Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2012-12-11

Sammanträde 2012-12-11

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

8 Nytt IT-program för Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 031-786-2012
Dnr 2012-13656
(Verksamhetsstöd)

P
Omedelbar justering

9 Förslag om införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad - projekt eDok

Remiss från kommunstyrelsen, KS 033-799/2011
Dnr 2012-14796
(Verksamhetsstöd)

P

10 Redovisning av resultat från miljöförvaltningens projekt "Ljudmätningar på uteserveringar 2012"

11 Överklagande av länsstyrelsens beslut den 7 november 2012, dnr 5051-33037-2011, rörande timavgift för tillsyn enligt miljöbalken av oljecistern på fastigheten Johannesörten 9

Utveckling av överklagande till mark- och miljödomstolen
Dnr 2011-1485
(Hälsoskydd)

P
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Yttrande till förvaltningsrätten gällande överklagande av förbud mot Fitnessguru att släppa ut produkterna Fitnessguru Heat och Fitnessguru Power Valencia Orange på marknaden

13 Uppföljning av drivmedelkraven i "Stationstankning 2011"

14 Behovet av eventuella begränsningar av allmänhetens tillgång till Årsta holmar, samtidigt som en broförbindelse anläggs

Svar på skrivelse från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP)
Dnr 2012-014774
(Plan och Miljö)

P

15 Samråd om strukturplan för Rinkeby Allé, inom fastigheten Kvarnstenen m. fl. i stadsdelen Rinkeby

Remiss från stadsbyggnadsnämnden, dnr 2011-15423-53
Dnr 2012-013623
(Plan och Miljö)

P

16 Programsamråd för Aspudden och Midsommarkransen

Remiss från stadsbyggnadsnämnden, dnr 2011-8257
Dnr 2012-1386
(Plan och Miljö)

P

17 Rapport om tillsyn över kvicksilverhantering

18 Små verkstäder- tillsyn 2012

19 Miljötillsyn 2011-2012 - Hamn & sjöfart

20 Svealandskusten 2012 - Årsrapport från Svealands Kustvattenvårdsförbund

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (136 kb)

§1 Närvarorätt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att medge närvarorätt vid dagens sammanträde till Helena Storbjörk-Windahl, Emma Åberg, Per Enarsson, Eva Sunnerstedt, Margareta Nilsson och Ulf Molander, samt till Luis Lopez, personalföreträdare från fackförbundet Vision, och Ulf Larsson från Svealands Kustvattenvårdsförbund.

§2 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser vice ordföranden Katarina Luhr (MP) att tillsammans med ordföranden Per Ankersjö (C) justera dagens protokoll.

Justering sker onsdagen den 19 december 2012.

§3 Anmälan av föregående protokoll

Protokoll 10/2012 från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 20 november 2012 anmäls.

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Inkomna skrivelser m.m. till miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt förteckningar från den 28 november 2012 och den 11 december 2012 anmäls.

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

Beslut

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen från och med 2012-10-07 – 2012-11-16.

Handlingar i ärendet

Lista över delegationsbeslut ur ECOS för delegationsperioden 2012-10-07 – 2012-11-16.

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Budget- och verksamhetsplan för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013

Dnr 2012-15916

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till budget/verksamhetsplan för 2013 enligt bilaga 2 till förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden begär omslutningsförändring hos kommunstyrelsen för ökade kostnader och intäkter om sammanlagt18,3 mnkr enligt bilaga 2.1 till förvaltningens tjänsteutlåtande.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansöker om budgetjustering med 1,5 mnkr ur central medelsreserv 2 i kommunfullmäktiges budget för 2013 för ökad effektivitet i bostadsproduktionen.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden begränsar det maximala beloppet för merkostnadsersättningar till 30 tkr för anskaffning av lätta lastbilar och personbilar inom staden, som är klassificerade som miljöfordon.

5 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till tillsynsplan enligt bilaga 2.2 till förvaltningens tjänsteutlåtande.

6 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till miljöövervakningsplan enligt bilaga 2.3 till förvaltningens tjänsteutlåtande.

7 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till plan för internkontroll enligt bilaga 2.4 till förvaltningens tjänsteutlåtande.

8 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till risk- och väsentlighetsanalys - KF indikatorer enligt bilaga 2.5 till förvaltningens tjänsteutlåtande.

9 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till risk- och väsentlighetsanalys - nämndens väsentliga processer enligt bilaga 2.6 till förvaltningens tjänsteutlåtande.

10 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till aktivitetsplan för upphandling i konkurrens enligt bilaga 2.7 till förvaltningen tjänsteutlåtande.

11 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan enligt bilaga 2.8 till förvaltningens tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 23 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

Delvis bifalla förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan för Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013 enligt bilaga 2 och överlämna den till kommunstyrelsen.

Hos kommunstyrelsen begära omslutningsförändring för ökade kostnader och intäkter om sammanlagt18,3 mnkr enligt bilaga 2.1.

Ansöka om budgetjustering med 1,5 mnkr ur central medelsreserv 2 i kommunfullmäktiges budget för 2013 för ökade effektivitet i bostadsproduktionen.

Begränsa det maximala beloppet för merkostnadsersättningar till 30 tkr för anskaffning av lätta lastbilar och personbilar inom staden, som är klassificerade som miljöfordon.

Godkänna förvaltningens förslag till tillsynsplan enligt bilaga 2:2.

Godkänna förvaltningens förslag till miljöövervakningsplan enligt bilaga 2:3

Godkänna förvaltningens förslag till plan för internkontroll enligt bilaga 2:4

Godkänna förvaltningens förslag till risk- och väsentlighetsanalys - KF indikatorer enligt bilaga 2:5

Godkänna förvaltningens förslag till risk- och väsentlighetsanalys - nämndens väsentliga processer enligt bilaga 2:6.

Godkänna förvaltningens förslag till aktivitetsplan för upphandling i konkurrens bilaga 2:7.

Godkänna förvaltningens förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan enligt bilaga 2:8.

I övrigt anföra följande:

En stark satsning behövs på miljöarbetet för att Stockholm ska kunna bli en långsiktigt hållbar stad. Miljöpartiet föreslog i sitt budgetförslag att stadens miljöarbete skulle stärkas på en rad områden. Vi föreslog bl.a. en stark satsning på klimatarbete men även på mer specifika projekt inom kemikalieområdet, vattenarbetet, kommunikation och konsumentarbete.

Förvaltningens förslag till verksamhetsplan innehåller en rad av viktiga åtgärder för att skydda stockholmarnas hälsa och miljö. Många av åtgärderna behövs för att upprätthålla lagstadgade miljökrav i staden, och vi anser att många övriga åtgärder saknas för att stadens miljöarbete ska kunna kallas progressivt och i framkant.

Vi ser även ett stort problem i att alliansen under sitt styre sköter en del av sina ekonomiska nedskärningar genom att slopa pris- och lönekompensation vilket döljer att förvaltningen får mindre pengar varje år för den löpande verksamheten med resultatet att förvaltningen själv får sköta sitt besparingsbeting. Vi tycker inte att detta är acceptabelt. MP tar alltid hänsyn till pris och lönekompensation i budgeten, och avsatte pengar för detta i budgeten också för 2013. Ett annat problem är att det inte heller finns utrymme för behövliga löneökningar. Detta kan komma att innebära att Stockholm inte kan behålla den högsta kompetensen inom förvaltningen. Då Stockholm behöver hög kompetens för de komplexa ärenden som miljöförvaltningen hanterar i en kommun med nästan 10% av Sveriges befolkning kan det bli ett reellt problem för staden om personalen väljer mer välbetalda jobb i grannkommunerna.

Med de ekonomiska ramar miljöförvaltningen nu tilldelas kommer vi få sträva länge för att göra Stockholm till en långsiktigt hållbar stad. Vi anser därför inte att budgeten är tillräcklig för att förvaltningen ska kunna utföra det arbete som Stockholm behöver för att kunna skydda sina invånare och sin miljö.

3) Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan samt att därutöver anföra:

Stockholm är en snabbt växande storstad och står inför flera stora miljöutmaningar. Luft- och vattenkvaliteten behöver förbättras, mer insatser behövs mot farliga kemikalier liksom mot andra hot mot människors hälsa, parker och grönytor måste utvecklas, naturreservat inrättas och inte minst måste Stockholm arbeta hårdare med klimatfrågorna. Stockholm ska inte ha någon annan ambition än att vara ledande bland världens städer i arbetet för hållbarhet. Vi ska vara ledande i klimatarbetet - i att fasa ut de fossila bränslena och leva klimatsmart. Ett annat element i att återta den globala miljöledarrollen är att vi måste påbörja arbetet med att göra Stockholm till en Fair Trade City.

Barnen är vår framtid. En stor del av sin vakna tid tillbringar de på förskolor, skolor och andra offentliga lokaler. Det är stadens ansvar att se till att denna miljö är bästa möjliga och inte utgör en fara för deras hälsa. Därför behövs stärkta insatser för förstärkt tillsyn och därtill kopplade miljöinsatser på förskolor och skolor.

Staden växer och behöver bebyggas ytterligare och snabbare. Inte minst behöver tidigare industrimark tas i anspråk. Det är därför viktigt att tidigt inventera och granska eventuellt förorenad mark för att snabbt och effektivt kunna sanera marken för snabbare byggnation.

Stockholm är en besöksstad. Det ska vara säkert att gå på restaurang i Stockholm, inte bara för oss stockholmare, utan också för turister och andra besökande. Livsmedelstillsynen är därför – också - en viktig del i att vårda en av Stockholms viktigaste näringar.

Stockholm behöver snålare och smartare resursförbrukning. Arbetet med att generellt få ner resursförbrukningen, men också att få upp insamlingsvolymerna av matavfall för biogasproduktion kräver tillsyn och information. Miljöförvaltningen har en viktig roll att spela och detta kräver resurser.

De stora och oacceptabla överskridandena av partiklar på flera av våra gator måste åtgärdas. Det kommer att behöva göra en rad åtgärder för att minska hotet mot människors hälsa. Där regeringen inte förmår fatta tillräckliga beslut, måste istället staden använda de medel som står till buds.

I en tid då Stockholm växer snabbt och stora miljöuppgifter ligger framför oss, väljer de borgerliga att skära ner den underliggande budgeten för miljöförvaltningen. Detta är otidsenligt och allvarligt. De borgerliga halverade Miljöförvaltningens nettobudget vid sitt makttillträde 2006. Nu går man vidare och skär ytterligare. Eftersom rationaliseringsutrymmet är uttömt kommer neddragningen att slå direkt mot Stadens miljöarbete, men också mot personalens arbetsförhållanden på förvaltningen.

I motsats till de borgerligas neddragningar satsar vi socialdemokrater i vårt budgetförslag ytterligare 20 miljoner kronor på nämndens områden för att accelerera miljöarbetet. Det är en uppräkning av Miljöförvaltningens nettobudget med i storleksordningen 25 procent. Denna satsning krävs för en snabbt växande stad som inte ska ha någon annan ambition än att vara ledande i hållbarhetsarbetet bland världens storstäder.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP).

Reservation

Vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) och reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Mikael Magnusson m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Stellan F Hamrin m.fl. (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för vänsterpartiets budgetförslag och Miljöprogram, samt instämmer därutöver i den lokala Saco-föreningens och VISION vid Miljöförvaltningens särskilda uttalande beträffande Verksamhetsplanen:

Vi anser att förvaltningen som helhet och dess personal utför ett utomordentligt arbete, trots låga löner, bristande tid för planering och genomförande av arbetsuppgifter samt otillräcklig kompetensutveckling. Dessa problem är självklart negativa för verksamheten, och innebär också en oacceptabel risk för alltför hög personalomsättning. V har under flera år drivit frågan om stadens IT-policy och IT-verksamhet och har förgäves försökt få fram uppgifter om vad nuvarande avtal egentligen kostar staden.

V kommer inför nästa års budget ytterligare utveckla satsningarna på bl.a. särskilda medel för löneutveckling, kompetensutveckling samt jämlika och rättvisa löner i avsikt att åtgärda bl.a. de problem som fackföreningarna vid Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen pekar på. Vi avser också att utveckla det lokala samverkansarbetet för att bl.a. åtgärda de problem som fackföreningarna pekar på.

V vill vidare understryka vikten av att förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan verkligen genomförs och att konstaterandet att ”förvaltningens viktigaste resurs är medarbetarna” verkligen får genomslag i praktiken. Vi anser att andelen män bör öka inom personalen som helhet och att man vid nästa nyrekrytering av avdelningschefer bör prioritera kvinnor.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) enligt följande:

Miljö och hälsoskyddsnämnden bedriver idag ett aktivt arbete för ett grönare och friskare Stockholm. Genom ett positivt anslag har nämnden lämnat konstruktiva förslag på bostadsbyggnation för det växande Stockholm, och gjort stockholmarnas vardag säkrare genom ett aktivt och effektivt tillsynsarbete. Nämndens konstruktiva medverkan i stadens bostadsprocesser och andra projekt visar nämndens betydelse för ett Stockholm som utvecklas. Det ska nämnden fortsätta med.

Vid sidan om nämndens viktiga tillsynsinsatser fortsätter arbetet med att ta fram en färdplan för hur Stockholm ska vara fossilbränslefri år 2050 samt processen med att ta fram en kemikalieplan. Ett nytt vattenprogram kommer under 2013 och nämnden har fått 2,0 mkr för att SLB-analys ska utveckla nya och bättre luftkvalitetsmätningar, vilket kommer att leda till mer träffsäkra åtgärder och en förbättrad luftkvalitet i Stockholm.

Nämnden har även fått ökade resurser att kartlägga historiskt förorenade områden, platser där det tidigare har legat industrier eller andra förorenande verksamheter, och som behöver analyseras.

Det är även viktigt för nämnden att satsa på breda och kreativa informationsinsatser som når ut till medborgarna. Dels för att förklara vad staden kan göra för dem, men även för att förklara vilka utmaningar Stockholm står inför, t.ex. när det gäller att uppnå målet om att vara en fossilfri stad år 2050, och vilka möjligheter enskilda medborgare, fastighetsägare och företag har för att snabba på utvecklingen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har därför fått ett uppdrag och 1,5 mkr för att nå ut till fastighetsägare med informationsinsatser under året, samtidigt som nämnden ska se över och förenkla sitt regelverk.

Att minska Stockholms klimatpåverkan handlar både om att staden fortsätter att underlätta för stockholmarna att leva klimatsmart, att se till att stadens egen verksamhet är fossiloberoende år 2030 och att stadens invånare medvetandegörs och uppmuntras att ta ett större ansvar för sin egen närmiljö. Stockholms stad kan göra mycket för att underlätta för energieffektiviseringar av bostadsbeståndet, att öka matavfallsinsamlingen eller att välja klimatsmarta färdbränslen och transportalternativ, men det är upp till stadens egna invånare att göra det mesta av möjligheterna.

§8 Nytt IT-program för Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2012-13656

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 20 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) och Stellan F Hamrin m.fl. (V) föreslår (se beslutet).

2) Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag, samt därutöver anföra att:

I många delar känns programmet halvfärdigt och det behövs kompletteras och förtydligas på många punkter. Det viktigaste med programmet är att staden ska ha en fungerande IT-miljö, vilket har misslyckas under de senaste åren med Volvo-IT. Volvo-IT har inneburit att kostnaden har ökat kraftigt, tillgängligheten till systemen har försämrats och en minskad kompetens på förvaltningens system. Stadens experiment med Volvo-IT har även inneburit en ökad stress helt i onödan för de anställda då systemet inte fungerat som de ska.

Vi vill trycka på att IT-miljön ska vara tillgängliga och användbara för alla som på något sätt kommer kontakt med staden, från anställda, invånare, företagare och kunder. I grunden är det en bra tanke att ha standardprogram i en så stor utsträckning som möjligt. Samtidigt vill instämma i förvaltningens synpunkter om att det ska vara möjligt att använda verksamhetsspecifika program som för tillsynsarbetet.

Stockholm bör arbeta för i högre utsträckning använda open sources-lösningen framför att låsa in sig i system där staden blir beroende till några få leverantörer är att fördra. En open-sources-lösning kan också ge större utvecklingsmöjligheter.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) och Stellan F Hamrin m.fl. (V).

Reservation

Mikael Magnusson m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) och Stellan F Hamrin m.fl. (V) enligt följande:

Miljöförvaltningens svar på remissen från kommunstyrelsen är bra men vi vill peka på den situation som numera präglar Stockholms stads hela datahantering. Man pratar gärna från ledande håll om innovativa lösningar och helhetssyn, men resultatet av den rådande IT-hanteringen är istället förvirring och ökande kostnader. De nuvarande avtalen med Volvo IT innebär en ständig eftersläpning av stadens IT-utveckling, där nya innovativa lösningar, som inte redan finns som etablerad standard någon annanstans, är omöjliga att implementera.

Det är även mycket oklart var de utlovade ekonomiska fördelarna med ett centraliserat, av en extern aktör styrt data- och IT-system egentligen uppkommer. De flesta förvaltningarna och bolagen påvisar kraftigt ökande merkostnader för data och IT jämfört med tidigare situation där stadens förvaltningar hade egna IT-enheter som anpassade och handlade upp de IT-lösningar som respektive förvaltning behövde för egna behov.

Avsaknaden av en branschneutral datastruktur inom Stockholms stad innebär även, att hugade entreprenörer inom data och IT drar sig för att försöka sälja nya lösningar till Stockholms stad. Detta eftersom all ny programvara måste visas upp och godkännas av konkurrenten Volvo IT.


Även denna remiss från kommunstyrelsen präglas av förvirring. Man vill ha någon form av utveckling, men oklart hur, vad var och för vem.

Vi föreslår att Stockholms stad utreder hela sin data- och IT-sektor och försöker komma fram till vad det är man vill åstadkomma och hur vi alla ska kunna ta oss dit.

§9 Förslag om införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad - projekt eDok

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2012-14796

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker stadsledningskontorets förslag och godkänner i övrigt förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 18 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Stellan F Hamrin m.fl. (V) enligt följande:

Vi delar helt förvaltningens synpunkter och uppskattar inte minst den tydlighet med vilken de förs fram – ett agerande som vi anser alltid bör prägla en förvaltning helt oavsett vem som styr i staden.

§10 Redovisning av resultat från miljöförvaltningens projekt ”Ljudmätningar på uteserveringar 2012

Dnr 2012-15870

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten "Ljudmätningar på uteserveringar 2012”.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna resultaten från projektet till andra berörda förvaltningar inom Stockholms stad.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 27 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) enligt följande:

Resultaten från detta projekt behöver tillställas andra berörda förvaltningar inom Stockholms stad samt där finnas med som underlag för var kvällsöppna uteserveringar kan etableras. Det är bra med en levande stad med uteserveringar som kan vara igång även kvällstid. Detta måste dock vägas mot människors rätt att kunna få sova i fred i sina bostäder.

§11 Överklagande av länsstyrelsens beslut den 7 november 2012, dnr 5051-33037-2011, rörande timavgift för tillsyn enligt miljöbalken av oljecistern på fastigheten Johannesörten 9

Utveckling av överklagande till mark- och miljödomstolen
Dnr 2011-1485

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullföljer överklagandet och yrkar att mark- och miljödomstolen, med upphävande av länsstyrelsens beslut den 7 november 2012, dnr 5051-33037-2011, fastställer nämndens beslut den 28 september 2011.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som grund för överklagandet.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 27 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§12 Yttrande till förvaltningsrätten gällande överklagande av förbud mot Fitnessguru att släppa ut produkterna Fitnessguru Heat och Fitnessguru Power Valencia Orange på marknaden

Dnr 2012-4558

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att förvaltningsrätten fastställer miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut den 29 mars 2012 med dnr 2012-4558 som sedermera fastställts av länsstyrelsen i beslut 281-12714-2012 daterat 25 april 2012.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningsdirektören att företräda nämnden i ärendet.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 16 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§13 Uppföljning av drivmedelskraven i ”Stationstankning 2011

Dnr 2012-15518

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av uppföljningen av drivmedelskraven i ”Stationstankning 2011”.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 27 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mikael Magnusson m.fl. (S) enligt följande:

Vi accepterar förvaltningens förslag till beslut men är något förvånade över att förvaltningen nöjer sig med Miljöstyrningsrådets lägsta kravnivå. Rimligen borde Stockholms stad, som ju anser sig skola vara i världsklass, ha högre ambitioner än den lägsta nivån.

Vi utgår från att förvaltningen lägger ett mer långtgående krav nästa gång.

§14 Behovet av eventuella begränsningar av allmänhetens tillgång till Årsta holmar, samtidigt som en broförbindelse anläggs

Svar på skrivelse från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP)
Dnr 2012-014774

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 27 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) och Stellan F Hamrin m.fl. (V) föreslår (se beslutet).

2) Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande samt att uppmana kommun­ fullmäktige att riva upp beslutet om broförbindelse till Årsta holmar.

I den borgerliga budgeten för Stockholms stad fanns det dyra och ogenomtänkta förslaget att anlägga en broförbindelse till Årsta Holmar. Denna nu naturligt avskärmade pärla har en rik fauna ur ett Stockholmsperspektiv. Här har flera nationellt rödlistade arter, som har svårt att reproducera sig i störd eller allt för städad park och stadsmiljö – funnit sin tillflykt. Som förvaltningen konstaterar är Årsta holmar i förhållande till ytan ett av stadens fågelrikaste områden. Här bor bäver och här jagar fladdermöss, och de grunda vikarna utgör lekmiljö för gädda. Flera skyddsvärda växtarter finns på öarna. En folkvandring ut till öarna skulle störa och skada detta.

Istället för att störa det djur och växtliv som finns på Årsta holmar, låt oss njuta av öarna på håll, och veta att där mitt i det bebyggda Stockholm finns en oas för flera hotade arter.

Beslutet om bron var ett förhastat beslut, som behöver omprövas. Förvaltningens tjänsteskrivelse visar indirekt men tydligt på detta. Man visar på att det krävs kraftiga tillträdesbegränsningar till holmarna för att undvika ekologisk katastrof. Så istället för att lägga kraft och resurser på att försöka upprätthålla och kontrollera avstängning av bron. Bör dessa resurser tillsammans med den osannolikt höga summan 40 miljoner kronor som bron kostar, istället läggas på investeringar som stärker och utvecklar vår miljö – och inte som nu centern förespråkar på att fördärva för vårt djur och växtliv.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) och Stellan F Hamrin m.fl. (V).

Reservation

Mikael Magnusson m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) och Stellan F Hamrin m.fl. (V) enligt följande:

Vi tackar Miljöförvaltningen för en väl sammanställd redovisning av de faktiska och kända sakförhållandena i frågan.


Förvaltningens svar visar på absurditeten med detta broförslag. Syftet med bron sägs vara att öka allmänhetens tillgång och tillträde till de speciella, för en storstad unika naturförhållanden som finns på Årsta holmar. Men förvaltningens genomgång visar samtidigt på den årstidsbundna känsligheten hos naturen på Årsta holmar, varför ett tillträdesförbud måste finnas just under den period, i huvudsak vår och sommar, som det är troligast att flest stockholmare skulle vilja besöka holmarna.


Resultatet skulle då bli en bro med någon form av avspärrningsfunktion (låsbar grind/port/vindbrygga). Om en sådan avspärrning finns, så är det mycket troligt att densamma inte skulle accepteras av hugade holmbesökare, utan att avspärrningsfunktionen skulle utsättas för sabotage och skadegörelse, med syftet att öppna densamma.


Detta sammantaget med Miljöförvaltningens ärliga redovisning att man troligen bara har resurser att bedriva tillsyn 3-4 gånger per år, så framstår detta broförslag som en mycket dum idé.


Som vi tidigare har hävdat, så kommer den slags tillgänglighet till Årsta holmars naturvärden som en bro anges syfta till, att allvarligt skada eller i värsta fall till och med utplåna holmarnas unika naturvärden.

Vi föreslår i stället, att de för bron budgeterade medlen används för att öka naturvärdena på Årsta holmar, till exempel genom varsamma röjningar utförda av expertis. Samt att Stockholms stad genom någon av sina förvaltningar (Miljöförvaltningen eller Södermalms stadsdelsförvaltning) organiserar ett samarbete med intresserade skolor, förskolor och berörda ideella organisationer, som under olika ordnade former vill besöka Årsta holmar. Man kan till exempel vidtala någon av de många båtklubbarna runt Årstaviken att hålla med lämplig båt för detta. Vintertid, då den ömtåliga naturen på Årsta holmar är som minst känslig, så kan, om väderförhållandena så medger, en säkrad vinterväg regelbundet anordnas, förslagsvis av Södermalms stadsdelsförvaltning. Detta är inte svårare att ordna än de skridskobanor som till exempel Farsta stadsdelsförvaltning vintertid ordnar på sjöarna Magelungen och Drevviken.

§15 Samråd om strukturplan för Rinkeby Allé, inom fastigheten Kvarnstenen m fl i stadsdelen Rinkeby

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2012-013623

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslaget till strukturplan med de synpunkter som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 27 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Stellan F Hamrin m.fl. (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avstyrka förslaget i nuvarande utformning.

För en stad i världsklass som ska vara fossilfri 2050 är det synnerligen anmärkningsvärt att man vid planering av en hel stadsdel inte med ett ord nämner klimatfrågorna i relation till stadsplanering, trafik, byggande och boende.

För detta krävs en helt ny genomgång av förslaget ur klimatsynpunkt.

Uppenbart redan på detta stadium är dock att;

1) Huvudstråken bör ha högst 2 bilfiler och breddade gång- och cykelstråk.

2) Alla P-hus bör ligga under jord/hus och ingen parkering vid stråken

3) För att minimera bil-åkandet bör en lokal busslinje ev. kopplad till övriga stadsdelar i området skapas som gratis eller till en mkt låg avgift sköter alla persontransporter med täta turer.

4) Biltrafik och cykel-/gångtrafik ska inte blandas

5) Grönområdena inne i stadsdelen måste bevaras – dom är inte så många.

6) Nytt fastigheter ska ha ett energibehov av högst 45 kWh/m2*år – gärna lägre.

Ett speciellt problem som inte kan negligeras är att med nuvarande orimligt höga SL-taxor har de flesta boende med familjer i området inte råd att åka kollektivt till stan. En del tvingas därför att åka bil och detta måste vara praktiskt möjligt så länge de höga taxorna består. Denna fråga bör utredas – både en kortsiktig lösning av parkeringsfrågan och en långsiktig lösning av taxe-frågan. Planeringen av hela området är direkt beroende av om man satsar på privatbilism eller inte.

Vidare finns oklarheter om moskéns storlek. Det nämns både att den är liten och att den ska rymma minst 2000 personer ”vid högtidliga tillfällen”. Detta är såvitt jag vet större än någon kyrka i stan och frågan är vad som är en optimal storlek för denna typ av byggnader jämfört med fler och mindre. En tillhörande fråga är om olika muslimska trosriktningar avser att använda denna moské eller om det kommer att finnas behov av flera. Det är i så fall rimligen bättre med flera små moskéer.

Självklart ska alla troende ha en religiös troslokal att kunna besöka samtidigt som profana lokaler måste finnas i tillräcklig utsträckning för både troende och icke troende. Det sistnämnda inkl behovet för skolor och förskolor så att större samlingar inte behöver ske i kyrkor eller moskéer.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) och Mikael Magnusson m.fl. (S).

Reservation

Stellan F Hamrin m.fl. (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP):

Vi är positiva till att man förstärker infrastrukturen i Rinkeby vad gäller gång och cykeltrafik och att man arbetar på att utveckla de centrala stråken. Vi tror att det blir bra att fortsätta bebyggelsen från Rinkeby allé över till Ursvik samt att en överdäckning och nya byggnader som kan användas till arbetslokaler kommer upp. Vi anser också att det är viktigt att vid trädplantering satsa på träd i infiltrationsbäddar för att bidra till en god dagvattenhantering och att minska effekterna av kraftiga regn i området.

Vi hoppas att man med den planerade nya kopplingen mellan Rinkeby och Tensta kommer att fortsätta satsningen på gång och cykel och inte nya bilvägar. Den gröna plätten mellan Rinkeby och Tensta liksom Rinkebydalen mellan Rinkeby och Bromsten är ett av stadens mest använda grönområden. Barn lär sig cykla. Familjer promenerar och har picknick. Man spelar fotboll. Gör gympa. Går med stavar. Tränar sina hundar. Odlar sina kolonilotter osv. En utvidgad stadspark i Rinkeby kan aldrig ersätta detta grönområde och därför bör man redan nu planera för att detta grönområde ska få finnas kvar för de boende i området.

§16 Programsamråd för Aspudden och Midsommarkransen

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2012-1386

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker programförslaget under förutsättning att:

a. En strategi utarbetas för hur svaga ekologiska samband kan utvecklas.

b. Möjligheten att stärka spridningssambandet till Årstaskogen tas tillvara
i samband med det gröna promenadstråk som planeras norr om depån.

c. Utreda om en högre exploatering av utvecklingsområdena kan skapa fler bostäder och avlasta ekologiskt viktiga områden.

d. Bebyggelsen utformas för att skapa bullerskydd och så att minst hälften av bostädernas boningsrum får fönster mot tyst eller ljuddämpad sida.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 27 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att tillstyrka programförslaget under förutsättning att:

1. En strategi utarbetas för hur svaga ekologiska samband kan utvecklas

2. Möjligheten att stärka spridningssambandet till Årstaskogen tas tillvara i samband med det gröna promenadstråk som planeras norr om depån

3. Frågan om en högre exploatering av utvecklingsområdena kan skapa fler bostäder och avlasta ekologiskt viktiga områden utreds

4. Bebyggelsen utformas för att skapa bullerskydd och så att minst hälften av bostädernas boningsrum får fönster mot tyst eller ljuddämpad sida

5. Skogsbacken mot Vallfartsvägen bevaras

6. Området Vallfartsvägen/Bäckvägen (20) inte bebyggs

7. Ekologiskt viktiga spridningsvägar inte kapas

8. I övigt anföra följande

Vi anser att flera av de föreslagna förändringarna kan vara positiva för området. Vi tycker dock att man redan nu måste planera för en bättre sammanbindande infrastruktur för gång och cykel. En synlig och tydlig entré till Midsommarkransen kan möjligen vara bra, men viktigare är att knyta ihop Midsommarkransen och Nyboda/Årstaberg med till exempel en gång- och cykelbro över Södertäljevägen. Man bör även undersöka möjligheten att binda ihop Midsommarkransen och Västberga med en gång- och cykelbro över Södertäljevägen (helst ser vi förstås att Södertäljevägen däckas över). Vi tycker också att det är viktigt att redan nu planera för en gång- och cykelförbindelse mellan Midsommarkransen (området norr om bollplanen) och Årstadal. Det föreslagna huset mellan Kilabergsvägen och SL-depån bör också anpassas för eventuell framtida överdäckning av SL-depåns östra del. Vi anser även att naturmarken med ekarna runt Blommensbergsvägen ska bevaras då detta anges som mål i ”Parkplan Liljeholmen”.

3) Stellan F Hamrin m.fl. (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att tillstyrka förvaltningens förslag utom vad gäller byggande av bostäder på naturmark och med tillägget att klimataspekterna tydligt måste belysas i nästa fas av arbetet.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Mikael Magnusson m.fl. (S).

Reservation

Vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) och reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Stellan F Hamrin m.fl. (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§17 Rapport om tillsyn över kvicksilverhantering

Dnr 2012-13724

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten ”Rapport om tillsyn över kvicksilverhantering”.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 27 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mikael Magnusson m.fl. (S) enligt följande:

Förvaltningen verkar ha en hyfsad uppfattning om hur mycket kvicksilver som årligen läcker ut från Stockholm. Energiproduktionen i Högdalen, Hässelby och Värtaverket släpper årligen ut ca 30 ggr mer kvicksilver till luft än vad stadens krematorier gör och ca 3 ggr så mycket som tandvården beräknas släppa ut till vatten. Kraven måste därför skärpas på energianläggningarna.

Sedan några år sjunker kvicksilverhalterna i slam nu mycket långsamt eller inte alls. Vi är därför förvånade över att den post som förvaltningen uppenbarligen anser mest osäker ägnas så liten uppmärksamhet i tjänsteutlåtandet: läckaget från befintliga rörsediment från gamla tandläkarmottagningar, sjukhus, laboratorier och läkemedelsindustri.

Jäv

Mats E. P. Lindqvist (MP) och Charles Berkow (MP) har på grund av jäv inte varit närvarande vid eller deltagit i behandlingen av detta ärende.

§18 Små verkstäder - tillsyn 2012

Dnr 2012-289

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten ”Små verkstäder – tillsyn 2012”.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar rapporten till de verksamhets- utövare i branschen som omnämns i rapporten.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 27 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§19 Miljötillsyn 2011-2012 – Hamn & sjöfart

Redovisning av miljöförvaltningens rapport
Dnr 2012-15841

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten ”Hamn & sjöfart – Tillsynsrapport januari 2011 till november 2012”.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar rapporten till styrelsen för Stockholms Hamnar, Trafikverket, exploateringsnämnden samt Waxholms Ångfartygs AB.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 26 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§20 Svealandskusten 2012 – Årsrapport från Svealands Kustvattenvårdsförbund

Dnr 2012-14596

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan av Svealands Kustvattenvårdsförbunds (SKVVF:s) årsrapport ”Svealandskusten 2012”.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden översänder miljöförvaltningens tjänsteutlåtande och nämndens beslut till Svealands Kustvattenvårdsförbund för kännedom.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 27 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) enligt följande:

Rapporten visar på ett av problemen med vattenvårdsarbete, att det tar lång tid innan många av ämnen som tillförs vatten försvinner, om de överhuvudtaget försvinner. Halterna av flera skadliga ämnen (t.ex. tenn, PAH och kvicksilver) tycks ha ökat, vilket är en tydlig indikation på att nya, och pågående utsläpp fortfarande är en viktig faktor. Det är av största vikt att utsläppskällor, inklusive dagvattenutsläpp, snabbt lokaliseras och kartläggs för att åtgärder snabbt ska kunna igångsättas för att förhindra nya tillskott av miljögifter till våra kustvatten.

Särskilt uttalande lämnas av Stellan F Hamrin m.fl. (V) enligt följande:

Svealands Kustvattenvårdsförbund utgör den enda samlade organisationen vad gäller vatten och vattenvård längs vår del av kusten. Budgeten baserad på 1 kr/invånare är pinsamt låg, vilket leder till att den miljöövervakning och samordning som bedrivs är helt otillräcklig för kravet på att uppnå God Ekologisk Status.

En effekt av snålheten är att övervakningsprogrammet med enbart 2 provtagningar sommartid knappast är meningsfullt. Det är statistiskt och ekologiskt bristfälligt som underlag för att bedöma förändringar och helt otillräckligt för att kunna analysera och förstå de förändringar man ev. upptäcker.

Det är vår uppfattning att organisationen bör utvecklas till att aktivt samordna också de restaureringsåtgärder som måste utföras i själva kustområdet och som inte direkt kan hänföras till särskilda historiska eller pågående utsläpp. Stockholms stad med sina stora historiska utsläpp måste här spela en viktig roll både organisatoriskt och ekonomiskt. Till denna typ av åtgärder hör ex. syresättning av syrefria områden, musselodling för närsaltreduktion och skapandet av våtmarker på bästa plats. För detta krävs en väsentligt ut ökad budget, vilket V kommer att verka för.

§21 Skrivelse från Katarina Luhr m.fl. (MP) om Stockholmarnas exponering för bly

Dnr 2012-17063

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt sitt förslag:

1 Skrivelse från vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) anmäls och överlämnas till miljöförvaltningen för beredning.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt sitt förslag.

§22 Skrivelse från Katarina Luhr m.fl. (MP) om strategiskt arbete med praxisbildning

Dnr 2012-17064

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt sitt förslag:

1 Skrivelse från vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) anmäls och överlämnas till miljöförvaltningen för beredning.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt sitt förslag.

§23 Förvaltningschefens information

Emma Åberg från Klimatsmarta Stockholmare, enheten för energi och klimat, berättar om projektet ”Klimatsmart framtid”.

Förvaltningschefen önskar nämnden en god jul.

Nämndens ordförande önskar förvaltningen och nämnden en god jul.