Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2020-02-18

Sammanträde 2020-02-18

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

8 Årsrapport, tillsyn på kyltorn 2019 (Hälsoskydd)

9 Överklagande av mark- och miljödomstolens dom i mål nr M 791-19 Fullföljande av reservationsvist överklagande till Mark- och miljööverdomstolen gällande tillståndsansökan för värmepumpsanläggning (Hälsoskydd)

10 Överklagande av mark- och miljödomstolens vid Nacka tingsrätt slutliga beslut den 19 december 2019 i mål M 8844-19 (Hälsoskydd)

11 Begäran om upplysningar och yttrande Yttrande till Justitieombudsmannen, JO dnr 6666-2019 (Hälsoskydd)

12 Rese- och mötespolicy för Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2019/1410 (Plan och miljö)

13 Klimathandlingsplan 2020-2023 För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2019/1041 (Plan och miljö)

14 Motion om Öka stadens energieffektiviseringar från Emilia Bjuggren (S) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2019/1840 (Plan och miljö)

15 Fossilfritt 2030, ERUF-ansökan (Plan och miljö)

16 Utfasning av fossila oljepannor hos stadens nämnder och bolag Avrapportering av budgetuppdrag (Plan och miljö)

17 Stockholm Exergi AB ./. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad m.fl. ang prövotidsredovisningar Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen i mål M 8792-19 (Plan och miljö)

18 Deltagande i EU-projektet ELEMENTS (Plan och miljö)

19 Miljöprövning av utbyggnad av tunnelbanedepå Högdalen Remiss från Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, mål nr M 4713-19 (Plan och miljö)

20 Tipptapp AB ./. Miljö- och hälsoskyddsnämnden angående förbud mot att förmedla transport av avfall Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål M 8370-19 (Plan och miljö)

21 Motion om att staden bör anställa en stadsljusdesigner för att främja biologisk mångfald av Sara Stenudd (V) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2019/1292 (Plan och miljö)

22 Miljöövervakning av vattenväxtlighet för bedömning av ekologisk status Rapport av förvaltningens miljöövervakning av vattenväxter som en del av bedömningen av ekologisk status i stadens vattenförekomster 2019 (Miljöanalys)

23 Rapportering från myndigheter och kommuner till vattenmyndigheterna om genomförandet av åtgärdsprogram 2016-2021 (Miljöanalys)

24 Överenskommelse mellan miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB om ersättning för utredningskostnader (Miljöanalys)

25 Nytt miljöprogram för Stockholm 2020-2023 Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2019/1040 (Miljöanalys)

26 Utveckling av hälsorelaterad miljöövervakning i Stockholms stad Ansökan till Formas (Miljöanalys)

27 Tvist om bullerisoleringsåtgärder för fastigheten Martinus 23, Flystaslingan 43 (Plan och miljö)

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§8 Årsrapport, tillsyn på kyltorn 2019 Dnr 2020-413 (Hälsoskydd)

§9 Överklagande av mark- och miljödomstolens dom i mål nr M 791-19 Fullföljande av reservationsvist överklagande till Mark- och miljööverdomstolen gällande tillståndsansökan för värmepumpsanläggning Dnr 2015-8930 (Hälsoskydd)

§10 Överklagande av mark- och miljödomstolens vid Nacka tingsrätt slutliga beslut den 19 december 2019 i mål M 8844-19 Dnr 2016-8767 (Hälsoskydd)

§11 Begäran om upplysningar och yttrande Yttrande till Justitieombudsmannen, JO dnr 6666-2019 2018-18406 (Hälsoskydd)

§12 Rese- och mötespolicy för Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2019/1410 Dnr 2019-15868 (Plan och miljö)

§13 Klimathandlingsplan 2020-2023 För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2019/1041 Dnr 2019-18307 (Plan och miljö)

§14 Motion om Öka stadens energieffektiviseringar från Emilia Bjuggren (S) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2019/1840 Dnr 2019-19071 (Plan och miljö)

§15 Fossilfritt 2030, ERUF-ansökan Dnr 2019-19105 (Plan och miljö)

§16 Utfasning av fossila oljepannor hos stadens nämnder och bolag Avrapportering av budgetuppdrag Dnr 2020-965 (Plan och miljö)

§17 Stockholm Exergi AB ./. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad m.fl. ang prövotidsredovisningar Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen i mål M 8792-19 Dnr 2012-1127 (Plan och miljö)

§18 Deltagande i EU-projektet ELEMENTS Dnr 2020-769 (Plan och miljö)

§19 Miljöprövning av utbyggnad av tunnelbanedepå Högdalen Remiss från Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, mål nr M 4713-19 Dnr 2019-16407 (Plan och miljö)

§20 Tipptapp AB ./. Miljö- och hälsoskyddsnämnden angående förbud mot att förmedla transport av avfall Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål M 8370-19 Dnr 2017-9885 (Plan och miljö)

§21 Motion om att staden bör anställa en stadsljusdesigner för att främja biologisk mångfald av Sara Stenudd (V) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2019/1292 Dnr 2019-15533 (Plan och miljö)

§22 Miljöövervakning av vattenväxtlighet för bedömning av ekologisk status Rapport av förvaltningens miljöövervakning av vattenväxter som en del av bedömningen av ekologisk status i stadens vattenförekomster 2019 Dnr 2020-735 (Miljöanalys)

§23 Rapportering från myndigheter och kommuner till vattenmyndigheterna om genomförandet av åtgärdsprogram 2016-2021 Dnr 2019-18824 (Miljöanalys)

§24 Överenskommelse mellan miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB om ersättning för utredningskostnader Dnr 2020-846 (Miljöanalys)

§25 Nytt miljöprogram för Stockholm 2020-2023 Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2019/1040 Dnr 2019-18306 (Miljöanalys)

§26 Utveckling av hälsorelaterad miljöövervakning i Stockholms stad Ansökan till Formas Dnr 2020-695 (Miljöanalys)

§27 Tvist om bullerisoleringsåtgärder för fastigheten Martinus 23, Flystaslingan 43 Dnr 2014-6411 (Plan och miljö)

§28 Mätning av luftkvalitet.

§30 Förvaltningschefens information