svanelind (S). RI

70 Utl. 2014:7. Flaggning i Stockholms stad på Internationella kvinnodagen. Motion (2013:34) av Karin Rågsjö och Inger Stark (båda V). RI

71 Utl. 2014:8. Ett "Demokratins torg" på Ragnar Östbergs Plan. Motion (2013:30) av Mats Berglund (MP). RI

72 Utl. 2014:9. Meddelarfrihet i världsklass. Motion (2013:46) av Mirja Räihä och Maria Östberg Svanelind (båda S). RI

73 Utl. 2014:20. Möjligheterna att anlägga en vertikal park i city

Motion (2013:51) av Tomas Rudin (S). RIII
Dnr 302-977/2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

74 Utl. 2014:30. Inventering av förskolebarns möjligheter till utelek. Motion (2013:48) av Rana Carlstedt (S). RIV

Nya motioner, Rotel I

75 Utl. 2014:45 Stockholm - En stad i världsklass för dyslektiker

Motion (2013:39) av Kaj Nordquist (S)
Dnr 326-702/2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

76 Utl. 2014:46 Minskning av de strukturella löneskillnaderna i staden mellan kvinnor och män. Motion (2013:11) av Ann-Margarethe Livh (V)

Rotel VII

77 Utl. 2014:47 Stabilare förutsättningar för kvinnojourerna

Motion (2012:68) av Eivor Karlsson (MP)
Dnr 325-1832/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

78 Utl. 2014:48 Långsiktiga villkor för kvinnojourerna och bättre möjligheter för våldsutsatta kvinnor att komma vidare och få en trygg bostad. Motion (2013:10) av Inger Stark och Jackie Nylander (båda V)

79 Utl. 2014:49 Ersättning för avgifter för fritidsaktiviteter.

Motion (2013:18) av Emilia Bjuggren (S)
Dnr 326-301/2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§2 Interpellation om vad Stockholms stad gör för att ge plats åt dagverksamheter åt de hemlösa i innerstaden (nr 2013:35) Dnr 325-1550/2013

§3 Interpellation om harmonisering av kultur- och fastig-hetspolitik (nr 2014:2) Dnr 328-127/2014

§4 Bordlagd interpellation

§5 Interpellation om framtiden för Volvo IT ­ GS-IT (nr 2014:4) Dnr 031-264/2014

§6 Bordlagda interpellationer

§10 Anmälan av ny ersättare

§13 Valärenden, fyllnadsval Valärende i kommunfullmäktige 2014-04-07

§14 Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2013 jämte revisionsberättelser med granskningsrapporter avseende bolagen (bih. 2014:1) Fråga om ansvarsfrihet (utl. 2014:31) Dnr 124-451/2014

§16 Begäran om utökat borgensåtagande från SYVAB (utl. 2014:33) Dnr 132-1754/2013

§17 Försäljning av del av fastigheten Traneberg 1:13 i Bromma till Järntorget Bostad AB och Riksbyggen AB (utl. 2014:34) Dnr 302-1756/2013

§18 AB Svenska Bostäders nyproduktion i kv. Plankan 24 på Södermalm. Genomförandebeslut (utl. 2014:35) Dnr 311-1352/2012

§19 Bygglogistikcenter i Hjorthagen inom Norra Djurgårds-staden Reviderat genomförandebeslut (utl. 2014:36) Dnr 302-1936/2013

§20 Beslut om Norra Djurgårdsstaden. Reviderat inriktningsbeslut för Hjorthagen. Överenskommelse om exploatering för bostäder inom fastigheten Ängsbotten 6 m.fl. i Hjorthagen med försäljning respektive upplåtelse av tomträtter Genomförandebeslut. Genomförandebeslut för Gasverket. (utl. 2014:37) Dnr 302-1935/2013

§21 Stadens policy för Stockholms fritidsbåtliv Förslag från exploateringsnämnden och idrottsnämnden (utl. 2014:38) Dnr 328-1628/2013

§22 Reinvesteringsprogram för mindre åtgärder avseende broar, tunnlar och övriga konstbyggnader Inriktningsbeslut Förslag från trafik- och renhållningsnämnden (utl. 2014:39) Dnr 313-1944/2013

§23 Detaljplan för Gasklocka 3 och 4, del av Norra Djur-gårdsstaden, Hjorthagen 1:2 m.fl., Dp 2009-11340-54 (utl. 2014:40) Dnr 311-203/2014

§24 Detaljplan för Mårtensdal 6 m.m. i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen, del av Hammarby Sjöstad (kontor, teknisk anläggning och idrott/skola), Dp 2012-02448-54 (utl. 2014:41) Dnr 311-204/2014

§25 Ändring av gränsen för Hansta naturreservat för Förbifart Stockholm, Dnr 2011-09415-55 (utl. 2014:42) Dnr 304-729/2013

§26 Detaljplan för Filosofen 2-9 i stadsdelen Norra Djurgården, Lappkärrsberget, Dp 2010-06316-54 (utl. 2014:43) Dnr 311-386/2014

§27 Vision Hässelby-Vällingby 2030 (utl. 2014:44) Dnr 336-1667/2012

§28 Bordläggning av ärenden