Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-04-19

Sammanträde 2012-04-19

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Medborgarförslag

2 Svar på medborgarförslag om att bortforsling av julgranar. Dnr 2012-62-1.2.4.

3 Svar på medborgarförslag om utegym i Tessinparkens övre del. Dnr 2012-124-1.2.4.

Beslutsärenden

4 Underlag till budget 2013 med inriktning för 2014 och 2015 Östermalms stadsdelsnämnd. Dnr 2012-240-1.1.

5 Verksamhetsplan 2012 för Dianagårdens vård- och omsorgsboende. Dnr 2012-185-1.1.

6 Fortsatt uppföljning av Linnégårdens vård- och omsorgsboende, dnr 2012-66-1.2.1.

Remissärenden

9 Svar på remiss från kommunstyrelsen om ändringar i reglemente för kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna och äldrenämnden. Dnr 2012-144-1.5.1.

10 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för Riddaren 5 och 18 (Nybrogatan 19 resp 15-17) och Riddaren 6 (Riddargatan 5). Dnr 2012-250-1.5.3.

11 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för området Albano och Norra Djurgården 2:2 m fl i stadsdelen Norra Djurgården och Vasastaden.

12 Yttrande till trafikkontoret om förslag till Oxenstiernsgatans utformning.

13 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering på restaurang Creme Gärdet, Sandhamnsgatan 39. Dnr 2012-172-1.5.2.

14 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering på restaurang Gärdets Kaffebar, Furusundsgatan 11. Dnr 2012-171-1.5.2.

15 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering på restaurang Anna på Östermalm, Sibyllegatan 14. Dnr 2012-239-1.5.2.

Svar på skrivelser

16 Svar på skrivelse om återvinning av matavfall. Dnr 2012-117-1.1.

17 Svar på skrivelse om vinster i äldreomsorgen. Dnr 2012-223-1.1.

19 Svar på skrivelse om fler återvinningsstationer. Dnr 2012-224-1.1.

22 Svar på skrivelse om ungdomsråd för Östermalms stadsdelsnämnd. Dnr 2011-952-1.1.

Anmälningsärenden

23 Anmälan av månadsrapport mars 2012. Dnr 2012-161-1.2.1.

24 Anmälan av redovisning till Socialstyrelsen av vidtagna åtgärder med anledning av genomförd tillsyn. Dnr 2011-171-8.

25 Anmälan av äldreförvaltningens beslut avseende ansökan om medel för ökad bemanning inom demensboende. Dnr 2011-958-2.1.

26 Anmälan av protokoll 2012-04-12 från rådet för funktionshinderfrågor.

27 Anmälan av protokoll 2011-04-10 från pensionärsrådet på Östermalm.

28 Anmälan av promemoria 2012-04-19 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

29 Information från stadsdelsdirektören.

30 Övriga frågor.

Det öppna sammanträdet avslutas och punkterna 31och 32 behandlas vid den för allmänheten stängda delen av sammanträdet.

Slutet sammanträde

31 Yttrande enligt 4 kap 10 § 1 st föräldrabalken till Stockholms tingsrätt över ansökan om adoption.

32 Anmälan av protokoll 2012-03-29 från sociala delegationen. Utsändes ej

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (117 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

1. Ordförande Therese Carlborg (M) och vice ordförande Stefan Nilsson (MP) uppdras att justera dagens protokoll.

2. Protokollet justeras den 24 april 2012.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 13 mars justerades den 21 mars 2012.

§2 Svar på medborgarförslag om bortforsling av julgranar

Dnr 2012-62-1.2.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-04-04 med förslag till svar på medborgarförslag om att de som hyr en plats för julgransförsäljning ska ha skyldighet att t o m den 15 januari ta emot gamla granar och forsla bort dem genom platshyrarens försorg.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

§3 Svar på medborgarförslag om utegym i Tessinparken

Dnr 2012-124-1.2.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-04-03 med förslag till svar på medborgarförslag om utegym i Tessinparkens övre del.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

§4 Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015 Östermalms stadsdelsnämnd

Dnr 2012-240-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-03-23 med förslag till underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015 Östermalms stadsdelsnämnd.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde de fyra förslagen mot varandra och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden fastställer föreliggande underlag för budget 2013 med inriktning 2014 - 2015 samt överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

2. Nämnden föreslår mot bakgrund av det sammantaget stora över-skridandet för stadsdelsnämnderna senaste åren avseende omsorg om funktionshindrade översyn av stadens riktlinjer och budgettilldelning.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att delvis godkänna förvaltningens förslag till underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015 samt

att därutöver anföra följande:

Underlaget till förslaget till budget för år 2013 innebär, liksom tidigare år, nedskärningar i nämndens kärnverksamheter. Ökade resurser behövs för högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal. Därutöver behövs att tydli-gare åtaganden i form av mätbara mål och indikatorer för nämndens alla olika verksamheter arbetas fram.

Den sociala barn- och ungdomsvården behöver stora förstärkningar, efter årliga nedskärningar från den moderatledda majoriteten sedan 2006. De ökade resurserna behövs för att fånga upp och hjälpa barn som far illa och för att följa upp insatser, inte minst barn som är placerade i familjehem. Det upp-sökande arbete gentemot föräldrar med missbruksproblem, barn till psykiskt funktionshindrade och andra barn som far illa ska också förbättras och
resurserna till missbruksvården ökas.

Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innebär bl a att det inte ska vara möjligt att vräka barnfamiljer. Det ska utformas en lokal handlingsplan för det vräkningsförebyggande arbetet. Det finns behov av fler skuldråd-givare; väntetiden för att få träffa en skuldrådgivare ska inte vara mer än en månad. Den som är berättigad till försörjningsstöd ska även ha rätt till
SL-kort.

Det är inte acceptabelt med nedskärningar av stödet till personer med psykisk funktionsnedsättning; det gäller viktiga insatser som boendestöd, kontakt-person, dagverksamhet och gruppboende. Dessutom är det nödvändigt att bostäder för psykiskt funktionsnedsatta byggs ut betydligt snabbare.

Miljö- och klimatkompetensen behöver stärkas på stadsdelsförvaltningen och förvaltningen ska i samverkan med invånare, företag och föreningar arbeta med att förbättra den lokala boende- och stadsmiljön. Stadsdelen ska prioritera arbetet med energirådgivning inom förvaltningens egna verksamheter samt mot företag och hushåll. Stadsdelens verksamheter ska i största möjliga
utsträckning tillgodose sina bilbehov via bilpooler.

Barnperspektivet ska in mer i stadsplaneringen och metoder för att inkludera barn och deras tankar i stadsplaneringen ska utvecklas och ett stadsmiljöråd bör skapas för att bättre ta tillvara medborgarnas engagemang och synpunkter i stadsbyggnadsfrågor.

I förskolan behöver barngruppernas storlek minskas till högst 14 barn i småbarnsgrupperna och 18 barn i storbarnsgrupperna, samtidigt som mål och
indikatorer för antal barn per vuxen arbetas fram. Dessutom är det viktigt att hålla nere förskoleenheternas storlek. Alla förskolor ska ges tillgång till
genuspedagoger.

Arbetet med policy för upphandling måste vidareutvecklas, särskilt med fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav samt med tydliga och uppföljningsbara antidiskrimineringsklausuler. Två av de miljökrav som ska ställas är: 1) att inga dubbdäck får användas av dem som utför transporter, 2) att inga kemikalier som finns upptagna på REACH:s kandidatlista förekommer i några produkter eller varor.

Den drastiska minskningen av vissa fiskarter i våra hav är ett stort ekologiskt hot. Stadsdelen bör besluta att inte servera hotade fiskarter på förskolor,
äldreboenden, eller vid egen representation/arrangemang också för att öka kunskapen hos förvaltning, personal, barn och äldre om ekologi och matens miljöpåverkan.

Hälsosam, näringsriktig och närlagad mat är avgörande för hälsan och väl
befinnandet. Andelen ekologiskt odlad mat som erbjuds i stadsdelens verksamheter ska öka. År 2011 ska målet vara att 40 procent av maten i stads-delens verksamheter är ekologisk.

En utevistelsegaranti bör införas, som gör att äldre får bättre möjlighet att komma ut, besöka grönområden och känna frisk luft. Egenregianbud ska alltid uppmuntras och konkretiseras när verksamhet som drivs i kommunal regi ska konkurrensutsättas, för att få bästa möjliga kvalitet till lägsta kostnad och för att invånarna i stadsdelen ska ha valfriheten att kunna välja bland en mångfald av utförare.

Stadsdelen ska bedriva ett offensivt arbete mot diskriminering. Den diskrimineringsklausul som Miljöpartiet införde 2002-2006 ska återinföras. Stadsdelen ska tydligt prioritera arbetet med att säkerställa att ingen diskrimineras.

En viktig del i en god arbetsmiljö är att det finns ett bra, strukturerat sätt att hantera kränkningar, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen och stadsdelsnämnden ska prioritera detta arbete. Rehabiliteringsmöjligheterna för stadsdelens anställda ska förbättras.

Sfi-elever ska kunna studera till och med nivån för nationella provet. Det bör utredas om de anställda inom stadsdelsnämndernas verksamheter med mycket begränsade kunskaper i svenska kan läsa sfi inom ramen för stadens
kompetensprogram.

Reservation. Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut samt
att därutöver anföra

Allmänt
Vi anser att utöver de ansvarsområden som stadsdelsnämnderna har idag ska till dessa även föras ansvaret för grundskolan, barmarks- och vinterväghållning samt ett större ansvar för arbetsmarknadsfrågor. Likaså anser vi att
ansvaret för de enskilda förskolorna ska tillföras stadsdelsnämnderna.

Det är därutöver viktigt att stadsdelsnämnden arbetar med att fördjupa demokratin, uppmuntra engagemang och skapa fora för dialog med medborgarna.

Medarbetare

Sjukfrånvaron som tidigare minskat tenderar nu att öka vilket enligt förvaltningen beror på att antalet personal har minskat. Det vore därför intressant att få ta del av inom vilka verksamheter som personalnedskärningar har förekommit.


Förskolan

Barnens tid i förskolan är en del i det livslånga lärandet. Barn som får tillgång till en bra förskola har klart bättre möjlighet att lyckas under fortsatt skolgång. Därför måste staden kunna garantera en förskola med god kvalitet. Den borgerliga politiken kommer att leda till att antalet barn per anställd ökar och att kvaliteten därmed riskerar att försämras. Om det inte går att mäta barngruppernas storlek på grund av den verksamhetsutveckling som pågår inom för-skolan är det viktigt att kunna mäta antalet barn per anställd.

Som förvaltningen påpekar är det är givetvis av största vikt att alla förskolor ska ingå i det gemensamma kösystemet. Att detta inte går att genomföra är mycket anmärkningsvärt. Andelen utbildade förskollärare är synnerligen låg och staden borde därför, om man ska leva upp till en kvalitativt hög pedagogisk nivå, ta ett ansvar att kompetensutveckla redan anställd personal - till exempel barnskötare - till förskollärare.

Vidare är det uppseendeväckande att hyran för förskolelokaler blir så hög i Norra Djurgårdsstaden att det gör det omöjligt för stadsdelen att hyra lokaler av kommunala fastighetsbolag.

Barn i behov av verksamhetsstöd
Med anledning av att antalet barn i behov av särskilt stöd ökar är det önskvärt att statistik tas fram som visar hur många barn som är i behov av detta stöd.

Barn och ungdom

Vi skulle vidare ha prioriterat arbetet för att stävja den ökande användningen av alkohol och droger bland ungdomar. Projektet FUSSION, tillkomsten av ett ungdomsråd/parlament och insatserna av våra utmärkta fältassistenter är en bra grund i denna strävan. Därtill behövs en utökning av öppethållandet på våra ungdomscaféer.

Äldreomsorg

Det är en uppseendeväckande att en utförare som drivit ett vård- och omsorgsboende - Dianagården - gick i konkurs.

Linnégården som drivs av Carema har inte uppfyllt de krav som kan ställas på ett vård- och omsorgsboende och för att utveckla kvaliteten och trygga till-varon för de boende bör därför avtalet sägas upp och verksamheten tas över i egen regi.

Idag väljer, 64 % privata hemtjänstutförare på Östermalm. Man kan undra vad det beror på att äldre väljer bort den kommunala hemtjänsten. Det är därför viktigt att informationen är överskådlig över de alternativ som finns.

Boendetiderna är idag väldigt korta på äldreboendena. Detta innebär att de äldre tvingas bo kvar längre tid hemma och behöver därför mycket stöd i hemmet. Detta ställer krav på hemtjänsten och utbildad personal. Vissa äldreboenden är mer populära än andra vilket innebär köer och att man i vissa fall aldrig kan komma till det boende man helst önskar. Därför är valfriheten
chimär.

Vi anser att både trygghetsboenden och servicehus behövs och kommer att behövas framöver. Alla äldre måste ha rätt att få flytta in i ett äldreboende när de har önskemål och behov av detta. Kanske kunde framtidens modell vara flexibla fastigheter där det inryms både trygghetsboende och servicehus-boende i samma fastighet, då skulle inte den äldre behöva flytta när hjälp- och omsorgsbehovet blir större. Detta kunde även avhjälpa boendeplaneringen framöver.

Upphandling
Verksamhetens innehåll och dess betydelse för invånarna ska vara utgångspunkten vid organiseringen av den offentliga sektorn. Moderaterna sätter
formen och ideologiska låsningar framför välfärdens kvalitet. Vi välkomnar mångfald i välfärden. Men mångfald uppnås inte genom att privatisera väl fungerande kommunala verksamheter.

Socialtjänsten

De nedskärningar inom Socialtjänstens när det gäller till exempel försörjningsstöd, individ och familjeomsorg inklusive socialpsykiatrin kommer att innebära att klyftorna ökar på Östermalm. De som har det sämst ställt kommer att få det ännu sämre. När Jobbtorgen inte heller fullt ut tar sitt ansvar innebär detta att en stor grupp hamnar utanför samhällets skyddsnät. Vi har tidigare föreslagit ett jobbpaket som kommer att ge många fler arbetslösa möjlighet att få jobb, praktik eller utbildning om det blir verklighet. Med vår politik skulle fler ungdomar och vuxna ha fått den utbildning som behövs för att komma in på arbetsmarknaden. Ungdomar och andra utsatta grupper skulle ha fått mer riktade insatser – med större effekt. Näringspolitiska insatser skulle ha gett förutsättning för fler jobb.

Arbetsmarknadsåtgärder

Att skaffa sig jobberfarenhet är viktigt för ungdomarna. De påverkar möjligheterna till framtida jobb, de lär sig ta ansvar för ekonomi och träffar många människor som ger dem en bredare social kontaktyta. Vi ser det därför som en viktig fråga att prioritera möjligheterna till sommarjobb.

Stadsmiljö

För att kunna driva ett offensivt miljö-, energi- och klimatarbete krävs att dessa verksamheter återigen prioriteras. Stadsdelen ska i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor.

Snöröjning, städning av gator och torg måste fungera bättre än vad det gjort den senaste mandatperioden. Vi tror att detta underlättas om dessa frågor återförs tills stadsdelsnämnderna.

Norra Djurgårdsstaden
Norra Djurgårdsstaden med de 25000 till 30000 nya invånarna framöver i stadsdelen kommer successivt att ställa krav på service, omvårdnad och
transportmöjligheter som måste inkluderas i planeringen vars förutsättningar till stor del behöver planeras in redan i dag.

Närheten till Kungliga nationalstadsparken gör det både angeläget och möjligt att anlägga lekplatser som anknyter till naturen och görs litet mer fantasifulla än traditionellt. Stora Skuggan skulle med bra kollektiva förbindelser kunna utvecklas till ett attraktivt rekreationsområde.

Reservation. Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att delvis godkänna förvaltningens förslag till budgetunderlag samt

att därutöver anföra följande:

Underlaget är intressant läsning. Man förstår vilket svårt läge stadsdelen befinner sig i på grund av den borgerliga politiken, som visar ett annorlunda sätt att se på medborgarna. Vänsterpartiet anser att samhällets resurser är till för alla och envar, och har som målsättning ett jämlikt samhälle och inte, som högeralliansen, en inordning i ett alltmer segregerat klassamhälle.

Vi vill ha mer demokrati, ökat inflytande för medborgare och brukare, rådslag i alla stadsdelsnämnder, decentraliserat ansvar från centrala nämnder till stadsdelsnämnder och ha nya typer av områdessamverkan.

SLK.s och KF:s beslutade budget för Östermalm räcker inte till. Det framgår av redogörelsen att om man utgår ifrån medborgarnas behov blir uppgiften omöjlig. Därför har Vänsterpartiets budgetförslag 2006 års skattenivå för att på ett bättre sätt motsvara behoven.

Som när det handlar om stöd och service till personer med funktionsnedsättning tvingas stadsdelen med den borgerliga budgeten att minska kostnaderna rejält. Dessutom belastar Försäkringskassans nya regler kommunen ytterligare. Med Vänsterpartiets budget hade stöd och service till personer med funktionsnedsättning på Östermalm varit 1,5 mkr högre och för arbetsmarknadsåtgärder 0,7 mkr extra.

Vänsterpartiets förslag om att behålla servicehusen hade hjälpt de yngre funktionshindrade som enligt förvaltningens redogörelse efterfrågar mer personlig frihet än de får i gruppbostäder. Många äldre efterfrågar boende i servicehus, men får avslag, varför det är underligt att staden redovisar 12% tomma servicehuslägenheter. Många fler äldre skulle således redan i den borgerliga budgeten kunna få sina behov tillgodosedda om man beviljade deras ansökningar om flytt till servicehus.

De alldeles för höga hyrorna och avgifterna i de så kallade trygghetsboendena gör att många inte har råd att bo där. Alltfler gamla människor kommer att tvingas till kvarboende med hemtjänst som enda alternativ. Den kommunala hemtjänsten kommer därför att behöva mer resurser.

Vänsterpartiet vill att de gemensamma utrymmena i trygghetsboendena bekostas av kommunen, vilket skulle sänkt hyrorna för de äldre.

Vi anser också att personalen i äldreomsorgen ska ha rätt till sex timmars arbetsdag, vilket skulle ge ökad kvalitet, bättre hälsa, tid för barn och familj och ge fler heltidstjänster. Vänsterpartiets budget avsätter 10 mkr mer än högeralliansen på äldreomsorgen på Östermalm.

Klyftorna ökar, Östermalm är nu den stadsdel i innerstaden där barnfattigdomen är störst. Många familjer har inte råd att resa kollektivt när priset för en lokal resa stigit till förmodligen världens högsta, nämligen 50 kr (med rabattremsa). Om valet står mellan att äta middag eller att ta tunnelbanan är det ganska givet vad man väljer.

Att uppsöka Socialtjänsten för att be om hjälp är i sig stigmatiserande. Målsättningen för Vänsterpartiet är ett jämställt samhälle där klyftorna mellan rik och fattig jämnas ut. Vänsterpartiet hade idag sökt mildra situationen med en satsning på 3 mkr mer än högeralliansen på individ- och familjeomsorgen och 1,1 mkr mer på ekonomiskt bistånd. Vi hade inkluderat SL-kortet i

normen för försörjningsstödet. Att inte kunna röra sig fritt inom regionen är ju hindrande för att bland annat kunna söka arbete.

Vi vill stoppa privatiseringen av kommunala verksamheter. Det är skrämmande att kapitalöverföringen sker på bekostnad av vår gemensamma välfärd. Skattefinansierad verksamhet ska i huvudsak vara icke-vinstdrivande. I det fall den får vara vinstdrivande vill vi att överskottet oavkortat gå tillbaka in i verksamheten. Så får vi mer resurser och kan anställa fler personal, öka kvaliteten och minska barngrupperna i förskolan och på fritids. Vänsterpartiet hade avsatt 5,4 mkr mer till förskolan på Östermalm och 0,8 mkr mer till verksamhet för barn- och ungdom.

Vänsterpartiet avsätter 100 miljoner kronor till en lokal fond för klimatsmarta investeringar i fastigheter och prioriterar en inventering av stadens sjuka hus med uppföljande saneringsplan. Vegetariska måndagar införs, där vegetarisk mat är norm på menyerna i stadens verksamheter. Vi ökar andelen ekologisk mat till 40 procent. Inriktningen ska vara att maten i förskolor, skolor, gruppboenden och äldreboenden ska lagas på plats. På Östermalm har Vänsterpartiet budgeterat 1,6 mkr mer än högeralliansen för stadsmiljöverksamhet.

Vi vill också att kulturen och föreningslivet ska blomstra. Förutom att vi vill att avgifterna i Kulturskolan i hela staden ska halveras i ett första steg och avskaffas på sikt så hade Vänsterpartiet satsat 1,3 mkr mer på kultur- och föreningsverksamhet i vår stadsdel än de borgerliga partierna gemensamt.

I övrigt följer vårt förslag Vänsterpartiets budget för Stockholm 2012.

§5 Verksamhetsplan 2012 för Dianagårdens vård- och omsorgsboende

Dnr 2012-185-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-04-10 med förslag till verksamhetsplan 2012 för Dianagårdens vård- och omsorgsboende.

Ledamoten Berit Nyberg (S) lämnade sammanträdet och deltog inte i överläggningen eller i beslutet då hon ansåg sig jävig.

Under överläggning i ärendet yrkade ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) i första hand på återremiss av ärendet och framlade i andra hand ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde först proposition på ledamoten Birgit Marklund Beijers m fl (S) yrkande om återremiss mot att avgöra ärendet idag och fann att åter-remissyrkandet avslagits.

Därefter ställde ordföranden proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Birgit Marklund Beijers m fl (S) förslag och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner verksamhetsplanen 2012 för Dianagårdens vård- och omsorgsboende

Reservation. Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut att avslå yrkandet att återremittera ärendet till förmån för eget förslag enligt följande

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att återremittera ärendet och ge förvaltningen i uppdrag att beskriva hur samgåendet med Dianagården vård- och omsorgsboende och hemtjänsten vad gäller schemaläggning och samarbetet med mera ska fungera.

Reservation. Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att bifalla förvaltningens förslag till beslut vad gäller verksamhetsplan och budget avseende Dianagårdens vård- och omsorgsboende samt
att i övrigt anföra

I och med företaget DigniCare´s AB konkurs av Dianagårdens blev lättnaden stor när det blev klart att Östermalms stadsdelsnämnd skulle ta över driften av Dianagården. Den borgerliga majoriteten har av rent ideologiska skäl genom privatiseringar, försatt personalen vid Dianagården i den situationen att DigniCare´s konkurs inte innebär automatisk rätt, för personalen som så önskar, att gå över till den nya kommunala regin.

Tillsättning av personal efter en konkurs kan se olika ut. På Norrmalm fick samtliga anställda vid konkursen tidsbegränsade anställningar. Detta hade kunnat vara en väg även för Östermalm för att få rådrum och i lugn och ro få tid att tillsätta personal. Som det nu ser ut verkar både personal och anhöriga missnöjda med hur personaltillsättningarna har gått till.

Vi hyser en skepsis till att hemtjänsten i Hjorthagen slås samman med Dianagårdens vård- och omsorgsboende innan det är utrett vilka konsekvenserna blir för de äldre vid ett samgående.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; vi ser nu fram emot att Dianagården ska drivas i stadsdelens egen regi och att det därigenom skapas något av ett lokalt äldrecentrum med hemtjänst, äldreboende och ett socialstyrelseprojekt om samverkan kring multisjuka äldre. Det ger ökad kompetens och inspiration i arbetet till mångas glädje och nytta.

I media har vi kunnat läsa rubriker som ”Vårdbolag som driver äldreboenden i konkurs” (SVT ABC 12-01-23). Förfärliga nyheter om personal som får veta att DigniCares konkurs medfört att outhämtad semester gått upp i rök. Ilska har riktats mot kommunpolitikerna som privatiserade boendet.

Medan Prime Omsorg, som stod bakom DigniCare, har drivit Dianagården på Östermalm och äldreboendet Vasen på Norrmalm som entreprenad, har Prime också drivit två egna äldreboenden, Solbacken i Nacka och Ektorpsgården på Lidingö. Det är motsägande att Primes egna äldreboenden fortfarande fungerar, trots att entreprenaddrifterna som krävt mindre resurser - kommunen bekostar t ex gemensamma ytor - gått i konkurs.

Att privata bolag premierar det de själva äger kan förstås tyckas självklart ur aktiebolags- och marknadsekonomisk synpunkt. Däremot ur kommunens, skattebetalarnas, personalens, de äldres och anhörigas perspektiv är det givet att det innebär en stor risk att låta privata bolag och riskkapitalister utnyttja entreprenaddrift till att överföra kapital till egen verksamhet.

Ur både trygghets- och ekonomisk synpunkt ska därför äldreomsorg drivas framför allt i kommunal egen regi.

§6 Fortsatt uppföljning av Linnégårdens vård- och omsorgsboende

Dnr 2012-66-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-04-17 med redovisning av fortsatt uppföljning av Linnégårdens vård- och omsorgsboende.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordförande Stefan Nilssons (MP) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Votering begärdes och verkställdes.


Följande voteringsordning fastställdes; den som stödjer förvaltningens förslag röstar ja; den som stödjer vice ordförande Stefan Nilssons (MP) m fl förslag röstar nej.

Ja-röster avgavs av Therese Carlborg (M), Erik Hafström (M), Pia Helleday (M), Johanna Sjö (M), Mark Klamberg (FP), Kitty Ericsson (M) och Thomas Linn (M).

Nej-röster avgavs av Stefan Nilsson (MP), Maria Antonsson (MP), Birgit Marklund Beijer (S), Magnus Lingen (S), Berit Nyberg (S), Berit Bornecrantz Dias (V).

Nämnden hade sålunda beslutat med sju röster mot sex att bifalla förvalt-ningens förslag

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner den fortsatta uppföljningen av Linnégårdens

vård- och omsorgsboende.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avtalet med Carema om driften av Linnégården ska hävas och förvalt- ningen förbereda för att ta över verksamheten i egen regi.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (M) enligt följande; de rapporter om upprepade missförhållanden som funnits sedan i höstas gör att skälen är starka för att häva avtalet med Carema. Det är inte rimligt att utsätta de boende för fler risker, utan stadsdelsförvaltningen bör nu ta över och driva boendet i egen regi. Det bör utredas om en idéburen, icke vinstdrivande, organisation senare kan ta över driften.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S)

enligt följande; den uppföljning som förvaltningen redovisat innebär att
bristerna på Linnégården fortfarande är så stora att avtalet ska kunna hävas och att verksamheten då tas över i egen regi.

Det gäller schemaläggning, antalet årsarbetare, beskrivning i anbud som inte stämmer. Vi anser därför inte att Caremas redovisade åtgärder är tillfyllest.


Särskilt uttalande
avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; uppföljningen av Linnégården visar att Carema inte lever upp till sitt ansvar. Personalen får inte stöd, har inte adekvat kompetens för demenssjukdom och psykisk skörhet, kompetens hos gruppcheferna är inte tillräcklig, samarbete och kontaktmannaskap har brister, det finns stort behov av att ledningen är ännu mer synlig och bedömning pågår med stadens juridiska avdelning är sådant man läser i rapporten.

Det finns en uppenbar risk för de boende och avtalet bör hävas. Att återta Linnégården till egen regi är den allra bästa lösningen.

§7 Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud

Dnr 2012-262-2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-03-28 med förslag att ansöka om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner stadsdelsförvaltningens ansökan om statsbidrag för verksamheten med personliga ombud och översänder densamma till Länsstyrelsen i Stockholms län.

 2. Nämndens beslut översändes till och anmäls i stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm och Södermalm.

§8 Kompletterande val av ledamöter till Rådet för funktionshinderfrågor

Dnr 2012-236-1.2.5.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-03-22 med förslag till kompletterande val av ledamöter till Rådet för funktionshinderfrågor.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden utser följande ledamöter att ingå i Rådet för funktionshinderfrågor för perioden 2011-2014;

Svante Norbäck – HSO/Hjärnkraft

Sven Bohman – ÅSS/ÅngestSyndromSällskapet

§9 Redovisning till Socialstyrelsen

Dnr 2011-171-8.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-04-05 med förslag till redovisning till Socialstyrelsen med hänvisning till Socialstyrelsens beslut 2011-12-20 om redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av vad som framkommit vid tillsyn av kommunernas insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Östermalms stadsdelsnämnd (dnr 9.1-9006/2011).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar redovisningen till Socialstyrelsen.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

§10 Svar på remiss från kommunstyrelsen om ändringar i reglementen

Dnr 2012-144-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-03-29 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om ändringar i reglemente för kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna och äldrenämnden.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; de ändringar i reglementet som berör stadsdelsnämnderna och vars ansvar nu föreslås återföras till Stockholms stad är bl.a. följande:

ansvaret för dödsboutredningar, insatser som underlättar flyktingars flytt till annan kommun (Kista-Rinkeby sdn), samt hanteringen av ansökningar om trygghetslarm. Detta visar på ytterligare åtgärder som vidtas för att avlöva stadsdelsnämndernas ansvarsområde.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; när det gäller integrationsfrågan förutsätter ju arbetslivet att man har en bostad. Det vittnar dagens situation med den växande hemlösheten tydligt om. För integration krävs också ett kontinuerligt lärande i det nya landets språk och kultur. I lärandet refereras ständigt tillbaka till den egna kulturella bakgrunden. Därför är det essentiellt att modersmålsundervisningen integreras i den ordinarie skolutbildningen. Att kunna flera språk, känna till flera kulturer och religioner är en stor fördel i det omvärldsrelaterade samhälle vi lever i idag och motverkar i sig främlingsfientlighet.

Integration handlar också om sociala frågor, såsom civil status och ekonomi. Därför vore det olyckligt om integrationsfrågan enbart kom att handla om arbete, vilket man kan ana när samordningsansvaret föreslås läggas över på arbetsmarknadsnämnden. Här ser vi snarare att integration handlar om flera områden:

Bostad - baskriterium i ett normalt fungerande samhälle

Kultur- och språkutbildning - krävs för kommunikation, utbildning och arbete

Ekonomiskt bistånd - behövs ofta under etableringsfasen

Lönearbete - förutsättningen för ett värdigt liv och för att kunna upprätthålla bostad och försörjning

§11 Yttrande till stadsbyggnadsnämnden om förslag till detaljplan för fastigheterna Riddaren 5, 6 och 18 på Östermalm

Dnr 2012-250-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-04-11 med förslag till yttrande till stadsbyggnadsnämnden om förslag till detaljplan för fastigheterna Riddaren 5 och 18, Nybrogatan 19 respektive 15-17 och Riddaren 6, Riddargatan 5 (S-Dp 2009-23075-54).

Ledamoten Mark Klamberg (MP) lämnade sammanträdet och deltog inte i överläggningen eller i beslutet då han ansåg sig jävig.

Under överläggning i ärendet yrkade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) på återremiss av ärendet för att få tydligare skisser.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde först proposition på vice ordförande Stefan Nilssons m fl (MP) yrkande om återremiss mot att avgöra ärendet idag och fann att åter-remissyrkandet avslagits.

Vice ordförande Stefan Nilsson (MP) och ledamoten Maria Antonsson (MP) anmälde att de avstår att delta i det fortsatta beslutet.

Därefter ställde ordföranden proposition på förvaltningens förslag och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadsnämnden.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP)

enligt följande; under den öppna timmen med medborgarna, före nämndsammanträdet, framkom uppgifter som kunde ha betydelse för nämndens remissvar. Därför yrkade Miljöpartiet på återremiss och det är olyckligt att den moderatleda majoriteten ändå beslöt att fatta beslut i ärendet. Detta var orsaken till att vi avstod från att delta i beslutet.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V)

Enligt följande; vi vill understryka förvaltningens synpunkt att det är viktigt att utformningen av kvarteret Riddaren i så hög utsträckning som möjligt tar hänsyn till att planområdet ingår i riksintresset Stockholms innerstad och att fastigheterna är värdefulla ur kulturmiljösynpunkt. Synpunkter från

Stadsmuséet, Kulturnämnden med flera som kulturinstanser måste därför ges större tyngd än övriga remissinstanser.

Tyvärr konstaterar vi att planförslaget minskar barnens skolgård. Det är viktigt att skolan har rimligt stor gård i direkt anslutning. Vi godtar inte att skolgårdar utnyttjas som mark för byggande av bostäder. Vi ser hellre en allmän utveckling där biltrafiken i innerstaden minskar och att parkerings-platser avsätts för nybyggnation - framförallt av nya hyresrätter med rimlig hyra, vilket idag är mycket eftersökt - men att skolgårdar förminskas påverkar ju, enligt forskningen, barns utveckling och hälsa negativt. Vi ska absolut inte, som en av Europas miljöhuvudstäder, sträva efter försämringar av klimat och hälsa.

Ser man närmare på planförslaget får man intryck av att man inte harmoniserat det till intilliggande fastighet, Riddaren 12, som också är kulturklassad och kommer att förvanskas med de byggnationer som planeras, bland annat för att gårdsutrymmet förminskas men också för att en ny dominerande mycket högre fasad byggs upp framför. Som exempel planeras balkonger alldeles för nära denna fastighets befintliga balkonger. Boende med fönster mot gården får försämrade ljusförhållanden. Vissa lägenheter på låga våningsplan som idag har sol en del av dagen kommer aldrig att nås av solljuset. Hela vardagsrumsfönster sätts igen, då det nya huset kommer att byggas direkt an denna fastighet.

Det är inte heller tydligt att detta framför allt är ett byggprojekt som berör den nye ägaren, byggherren Humlegården, som vill riva och genomföra en total nybyggnation i hela planområdet, där samtliga byggnader kommer att höjas rejält. På det befintliga taket på Riddaren 5 planeras stora lyxlägenheter. Att den judiska skolan får nya lokaler verkar vara det minst betydelsefulla i planen.

§12 Yttrande till stadsbyggnadsnämnden om förslag till detaljplan för Albano och Norra Djurgården 2:2

Dnr 2012-257-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-04-10 med förslag till yttrande till stadsbyggnadsnämnden om förslag till detaljplan för området Albano och Norra Djurgården 2:2 m fl i stadsdelarna Norra Djurgården och Vasastaden (S-Dp 2008-21530-54).

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V).

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordförande Stefan Nilssons (MP) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadsnämnden.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att delvis bifalla stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande samt

att därutöver anföra:

Vi är, liksom förvaltningen, oroliga över att den avsevärt ökade exploate-ringsgraden och förtätningen kommer att påverka den känsliga naturen och de ekologiska värdena i Nationalstadsparken negativt. I underlaget står att man försökt att mildra de negativa konsekvenserna av exploateringen, men ”fortfarande är bedömningen att det uppstår negativa konsekvenser för utblickarna från Bellevue och Kungliga begravningsplatsen i Hagaparken, liksom från Roslagsvägen. Bellevue och Kungliga begravningsplatsen är delar i Gustav III:s engelska park vid Brunnsviken, som är en av världens bäst bevarade engelska parker.” Vi skulle önska att man minskar exploaterings-graden och säkrar att Gustav III:s engelska park även efter exploateringen av området är en av världens bäst bevarade.

Vi anser inte att strandskyddet ska upphävas vid Brunnsviken, exploatering bör inte göras innanför de 100 meter från standen som strandskyddet gäller.

”Områdets viktigaste offentliga rum utgörs av Roslagsvägen som är en för-längning av Valhallavägen och är platsen där universitetet möter staden.” I planremissen beskrivs att Roslagsvägens motorvägskaraktär mildras genom att vägen föreslås få en grön mittremsa, att ekar planteras längs vägen och att hastigheten sänks från 70 km/h till 50 km/h. Det ställer vi oss mycket positiva till. Vi undrar dock om detta överhuvudtaget är förenligt med stadens nu-varande trafikpolitik och om det är förankrat i exempelvis trafik- och renhåll-ningsnämnden, eller om det bara är tomma ord? Enligt trafik- och renhåll-ningsnämnden kommer öppnandet av Norra länken och inflyttningen till Norra Djurgårdsstaden leda till ökade trafikflöden på Roslagsvägen, såvida man inte, exempelvis genom trängselavgifter kan styra trafiken bort från Roslagsvägen.

Idén om att Albano kan fungera som ett forskningslaboratorium inom hållbar stadsbyggnad, där man kan utveckla och testa olika lösningar i full skala, ser vi mycket positivt på och vill framhålla vikten av att denna idé realiseras.

Vi vill framhålla vikten av att inte avverka de fem ekar i södra Albano, vilket föreslås i planremissen. Resurser bör läggas på att inventera dessa och bevara de fem ekarna. Gamla ekar är mycket viktiga för den biologiska mångfalden och inte minst för den gamla kulturparksmiljön.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Therese Carlborg m fl (M) och ledamoten Mark Klamberg (FP) enligt följande; Sveriges studentpopulation har förändrats med tiden. Dagens studentpopulation skiljer sig avsevärt från den som fanns för exempelvis 30 år sedan och den kommer troligtvis att skilja sig ännu mer ifrån den population vi kommer att se i framtiden.

Idag börjar allt fler studenter studera senare i livet och allt fler väljer att omutbilda sig under sitt yrkesliv. Med ett bredare åldersspann bland studenter blir konsekvensen att allt fler studenter hinner bilda familj under sin studietid. Med allt fler studenter som även är föräldrar håller vi med stadsdelsförvaltningen om att det måste planeras för en förskola i närheten av det nya bostadsområdet som kommer att byggas i Albano.

Sveriges studentpopulation är inte bara under förändring utan den växer också. Därför vill vi uttrycka vår glädje över att antalet studentbostäder har ökat med 300 stycken. För att Stockholm ska kunna växa och vara en huvudstad i världsklass måste vi kunna erbjuda både student- och forskarbostäder för människor som vill vara med och utveckla både vår stad och övriga Sverige.

§13 Yttrande till trafikkontoret om Oxenstiernsgatans utformning samt svar på medborgarförslag

Dnr 2012-221-1.5.3.

Dnr 2012-270-1.2.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-04-10 med förslag till yttrande till trafikkontoret om Oxenstiernsgatans utformning med anledning av nya förutsättningar då den stora eken i gatans mittrefug inte längre är kvar samt svar på medborgarförslag i samma ärende.

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till trafikkontoret.

 2. Medborgarförslaget anses besvarat med detta tjänsteutlåtande.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna förvaltningens svar på remissen samt
att därutöver anföra

Tillvägagångssättet när TV-eken fälldes lämnar allt övrigt att önska. Bara några timmar efter attbåde trafik- och renhållningsnämnden och stadsdelsnämnden hade haft omfattande diskussioner i frågan fälldes TV-eken. Detta kan kallas för bristande respekt för de demokratiska beslutsformerna.

Nämnden har tidigare uttalat sig om att spåren ska gå "öster om den stora eken". Även i det tidigare samrådet med SL var man överens om en sådan dragning. Spårvägen kommer då också längre från bostadshusen utmed
Oxenstiernsgatan.

Ett annat idéförslag som tas upp är anläggning av en slags "rondellpark" som pendang till Karlaplan där Karlavägen möter Oxenstiernsgatan. Norrut kan man då fortsätta med en smalare tunga mot den stora ekens tidigare plats och där plantera ”Lill-eken” vid den stora stubben och en större ek på andra sidan.

Reservation. Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att delvis bifalla stadsdelsförvaltningens förslag,

att bifalla medborgarförslaget gällande öppnandet av Gärdesgatan för genomfartstrafik och anläggandet av park,

att endast sträckan från korsningen Dag Hammarskjölds väg - Radiohuset på Oxenstiernsgatan trafikeras av bilar och avslutas i en vändzoon vid Radiohuset samt

att i övrigt anföra:

Det är med djup sorg vi konstaterar Trafikkontorets fadäs att med våld såga ner och avliva den 600-åriga och välbekanta ”TV-eken”. Det är samtidigt positivt att man är beredd att återplantera och på något sätt åtgärda misstaget. Vi önskar att skövlingen av vårt kulturarv rent allmänt från och med nu upphör. Vi vill gärna se ett stort träd återplanterat som förvaltningen föreslår, men inte exakt på platsen där TV-eken stod utan vid sidan av stubben, som ska bevaras som minnesmärke, och att det anläggs en park i enlighet med medborgarförslaget.

Samtidigt är Oxenstiernsgatan i dagsläget så hårt trafikerad och bullrig att störningarna är outhärdliga. Hur ska det bli med spårvagnar i tillägg? Om något skulle förbättra så vore det att minska ner på trafikgenomströmningen genom att anlägga en återvändszoon vid Radiohuset för norrgående trafik från Dag Hammarskjölds väg.

Så som medborgarförslaget beskriver, skulle bil och busstrafiken (76 och 56) avledas vid Valhallavägen via Gärdesgatan. Det skulle vara möjligt med en bilfri sträcka av Oxenstiernsgatan från korsningen Valhallavägen och upp till korsningen Karlavägen. Denna sträckning bör vara avsedd enbart för spårvagn, cykel- och gångbana. På detta vis skulle en park lättare kunde anläggas, i mitten och ut mot väster där cykel och gångväg löper. Det blir naturligt att stanna till och sätta sig på en parkbänk. På den östra sidan anläggs spårvagnsspår och en fil för taxi och utryckningsfordon.

Den historiska parken med sina minnesplattor med beskrivningar skulle på så vis bli en av entréerna till vår Nationalstadspark.

Hastighetsbegränsningen invid Radiohuset på Oxenstiernsgatan, Gärdesfältet och Filmhuset på Lindarängsvägen och Gärdesskolan på Valhallavägen måste hållas nere på högst 30 km/h.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; trafikkontoret kommer med tre förslag på hur Oxenstiernsgatan kan utformas efter fällningen av Tv-eken. Vi ser mycket positivt på att även ett medborgarförslag om utformningen av gatan har inkommit, då fällningen av Tv-eken upprörde och engagerade många människor. Vi anser liksom förvaltningen att en plantering av en ny ek i gatans mitt ska prövas i kombination med förslaget om en ny trädrad längs Oxenstiernsgatans västra sida.

Medborgarförslaget KURBITS presenterar flera bra förslag som bör över-vägas i den samlade bedömningen.

§14 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering på restaurang Creme Gärdet

Dnr 2012-172-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-03-26 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd i restaurang Creme Gärdet, Sandhamnsgatan 39, 115 40 Stockholm (dnr 9.1-4648/2012).

Ersättaren Datevig Mardirossian Lönn (M) lämnade sammanträdet och deltog inte i överläggningen eller i beslutet då hon ansåg sig jävig.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Panatha AB, Lidingövägen 75, 115 94 Stockholm bör uti­från en social bedömning beviljas tillstånd att till allmänheten få servera spritdrycker, vin, stark­öl och andra jästa alko­hol­drycker måndag till söndag i restaurang Creme Gärdet och på dess uteservering
kl 11.00 – 00.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar yttrandet till socialnämnden (tillståndsenheten).

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

§15 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering på restaurang Gärdets Kaffebar

Dnr 2012-171-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-03-02 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd i restaurang Gärdets Kaffebar, Furusundsgatan 11, 115 37 Stockholm (dnr 9.1-4668/2012).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Gustav Brantestad, Brantestad 119, Ludvigsgården, 598 95 Vimmerby bör uti­från en social bedömning beviljas tillstånd att till allmänheten få servera spritdrycker, vin, stark­öl och andra jästa alko­hol­drycker måndag till söndag i restaurang Gärdets Kaffebar och på dess uteservering kl 11.00 – 22.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar yttrandet till Socialnämnden (tillståndsenheten).

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§16 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering på restaurang Anna på Östermalm

Dnr 2012-239-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-03-29 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd på restaurang Anna på Östermalm, Sibyllegatan 14, 114 42 Stockholm (dnr 9.1-4873/2012).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Klingbergs Kök AB, Sibyllegatan 14, 114 42 Stockholm bör uti­från en social bedömning beviljas tillstånd att till allmänheten få servera spritdrycker, vin, stark­öl och andra jästa alko­hol­drycker måndag till söndag i restaurang Anna på Östermalm kl 11.00-23.00 och på uteserveringen kl 11.00-22.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar yttrandet till socialnämnden (tillståndsenheten).

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§17 Svar på skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) om återvinning av matavfall

Dnr 2011-117-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-03-12 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) om förut-sättningarna för fastighetsnära insamling av matavfall på Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

 2. Nämnden överlämnar ärendet till trafik- och renhållningsnämnden.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) med instämmande av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit
Bornecrantz Dias (V) enligt följande; det är mycket positivt att ett initiativ tagits genom att bjuda in trafikkontorets avfallsavdelning för att öka åter-vinningen av matavfall i förskolor. Nu när vi också har ett vård- och omsorgsboende i egen regi så bör även det omfattas av det samarbetet och planeringen att sortera ut matavfall. Vi ser också fram emot en återrapportering av den planerade kartläggningen.

§18 Svar på skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) om äldreomsorgen på Östermalm

Dnr 2012-223-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-04-10 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) om ”vinster inom äldreomsorgen på Östermalm.”

Ledamoten Berit Nyberg (S) lämnade sammanträdet och deltog inte i överläggningen eller i beslutet då hon ansåg sig jävig.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§19 Svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om Linnégårdens vård- och omsorgsboende

Dnr 2012-111-7.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-04-10 med förslag till svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om
”uppsägning av avtalet med Carema om driften av Linnégården”.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Stefan Nilssons (MP) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Votering begärdes och verkställdes.


Följande voteringsordning fastställdes; den som stödjer förvaltningens förslag röstar ja; den som stödjer vice ordförande Stefan Nilssons (MP) m fl förslag röstar nej.

Ja-röster avgavs av Therese Carlborg (M), Erik Hafström (M), Pia Helleday (M), Johanna Sjö (M), Mark Klamberg (FP), Kitty Ericsson (M) och Thomas Linn (M).

Nej-röster avgavs av Stefan Nilsson (MP), Maria Antonsson (MP), Birgit Marklund Beijer (S), Magnus Lingen (S), Berit Nyberg (S), Berit Bornecrantz Dias (V).

Nämnden hade sålunda beslutat med sju röster mot sex att bifalla förvalt-ningens förslag

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ), ledamöterna

Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avtalet med Carema om driften av Linnégården ska sägas upp.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP)

enligt följande; de rapporter om upprepade missförhållanden som funnits sedan i höstas gör att skälen är starka för att häva avtalet med Carema.

Eftersom den moderatledda majoriteten inte vill häva avtalet – vilket vi för de boendes skull anser behövs och är mycket befogat – så är det en självklarhet att avtalet åtminstone sägs upp.

§20 Svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl(MP) om återvinningsstationer

Dnr 2012-224-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-03-12 med förslag till svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om fler återvinningsstationer.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

 2. Nämnden överlämnar skrivelsen till förpacknings- och tidnings-insamlingen.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; stadsdelen har stora problem med överfulla återvinnings-stationer. Ett problem både medborgare och lokalpress uppmärksammat vid ett flertal tillfällen. Vi beklagar därför djupt att stadsdelsförvaltningen inte har resurser att föreslå platser för Förpacknings- och tidningsinsamlingen, då det verkar vara en förutsättning för att få till stånd fler återvinnings-stationer lokalt.

Vi hoppas dock att Förpacknings- och tidningsinsamlingen själva finner lämpliga platser och nyetablerar fler återvinningsstationer i området, särskilt de områden där det är långt mellan återvinningsstationerna.

§21 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer (S) m fl om Linnégårdens vård- och omsorgsboende

Dnr 2012-118-7.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-04-10 med förslag till svar på skrivelse från ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) om ”missförhållanden på Linnégården”.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Stefan Nilssons (MP) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ), ledamöterna

Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avtalet med Carema om driften av Linnégården ska hävas och förvalt- ningen förbereda för att ta över verksamheten i egen regi.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; den uppföljning som förvaltningen redovisat innebär att bristerna på Linnégården fortfarande är så stora att avtalet ska kunna hävas och att verksamheten då tas över i egen regi. Det gäller schemaläggning, antalet årsarbetare, beskrivning i anbud som inte stämmer. Vi anser därför inte att Caremas redovisade åtgärder är tillfyllest.

§22 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om Dianagårdens vård- och omsorgsboende

Dnr 2012-225-2.3.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-04-12 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om ”konsekvenser för personalen på Dianagården vid Digni Care´s konkurs”.

Ledamoten Berit Nyberg (S) lämnade sammanträdet och deltog inte i överläggningen eller i beslutet då hon ansåg sig jävig.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§23 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om ungdomsråd

Dnr 2011-952-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-04-10 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om ”ungdomsråd för stadsdelen Östermalm”.

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V).

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Birgit Marklund Beijers (S) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att ett ungdomsråd infös för en period på ett år, varefter utvärdering görs och nytt ställningstagande tas.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) med instämmande av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; Bromma stadsdelsnämnd har lyckats besluta om att införa ett ungdomsråd på försök på ett år. Att Östermalms stadsdelsnämnd inte lyckats med detta är ett underbetyg för stadsdelen.

§24 Anmälan av månadsrapport mars 2012

Dnr 2012-161-1.2.1.

Anmäldes förvaltningens månadsrapport per den 31 mars 2012.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner rapporten.

§25 Anmälan av äldreförvaltningens beslut avseende ansökan om medel för ökad bemanning i demensboende

Dnr 2011-958-2.1.

Anmäldes äldreförvaltningens beslut om fördelningen av medel för ökad bemanning inom demensboenden enligt den fördelningsmodell som beslutades av äldrenämnden den 12 april 2011.

Östermalms stadsdelsnämnd har ansökt och beviljats medel för två avdelningar motsvarande totalt 247 tkr för perioden 2012-03-01 – 2012-12-31.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§28 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2012-04-19 med förteckning över inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag, domar m m till Östermalms stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens beslut

Promemorian läggs till handlingarna.

§29 Yttrande till Stockholms tingsrätt enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB) över ansökan om adoption

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-04-05 om XX och YY redovisades.

Stockholms tingsrätt har begärt yttrande över deras ansökan om adoption av NN.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden överlämnar och åberopar denna utredning som sitt yttrande till Stockholms tingsrätt.

§30 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2012-03-29 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§31 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2012-112-1.1.

Anmäldes att ordförande Therese Carlborg 2012-04-19 fattat ”Beslut i brådskande ärenden” (ärendegrupp 1.18 i förvaltningens delegationsordning, lagrum 6 kap 36 § kommunallagen) om att tillfälligt delegera möjligheten att besluta om ett förlikningsbelopp till avdelningschef Marianne Snell.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna

§32 Information från stadsdelsdirektören

”Tillsammans för ett renare Östermalm”

Utdelades stadsdelsförvaltningens folder ”Tillsammans för ett renare Östermalm!” med information om hur stadsdelsförvaltningen arbetar för att minska nedskräpningen och uppnå att alla ska uppleva parker och grönområden attraktiva, trygga och välskötta.

Fredagen den 27 april kl 17.00 är det åter dags för fotbollsturneringen ”Skräpcupen i Humlegården” som blev en succé i fjol.

100-årsjubileet av Stockholms stadion 2012!

I år är det 100-års jubileum av Stadion och Stockholms-Olympiaden 1912. Det firas med en fest på Stadion lördagen den 9 juni kl 18.00. Den i nämnden som önskar delta kan vända sig till förvaltningens informatör Sandra Lind som har ett antal fribiljetter.

§33 Övriga frågor

Byggsäckar

Ersättaren Datevig Mardirossian Lönn (M) besvarade fråga från ersättaren Fredrik Boeke (S) om hur man ska rapportera om t. ex. farligt material i byggsäckar som står uppställda på trottoaren. Det kan man göra till www.anmalbyggsack.se

Förvaltningsgruppens protokoll

Ersättaren Fredrik Boeke (S) frågade om det fanns möjlighet att få förvaltningsgruppens protokoll utsänt tidigare i fortsättningen. Göran Månsson meddelade att tiden för justering är knapp men lovade att återkomma med besked i frågan.

§34 Skrivelse från ordförande Therese Carlborg (M) m fl till Stockholms läns landsting

Dnr 2012-301-1.6

Ordförande Therese Carlborg m fl (M), vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S), Mark Klamberg (FP) och Berit Bornecrantz Dias (V) anmälde en gemensam skrivelse 2012-04-19 om öppning av den norra uppgången vid tunnelbanestation Universitetet.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden överlämnar skrivelsen till Stockholms läns landsting och till styrelsen för Stockholms Lokaltrafik AB.

§35 Skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om förskolemiljön

Dnr 2012-302-1.1.

Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) överlämnade en skrivelse om ”framtagande av checklista för att minska hormonstörande ämnen i förskolemiljö”. Till denna skrivelse anslöt sig ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V).

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§36 Skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om utskick av handlingar

Dnr 2012-303-1.1.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) överlämnade en skrivelse om ”utskick av handlingar till stadsdelsnämndens möten”. Till denna skrivelse anslöt sig ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V).

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.