Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2015-03-09

Sammanträde 2015-03-09

Datum
Klockan
16:00
Plats
Rådssalen

Bordlagda interpellationer

2 Nr 2015:2 av Lotta Edholm (FP) om majoritetens budgets konsekvenser för förskolorna. RIV

Dnr 107-136/2015 (framställd 26/1)

3 Nr 2015:3 av Erik Slottner (KD) om överdäckning av Södertäljevägen m.m. RI

Dnr 107-188/2015 (framställd 16/2)

4 Nr 2015:4 av Erik Slottner (KD) om storleken på barngrupperna i förskolan. RIV

Dnr 107-189/2015 (framställd 16/2)

5 Nr 2015:5 av Erik Slottner (KD) om majoritetens slutsatser av expertgruppens rapport om Nya Slussen. RI

Dnr 107-228/2015 (framställd 16/2)

6 Nr 2015:6 av Sofia Modigh (KD) om en ohållbar situation för personalen i stadens hemtjänst på grund av parkeringsproblematiken. RVIII

Dnr 107-227/2015 (framställd 16/2)

7 Nr 2015:7 av Johanna Sjö (M) om jäv. RI

Dnr 107-268/2015 (framställd 16/2)

8 Nr 2015:8 av Madeleine Sjöstedt (FP) om Rådet för mänskliga rättigheter. RIX

Dnr 107-273/2015 (framställd 16/2)

Ny interpellation

9 Nr 2015:9 av Rasmus Jonlund (FP) om Kulanpremien och Kulanwebben som resurs för kulturupplevelser i förskola och skola. RII

16 Valärende. Ny mandatperiod: Val av ledamöter och ersättare för Mälardalsrådets stämma, Stockholmsregionens Europaförening och Östra Sveriges Luftvårdsförbunds stämma

Nya beslutsärenden (exkl. motioner), Rotel I+V

17 Utl. 2015:18. Dagvattenstrategi - Stockholms väg till en hållbar dagvattenhantering

Ersätter Dagvattenstrategi för Stockholm, dnr 315-1075/2002
Dnr 315-919/2014

Rotel I+IX

18 Utl. 2015:19. AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Brevlådan i Svedmyra

19 Utl. 2015:20. AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Perstorp i Sköndal

Rotel II

20 Utl. 2015:12. Detaljplan för fastigheterna Ferdinand 8, 10 och 14 m.m. i stadsdelen Sundby (ca 1 100 studentlägenheter).

21 Utl. 2015:Detaljplan och upphävande av strandskydd för del av fastigheten Liljeholmen 1:1, vid fastigheten Nynäs 24, i stadsdelarna Liljeholmen och Gröndal (ny skola) Dp 2012-14741

Rotel V

22 Utl. 2015:Stockholms stads handlingsplan för god vattenstatus

Rotel VII

23 Utl. 2015:Ökade insatser för cyklisternas säkerhet

Motion (2013:66) av Åke Askensten (MP)
Dnr 314-1427/2013

§2 Interpellation om majoritetens budgets konsekvenser för förskolorna (nr 2015:2)

§3 Interpellation om överdäckning av Södertäljevägen m.m. (nr 2015:3)

§4 Interpellation om storleken på barngrupperna i förskolan (nr 2015:4)

§5 Bordlagd interpellation

§6 Interpellation om en ohållbar situation för personalen i stadens hemtjänst på grund av parkeringsproblematiken (nr 2015:6)

§7 Bordlagda interpellationer

§8 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslutar att behandla punkterna nr 24, 25 och 26 på föredragningslistan före punkt 10.

Beslut/Protokollsutdrag
§8_prot_20150309.pdf (241 kb)

§9 Nya interpellationer

§11 Anmälan av skrivelser

Skrivelser som har inkommit till kommunfullmäktige och delgetts berörda organ anmäls, bilaga 5.

§12 Närvaro

§14 Valärende, fyllnadsval (skrivelse 3 och 4) Valärende i kommunfullmäktige 2015-03-09

§15 Valärende Valärende i kommunfullmäktige 2015-03-09 Ny mandatperiod: Val av ledamöter och ersättare för Mälardalsrådets stämma, Stockholmsregionens Europaförening och Östra Sveriges Luftvårdsförbunds stämma

§16 Dagvattenstrategi - Stockholms väg till en hållbar dagvattenhantering Ersätter Dagvattenstrategi för Stockholm, dnr 315-1075/2002 (utl. 2015:18)

§17 AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Brevlådan i Svedmyra

Genomförandebeslut (utl. 2015:19)
Dnr 023-1777/2014

§18 AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Perstorp i Sköndal

Inriktningsbeslut (utl. 2015:20)
Dnr 023-1447/2014

§19 Detaljplan för fastigheterna Ferdinand 8, 10 och 14 m.m. i stadsdelen Sundby, Dp 2010-13517-54 (ca 1 100 studentlägenheter) (utl. 2015:12)

§20 Detaljplan och upphävande av strandskydd för del av fastigheten Liljeholmen 1:1, vid fastigheten Nynäs 24, i stadsdelarna Liljeholmen och Gröndal (ny skola), Dp 2012-14741-54 (utl. 2015:21)

§21 Stockholms stads handlingsplan för god vattenstatus (utl. 2015:22)

§22 Motion om ökade insatser för cyklisternas säkerhet (utl. 2015:23)

§23 Återtagande av motion

Tomas Rudin (S) har återkallat motion nr 2013:5 om Stockholms stads snöröjning,
dnr 303-157/2013.

Beslut/Protokollsutdrag
§23_prot_20150309.pdf (198 kb)

§24 Nya motioner

Under tiden den 17 februari - 9 mars 2015 väcktes följande motioner:

1. (2015:9) av Anna König Jerlmyr och Andrea Ström (båda M) om upprätthållande av ordning och trygghet i stadens offentliga rum
Dnr 106-407/2015.

2. (2015:10) av Lotta Edholm m.fl. (alla FP) om upprättandet av ett minnesmärke över utbildnings-, kvinnorätts- och demokratipionjären Anna Whitlock
Dnr 106-446/2015.

3. (2015:11) av Hanna Gerdes och Rasmus Jonlund (båda FP) om förslag att år 2016 firas som ett frihetsår för yttrande- och tryckfrihet
Dnr 106-460/2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§24_prot_20150309.pdf (196 kb)