Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-08-22

Sammanträde 2013-08-22

Datum
Klockan
19:00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

OBS! Den slutna delen av sammanträdet - endast för nämndens ledamöter

Allmänhetens fråg Läs mer...estund, klockan 18:00-19:00
Frågestunden för allmänheten inleds kl. 18:00 med information om policy Arkitektur Stockholm

1 Val av justerare och dag för justering

Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering samt upprop och närvaroregistrering

Medborgarförslag

2 Medborgarförslag om hundrastgård

4 Ansökan om kulturbidrag - RSMH lokalförening Carpe Diem

5 Förlängning av avtalet om hemtjänstinsatser och larmutryckning nattetid, Olivia Hemtjänst AB

Dnr 2012-337-2.2.1. Omedelbar justering

Remissärenden

6 Alkoholserveringstillstånd till BooKang Handelsbolag

Remiss från socialförvaltningen, tillståndsenheten
Dnr 2013-423-1.5.2.

7 Förslag till riktlinjer för övergångar mellan förskola och skola i Stockholms stad från 2013

8 Förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer

9 Införande av en HBT-policy i Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion (2013:40) av Karin Hanqvist (S)
Dnr 2013-286-1.5.1.

10 Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om grundläggande kunskaper och förmågor hos personal som ger stöd service eller omsorg enligt SoL eller LSS till personer med funktionsnedsättning

12 Bygglov för kiosk

Svar på skrivelse

14 Svar på skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP)

Anmälningsärenden

15 Månadsrapport till nämnden för juli månad 2013

16 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

17 Kommentar till förskoleundersökning 2013 i Östermalms stadsdelsnämndsområde

Dnr 2013-349-1.2.1. (Bilagorna utsändes ej, finns vid sammanträdet hos nämndsekreteraren)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Betänkandet med rätt att delta - nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden

Remiss från kommunstyrelsen (SOU 2012:69)
Dnr 2013-360-1.5.1. ( Bilagan i ärendet utsändes ej, finns vid sammanträdet hos nämndsekreteraren)

19 Anmälan av promemoria 2013-08-22 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag m.m. till Östermalms stadsdelsnämnd

20 Information från stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde

22 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 9 § föräldrabalken (FB)

23 Genomförandebeslut av projektet - skolplattform Stockholm

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2013-361-1.5.1. Omedelbar justering

24 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll 2013-07-04 och 2013-07-24
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (160 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

1. Ordföranden Therese Carlborg (M) och ledamot Maria Antonsson (MP) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

2. Protokollet justeras den 27 augusti 2013.

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 13 juni 2013 justerades den 18 juni 2013.

§2 Medborgarförslag om hundrastgård

Beslut

Medborgarförslaget är besvarat med föreliggande tjänsteutlåtande.

Ärendet

Medborgarförslag har inkommit om att anlägga en större rastgård för mindre hundar på Gärdet. Förslagsställaren törs inte gå till andra rastgårdar på grund av rädslan för stora hundar med bristande uppfostran. För att förebygga problem med ouppfostrade hundar har stadsdelsförvaltningarna i innerstaden under året tagit fram broschyren ”Hund i staden” med råd och information.

Ärendets beredning

Östermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 augusti 2013. Dnr 2013-324-1.2.4.

Förslag till beslut

Ordföranden Therese Carlborg m.fl. (M) yrkade att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag. Ledamoten Berit Bornecrantz Dias m.fl. (V) anslöt sig till socialdemokraternas förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde två förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda huruvida man på lämplig plats i området/stadsdelen kan anlägga en hundrastgård för små hundar.

Särskilt uttalande

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi delar förslagsställarens uppfattning att det inte är så lätt att beblanda stora och små hundar. Samtidigt finns det en förståelse för förvaltningens svar att föreslagen plats inte är lämplig. Vi föreslår därför att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda medborgarförslaget om en lämplig plats för en rastgård för små hundar.

§3 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm – laglighetsprövning enligt kommunallagen

Beslut

1. Yttrandet godkännes.

2. Omedelbar justering

Ärendet

Stadsdelsnämnden ska enligt föreläggande från Förvaltningsrätten i Stockholm yttra sig över ett överklagande av stadsdelsnämndens beslut från den 13 juni 2013 § 13. Nämndens beslut rörde en anmälan av förvaltningens svar på en skrivelse från en ledamot och en ersättare i nämnden. Beslutet innebar endast att nämnden ansåg skrivelsen besvarad.

Ärendets beredning

Östermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 augusti 2013. Dnr 2013-387-1.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias m.fl. (V) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi håller med stadsdelsförvaltningen om att det inte, i formell mening, finns något olagligt i hanteringen av vår skrivelse.

Däremot vittnar innehållet i Per-Ola Larssons ansökan om tendensen hos politiska förändringar som högeralliansen genomfört. De framkallar hos många frustration och känsla av maktlöshet, då de alltför ofta innebär försämringar för de som redan har det sämst i vårt samhälle, större klassklyftor, mer segregation, större orättvisa, mindre jämlikhet, en sämre fungerande demokrati.Per-Ola Larssons ansökan är ett av många exempel på uttryck för att det finns ett uppdämt behov av ett betydligt större medborgerligt med-bestämmande.

§4 Ansökan om projektbidrag

Beslut

Projektbidrag om 8 tkr beviljas RSMH:s lokalförening Carpe Diem.

Ärendet

Ansökan om projektbidrag om 8 tkr för teaterbesök har inkommit från RSMH:s lokalförening Carpe Diem. Stadsdelsnämnden har beviljat föreningen föreningsbidrag under flera år, även för 2013 med 5 tkr. Föreningen har därutöver haft tillgång till förvaltningens lokaler för caféverksamhet och filmklubb utan kostnad, vilket fortfarande gäller. I det här fallet föreslås dock nämnden bevilja ansökan med tanke på det mycket blygsamma beloppet och den prioriterade målgruppen.

Ärendets beredning

Östermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 augusti 2013. Dnr 2013-266-5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Förlängning av avtalet om hemtjänstinsatser och larmutryckning nattetid, Olivia Hemtjänst AB

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag att förlänga nuvarande avtal med Olivia Hemtjänst AB från och med 2013-11-01 till och med 2014-05-31.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att upphandla hemtjänst nattetid och larmutryckning inom den kommunala hem-

tjänstenheten fr.o.m. 2014-06-01.

3. Omedelbar justering.

Ärendet

Hemtjänstinsatser nattetid och larmutryckning dygnet runt upphandlades 2011 och nuvarande utförare är Olivia hemtjänst AB. Avtalstiden går ut 2013-10-31. I de fall den enskilde valt den kommunala hemtjänsten på Östermalm föreslås insatserna nattetid samt larmutryckning även fortsättningsvis vara upphandlade. Verksamheten omfattar cirka 514 trygghetslarm och cirka 43 nattärenden.

Ärendets beredning

Östermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 augusti 2013. Dnr 2012-337-2.2.1

Förslag till beslut

Ordföranden Therese Carlborg m.fl. (M) yrkade att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag. Vice ordförande Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias m.fl. (V) anslöt sig till socialdemokraternas förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de två förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m.fl. (S), vice ordförande Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Att ej förlänga nuvarande avtal med Olivia hemtjänst AB fr.o.m. 2013-11-01 t.o.m. 2014-05-31

Att verksamheten tas över i egen regi efter avtalstidens slut.

Särskilt uttalande

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande. Ledamoten Berit Bornecrantz Dias m.fl. (V) anslöt sig till uttalandet.

Inget av de anbud som inkommit vid upphandlingen under våren kvalificerades till anbudsutvärdering och då inte heller Olivia hemtjänst AB som haft uppdraget. Trots detta väljer den borgerliga majoriteten att föreslå att Olivia hemtjänst får fortsätta till och med 2014-05-31. De brister som förvaltningen påtalade inför upphandlingen var av mycket allvarlig karaktär och det är givetvis av största vikt att avtal följs och att påpekanden rättas till. Detta hade Olivia hemtjänst AB inte kunnat åstadkomma trots tidigare påpekanden. Vi anser därför att hemtjänstinsatser nattetid och larmutryckning dygnet runt ska övergå i egen regi.

§6 Alkoholserveringstillstånd till Foam AB

Beslut

1. Foam AB bör utifrån en social bedömning beviljas stadigvarande serveringstillstånd att till allmänheten få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa drycker, måndag till söndag, i Foam Coffeebar & Café, samt till dess uteservering, Karlavägen 75, 114 49 Stockholm mellan kl. 11:00 – 22:00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till socialnämndens tillståndsenhet.

Ärendet

I ärendet yttrar sig förvaltningen angående en ansökan om serveringstillstånd till allmänheten måndag – söndag mellan kl. 11:00 -22:00. Ansökan gäller Foam AB som driver Foam Coffebar & Café. Förvaltningen finner inte att alkoholserveringstillstånd enligt ansökan skulle medföra någon nackdel utifrån en social bedömning.

Ärendets beredning

Östermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 augusti 2013. Dnr 2013-423-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Förslag till riktlinjer för övergångar mellan förskola och skola i Stockholms stad från 2013

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Även de personer från de fristående förskole-och skolverksamheterna samt från de kommunala grundskolorna i stadsdelen bör utses som kontaktpersoner och att detta ska framgå av riktlinjerna. Samverkan med föräldrar är av stor betydelse för barnens övergång. Förvaltningen skulle gärna se att formuleringarna gällande skolans informationsträffar fick en mer tvingande formulering.

Ärendets beredning

Östermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 juni 2013. Dnr 2013-335-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer

Beslut

Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen och översänder detsamma till kommunstyrelsen.

Ärendet

Förvaltningen är positiv till de föreslagna riktlinjerna som är ett viktigt komplement till stadens program för kvinnofrid och omfattar alla, oavsett kön, som utsätts för eller utövar våld i nära relationer. Förslaget ligger också i linje med det utvecklingsarbete förvaltningen sedan flera år tillbaka bedrivit i samverkan med stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen och Norrmalm.

Ärendets beredning

Östermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 augusti 2013. Dnr 2013-284-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Therese Carlborg m.fl. (M) yrkade att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Stefan Nilsson m.fl. (MP), ledamoten Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias m.fl. (V) yrkade bifall till miljöpartiet de gröna, socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de två förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Stefan Nilsson m.fl. (MP), Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Det är bra att det nu kommer riktlinjer när det gäller handläggningen av ärenden som rör våld i nära relationer. Det är också viktigt att det sker en samordning i bemötandet och av behovsinsatser mellan olika myndigheters insatser och åtaganden. I Skåne finns exempel på hur ett sådant samarbete kan fungera.

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem. I de flesta fall är det våld som utövas av en man mot en kvinna och våldet är systematiskt till sin natur. Det är dock viktigt att komma ihåg att våld i nära relationer förekommer i alla typer av relationer; det drabbar alltså även kvinnor och män som lever i samkönade relationer och män som lever i olikkönade relationer. Mörkertalet för våld i nära relationer bedöms vara stort, särskilt när det gäller män som utsätts och skammen ofta är extra stor. Det krävs stor lyhördhet t.ex. inom socialtjänsten för att fånga upp och hjälpa de personer som utsätts.

Våld i nära relationer ”tar inte semester” utan tenderar i stället att öka under sommaren och att kommunernas semesterplanering drabbar våldsutsatta kvinnor och deras barn. Det är därför viktigt att det finns en beredskap att i stadsdelarna möta det ökade våldet så att kvinnorna och barnen har någonstans att ta vägen även under sommarmånaderna.

Det finns särskilda risker för äldre som vårdas i hemmet av nära anhörig eller släkting då vårdförhållandena ofta är mycket tunga och insynen utifrån samtidigt kan vara starkt begränsad.

Alla som döms för våld mot sin partner ska erbjudas behandling. Män som har aggressionsproblem, som känner att de kan använda våld mot sin partner eller har använt våld ska kunna få hjälp på ett kriscentrum för män. Även kvinnor med aggressionsproblem ska erbjudas hjälp.

Det är positivt att barnens utsatthet lyfts i riktlinjerna. Fokus i den enskilda fallen tenderar ofta att ligga först på den våldsutsatte och därefter förövaren, medan barnens situation lätt hamnar i skymundan. Barnen som bevittnar våld mellan föräldrar eller andra vuxna ska ses som brottsoffer och få hjälp utifrån det.

Kvinnojourerna utgör till stor del samhällets skyddsnät och måste tilldelas resurser.

Det är viktigt att understryka att alla stadsdelsförvaltningar behöver remittera våldsutsatta till jourerna. Inte minst gäller det kvinnor i aktivt missbruk som måste få en plats på Q-jouren och på dem som är utsatta för hedersrelaterat våld som måste få komma till Origo. Det behöver också bli mer stabila och förutsägbara villkor för jourerna, vilket inte är fallet idag.

§9 Införande av en HBT-policy i Stockholms stad

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna tjänsteutlåtandet som svar på remissen och översänder densamma till kommunstyrelsen.

Ärendet

I ärendet svarar förvaltningen på en remiss från kommunstyrelsen av en motion från Karin Hanqvist (S) som handlar om att staden föreslås ta fram en HBT-policy, vilket saknas idag. Förvaltningen menar att alla förvaltningars befintliga jämställdhets- och mångfaldsplaner utvidgas eller uppdateras med ett avsnitt som rör HBT-personer och att ingen policy tas fram i ärendet. Jämställdhets- och mångfaldsplanen följs årligen upp i stadens kvalitetssystem ILS, vilket kan ses som en garant för att planen uppdateras och följs.

Ärendets beredning

Östermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 juni 2013. Dnr 2013-286-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Therese Carlborg m.fl. (M) yrkade att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Stefan Nilsson m.fl. (MP) yrkade bifall till miljöpartiet de grönas förslag.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation 1

Vice ordförande Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

1. att tillstyrka motionen om införandet av en HBT-policy i Stockholms stad

2. att i övrigt anföra följande

Friheten att utforma sitt eget liv är en grundläggande mänsklig rättighet. Där ingår att kunna uttrycka sin kärlek och könsidentitet – hur personen än själv väljer att definiera dessa – utan rädsla för fördomar och diskriminering. Rätten till självbestämmande och identifikation är också en demokratifråga. Demokrati handlar inte bara om politiska rättigheter och åsiktsfrihet, det handlar också om lika rätt att uttrycka sin kärlek och könsidentitet.

Vi är mycket positiva till att en gemensam hbtq-policy tas fram för staden och hoppas med tanke på att en liknande policy redan tagits fram i landstinget att arbetet kan fortskrida skyndsamt. Stadens hbtq-policy bör, liksom landstingets, även omfatta upphandlad verksamhet.

Bedömningen som motionären gör är att homosexuella, bisexuella och transpersoner löper större risk att drabbas av ohälsa än den övriga befolkningen. Detta understryker också Ungdomsstyrelsen i sin rapport från 2012: ”Unga hbtq-personer – Hälsa”. Hälsan i en grupp kan betraktas som god när gruppen har en god fysisk och psykisk hälsa, ekonomisk och social trygghet, skydd från utsatthet, brott, mobbning, diskriminering samt goda möjligheter att utveckla sin livssituation. Här har alltså Stockholms stad både ansvar och möjligheter att se till att hbtq-personers hälsa förbättras; bland annat därför att attityder och bemötande påverkar människors hälsa.

Det finns många sätt att arbeta med hbtq-frågor. En policy till vilken det knyts resurser innebär att arbetet förs på ett strukturerat och kvalitetssäkrat sätt. Bland annat eftersom en hbtq-policy innebär synliggörande av fördomsfulla beteenden och normer. Att förbättra arbetet med jämställdhets- och mångfaldsplaner är i sig mycket viktigt men planerna tenderar att rikta sig mer internt än externt. Staden behöver förbättra sitt normkritiska arbete även i sin roll som servicegivare.

Stockholms stad ska arbeta brett med normkritik och antidiskriminering. Hbtq-policyn ska vara vägledande i det här arbetet. Motionären nämner ett antal områden inom vilka staden måste arbeta bredare, exempelvis inom skolan och i sin roll som arbetsgivare. Att stadens personal får tillgång till kompetenshöjande insatser är viktigt. Därför bör Stockholms stad fortsätta att hbt-certifiera sina verksamheter med prioritering av verksamheter där hbtq-personer tenderar att vara särskilt utsatta.

Reservation 2

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att bifalla motionen.

Reservation 3

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Att bifalla motionen i sin helhet.

Särskilt uttalande 1

Ordföranden Therese Carlborg m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Ivar Järnefors (FP) och ledamoten Malin Björk (C) anmälde ett gemensamt uttalande.

Valfrihet och en ekonomi i balans är ett av ledorden för Alliansens styrning av staden och för stadsdelen
Östermalm. Det innebär att vi arbetar för att ge medborgarna det egna ansvaret att välja fritt bland de skattefinansierade tjänster som stadsdelen tillhandahåller. Vi erbjuder hemtjänst, förskola och äldreomsorg där medborgaren själv väljer vem som levererar tjänsten. Dessa tjänster ska levereras med god service och med stor lyhördhet för medborgarens önskemål och behov

Det är oacceptabelt när människor begränsas i samhället på grund av normativa föreställningar. Jämlikhet oavsett kön, sexualitet eller andra faktorer är en rättighet och en förutsättning för ett fritt samhälle. Detta är en angelägen fråga för Alliansen Östermalm.

Inom Alliansen Östermalm ser vi med glädje att förvaltningen tar dessa frågor på allvar och vi stödjer det fortsatta förbättringsarbete som nu pågår inom stadsdelens verksamhet. Diskriminering är lika illa oavsett vem som drabbas, därför vill vi se en samlad strategi som skyddar alla medborgare.

Vi delar samtidigt tjänstemannautlåtandets syn på att detta bör ske inom ramarna för nuvarande rutiner för att undvika en mer stelbent byråkratisk ordning som även kan riskera att utesluta ytterligare minoriteter utan att stärka den egentliga kompetensen och empatin hos förvaltningens medarbetare. Vi ser det därför mer angeläget att fortsätta kompetensutvecklingen inom förvaltningen än att ta fram en separat policy.

Särskilt uttalande 2

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande.

Enligt diskrimineringslagen ska ” ingen människa utsättas för negativ särbehandling på grund av kön, könsidentitet/-uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder”.

Det är viktigt att stärka arbetet med att förhindra diskriminering och öka förståelsen och kunskapen bland stadens medarbetare för att främja en god hälsa och förebygga ohälsa bland hbt-personer.

Stockholms läns landsting har antagit en policy när det gäller HBT-frågor. Även andra landsting har gjort detsamma. Det bör därför också för Stockholms stad vara möjligt att anta en sådan policy.

En formulering i förvaltningens tjänsteutlåtande ”om alla grupper i samhället som anses avvika från normen ska ha en egen policy …” kanske inte är till gagn för främjandearbetet.

Särskilt uttalande 3

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias m.fl. (V) anmälde ett särskilt uttalande.

Innan Stockholms läns landsting införde en övergripande HBT-policy hade Vänsterpartiet motionerat i ett flertal år om detta och om att öka kunskaperna om HBT-personers liv och livsvillkor. I och med att Fullmäktige i staden inte biföll Vänsterpartiets motion (Karin Rågsjö, 2011:73) så har staden tappat i styrfart i flera år. Stockholms stad ligger långt efter landstinget när det gäller att införa HBT-perspektivet i verksamheterna för att möta alla, även HBTQ-personers (queer=ett kri­tiskt för­håll­nings­sätt till nor­mer), Stockholms stads invånare.

Hälso- och sjukvårdsnämnden svarade bland annat följande på Karin Rågsjös (V) motion:
I framtagandet av policyn har representanter fo¨r olika landstingsverksamheter och bolag medverkat. Policyn har fo¨rankrats och synpunkter har inha¨mtats fra°n ett antal frivilligorganisationer som fo¨retra¨der hbt-personer.Mot bakgrund av detta a¨r fo¨rvaltningens bedo¨mning att det a¨r positivt att a¨ven Stockholms stad utformar en hbt-policy och fo¨rvaltningen bidrar ga¨rna vid behov med ytterligare information om landstingets hbt-policy.

Forskring har visar att HBT-personer använder sig av olika strategier för att undvika diskriminering på arbetsplatser. Många heterosexuella är inte medvetna om att de förtrycker HBT-personer. Vi anser att Stockholms stad, som är en mycket stor arbetsplats, bör ha en tydlig policy och rutiner för att förebygga och motverka denna typ av diskriminering.

Det är bra att förvaltningen framhåller att alla förvaltningars befintliga jämställdhets- och mångfaldsplaner utvidgas eller uppdateras med ett avsnitt om HBT men Vänsterpartiet anser att en HBT-policy vore kraftfullare och effektivare.


I och med att heterosexualiteten är den rådande normen utgår många medborgare ifrån att alla i deras omgivning är heterosexuella. Konsekvensen blir att den person som är homosexuell eller bisexuell, eller har en könsidentitet som inte stämmer överens med det biologiska könet, uppfattas som avvikande.

§10 Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om grundläggande kunskaper och förmågor hos personal som ger stöd service eller omsorg enligt SoL eller LSS till personer med funktionsnedsättning

Beslut

Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen och översänder det till kommunstyrelsen.

Ärendet

I ärendet svarar förvaltningen på en remiss med ett förslag från Socialstyrelsen om allmänna råd som rör grundläggande kunskaper och förmågor hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL eller LSS till personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen välkomnar förslaget i sin helhet och lämnar också några förslag på tillägg i de allmänna råden.

Ärendets beredning

Östermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 juni 2013. Dnr 2013-350-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Översyn av ersättningsmodellen för vård- och omsorgsboenden inom valfrihetssystemet

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har haft i uppdrag att genomföra en översyn av nuvarande ersättningsmodell inom vård- och omsorgsboende för äldre. Arbetet har i huvudsakligen utförts inom äldreförvaltningen. Den nuvarande ersättningsmodellen har tre ersättningsnivåer vilka fastställs utifrån en vårdbehovsmätning av den enskildes omvårdnadsbehov. Utifrån översynen föreslås återgång till endast en ersättningsnivå. Den nya ersättningsmodellen föreslås dock ha en vårddygnsersättning som är differentierad utifrån om platserna har demens- eller somatisk inriktning. Stadsdelsförvaltningen tillstyrker förslaget.

Ärendets beredning

Östermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 augusti 2013.

Dnr 2013-369-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Bygglov för kiosk

Beslut

Remissen besvaras med tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret (SBK) har begärt yttrande över en bygglovsansökan från Reitan Convenience Sweden för en ny kiosk på Karlavägen 56 a i esplanaden/allén. Denna plats har nyttjats för en kiosk sedan 1951. Byggnaden för kiosken har nyligen rivits.

Ärendets beredning

Östermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 augusti 2013.

Dnr 2013-420-1.5.3.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Samråd om förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden - Ängsbotten i stadsdelen Hjorthagen

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet godkänns och inlämnas som stadsdelsnämndens synpunkter till stadsbyggnadsnämnden.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsdelsnämnden (SDN) behandlade i februari 2013 en remiss från stadsbyggnadskontoret (SBK) angående förslag till detaljplan för kv. Ängsbotten i Norra Djurgårdsstaden. Planen är nu utställning/granskning. SDN brukar normalt inte yttra sig i utställnings/granskningsskedet. I det här fallet är det dock angeläget att återigen understryka behovet av förskola i enlighet med vad SDN och stadsdelsförvaltningen tydligt framhållit under hela planprocessen.

Ärendets beredning

Östermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 augusti 2013.

Dnr 2012-661-1.5.3.

Förslag till beslut

Ordföranden Therese Carlborg m.fl. (M) yrkade att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Stefan Nilsson m.fl. (MP) yrkade bifall till miljöpartiet de grönas förslag. Ledamoten Berit Bornecrantz Dias m.fl. (V) anslöt sig till miljöpartiet de grönas förslag.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation 1

Vice ordförande Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Nämnden beslutar

att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

att därutöver anföra

Vid Norra Länkens öppnande kommer 75 000 fordon per dygn passera förbi och ner i tunneln. Nu har även ett godkännande lämnats från Länsstyrelsen om att Norra länkens tunnlar får användas till transporter av farligt gods. Det kommer bl.a. att innebära att de transporter med den extremt explosiva LNG-gasen som i dag körs på Valhallavägen kommer flyttas ner i Norra länken. Det var just pga de farliga transporterna som Länsstyrelsen inte tillät bostäder i området vid Västra Valhallavägen. Detta beslut har fattats efter att detaljplanen färdigställts och vi vill därför att en riskanalys görs så att inga bostadshus byggs inom den s k skyddszonen som krävs för att skydda människor vid eventuella olyckor.

De boende i det här området riskerar att utsättas för mycket buller och avgaser. Det är oroande med avgastorn och tunnelmynningen så tätt på bostadshusen. Vi vill att avgastornets utsläpp till möjligaste mån renas innan de går ut i luften. Vi ser fortfarande att en inglasning av tunnelmynningen skulle gagna de boende. Likaså efterfrågar vi fortfarande möjligheten att plats för ett skidspår görs på bron.

Reservation 2

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Att i huvudsak godkänna förvaltningens svar på remissen och därutöver anföra följande.

Ärendet, som varit uppe i nämnden tidigare, i februari 2013, behandlar detaljplaneförslag avseende kv Ängsbotten i Norra Djurgårdsstaden som ligger i dalen mellan Hjorthagen och Uggleviksbacken i stadsdelen Hjorthagen. Planförslaget för kvarteret innehåller 500 lägenheter varav 290 för studenter. Det är en avslutande etapp på en kommande nybebyggelse i anslutning till det f.d. gasverket i Hjorthagen. En ny spännande stadsfront skapas på så vis i norr. Området saknar egentliga naturvärden och har problem med gamla föroreningar i mark samt buller och luftföroreningar från tåg och Norra länken när den öppnar år 2015.

När ett nytt område byggs är det viktigt att så mycket infrastruktur som möjligt är färdigt då de första hyresgästerna flyttar in. Det gäller kommunikationer, affärer, förskolor mm. I det här fallet finns risk för att den första tiden blir en period med otillräckliga allmänna kommunikationer. Vad gäller förskolor delar vi förvaltningens önskan att frågan får mer tyngd i planeringen. En förskole gård måste säkerställas och gångvägar genom grönområden anläggas. Mot bakgrund av den stora miljöbelastningen i området måste dock stor försiktighet iakttagas då man väljer platser för förskolor och lekplatser.

Planområdet ligger i direkt anslutning till nationalstadsparken och påverkas av buller och luftföroreningar från Norra länken och Värtabanan. Norra länken kommer fram i dagen söder om Hjorthagen i höjd med östra fronten av planområdets bebyggelse. Man måste räkna med ett överskridande av miljökvalitetsnormen närmast tunnelmynningen samt buller på 65-67 dBA på fastigheternas utsida (södra sidan). Denna nivå är så hög att det är tveksamt om en s.k. tyst sida åt norr kan kompensera för det. Normalt är 55 dBA gränsen för ett acceptabelt buller. Vi måste även räkna med ett överskridande av partikelnormen vid mynningen och i den park som anläggs söder om bebyggelsen. I denna park finns risk för att endast passage igenom kan rekommenderas och ej uppehåll i. På Värtabanan kommer buller att uppstå från tågrangering och blir störande då denna verksamhet sker uppe i det fria och inte som biltrafiken i en tunnel. Farligt gods kommer att transporteras både på järnvägen och i biltunneln. Kanske måste en större del av biltunneln än i det här förslaget överdäckas.

Sammanfattningsvis konstateras att den föreslagna bebyggelsen kommer att befinna sig i ett utsatt läge miljömässigt och att stor hänsyn till denna problematik måste tas om projektet skall gå att genomföra på ett godtagbart sätt.

§14 Svar på skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP)

Beslut

Skrivelsen anses besvarad.

Ärendet

Stefan Nilsson m.fl. (MP) har lämnat in bifogad skrivelse angående handlingsplan för förebyggande arbete mot vräkningar. De hänvisar bl.a. till att revisorerna i årsrapporten för 2012 noterat att vi saknar en sådan handlingsplan.

Ärendets beredning

Östermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 augusti 2013. Dnr 2013-356-1.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Therese Carlborg m.fl. (M) yrkade att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Stefan Nilsson m.fl. (MP), ledamoten Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias m.fl. (V) yrkade bifall till miljöpartiet de grönas, socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de två förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Stefan Nilsson m.fl. (MP), ledamoten Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar

att delvis bifalla förvaltningens förslag

att i övrigt anföra följande:

Det är positivt att förvaltningen i sitt svar skriver att en handlingsplan för det vräkningsförebyggande arbetet ska tas fram. Stadens revisorer efterlyser i sin rapport om Östermalms stadsdelsnämnds verksamhet att en sådan handlingsplan saknas för det förebyggande arbetet mot vräkningar, vilket är utgångspunkten för Miljöpartiets skrivelse. En lokal plan för det vräkningsförebyggande arbetet på Östermalm behövs, där rutiner fastställs och med långsiktiga mål och konkreta åtgärder för hur målen ska nås.

I skrivelsen föreslås att Östermalms socialtjänst ska tillgripa de åtgärder som krävs för att helt förhindra vräkningar av barn, något som inte specifikt berörs i förvaltningens svar. Vräkningar av barn ska alltid förhindras när det är möjligt, t ex genom att snabbt bevilja upplupen hyresskuld för att förhindra en vräkning. Barn får inte drabbas och bli hemlösa för att föräldrarna begår misstag.

§15 Månadsrapport till nämnden för juli månad 2013

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Prognosen per juli månad visar ett överskott om 10,4 mnkr vilket är förbättring av senaste prognosen med 1,5 mnkr som avser minskade kostnader inom äldreomsorgen.

Dnr 2013-142-1.2.1.

§16 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd den 12 augusti 2013.

§17 Kommentar till förskoleundersökning 2013 i Östermalms stadsdelsnämndsområde

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av kommentarer till förskoleundersökning 2013 i Östermalms stadsdelsnämndsområde.

Dnr 2013-349-1.2.1.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Stefan Nilsson m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Det är glädjande att Östermalms förskolor överlag får positiva föräldraomdömen i brukarundersökningen. Något man kan fråga sig är dock varför staden och förvaltningen inte vill ha en bredare kunskap av hur föräldrarna uppfattar stadsdelens förskolor. Vissa frågor som är viktiga ur ett föräldraperspektiv lyser med sin frånvaro.

I exempelvis enkäterna för år 2005, 2008 och 2009 tillfrågades föräldrarna om man var nöjd med detta: barngruppernas storlek, personaltäthet, personalomsättning och frånvaro samt utemiljön. Det var frågor där föräldrarna ofta uttryckte sin oro och sitt missnöje, men det får inte vara en anledning till att helt stryka den sortens viktiga frågeställningar. Ändamålet med en brukarundersökning måste vara att hitta eventuella svagheter för att kunna förbättra verksamheten på just de områdena.
Andra frågor som lyser med sin frånvaro är exempelvis nöjdhetsfrågor rörande matkvalitet och matsituation. En annan intressant pejling att göra bland föräldrarna är hur stor andel som tycker att det är viktigt att barnen får ekologiska livsmedel eller ej.

Särskilt uttalande

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande.

Det är positivt att få veta att föräldrarna på Östermalm är mer nöjda med sina barns förskolor än i andra stadsdelar. Dock finns det skillnad i nöjdhet mellan olika förskolor och att man därför bör göra noggranna analyser vad detta beror på. Även svarsfrekvensen sjunker, vilket man också får fundera hur detta kommer sig.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§18 Betänkandet med rätt att delta – nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger ärendet till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen har inga synpunkter på förslagen i remissen, men anser givetvis att det är nödvändigt och värdefullt att nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare ges goda förutsättningar för etablering på arbetsmarknaden.

Dnr 2013-360-1.5.1.

§19 Anmälan av promemoria 2013-08-22 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag m.m. till Östermalms stadsdelsnämnd

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Fr o m 2013-06-04 t o m 2013-08-13

A. Meddelande från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Protokoll från KS sammanträdet den 15 maj 2013 (utdrag)

§ 23 Förslag om införande av meritpoäng för ämnet svenskt teckenspråk för hörande. Remiss från Utbildningsdepartementet.

Protokoll från KF sammanträdet den 27 maj 2013 (utdrag)

§ 13 Tydliggörande av valfrihetssystem inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS. Förslag från socialnämnden (utl. 2013:45).

§ 20 Nytt skolprogram för Stockholms stad ”Skola i världsklass”. Förslag från utbildningsnämnden

(utl. 2013:62).

§ 21 Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och landsting om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 (utl. 2013-63).

§ 22 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL), kvartal 3 år 2012 och kvartal 4 år 2012 äldreomsorg samt

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) kvartal 3 år 2012 och kvartal 4 år 2012 (utl. 2013:64).

Protokoll från KF sammanträdet den 10 juni 2013(utdrag)

§ 15 Riktlinjer om Lex Sarah, framställan från äldrenämnden och socialnämnden (utl. 2013:65)

§ 16 Införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad – projekt eDok samt slutrapport för projektet Navet (utl. 2013:75)

§ 22 Parkeringsplan. Förslag från trafik- och renhållningsnämnden (utl. 2013:81).

Protokoll KS ekonomiutskott, sammanträdet den 19 juni 2013 (utdrag)

§ 13 Inriktningsärenden gällande ny skola i Årstadal och ny skola i Norra Djurgårdsstaden och justering mot tidigare inriktningsbeslut avseende utbyggnad på Hägerstenshamnens skola.

Protokoll från KS sammanträdet den 19 juni 2013 (utdrag)

§ 5 Uppföljning av budget 2013 – tertialrapport 1 per den 30 april med helårsprognos, dnr 113-588/2013.

Ansökan om ytterstadsmedel för verksamheten Rinkebyakademien, dnr 319-96/2013.

Funktionshinderinspektörernas årsrapport 2012, dnr 326-407/2013.

Socialtjänstinspektörernas årsrapport 2012, dnr 325-408/2013.

Skrivelse (25/5) om Stiftelsen Hotellhem i Stockholms (SHIS) bostäder i Blackeberg, dnr 023-1250/2011.

Skrivelse (8/6) om bostäder till barnfamiljerna i barackerna i Västberga, dnr 023-1299/2011.

Uppföljning av Vision Stockholm 2030, dnr 109-757/2013.

Utvärdering av GS-IT, dnr 031-787/2013.

Angående pensionsavgifter m.m. dnr 217-1696/2012.

Strategi och handlingsplan för kommunikation om stadsmiljö, dnr 329-603/2013.

B. Meddelande från äldrenämnden

Protokoll från sammanträdet den 21 maj 2013 (utdrag)

§ 13 Uppföljning av mat- och måltidssituationen 2013.

C. Meddelande från socialnämnden

Protokoll nr 5/2013 från tillståndsutskottet, sammanträdet den 23 maj 2013.

Protokoll nr 6/2013 från tillståndsutskottet, sammanträdet den 13 juni 2013.

Protokoll nr 7/2013 från tillståndsutskottet, sammanträdet den 25 juli 2013.

Protokoll från socialnämnden sammanträdet den 13 juni 2013 (utdrag)

§ 16 FUT V – lägesrapport över arbetet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott.

C. Meddelande från miljöförvaltningen

Resultat av livsmedelskontroll, förskolan Olaus Petri, Olaus Petrigatan 11. Östermalms SDN

D. Skrivelser, rapporter, avtal m.m.

1. Dom 2013-07-01 från Kammarrätten i Stockholm gällande utlämnande av allmän handling. (Östermalm SDF dnr 2013-28-1.2.3.)

2. Skrivelse 2013-06-05 från Sven Lorentzi, Kungliga Djurgårdens Intressenter (KDI) om tunnelbanedragning till Södermalm och Nacka via Djurgården. Dnr 2013-346-1.6.

3. Svar på skrivelse från Stockholms Hamn AB till Per Schönning och Per-Ola Larsson angående LNG- Hantering i Stockholms hamnar.

Dnr 2013-262-1.6.

4. Skrivelse 2013-06-10 från Per-Ola Larsson angående svar från Stockholms Hamn AB angående LNG-Hantering. Dnr 2013-262-1.6.

4. Cirkulär 13:33 från Sveriges kommuner och landsting (SKL) om Överenskommelse om lön och allmänna

Anställningsvillkor m.m. – ÖLA 13 – med Svenska Transportarbetareförbundet.

5. Cirkulär nr 13/34 från SKL om överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – ÖLA 13

Med SEKO – Facket för service och kommunikation.

6. Cirkulär 13:38 från SKL om överenskommelse om avgiftsbestämd kollektivavtalad pension (AKAP-KL) m.m. 2013-07-03.

 

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§20 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Göran Månsson informerade att en dagaktivitet äger rum i Norra Djurgårdsstaden (NDS) söndagen den 29 september 2013. En referensgrupp är tillsatt ledd under Thomas Linn som arbetar med frågan hur stadsdelsnämnden ska kunna medverka under dagen.

En förskola är öppnad i NDS och innan jul öppnas även förskolorna Abisko och Villa Ekbacken.

Förskolorna inom stadsdelsnämndsområdet diskuterar att börja arbeta mot ”Grön Flagg”. Organisationen Håll Sverige Rent står bakom Grön Flagg. Förvaltningen återkommer till nämnden med ytterligare information.

Parkernas dag äger rum lördagen den 24 augusti 2013. Östermalm uppmärksammar Nobelparken. Guidad tur äger rum kl. 11:00, samling vid Strandvägen.

Föräldravandringarna inom stadsdelsnämndsområdet startar igen den 23 augusti 2013. Öppet för alla vuxna att delta.

Upphandling om parkskötsel ska äga rum. En referensgrupp ska tillsättas och som tidigare ges möjlighet för nämndens ledamöter att delta. Tre personer från majoriteten och två från oppositionen deltar. Förslag att gruppen träffas v. 43. Namn på vilka från nämnden som deltar anmäls till nämndens sekreterare.

§21 Övriga frågor

Inga frågor att notera.

Inkomna skrivelser från förtroendevalda

Skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m.fl. (MP) om ”Biodling på Östermalm”.

Skrivelse från Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) om ”Kostnader för upphandling”.

Skrivelse från Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) om ”Blodgivning på arbetstid”.

Beslut

Skrivelserna överlämnas till förvaltningen för beredning.

§22 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare interimistiskt enligt 6 kap. 9 § föräldrabalken (FB)

§23 Genomförandebeslut av projektet - skolplattform Stockholm

§24 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 4 juli 2013 och 24 juli 2013.