Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2011-05-16

Sammanträde 2011-05-16

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

5 Anmälan av handikapprådets protokoll

6 Tertialrapport 1/2011 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dnr 2011-6187
(Verksamhetsstöd)

Omedelbar justering

7 Ändring av miljö- och hälsoskyddsnämndens delegationsordning

8 Överklagande av två separata beslut den 3 juli 2009 om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken respektive om dispens från renhållningsordningen.

Remiss från länsstyrelsen, beteckning 505-09-56525, 56531
Dnr 2009-4766
(Hälsoskydd)

*
Omedelbar justering

9 Överklagande av beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, Clarence Morberg fastigheter AB

Remiss från länsstyrelsen i Stockholms län, beteckning 5050-2011-000069
Dnr 2009-11506
(Hälsoskydd)

*

10 Överklagande av beslut om att lämna klagomål på buller utan ytterligare åtgärd, Tjärhovsgatan 54

Remiss från miljödomstolen, mål nr 1204-11
Dnr 2009-13463
(Hälsoskydd)

*

11 Överklagande av beslut om tillstånd att inrätta värmepumpsanläggning på fastigheten Häfttången 2, Vällingby.

Remiss från länsstyrelsen i Stockholms län (5051-2011-000954)
Dnr 2010-17199
(Hälsoskydd)

*

12 Rapport från tillsyn KoH-produkter 2008-2010

13 Förslag till detaljplan för kv Timotejen m m i stadsdelarna Midsommarkransen och Västberga, Dp 2009-00533-54

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2010-016314
(Plan och Miljö)

Omedelbar justering

14 Redovisning av rapport "Kemikalier i varor - tillsyn hos sko- och möbelhandel"

15 Redovisning av rapport "Kemikalier i byggvaror - tillsyn hos återförsäljare"

Ett projekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm
Dnr 2010-017405
(Plan och Miljö)

16 Förslag till detaljplan för Tegeludden 14-2, Ladugårdsgärdet, omvandling till bostadsändamål, S-Dp 2010-18172-54

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2010-18792
(Plan och Miljö)

Omedelbar justering

17 Förslag till detaljplan för Tegeludden 16, Ladugårdsgärdet, omvandling till bostadsändamål, S-Dp 2010-18173-54

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2010-18791
(Plan och Miljö)

Omedelbar justering

18 Ändrade sanktionsbestämmelser i miljöbalken p g a nya EU-regler på kemikalieområdet

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2011-6172
(Plan och Miljö)

Omedelbar justering

19 Bällstaån, undersökning av vattendirektivets prioriterade ämnen 2009

Dnr 2009-008435-214
(Miljöanalys/SLB)

20 Hundföroreningars påverkan på Stockholmsmiljön

Skrivelse från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m fl (M), Karin Karlsbro (FP)
Dnr 2011-4727
(Miljöanalys/SLB)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (137 kb)

§1 Närvarorätt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att medge närvarorätt vid dagens sammanträde till Martin Holmstedt och Cathrine Lundin, båda vid avdelningen för hälsoskydd, Stina Thörnelöf och Katrin Holmström, båda vid avdelningen för miljöanalys, Karin Kuttainen och Jan-Ulric Sjögren, båda vid avdelningen för plan och miljö, samt Helene Westerlund vid avdelningen verksamhetsstöd.

§2 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser vice ordföranden Per Bolund (MP) att tillsammans med ordföranden Per Ankersjö (C) justera dagens protokoll.

Justering sker måndagen den 23 maj 2011.

§3 Anmälan av föregående protokoll

Protokoll 4/2011 från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 12 april 2011 anmäls.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

Delegationsbeslut anmäls enligt lista över delegationsbeslut ur ECOS för delegationsperioden 2011-03-19 – 2011-04-22.

§5 Anmälan av handikapprådets protokoll

Protokoll 2/2011 från miljö- och hälsoskyddsnämndens och fastighetsnämndens gemensamma handikappråds sammanträde den 21 mars 2011 anmäls.

§6 Tertialrapport 1/2011 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dnr 2011-6187

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport 1 2011 samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 4 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) och Sara Stenudd (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. I huvudsak godkänna förvaltningens förslag till tertialrapport 1 samt överlämna den till kommunstyrelsen

2. Förklara beslutet omedelbart justerat

3. Därutöver anföra följande

Rapporten visar att nämnden inte klarar att uppfylla kommunfullmäktiges mål att Stockholms livsmiljö ska vara hållbar. Framför allt gäller det luftmiljön där både halterna av partiklar och kvävedioxid överskrider såväl EU:s miljökvalitetsnormer som de gränsvärden som sätts i den svenska lagstiftningen. För bara några dagar sedan blev Sverige fällt i EU-domstolen för oförmågan att ge medborgarna en acceptabel luftmiljö. Tertialrapporten visar att dessa missförhållanden fortsätter. Det som framför allt saknas är politisk vilja att göra något åt problemen och mod att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att få ner luftföroreningshalterna till godtagbara nivåer. I länsstyrelsens åtgärdsprogram finns flera åtgärder som staden har laglig rätt att vidta men som man fortfarande inte väljer att använda sig av, exempelvis parkeringsåtgärder och genomfartsförbud för tung trafik på hårt belastade gator. Denna passivitet är oacceptabel.

Även när det gäller fosforhalten i sjöar ser målsättningen inte ut att klaras. Också i detta fall saknas politiska beslut för att åtgärda problemen, till exempel att minska fosforbelastningen genom kommunens aktiviteter samt att öka informationsinsatsen till verksamheter i avrinningsområdet.

Det är uppenbart att de dramatiska neddragningar av Miljö- och hälsoskyddsnämndens budget som skett under den senaste femårsperioden fått stora konsekvenser för nämndens och förvaltningens möjligheter att arbeta långsiktigt och strategiskt för att åtgärda Stockholms miljöproblem och göra staden långsiktigt hållbar. Inte minst bristen på medel för miljöinvesteringar kommer att bli allvarlig när såväl det statliga investeringsprogrammet KLIMP som den kommunala miljömiljarden nu tagit slut utan att ersättas med motsvarande investeringsmedel. Att denna neddragning sker i en tid då behoven av miljöinvesteringar och strategiskt miljöarbete är större än någonsin gör situationen än allvarligare.

3) Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Att i huvudsak godkänna förvaltningens rapport

2. Att förklara beslutet omedelbart justerat

3. Samt att därutöver anföra följande:

Detta ärende hade givetvis sett annorlunda ut om en socialdemokratisk budget hade fått gälla. Nämndens förebyggande arbete, liksom kommunens proaktiva och pådrivande miljöarbete – som ju till stor del också ligger på miljö- och hälsoskyddsnämnden - hade fått ett betydligt större utrymme.

Vi kan också konstatera att indikatorerna framtagna från kommunfullmäktige samt nämndens egna skulle ha sett annorlunda ut om den socialdemokratiska reservationen hade vunnit bifall. Exempelvis när det gäller insamling av matavfall, förekomst av koppar och elektromagnetisk strålning.

Vi anser att det är beklagligt att förvaltningen har så låga mål för att få fram sommarjobb till stadens ungdomar. Även om många av arbetsuppgifterna är högt kvalificerade så tror vi att det skulle vara möjligt att uppnå ett högre mål än noll sommarjobb.

Vi ser det som beklagligt att målen för dygnsmedelvärde för partiklar och kvävedioxid inte uppfylls och vill se kraftfullare åtgärder för att förbättra luftkvalitén till Stockholmarna.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) och Sara Stenudd (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Mikael Magnusson m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§7 Ändring av miljö- och hälsoskyddsnämndens delegationsordning

Dnr 2011-6241

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att revidera delegationsordningen enligt följande:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden delegerar till förvaltningschefen att fatta beslut enligt 9 kap 24 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) (Kod K5). Miljö- och hälsoskyddsnämnden förordnar att delegationen ska omfattas av rätt till vidaredelegation för förvaltningschefen.

2 Delegationen av beslut i ärenden enligt djurskyddslagen m.m. ska tas bort från delegationsordningen (Kod J).

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att beslut enligt punkten 1b under rubriken administrativa ärenden i delegationsordningen om beviljande av anstånd i högst 10 dagar inte behöver anmälas till nämnden (Kod B1).

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att inköp upp till två basbelopp inte behöver anmälas till nämnden (Kod B2).

5 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att beslut om utbildning och konferens inom Sverige inte behöver anmälas till nämnden (Kod B6).

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 20 april 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§8 Överklagande av två separata beslut den 3 juli 2009 om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken respektive om dispens från renhållningsordningen

Remiss från länsstyrelsen, beteckning 505-09-56525, 56531
Dnr 2009-4766

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar avseende beslutet rörande dispens från Stockholms stads renhållningsordning att länsstyrelsen upphäver beslutet i den del som avser avslag av begäran om dispens från att betala avgift enligt avfallstaxan.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden medger avseende beslutet om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken att länsstyrelsen sätter ned avgiften till 3 600 kr motsvarande fyra timmar handläggningstid.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar i övrigt förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 18 april 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§9 Överklagande av beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, Clarence Morberg fastigheter AB

Remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län, beteckning 5050-2011-000069
Dnr 2009-11506

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden medger att Länsstyrelsen i Stockholms län sätter ned tillsynsavgiften med 6300 kronor.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen i övrigt avslår överklagandet.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar som grund för yrkandet vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen eller den han sätter i sitt ställe att företräda nämnden i ärendet.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 3 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§10 Överklagande av beslut om att lämna klagomål på buller utan ytterligare åtgärd, Tjärhovsgatan 54

Remiss från miljödomstolen, mål nr 1204-11
Dnr 2009-13463

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att miljödomstolen avslår överklagandet i sin helhet och fastställer miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut från den 3 maj 2010.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar som grund för yrkandet vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar till förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 18 april 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§11 Överklagande av beslut om tillstånd att inrätta värmepumpsanläggning på fastigheten Häfttången 2, Vällingby

Remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län (5051-2011-000954)
Dnr 2010-17199

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker bifall till överklagandet.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 26 april 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§12 Rapport från tillsyn KoH-produkter 2008-2010

Dnr 2008-14228

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten ”Kosmetiska och hygieniska produkter i detaljhandeln 2008-2010”.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 25 april 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Sara Stenudd (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Godkänna förvaltningens rapport.

2. Ge i uppdrag till miljöförvaltningen att baserat på de kunskapsbrister hos verksamhetsutövarna som framkommit under tillsynsarbetet undersöka möjligheten att ta fram ett lättfattligt material, exempelvis en lättläst skrift om lagstiftningen runt kosmetiska och hygientekniska produkter, som kan användas under framtida planerad tillsyn av liknande verksamhet.

3. Ge förvaltningen i uppdrag att undersöka om det går att tillämpa ett riskbaserat avgiftsfinansierat tillsynssystem med tätare besök för företag som visat sig bryta mot regelverken.

4. I övrigt anföra följande:

Tillsyn av kosmetiska och hygieniska produkter är en viktig del i det hälsofrämjande arbetet i staden. Då dessa produkter används direkt på kroppen och därmed orsakar en kraftig exponering hos användaren finns det starka skäl till att undvika farliga ämnen i dessa produkter. Då rapporten visar att, trots lagstiftning, 26 % av besökta verksamheter säljer produkter med förbjudet innehåll är det av stor vikt att verksamhetsutövare känner till vilka regler som gäller runt dessa produkter. Fortsatta informationsseminarier för verksamhetsutövare är en mycket bra åtgärd för att öka förståelsen av lagstiftning och förbud av hälsofarliga ämnen. För verksamhetsutövare med lägre intresse av dessa frågor kan ett lättläst och kortfattat informationsmaterial om lagstiftning och orsaken till förbud vara en annan effektiv åtgärd.

Resultatet i rapporten är påfallande dåligt, eftersom stora brister kvarstår trots två tillsynsprojekt riktade mot denna bransch under 2000-talet. Nämnden bör därför även pröva möjligheten att införa ett riskbaserat och avgiftsfinansierat tillsynssystem för branschen, motsvarande det som finns för livsmedelskontrollen vilket skulle medföra tydligare incitament att inte saluföra regelvidriga produkter.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M), Karin Karlsbros (FP) och Sara Stenudds (V) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Karin Karlsbro (FP) enligt följande:

Det är utmärkt att miljöförvaltningen arbetar aktivt och strategiskt när det gäller tillsynen av kosmetiska och kemiska produkter. Samtidigt är det oroande att en hel del farliga och otillåtna produkter saluförs på marknaden. Det är också bekymmersamt att risken för att lagföras är extremt liten. Okunskap är en förklaring till den rådande situationen, men den näst intill obefintliga risken att sanktioneras är också en förklaring till varför reglerna inte följs.

Det är lätt att förstå att butiksägare tycker att det är svårt att sätta sig in i reglerna på detta område. Men än svårare är det för konsumenterna. För en normalkonsument är det i princip omöjligt att känna till och värdera innehållet i en produkt.

Utifrån ett konsumentperspektiv är det högst angeläget att företag som granskats offentliggörs så att allmänheten får information och kan uppmärksamma att otillåtna och farliga produkter förekommer på marknaden.

§13 Förslag till detaljplan för kv Timotejen m m i stadsdelarna Midsommarkransen och Västberga, Dp 2009-00533-54

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2010-016314

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt ordföranden Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att tillstyrka fortsatt planläggning under förutsättning att:

- Byggnationen uppfyller relevant lagstiftning och riktlinjer för dess ändamål, avseende bland annat inomhustemperatur och buller

- I den fortsatta planläggningen redovisas kvalitetssäkrade spridningsberäkningar med avseende på partiklar (PM10) och Kvävedioxider (NO2) på så sätt förvaltningen beskriver i sitt tjänsteutlåtande

- Redovisning görs av hur förslaget tar hänsyn till miljöprogrammets nya mål om hållbar stadsutveckling

2 I huvudsak hänvisa till förvaltningens tjänsteutlåtande

3 Förklara beslutet omedelbart justerat

4 Därutöver anföra följande:

Föreliggande detaljplan syftar till att möjliggöra två nya bostadshus i ett mycket bullerutsatt område. För att motverka bullerstörningar och därmed uppfylla de krav som lagstiftaren satt upp på området föreslås att en glasskärm ska uppföras mot bullerkällan (E4:an) cirka fyra meter framför byggnaden. Av den bifogade bullerutredningen följer att glasskärmen kommer att fylla denna funktion på ett tillfredsställande sätt.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppgift är att lämna synpunkter på detaljplaner mot bakgrund av de krav avseende miljö- och hälsoskydd som lagstiftaren direkt eller indirekt har satt upp. Nämnden ska vara teknikneutral och lösningsorienterad i sina svar.

Det kan säkerligen finnas olika uppfattning om lämpligheten att uppföra en bullerskyddande glasskärm. Men så länge byggnaden inklusive glasskärmen uppfyller lagstiftarens krav måste det vara upp till de framtida boende att avgöra huruvida de vill bo bakom en glasskärm eller ej.

Förvaltningens synpunkt att riktvärdena för inomhustemperaturen svårligen kan uppfyllas i rådande förslag är relevant och ska beaktas i detaljplanen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 3 maj 2011. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1. Tillstyrka fortsatt planläggning under förutsättning att:

- Den föreslagna glassavskärmningen uppförs mellan byggnaderna för att skydda gårdsmiljön från buller, men inte framför byggnaderna.

- I den fortsatta planläggningen redovisas kvalitetssäkrade spridningsberäkningar med avseende på partiklar (PM10) och kvävedioxider (NO2) på sätt förvaltningen beskriver i sitt tjänsteutlåtande.

- Redovisning görs av hur förslaget tar hänsyn till miljöprogrammets nya mål om hållbar stadsutveckling.

2. Besluta att omedelbart justera paragrafen.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Sara Stenudd (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Tillstyrka fortsatt planläggning under förutsättning att glasavskärmningen framför byggnaderna möjliggör ett bra inomhusklimat för de boende samt att överskottsvärme bakom fasaden tas till vara för att sänka fastighetens energianvändning.

2. Tillstyrka fortsatt planläggning under förutsättning att husen uppfyller passivhusstandard för energianvändningen.

3. Tillstyrka fortsatt planläggning under förutsättning att det i den fortsatta planläggningen redovisas kvalitetssäkrade spridningsberäkningar med avseende på partiklar (PM 10) och kvävedioxid (NO2) på det sätt förvaltningen beskriver i ärendet.

4. Tillstyrka fortsatt planläggning under förutsättning att den grönmark som tas i anspråk kompenseras genom att de ekologiska värden som försvinner ersätts i närområdet.

5. I övrigt anföra följande:

Stockholm behöver fler bostäder för att minska den akuta bostadsbristen i staden. För att klara detta är det viktigt att pröva innovativa byggmetoder som möjliggör byggnation på platser som tidigare inte varit möjliga att bebygga. Den glasfasad som föreslås i detta ärende kan möjliggöra bullerdämpning och minska störningar för de boende. Under förutsättning att inomhusklimatet för de boende inte påverkas negativt och att värmen istället tas till vara för att minska uppvärmningsbehoven är vi positivt inställda till att pröva glasfasader på denna plats.

Självfallet måste energianvändningen ligga på passivhusnivå och de ekologiska värden som försvinner ersättas i närområdet så att projektet inte försvårar för Stockholm att nå sina miljö- och klimatmål.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) Mikael Magnusson m.fl. (S) och Sara Stenudd (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§14 Redovisning av rapport ”Kemikalier i varor – tillsyn hos sko- och möbelhandel

Ett tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm
Dnr 2011-005897

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten ”Kemikalier i varor – tillsyn hos sko- och möbelhandeln”.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden översänder rapporten för kännedom till Kemikalieinspektionen, branschorganisationer och till de besökta butikerna.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 13 april 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Sara Stenudd (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Godkänna rapporten ”Kemikalier i varor – tillsyn hos sko och möbelhandeln”.

2. Översända rapporten för kännedom till Kemikalieinspektionen, branschorganisationer och till de besökta butikerna

3. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram och sprida ett informationsmaterial till medborgare om deras rättigheter gällande informationsrätten enligt Reach.

4. Ge förvaltningen i uppdrag att undersöka om det går att tillämpa ett riskbaserat avgiftsfinansierat tillsynssystem med tätare besök för företag som uppvisat att de inte möter informationskraven.

5. I övrigt anföra följande:

Rapporten visar ett undermåligt resultat, trots två tillsynsprojekt riktade mot denna bransch under 2000-talet. Den visar också att det behövs tätare tillsyn hos en rad verksamheter som inte tidigare mött kraven för att problemen skall kunna åtgärdas. Nämnden bör pröva möjligheten att införa ett riskbaserat och avgiftsfinansierat tillsynssystem för branschen, motsvarande det som finns för livsmedelskontrollen.

Resultatet visar också på vikten av ökade åtgärder för att medborgarnas informationsrätt enligt Reach skall uppnås. För att staden skall leva upp till kunskapskravet enligt Miljöbalken behövs här ökade åtgärder med information riktade till medborgare om informationsrätten.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M), Karin Karlsbros (FP) och Sara Stenudds (V) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§15 Redovisning av rapport ”Kemikalier i byggvaror - tillsyn hos återförsäljare

Ett projekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm
Dnr 2010-017405

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten ”Kemikalier i byggvaror – tillsyn hos återförsäljare”.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar rapporten till Kemikalie- inspektionen, Kretsloppsrådet, Boverket, branschorganisationerna Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund och Stockholms Byggmästarförening, samt besökta återförsäljare.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 13 april 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) och Sara Stenudd (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Godkänna rapporten ”Kemikalier i byggvaror – tillsyn hos återförsäljare”.

2. Överlämna rapporten till Kemikalieinspektionen, Kretsloppsrådet, Boverket, branschorganisationerna Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund och Stockholms Byggmästareförening samt besökta återförsäljare.

3. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram och sprida ett informationsmaterial till medborgare om deras rättigheter gällande informationsrätten enligt Reach.

4. Ge förvaltningen i uppdrag att undersöka om det går att tillämpa ett riskbaserat avgiftsfinansierat tillsynssystem med tätare besök för företag som uppvisat att de inte möter informationskraven.

5. I övrigt anföra följande:

Rapporten visar ett undermåligt resultat. Den visar också att det behövs tätare tillsyn hos en rad verksamheter som inte tidigare mött kraven för att problemen skall kunna åtgärdas. Kostnaden för dessa besök bör bekostas av de berörda företagen genom ett riskbaserat avgiftsfinansierat tillsynssystem.

Resultatet visar också på vikten av ökade åtgärder för att medborgarnas informationsrätt enligt Reach skall uppnås. För att staden skall leva upp till kunskapskravet enligt Miljöbalken behövs här ökade åtgärder med information riktade till medborgare om informationsrätten.

3) Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna rapporten, uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag på hur en informationssatsning mot leverantörer och återförsäljare av byggvaror skulle kunna genomföras, samt att därutöver anföra följande:

Spridningen av kemikalier via varor är ett problem som allt mer uppmärk­sammas. Byggvaror kan innehålla flera farliga ämnen och byggs in för användning under mycket lång tid i miljöer där människor vistas många timmar per dygn. Detta gör det viktigt att butiker som saluför byggvaror har kunskap om kemikalieinnehållet i de varor man säljer, både för att kunna förhindra att förbjudna ämnen inte förekommer men också så att man kan ge kunder rätt information.

Rapporten ”Kemikalier i byggvaror – tillsyn hos återförsäljare” visar att så många som fyra av tio butiker som säljer byggvaror inte hade kännedom om krav enligt gällande kemikalielagstiftning. De krav som ställs på leverantörerna följs sällan upp. Dokumentationen av de utvalda varorna varierade stort.

Detta gör sammantaget att mer tillsyn behövs, men också riktad information till leverantörer och återförsäljare av byggmaterial. Därför anser vi att förvaltningen ges i uppdrag att se hur en sådan informationssatsning skulle kunna göras själv – eller i samarbete med KemI och/eller andra kommuner.

Tillsynen på detta område bör också fortsätta, och utvecklas.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) och Sara Stenudd (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Mikael Magnusson m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§16 Förslag till detaljplan för Tegeludden 14-2, Ladugårdsgärdet, omvandling till bostadsändamål, S-Dp 2010-18172-54

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2010-18792

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker planförslaget i avvaktan på Stockholm Hamnars bullerutredning enligt dom M1956-10 i Miljööverdomstolen.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 2 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mikael Magnusson m.fl. (S) enligt följande:

Socialdemokraterna ser självklart positivt på byggande. Tusentals unga människor söker boende i staden. Vi håller dock i detta ärende med förvaltningen om att det vore olämpligt att bygga enligt planförslaget på de två föreskrivna platserna.

De bullernivåer som de boende skulle utsättas för vet vi bidrar till stress och koncentrationsvårigheter.

Bygger man ändå riskerar man dessutom hamnens kapacitet.

Kort sagt; vi är för byggande men emot buller som ökar stressnivån, försämrar koncentrationen och försämrar levnadsmiljön.

§17 Förslag till detaljplan för Tegeludden 16, Ladugårdsgärdet, omvandling till bostadsändamål, S-Dp 2010-18173-54

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2010-18791

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker planförslaget i avvaktan på Stockholms Hamnars bullerutredning enligt dom M1956-10 i Miljööverdomstolen.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 2 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mikael Magnusson m.fl. (S) enligt följande:

Socialdemokraterna ser självklart positivt på byggande. Tusentals unga människor söker boende i staden. Vi håller dock i detta ärende med förvaltningen om att det vore olämpligt att bygga enligt planförslaget på de två föreskrivna platserna.

De bullernivåer som de boende skulle utsättas för vet vi bidrar till stress och koncentrationsvårigheter.

Bygger man ändå riskerar man dessutom hamnens kapacitet.

Kort sagt; vi är för byggande men emot buller som ökar stressnivån, försämrar koncentrationen och försämrar levnadsmiljön.

§18 Ändrade sanktionsbestämmelser i miljöbalken p g a nya EU-regler på kemikalieområdet

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2011-6172

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att låta förvaltningens tjänsteutlåtande utgöra nämndens svar till kommunstyrelsen.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 29 april 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Sara Stenudd (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. I första hand återremittera ärendet för att ytterligare belysa ifall sanktionerna kan bedömas uppfylla EU-förordningarna krav på att vara ”effektiva, proportionerliga och avskräckande”.

2. I andra hand anföra följande som svar till kommunstyrelsen:

Under punkt 2 EU-förordningen om ämnen som bryter ned ozonskiktet och punkt 3 EU-förordningen om långlivade organiska föreningar framgår av underlaget att sanktionerna ska vara ”effektiva, proportionerliga och avskräckande”. Sanktionen som sådan är en del av ett sanktionssystem. Kraven bör rimligtvis omfatta systemet. Vid liten risk för upptäckt behöver t.ex. en sanktion vara högre för att uppnå samma effekt vad gäller att vara avskräckande.

I underlaget saknas sådana uppgifter som skulle behövas för att bedöma om sanktionerna eller sanktionssystemet är effektiva, proportionerliga och avskräckande. Till exempel saknas uppgift om antalet kontroller, antal upptäckta överträdelser och andel upptäckta överträdelser som leder till någon sorts påföljd.

Det saknas också jämförelser av andel upptäckta överträdelser som leder till någon sorts påföljd och påföljdens nivå i jämförelse med andra europeiska länder. Utan sådana uppgifter går det inte att bedöma om systemet är effektivt, proportionerligt eller avskräckande.

Till exempel kan nämnas att EU-kommissionens jämförelser av medlemsstaternas fiskerikontroll för några år sedan visade att andel upptäckte överträdelser som ledde till påföljd för Sveriges del var nästlägsta i hela EU, samt att de svenska påföljderna var påfallande låga i ett europeiskt perspektiv. Kommissionen ifrågasatte om det svenska systemet hade någon förebyggande effekt över huvud taget.

På kemikalieområdet kan nämnas att KemI:s resurser för kontroll av varor räckte under 2010 till i genomsnitt ett tillsynsbesök per objekt vart 40:e år, för det lägst uppskattade antal tillsynsobjekt. En genomgång av fem års åtalsanmälningar från KemI visade att endast några få procent hade lett till någon ytterligare påföljd utöver eventuell miljösanktionsavgift.

Av andra ärenden som hanteras vid detta nämndsammanträde finns uppgifter som tyder på problem i det svenska tillsynssystemet. Av ärende 12 Rapport från tillsyn av KoH-produkter framgår t.ex. att brister i märkning kunde konstateras hos nästan samtliga verksamheter. Hela 23 % saluförde produkter med förbjudna ämnen. Detta, trots att staden haft två tidigare tillsynsprojekt riktade mot branschen under 2000-talet. Av 16 åtalsanmälningar har åklagarmyndigheten lagt ned 15. Endast ett fal resulterade i böter. Av ärendena 14 och 15 – redovisningar av rapporter om tillsyn av kemikalier i varor hos sko-, möbel- respektive byggvarubranscherna – framgår också stora brister i efterlevnaden av EU-reglerna på kemikalieområdet.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslaget att återremittera ärendet mot att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer övriga förslag mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M), Karin Karlsbros (FP) och Sara Stenudds (V) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§19 Bällstaån, undersökning av vattendirektivets prioriterade ämnen 2009

Dnr 2009-008435-214

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden översänder rapporten för kännedom till Järfälla kommun, Sundbybergs stad, Solna stad, Länsstyrelsen i Stockholms län samt Vattenmyndigheten, Norra Östersjöns vattendistrikt.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt miljöförvaltningen att ta fram ett förslag till samarbetsformer mellan berörda kommuner och Länsstyrelsen i Stockholms län som grund för utarbetande av ett lokalt åtgärdsprogram för Bällstaån och för fortsatt miljöövervakning.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 29 april 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) enligt följande:

Miljöpartiet ställer sig helt bakom förvaltningens förslag till fortsatt miljöövervakning av Bällstaån med systematiska, kvalitetssäkrade studier över tid, och utarbetandet av ett lokalt miljöprogram för Bällstaån.

Rapporten pekar ut brister i miljöövervakningen av ytvattenförekomsterna i Stockholm. Då den dåliga ekologiska statusen i Bällstaån tyder på möjliga problem med den kemiska statusen och att avrinning från flera hårdgjorda industriområden sker till vattendraget är det nedslående att se att 12 år förflutit sedan den senaste liknande provtagningen.

Brister visas även i provtagningen då blankprover förorenats, detektionsgränser ligger över gränsvärdet för TBT och mätvärden för exempelvis kvicksilver saknas. Halter av partikelbundna eller sedimentbundna ämnen saknas också i rapporten.

Utöver att Bällstaån i sig bör ha god status så är det viktigt att ha kontroll över vilka ämnen som via Bällstaån förs vidare ut till Mälaren, för att om möjligt ha en chans att hindra detta utflöde uppströms.

Särskilt uttalande lämnas av Mikael Magnusson m.fl. (S) och Sara Stenudd (V) enligt följande:

Bällstaån är en av Stockholms mest förorenade vattendrag och därför är den fortsatta undersökningen efter vattendirektivets prioriterade ämnen välkommen. Arbetet med Bällstaån får dock inte stanna vid miljöövervakning utan det viktigaste är att ett åtgärdsprogram tas fram för vattendraget. Målet måste vara att vattenkvaliteten ska vara god senast det datum som finns fastställt i EUs vattendirektiv. Därför anser vi att ett åtgärdsprogram snarast måste tas fram och att arbetet inte stannar vid att hitta formerna för ett samarbete mellan parterna. Det kommer gynna såväl det lokala ekosystemet i ån och Mälaren, som de nyinflyttade invånarna i den nya stadsdelen Annedal.

§20 Hundföroreningars påverkan på Stockholmsmiljön

Skrivelse från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP)
Dnr 2011-4727

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt ordföranden Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att översända ärendet för kännedom till trafik- och renhållningsnämnden samt samtliga stadsdelsnämnder.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att därutöver anföra följande:

Kvarlämnade hundföroreningar på gator, i parker och på andra offentliga platser är ett allmänt trivselproblem för staden. Nämnden är övertygad om att majoriteten av hundägarna tar det ansvar som följer med att äga en hund, bland annat att plocka upp efter den, och att även dessa stör sig på den minoritet som inte gör det. Men även om de torde vara i minoritet medför dessa oansvariga hundägares respektlösa beteende problem för staden.

Varje år kostar nedskräpningen av staden, inklusive hundföroreningar, cirka 100 miljoner kronor. Det är ett slöseri med skattemedel.

Det är oacceptabelt att den som skaffar hund inte tar det ansvar som följer med ett sådant ägande, utan försöker skjuta över problemet på någon annan – i slutändan staden och i förlängningen skattebetalarna.

Förvaltningen har i sitt svar till majoritetens skrivelse lyft fram exemplet i Kista med gratis hundavföringspåsar utplacerade på strategiska platser som en tänkbar lösning som borde implementeras på fler ställen. Det kan givetvis på sina håll vara en del av lösningen, men nämnden vill i detta sammanhang framhålla att det stora ansvaret för denna fråga primärt ligger hos enskilda hundägare. För att råda bot på detta problem krävs attitydförändrande insatser.

Regeringen har nyligen föreslagit att det ska bli enklare att bötfälla den som skräpar ned. Det gäller givetvis också hundföroreningar. Förhoppningsvis kan vetskapen om att man riskerar böter för det fall man inte plockar upp efter sin hund vara ett steg på vägen för att åstadkomma denna attitydförändring. En annan insats som skulle kunna bidra till detta är strategiskt utplacerade skyltar i staden som informerar om att underlåtelse att plocka upp efter sin hund medför böter.

För allas trivsel och trevnad måste staden kraftfullt signalera att detta vårdslösa beteende inte accepteras.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 18 april 2011. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Besvara skrivelsen med vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Sara Stenudd (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) Mikael Magnusson m.fl. (S) och Sara Stenudd (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§21 Skrivelse om buller från motorcyklar utan ljuddämpare från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP)

Dnr 2011-7202

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt sitt förslag:

1 Skrivelse från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) anmäls och överlämnas till miljöförvaltningen för beredning.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt sitt förslag.

§22 Förvaltningschefens information

Förvaltningschefen Gunnar Söderholm informerar om aktuella rättsfall.

Avdelningscheferna informerar om aktuella händelser inom sina respektive verksamhets­områden, bland annat att det ska hållas en vattendag i Stockholm den 4 oktober.

Beslut

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att bevilja deltagande med arvodering på vattendagen den 4 oktober för samtliga av nämndens ledamöter och ersättare.