Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2019-05-21

Sammanträde 2019-05-21

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, nr 3/2019

7 Tertialrapport 1 2019 för miljö- och hälsoskyddsnämnden (Verksamhetsstöd)

8 Överklagande av beslut om avslut av klagomålsärende rörande fläktbuller Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål M 587-19 (Hälsoskydd)

9 Tillsynsrapport 2018 - Tillsyn av inomhusmiljön i bostäder Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Hälsoskydd)

10 Tillsyn av båtklubbar 2018 (Hälsoskydd)

11 Tillsynsrapport 2018 Vägtrafik Årlig rapport från tillsynsbranschen vägtrafik (Plan och miljö)

12 Tillsynsrapport 2018 - Tvätterier Rapport från miljöförvaltningen (Plan och miljö)

13 Tillsynsrapport 2018 - Förorenade områden Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Plan och miljö)

14 Tillsynsrapport miljötillsyn livsmedelsindustri (Plan och miljö)

15 Avfall - tillsynen och det strategiska arbetet år 2018 (Plan och miljö)

16 Anslutning till EU-projekt MEISTER (Plan och miljö)

17 Rapport om tillsyn över verksamheter med kvicksilver 2018 (Plan och miljö)

18 Rapportering av energianvändningen och växthusgasutsläppen 2017 och 20 (Plan och miljö)

19 Delrapport om Lagen om energikartläggning i stora företag (EKL) (Plan och miljö)

20 Klimatsmarta och förnybara bränslen vid transportarbete under mark: En förstudie av fordonsgas och dieseletanol till fordon i arbetstunnlar (Plan och miljö)

21 Motion om anläggning för storskalig biokolsproduktion av Rikard Warlenius och Arvand Mirsafian (båda V) Remiss från Kommunstyrelsen Dnr KS 2019/357 (Plan och miljö)

22 Motion från Emilia Bjuggren (S) om att minska stadens energianvändning Remiss från Kommunstyrelsen Dnr KS 2019/433 (Plan och miljö)

23 Utredning av stärkt grön infrastruktur i mellersta Söderort Rapport, kartor och åtgärdsförslag (Miljöanalys)

24 Luften i Stockholm - Årsrapport 2018 (SLB-analys)

25 Upphandling av sjömätning m.m. (Miljöanalys)

Dnr: 2019-007570

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap. 3 § första stycket.
Sekretessbelagt av miljö- och hälsoskyddsnämnden

OJ

26 Ansökan till Svenska Institutet för fortsatt samarbete inom kemikalieområdet med Vitryssland - BelNonHazCity2 (Miljöanalys)

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Tertialrapport 1 2019 för miljö- och hälsoskyddsnämnden Dnr 2019-7386

§8 Överklagande av beslut om avslut av klagomålsärende rörande fläktbuller Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål M 587-19 Dnr 2016-12474

§9 Tillsynsrapport 2018 - Tillsyn av inomhusmiljön i bostäder Redovisning av miljöförvaltningens rapport Dnr 2019-5299

§10 Tillsyn av båtklubbar 2018 Dnr 2019-7828

§11 Tillsynsrapport 2018 Vägtrafik Årlig rapport från tillsynsbranschen vägtrafik Dnr 2019-7778

§12 Tillsynsrapport 2018 ­ Tvätterier Rapport från miljöförvaltningen Dnr 2019-7257

§13 Tillsynsrapport 2018 - Förorenade områden Redovisning av miljöförvaltningens rapport Dnr 2019-5587

§14 Tillsynsrapport miljötillsyn livsmedelsindustri Dnr 2019-7564

§15 Avfall ­ tillsynen och det strategiska arbetet år 2018 Dnr 2019-7608

§16 Anslutning till EU-projekt MEISTER Dnr 2019-7633

§17 Rapport om tillsyn över verksamheter med kvicksilver 2018 Rapport från miljöförvaltningen Dnr 2019-5955

§18 Rapportering av energianvändningen och växthusgasutsläppen 2017 och 2018 Dnr 2019-6214

§19 Delrapport om Lagen om energikartläggning i stora företag (EKL) Dnr 2016-1678

§20 Klimatsmarta och förnybara bränslen vid transportarbete under mark: En förstudie av fordonsgas och dieseletanol till fordon i arbetstunnlar Dnr 2019-7719

§21 Motion om anläggning för storskalig biokolsproduktion av Rikard Warlenius och Arvand Mirsafian (båda V) Remiss från kommunstyrelsen Dnr 2019-5734

§22 Motion från Emilia Bjuggren (S) om att minska stadens energianvändning Remiss från kommunstyrelsen Dnr 2019-5714

§23 Utredning av stärkt grön infrastruktur i mellersta Söderort Rapport, kartor och åtgärdsförslag Dnr 2018-013086

§24 Luften i Stockholm - Årsrapport 2018 Dnr 2019-7718

§25 Upphandling av sjömätning m.m.

§26 Ansökan till Svenska Institutet för fortsatt samarbete inom kemikalieområdet med Vitryssland ­ BelNonHazCity2 Dnr 2019-8545

§27 Vart den sorterade plasten tar vägen.

§28 Förvaltningschefens information