Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-04-14

Sammanträde 2011-04-14

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Medborgarförslag

2 Svar på medborgarförslag om förskolornas kvalitet och kvalitetsutveckling på Östermalm. Dnr 2011-92-1.2.4.

Remissärenden

4 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Carin Jämtin (S) om tillsättande av en levnadsnivåutredning i Stockholm för att kartlägga inkomstskillnader och skillnader i levnadsförhållanden mellan medborgare i Stockholms kommun. Dnr 201-116-1.5.1.

5 Yttrande till stadsrevisionen angående revisionsrapporten "Sköra länkar i vårdkedjan - Äldre med sammansatta vårdbehov i gränssnittet mellan landsting och kommun.

6 Yttrande till förvaltningsrätten med anledning av överklagat beslut. Dnr 2011-235-1.4.

7 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för Tegeludden 16 m.m., Östhammargatan 70-72. Dnr 2011-188-1.5.3.

8 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för Tegeludden 14-2, Sehlstedtsgatan 7-9. Dnr 2011-189-1.5.3.

9 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för del av Forskningen 1, ca 28 studentlägenheter i ett punkthus i stadsdelen Norra Djurgården.

11 Yttrande till miljöförvaltningen om anmälan enligt miljöbalken av start och landningsplan för sjöflyg i Lilla Värtan under sommarhalvåret. Dnr 2011-228-1.5.3.

12 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering i Café Restaurang Hundudden, Hunduddsvägen 31. Dnr 2011-132-1.5.2.

13 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering i restaurang Kronobageriet, Sibyllegatan 2. Dnr 2011-150-1.5.2.

14 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering i Villa Godthem, Rosendalsvägen 9. Dnr 2011-174-1.5.2.

15 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering i Café Renaissance, Östermalmstorg 5. Dnr 2011-224-1.5.2.

Anmälningsärenden

16 Anmälan av månadsrapport mars 2011. Dnr 2011-131-1.2.1.

17 Anmälan av stadsrevisionens revisionsplan 2011. Dnr 2011-183-1.2.1.

18 Anmälan av slutrapporten för projektet Barnkraft. Dnr 2008-288-504

19 Anmälan av protokoll 2011-04-04 från pensionärsrådet på Östermalm.

20 Anmälan av protokoll 2011-03-31 från handikapprådet.

21 Anmälan av promemoria 2011-04-14 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

22 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

24 Gemensam upphandling av missbruksvård för Stockholms stad 2012-2013.

Dnr 2010-772-2.2.1.
Omedelbar justering

25 Gemensam upphandling av system för automatiserad nyckelhantering (nyckelfri hemtjänst). Dnr 2011-246-2.2.2.

26 Upphandling av tjänster inom vård- och omsorgsboenden utförda av legitimerade apotekare/farmaceuter. Dnr 2011-166-2.2.2.

28 Yttrande enligt 4 kap 10 § 1 st föräldrabalken till Stockholms tingsrätt över ansökan om adoption.

29 Anmälan av delegationsbeslut. Dnr 2011-11-1.1.

30 Anmälan av protokoll 2011-04-07 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

1. Ordförande Johan Sjölin (M) och vice ordförande Stefan Nilsson (MP)
uppdras att justera dagens protokoll.

2. Protokollet justeras den 27 april 2011.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 17 mars justerades den 23 mars 2011.

§2 Svar på medborgarförslag

Dnr 2011-92-1.2.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-03-29 med förslag till svar på medborgarförslag om förskoleverksamheten på Östermalm.

Under överläggning i ärendet framlade ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP).

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten

Birgit Marklund Beijers (S) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) reserverade sig mot

nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak besluta i enlighet med förvaltningens förslag samt

att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en medarbetarundersökning bland medarbetarna i stadsdelens kommunala förskolor.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) med instämmande av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; brukarundersökningar bland Östermalms förskolor visar på väldigt bra resultat. Enligt dessa håller förskolorna en mycket bra kvalitet och föräldrarna är bland de mest nöjda staden. Det som skulle vara intressant att genomföra är en undersökning bland förskolepersonal för att belysa verksamheten ur deras synvinkel.

När det gäller enskilt drivna förskolor hade vi gärna sett att uppföljnings-ansvaret låg på stadsdelsnämnden i stället för som det är idag på utbildningsförvaltningen.

§3 Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014 Östermalms stadsdelsnämnd

Dnr 2011-178-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-04-06 med förslag till underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014 Östermalms stadsdelsnämnd.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) fram-lade ett annat förslag till beslut och yrade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Stadsdelsnämnden fastställer föreliggande underlag för budget
2012 med inriktning 2013 - 2014 samt överlämnar ärendet till
kommunstyrelsen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att delvis bifalla förvaltningens förslag samt

att därutöver anföra följande:

De resurser som den moderatledda majoriteten i Stadshuset avser att avsätta till stadsdelen för år 2012 kommer knappast att räcka till de behov stadsdelen kommer att få. Förvaltningen själv uttrycker vid ett flertal tillfällen i under-laget för budgeten bl.a. att "det finns risk för att den oförändrade tilldelningen av medel för åren 2012-2013 påverkar möjligheterna att upprätthålla god

kvalitet i kärnverksamheterna.”

Majoritetens avser att avsätta i storleksordningen 20 Mkr mindre för

Östermalms stadsdelsnämnd för 2012 jämfört med Miljöpartiets budget (för 2011-2013). Något som ytterligare kommer att påverka resurserna negativt är att stadsdelens tilldelning av medel till försörjningsstöd minskat kraftigt, trots att vi i verkligheten ser en markant ökning av behovet av ekonomiskt bistånd.

Förutom att större resurser behöver tillföras för 2012 anser vi att tydligare åtaganden - mätbara mål och indikatorer - för nämndens alla olika verksamheter behöver arbetas fram.

Socialtjänsten ska upprustas. Barn till föräldrar med missbruksproblem eller som är psykiskt funktionsnedsatta ska få mer och bättre riktade insatser och missbruksvård ska bli mer tillgänglig. Barns situation ska uppmärksammas mer när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Praxis för hur man hanterar och förebygger vräkningar ska ses över och förbättras så att alla typer av vräkningar kan undvikas.

Det lokala miljö- och demokratiarbetet i stadsdelen, som har helt raserats under de senaste åren, måste åter byggas upp. Stadsdelen bör, i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor. Arbetet med energirådgivning inom förvaltningens egna verksamheter samt mot företag och hushåll ska vara ett prioriterat område.

Barngruppernas storlek behöver minska, samtidigt som mål och indikatorer för antal barn per vuxen arbetas fram. Alla förskolor ska ges tillgång till

genuspedagoger. Vi ser positivt på ambitionen att de kommande förskoleverksamheterna inom Norra Djurgårdsstaden ska ha ett ”Natur, Kultur och Miljö”-fokus och att de ska ha miljöprofil och Grön flagg. Det är dock viktigt att alla våra förskolor ska ha samma ambition och att förskolorna inom Norra

Djurgårdsstaden tar ytterligare initiativ för att ligga i framkant när det gäller den ”hållbara förskolan”.

För år 2012 är det angeläget att målet förverkligas att 40 procent av maten i stadsdelens verksamheter; förskola och omsorg och äldre och personer med funktionsnedsättning, är ekologisk. Alla med hemtjänst som har mat som

bistånd ska få information om rätten att få maten tillagad i hemmet och rätten till dagliga utevistelser ska konkretiseras och förverkligas.

Stadsdelen ska bedriva ett offensivt arbete mot diskriminering. Arbetet med att säkerställa att ingen diskrimineras ska prioriteras, exempelvis genom

användande av anonymiserade jobbansökningar, antidiskrimineringstester och kontinuerlig utbildning för alla anställda och politiker.

Egenregianbud ska användas när verksamhet som drivs i kommunal regi ska konkurrensutsättas, både för att få bästa möjliga kvalitet till lägsta kostnad, men också för att invånarna i stadsdelen ska ha valfriheten att kunna välja bland en mångfald av utförare.

Reservation. Ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per

Hamnström (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget

förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att delvis godkänna förvaltningens förslag samt
att därutöver anföra följande:

Allmänt
Vi anser att utöver de ansvarsområden som stadsdelsnämnderna har idag ska till dessa även föras ansvaret för grundskolan, barmarks- och vinterväghållning samt ett större ansvar för arbetsmarknadsfrågor. Likaså anser vi att
ansvaret för de enskilda förskolorna ska tillföras stadsdelsnämnderna. Det är därutöver viktigt att stadsdelsnämnden arbetar med att fördjupa demokratin, uppmuntra engagemang och skapa fora för dialog med medborgarna.

Förskolan
Barnens tid i förskolan är en del i det livslånga lärandet. Barn som får tillgång till en bra förskola har klart bättre möjlighet att lyckas under fortsatt skolgång. Därför måste staden kunna garantera en förskola med god kvalitet. Den
borgerliga politiken kommer att leda till att antalet barn per anställd ökar och att kvaliteten därmed riskerar att försämras. Om det inte går att mäta barngruppernas storlek på grund av den verksamhetsutveckling som pågår inom förskolan är det viktigt att kunna mäta antalet barn per anställd. Det är givetvis av största vikt att alla förskolor ska ingå i det gemensamma kösystemet.

Barn i behov av särskilt stöd
Med anledning av att antalet barn i behov av särskilt stöd ökar är det önskvärt att statistik tas fram som visar hur många barn som är i behov av detta stöd.

Barn och ungdom

Vi skulle vidare ha prioriterat arbetet för att stävja den ökande användningen av alkohol och droger bland ungdomar. En utveckling av projektet FUSSION, tillkomsten av ett ungdomsråd/parlament och insatserna av våra utmärkta fältassistenter är en bra grund i denna strävan. Därtill behövs en utökning av öppethållandet på våra ungdomscaféer. Genom att initiera en ombyggnad av befintligt hus samt mark intill skatingbanan i Humlegården till ett Ungdomens Hus vill vi göra ytterligare satsningar på stadsdelens ungdomar.

Äldreomsorg

Vi vill satsa på kvaliteten i omsorgen om äldre genom att t.ex. öka personaltätheten och förbättra personalkontinuiteten med ytterligare resurser. Man ska kunna välja både privat och kommunal äldreomsorg. Idag är samtliga äldreboenden upphandlade på Östermalm. Servicehusen är tyvärr avvecklade. Det finns idag 68 privata hemtjänstutförare inom Östermalm och 136 vård- och omsorgsboende i staden att välja mellan. För den äldre som ska söka hemtjänst eller ett boende krävs därför ofta att anhöriga är behjälpliga. Vissa

äldreboenden är mer populära än andra vilket innebär köer och att man i vissa fall aldrig kan komma till det boende man helst önskar. Därför är valfriheten en chimär. Äldreomsorgen är vidare ett område där det för många brukare och anhöriga råder stor osäkerhet. Trygghetsboendet har genomförts trots att formerna för verksamheten och övergången mellan servicehusboende och trygghetsboende har varit och är oklara. Kösystemet som det är utformat

kräver stora administrativa resurser som i stället kunde användas till verksamheten.

Upphandling
Verksamhetens innehåll och dess betydelse för invånarna ska vara utgångspunkten vid organiseringen av den offentliga sektorn. Moderaterna sätter
formen och ideologiska låsningar framför välfärdens kvalitet. Vi välkomnar mångfald i välfärden. Men mångfald uppnås inte genom att privatisera väl fungerande kommunala verksamheter.

Socialtjänsten

De nedskärningar inom Socialtjänstens när det gäller till exempel försörjningsstöd, individ och familjeomsorg inklusive socialpsykiatrin kommer att innebära att klyftorna ökar på Östermalm. De som har det sämst ställt kommer att få det ännu sämre. När Jobbtorgen inte heller fullt ut tar sitt ansvar innebär detta att en stor grupp hamnar utanför samhällets skyddsnät.

Arbetsmarknadsåtgärder

Att skaffa sig jobberfarenhet är viktigt för ungdomarna. De påverkar möjligheterna till framtida jobb, de lär sig ta ansvar för ekonomi och träffar många människor som ger dem en bredare social kontaktyta. Vi ser det därför som en viktig fråga att prioritera möjligheterna till sommarjobb.

Stadsmiljö

För att kunna driva ett offensivt miljö-, energi- och klimatarbete krävs att dessa verksamheter återigen prioriteras. Stadsdelen ska i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor. Snöröjning, städning av gator och torg måste fungera bättre än vad det gjort den senaste mandatperioden. Vi tror att detta underlättas om dessa frågor återförs tills stadsdelsnämnderna.

Norra Djurgårdsstaden
Norra Djurgårdsstaden med de 25000 till 30000 nya invånarna framöver i stadsdelen kommer successivt att ställa krav på service, omvårdnad och transportmöjligheter som måste inkluderas i planeringen vars förutsättningar till stor del behöver planeras in redan i dag. Närheten till Kungliga nationalstadsparken gör det både angeläget och möjligt att anlägga lekplatser som anknyter till naturen och görs litet mer fantasifulla än traditionellt. Stora Skuggan skulle med bra kollektiva förbindelser kunna utvecklas till ett attraktivt rekreationsområde.

§4 Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion om levnadsnivåutredning

Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion om levnadsnivåutredning

Dnr 2011-116-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-03-29 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Carin Jämtin (S) om tillsättande av en levnadsnivåutredning i Stockholm för att kartlägga inkomstskillnader och skillnader i levnadsförhållanden mellan medborgare i Stockholms kommun.

Under överläggning i ärendet framlade ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP).

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Birgit Marklund Beijers (S) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommun-styrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) reserverade sig mot

nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

att bifalla motionen samt

att därutöver anföra följande:

Den i motionen föreslagna levnadsnivåundersökningen skulle bidra till att få kunskap och se orsakssambanden mellan de stora inkomstskillnaderna som finns mellan innerstad och ytterstad och hur levnadsvillkoren utvecklats över tid. För att få svar på dessa accelererande klyftor är det viktigt att de frågeställningar som lyfts fram i motionen blir belysta. Barnfattigdomen i Sverige ökar medan Stockholm visar en liten minskning. Förvisso är den fortfarande näst högst i landet enligt Rädda Barnens rapport och det är givetvis viktigt att segregationen i Stockholm identifieras och motverkas. Rapporten visar att klyftorna mellan de rikaste och de fattigaste barnfamiljerna fortsätter att vidgas och att barnfattigdomen varierar starkt mellan Sveriges kommuner.

För att kunna fatta rätt beslut behövs omfattande underlag. För att sedan kunna följa upp resultaten av besluten krävs därför återkommande uppföljningar.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Johan Sjölin m fl (M), ledamoten Berit Snapp (C) och tjänstgörande ersättaren Catrin Tetzell (FP) enligt följande; vi instämmer i förvaltningens synpunkt att det är viktigt att analysera och finna lösningar på de negativa effekter som ökad segregering av Stockholms stad medför.

Precis som Carin Jämtin (S) beskriver i sin motion har inkomstspridningen enligt LNU ökat sedan 1991, samtidigt har det också skett en total inkomstökning som är värd att notera. Både höginkomsttagare och låginkomsttagare följer denna utveckling vilket innebär att inkomstgolvet höjs.

Därför vill vi särskilt lyfta fram att det inte enbart handlar om att analysera relativ inkomstspridning. Det primära är alltid att inkomsterna ökar för de grupper som idag har lägst inkomst. Därför bör även detta perspektiv vägas in i USK:s levnadsnivåundersökning.

§5 Yttrande till stadsrevisionen angående rapporten ”Sköra länkar i vårdkedjan”

Yttrande till stadsrevisionen angående rapporten ”Sköra länkar i vårdkedjan”

Dnr 2011-128-1.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-03-21 med förslag till yttrande till stadsrevisionen angående revisionsrapporten ”Sköra länkar i vårdkedjan – äldre med sammansatta vårdbehov i gränssnittet mellan landsting och kommun.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsrevisionen.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Johan Sjölin m fl (M), ledamoten Berit Snapp (C) och tjänstgörande ersättaren Catrin Tetzell (FP) enligt följande; det är viktigt att hela vårdkedjan fungerar utan att någon del faller mellan stolarna. Det gäller oavsett hur många som ingår i den grupp som avses. Det är angeläget att samarbetet och frambyggandet av bättre strukturer fortgår och vidareutvecklas för att förhindra att enskilda hamnar i kläm.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) enligt följande; alliansen har medvetet och av ideologiska skäl arbetat för att flytta skattefinansierad verksamhet till privata aktörer. Däremot har inte resurser, i motsvarande grad, satsats på att motverka de negativa konsekvenser som uppstår när fler aktörer ska samverka.

Stadsrevisionens rapport visar tydligt att det är de sjuka äldre som får betala priset för bristerna. Särskilt anmärkningsvärt är att bristerna kvarstår trots att de påpekats i flera tidigare granskningar.

En part som inte alls nämns är ”nära anhörig” som har en stor roll i kedjan för äldre med eget boende.

Det är angeläget att rapporten leder till införande av nya rutiner, granskning av avtal med privata utförare och skapandet av ett fungerande samordnings-organ för kommun och landsting.

Vi har också förespråkat att vårdcentralen på Gärdet ska utökas med en äldrevårdscentral.

§6 Yttrande till förvaltningsrätten

Dnr 2011-235-1.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-04-04 med förslag till yttrande till förvaltningsrätten (Mål nr 45248-10) med anledning av att stadsdelsnämndens beslut om projektbidrag till Frälsningsarmén Templet för café/träffverksamhet på Östermalmsgatan 69 för personer med psykisk funktionsnedsättning (”Lotsen annexet”) överklagats.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till förvaltningsrätten.

§7 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för Tegeludden 16 m.m.

Dnr 2011-188-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-03-21 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för Tegeludden 16 m.m. Östhammarsgatan 70-72 (S-Dp 2010-18173-54).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) enligt följande; "avkontoriseringen" av kvarteren mellan Sandhamnsgatan-Östhammarsgatan-Tegeluddsvägen-Lindarängsvägen är en positiv utveckling i området. Eftersom det börjar bli ganska många bostadslägenheter i området är det positivt att förvaltningen för fram behov av förskolelokaler. Det är också positivt att omvandling från kontor till lägenheter sker i de här kvarteren eftersom det kan tänkas bli konflikter med ambitionen att bygga bostäder i själva hamnområdet framöver. Då kan det vara bra att prioritera bostäder här och i så fall ge utrymme tillmera kontor i hamnområdet.

§8 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för Tegeludden 14-2

Dnr 2011-189-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-04-05 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för Tegeludden 14-2 m.m. Sehlstedtsgatan 7-9 (S-Dp 2010-18172-54).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt
yttrande till stadsbyggnadskontoret.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) enligt följande; "avkontoriseringen" av kvarteren mellan Sandhamnsgatan-Östhammarsgatan-Tegeluddsvägen-Lindarängsvägen är en positiv utveckling i området. Eftersom det börjar bli ganska många bostadslägenheter i området är det positivt att förvaltningen för fram behov av förskolelokaler. Det är också positivt att omvandling från kontor till lägenheter sker i de här kvarteren eftersom det kan tänkas bli konflikter med ambitionen att bygga bostäder i själva hamnområdet framöver. Då kan det vara bra att prioritera bostäder här och i så fall ge utrymme tillmera kontor i hamnområdet.

Fördelarna med att främja ett ökat cyklande är många för både individen och samhället i stort och det är viktigt att man bevakar och tar med dessa aspekter i beslut. I detta ärende finns ca 75 cykelparkeringar i förråd till 103 planerade lägenheter. Stadens norm på 1,5 cykelparkeringar/lägenhet sägs kunna uppnås genom möjlighet att hänga upp ytterligare cyklar. Detta kan inte anses optimalt om man vill ha en frekvent användning av cykeln och man bör undersöka möjligheten att ordna fler cykelparkeringar till de boende.

§9 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för del av Forskningen 1

Dnr 2011-168-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-03-21 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för del av Forskningen 1, avseende ca 40 studentlägenheter i ett punkthus i stadsdelen Norra Djurgården, inom Kungliga Tekniska Högskolans (KTH) Campus-område (S-Dp 2010-15111-54).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) med instämmande av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) enligt följande; vi vill understryka betydelsen av att genomföra studier av hur byggnadens gestaltning påverkar olika siktpunkter i staden.

Förvaltningens förslag om ett grönt tak som bl.a. gynnar dagvattenhantering och är energibesparande bör hörsammas.

Därutöver anser vi inte att elen från solceller på taket ska värma upp vatten, utan solceller på taket som genererar el bör gå in i elnätet. Däremot är solfångare utmärkta för att förse byggnaden med varmvatten eller värme.

Då målet med byggnaden är att visa KTH:s framåtanda inom arkitektur och teknik bör man initiera ett tätt samarbete med KTH:s egna forskningsplatt-formar för miljö och hållbarutveckling, där expertisen på området finns representerad.

§10 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för restaurang på Biskopsudden

Dnr 2011-175-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-04-08 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för ny restaurangbyggnad på Biskopsudden (Djurgården 1:1), intill Biskopsuddens Marina på Södra Djurgården (S-Dp 2010-08530-54).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt
yttrande till stadsbyggnadskontoret.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) med instämmande av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) enligt följande; Biskopsudden på Djurgården är ur ett kultur-historiskt perspektiv ett mycket värdefullt område, beläget i Nationalstads-parken och skyddat av dess lagar. Den nedbrunna restaurangen var grönklassad av Stockholms stadsmuseum.

Det är viktigt att understryka att den nya restaurangbyggnaden inte får bli större och högre än den nedbrunna restaurangen var. Liksom förvaltningen påpekar är den föreslagna restaurangen mycket dominerande med två våningar i stället för en med en utökad byggnadsareal om 150 m2. Det är inte acceptabelt.

Ett nyuppförande av en byggnad inom Nationalstadsparken bör även till största möjliga mån anpassas till den kulturhistoriska omgivningen och byggas på ett så ekologiskt hållbart sätt som möjligt och för att påfresta på omgivningen så lite som möjligt.

§11 Yttrande till miljöförvaltningen om anmälan enligt miljöbalken

Dnr 2011-228-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-04-04 med förslag till yttrande till miljöförvaltningen om anmälan enligt miljöbalken av start- och landningsplats för sjöflyg i Lilla Värtan dagtid under sommarhalvåret.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt
  yttrande till miljöförvaltningen.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§12 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering i Café Restaurang

Hundudden

Dnr 2011-132-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-03-03 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd i Café Restaurang Hundudden, Hunduddsvägen 31, 115 25 Stockholm (dnr 9.1.1-02803/2011).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Svarta pärlan Handelsbolag, Hunduddsvägen 31, 115 25 Stockholm bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att till allmänheten få servera starköl, vin och andra jästa alkohol- och spritdrycker i Café Restaurang Hundudden, måndag till söndag kl 11.00 – 01.00 och på uteservering måndag till söndag kl 11.00 – 01.00

2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till Tillståndsenheten/Socialnämnden.

§13 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering i restaurang Kronobageriet

Dnr 2011-150-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-03-08 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd i restaurang Kronobageriet,Sibyllegatan 2, 114 51 Stockholm (dnr 9.3.81-03020/2011).

Under överläggning i ärendet framförde vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordförande Stefan Nilssons m fl (MP) yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Sushi Bar Suzuki AB, Sankt Paulsgatan 22, 118 48 Stockholm
bör utifrån en social bedömning beviljas utökat serveringstillstånd att till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker i restaurang Kronobageriet, måndag till söndag kl 11.00 – 03.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till Tillståndsenheten/Socialnämnden.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att föreslå att restaurangen ska få tillstånd ett år på prov att servera starköl, vin och spritdrycker i restaurang Kronobageriet måndag till söndag 01.00-03.00 samt

att därutöver anföra följande:

Restaurangen har redan tillstånd att servera alkohol fram till kl 01.00.

När det gäller tider utanför den s k normaltiden; dvs efter kl 01.00, är det lämpligt med ett år på prov innan man tar ställning till om restaurangen bör få fast tillstånd, för att kunna utvärdera om det uppkommer störningar eller oordning.

§14 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering i restaurang Villa Godthem

Dnr 2011-174-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-03-16 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd i restaurang Villa Godthem, Rosendalsvägen 9, 115 21 Stockholm (dnr 9.1.1-03215/2011).

Under överläggning i ärendet framförde vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Restaurang Godt på Djurgården AB, Saltmätargatan 5, 113 59 Stockholm bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att till allmänheten få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i Villa Godthem, måndag till söndag kl 11.00 – 03.00 och på uteserveringen måndag till söndag kl 11.00 – 03.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till Tillståndsenheten/Socialnämnden.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att föreslå att restaurangen ska få tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker i restaurang i Villa Godthem måndag till söndag
kl 11.00-01.00,

att föreslå att restaurangen ska få tillstånd att ett år på prov servera starköl, vin och spritdrycker måndag till söndag kl 01.00-03.00 samt

att därutöver anföra följande:

När det gäller tider utanför den s k normaltiden; dvs efter kl 01.00, är det lämpligt med ett år på prov innan man tar ställning till om restaurangen bör få fast tillstånd, för att kunna utvärdera om det uppkommer störningar eller oordning.

Reservation. Ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per
Hamnström (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att Restaurang Godt på Djurgården AB, 113 59 Stockholm bör beviljas tillstånd att till allmänheten servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i Villa Godthem, måndag till söndag kl. 11.00 – 03.00 och på uteserveringen måndag till söndag kl. 11.00 – 01.00.

att överlämna och åberopa detta yttrande till socialnämnden.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) enligt följande; av yttrandet framgår inte vilka tillståndstider närliggande restauranger har och det är givetvis viktigt att inte ge konkurrensfördelar till enskilda företag utan särskild anledning. Av tidigare tillstånd framgår att servering tillåtits till kl.01.00. Något skäl till den ut-ökade tiden har inte framkommit. Närpolisen har förordat ett temporärt tillstånd. Djurgården är en populär plats för ungdomar. Vi vet dessvärre också att det uppstår problem kopplade till ungdomar och alkohol.

§15 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering i Café Renaissance

Dnr 2011-224-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-03-29 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd i Café Renaissance, Östermalmstorg 5, 114 42 Stockholm (dnr 9.1.1-03230/2011).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Pannkakshuset Amsterdam, Saturnusvägen 56, 184 50 Åkersberga bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att till allmänheten få servera starköl, vin och andra jästa alkohol- och spritdrycker i Café Renaissance, måndag till söndag kl 11.00 – 22.00.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till Tillståndsenheten/Socialnämnden.

§16 Anmälan av månadsrapport mars 2011

Dnr 2011-131-1.2.1.

Anmäldes förvaltningens månadsrapport per den 31 mars 2011.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§17 Anmälan av stadsrevisionens revisionsplan 2011

Dnr 2011-183-1.2.1.

Anmäldes stadsrevisionens revisionsplan 2011för Stockolms stad.

Revisorerna ska varje år pröva om verksamheten inom kommunstyrelsen och nämnder sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

I revisionsplanen redovisas granskningens innehåll och omfattning.
Granskningsarbetet avseende år 2011 genomförs under tiden 1 april 2011 – 31 mars 2012.

Stadsdelsnämndens beslut

Revisionsplanen läggs till handlingarna.

§18 Anmälan av slutrapporten för projektet Barnkraft

Dnr 2008-288-504

Anmäldes slutrapporten för projektet Barnkraft, som är en manualbaserad stödgruppsmodell för både barn och föräldrar när en förälder lider av psykisk ohälsa.

Östermalms stadsdelsförvaltning beviljades 2007 medel från länsstyrelsen för att tillsammans med Norrmalms och Kungsholmens stadsdelsförvalt-ningar bygga upp en gruppverksamhet för barn till föräldrar som lider av psykisk ohälsa. Projektet justerades ganska snart med målsättningen att organisera parallell stödgruppsverksamhet för både barn och föräldrar när föräldrar lider av psykisk ohälsa.

Stadsdelsnämndens beslut

Slutrapporten läggs till handlingarna.

§21 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2011-04-14 med förteckning över inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag, domar m m till Östermalms stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens beslut

Promemorian läggs till handlingarna.

§22 Gemensam upphandling av missbruksvård för Stockholms stad

Dnr 2010-772-2.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-03-31 med förslag till gemensam upphandling av missbruksvård för Stockholms stad .

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att delta i den gemensamma
  upphandlingen av missbruksvård för Stockholms stad.

 2. Stadsdelsnämnden godkänner förfrågningsunderlaget för
  upphandling av behandling, boenden och öppenvård för vuxna missbrukare.

 3. Stadsdelsnämnden ger fullmakt åt förvaltningschefen vid social-förvaltningen att för nämndens räkning fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med valda entreprenörer.

 4. Stadsdelsnämnden ger förvaltningschefen vid socialförvaltningen fullmakt att:

· å nämndens vägnar besluta om partsbyte, dvs parts rättigheter och skyldigheter får överlåtas på annan samt underteckna avtal om partsbyte

· å nämnden vägnar besluta om förlängning av avtal och om
uppsägning av avtal.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


§23 Gemensam upphandling av system för automatiserad nyckelhantering

Dnr 2011-246-2.2.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-04-05 med förslag till gemensam upphandling av system för automatiserad nyckelhantering (nyckelfri hemtjänst).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förfrågningsunderlaget.

2. Östermalms stadsdelsnämnd delegerar till stadsdelsdirektören för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning att i enlighet med vad som anges i detta ärende,
- genomföra upphandlingen
- vid behov vidta smärre förändringar i underlaget utan att
förutsättningarna ändras eller att avkall görs på de krav som ställs i förfrågningsunderlaget,
- fatta tilldelningsbeslut och teckna ramavtal med enskilda
leverantörer och under upphandlingen fatta upphandlings-
administrativa beslut t.ex. förtydligande av förfrågnings- underlag,
- vara deltagande nämnders samordnare vid en eventuell
överprövning och vid uppföljning av ramavtalen under
avtalstiden,
- förvalta ramavtalen och vid behov vidta sådana förändringar,
kompletteringar och/eller tillägg i avtalen med leverantörer som utifrån affärsmässiga grunder är påkallade under
avtalsperioden.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§24 Upphandling av tjänster inom vård- och omsorgsboenden

Dnr 2011-166-2.2.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-03-25 med förslag till upphandling av tjänster inom vård- och omsorgsboenden utförda av legitimerade apotekare/farmaceuter.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förfrågningsunderlaget.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att administrera tilldelningsbeslutet och teckna avtal med antagen anbudsgivare och att hantera en eventuell överprövning.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§26 Yttrande till Stockholms tingsrätt enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB) över ansökan om adoption

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-03-31 om XX och YY redovisades. Stockholms tingsrätt har begärt yttrande över deras ansökan om adoption av NN.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden överlämnar och åberopar denna utredning som sitt yttrande till Stockholms tingsrätt.

2. Nämnden anför att adoptionen synes vara till fördel för NN.

§27 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2011-11-1.1.

Anmäldes förteckning 2011-04-05 med bilagor över tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

Stadsdelsnämndens beslut

Föreliggande förteckning med bilagor över tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen läggs till handlingarna:

· Personalärenden

· Allmänt ärende

§28 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2011-04-07 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§29 Information från stadsdelsdirektören

Valborg

Inför Valborgshelgen kommer informationsblad mot langning att delas ut fredagen den 29 april kl 11.00-18.00 utanför sys­tem­butikerna i Fältöversten och på Nybrogatan. Conny Karlsson, som är förvaltningens preventionssam­ordnare, tar emot anmälningarna att delta per telefon 076-12 10910, 08-510 10910 eller e-post: conny.carlsson@stockholm.se till 1-timmespass utanför sys­tem­bu­tikerna som både tjäns­te­män och förtroendevalda kan anmäla sig till.

FUSSION

Delades ut en ny broschyr från Preventionscentrum Stockholm om FUSSION - Fräsch, Ung, Snygg, Smart, Intelligent och Nykter – som är ett alkoholföre-byggande projekt på Östermalm.

Affisch

Utdelades ny affisch med presentation av ledamöter och ersättare i Östermalms stadsdelsnämnd.

Traineeprogram

Förvaltningen har startat ett traineeprogram för framtida arbetsledare och projektledare. Vid anmälningstidens utgång hade 36 medarbetare anmält sig till de 15 platserna. Utbildningen beräknas starta tidigt i höst.

Konstgräs

Kommunfullmäktige beslöt den 4 april om tre konstgräsplatser i Hjorthagen.

Tessinparken

Förvaltningen kommer att satsa särskilt på att få en trevlig miljö i nedre delen av Tessinparken. Beskrivning kommer i tertialrapport 1 till sammanträdet den 19 maj.

Norra Djurgårdsstaden

Referensgruppen för Norra Djurgårdsstaden träffades den 13 april om aktuella planeringsfrågor.

§30 Skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om ”webb-TV-sända Nämndsammanträden”

Dnr 2011-285-1.1.

Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) överlämnade en skrivelse om om ”webb-TV-sända nämndsammanträden.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§31 Skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om ”redovisning av antalet barn per anställd”

Dnr 2011-286-1.1.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) överlämnade en skrivelse angående ”redovisning av antalet barn per anställd.” Till denna skrivelse anslöt sig ledamoten Per Hamnström (V).

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.