Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2018-04-10

Sammanträde 2018-04-10

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, nr 1/2018

7 Underlag för budget 2019 med inriktning 2020 och 2021 (Verksamhetsstöd)

8 Dataskyddsombud för miljö- och hälsoskyddsnämnden (Verksamhetsstöd)

9 Årsrapport plaskdammar 2017 (Hälsoskydd)

10 Rapport om legionellautbrott (Hälsoskydd)

11 Yttrande över reviderat idrottspolitiskt program för Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2018-2022 (Hälsoskydd)

12 Råttproblem i Hammarby sjöstad Medborgarförslag (Hälsoskydd)

13 Tillsyn av båtklubbar 2017 (Hälsoskydd)

14 Boverkets rapport regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning Remiss från kommunstyrelsen (Hälsoskydd)

15 Riktad tillsyn oljecistern 2017 Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Hälsoskydd)

16 FReight Electric Vehicles in Urban Europe, (FR EVUE) Redovisning av EU-projekt (Plan och miljö)

17 Förslag till handlingsplan för regional grön infrastruktur Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2018/330 (Plan och miljö)

18 Tillsynsrapport 2017 för stadens skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken (Plan och miljö)

19 Exploateringsprojekt, tillsynsrapport 2017 (Plan och miljö)

20 Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad Remiss från trafikkontoret (Plan och miljö)

21 Motorbanor tillsynsrapport 2017 (Plan och miljö)

22 Tillsynsrapport Hamn och sjöfart 2017 Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Plan och miljö)

24 Luften i Stockholm - Årsrapport 2017 (SLB-analys)

25 Ekdatabas - uppdatering och komplettering Miljöövervakning av biologisk mångfald (Miljöanalys)

26 Representanter till styrelsen i Svealands kustvattenvårdsförbund Val av ordinarie ledamot och ersättare (Miljöanalys)

27 Dispensansökan från förbudet i 15 kap. 24§ miljöbalken att vid McDonald´s Sveriges restauranger få hantera frityrolja (Hälsoskydd)

28 Remiss – Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper Remiss från kommunstyrelsen, dnr 2018/504 (Hälsoskydd)

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Underlag för budget 2019 med inriktning 2020 och 2021, Dnr 2018-2858

§8 Dataskyddsombud för miljö- och hälsoskyddsnämnden, Dnr 2018-5292

§9 Årsrapport plaskdammar 2017, Dnr 2017-6013

§10 Rapport om legionellautbrott, Dnr 2018-832

§11 Yttrande över reviderat idrottspolitiskt program för Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2018-2698

§12 Råttproblem i Hammarby sjöstad Medborgarförslag, Dnr 2018-2773

§13 Tillsyn av båtklubbar 2017, Dnr 2018-2810

§14 Boverkets rapport regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2018-3763

§15 Riktad tillsyn oljecistern 2017 Redovisning av miljöförvaltningens rapport, Dnr 2018-4884

§16 FReight Electric Vehicles in Urban Europe, (FR EVUE) Redovisning av EU-projekt, Dnr 2014-1007

§17 Förslag till handlingsplan för regional grön infrastruktur Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2018-3817

§18 Tillsynsrapport 2017 för stadens skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken, Dnr 2018-4761

§19 Exploateringsprojekt, tillsynsrapport 2017, Dnr 2018-4330

§20 Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad Remiss från trafikkontoret, Dnr 2018-2259

§21 Motorbanor tillsynsrapport 2017, Dnr 2018-3734

§22 Tillsynsrapport Hamn och sjöfart 2017 Redovisning av miljöförvaltningens rapport, Dnr 2018-3733

§24 Luften i Stockholm - Årsrapport 2017, Dnr 2018-4321

§25 Ekdatabas ­ uppdatering och komplettering Miljöövervakning av biologisk mångfald, Dnr 2017-16437

§26 Representanter till styrelsen i Svealands kustvattenvårdsförbund Val av ordinarie ledamot och ersättare, Dnr 2018-4455

§27 Dispensansökan från förbudet i 15 kap. 24§ miljöbalken att vid McDonald´s Sveriges restauranger få hantera frityrolja, Dnr 2018-4697

§28 Remiss -­ Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2018-5574

§30 Förvaltningschefens information