Din position: Hem > Stockholms stad > Renhållningsnämnden > Sammanträde 2006-09-20

Sammanträde 2006-09-20

Datum
Klockan
16:30
Plats
Drätselnämndens sessionssal, stadshuset 3 tr

2 Justering av nämndens protokoll

4 Anmälningsärenden

A. Sammanställning över till Renhållningsnämnden inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm
B. Inköpsanmälan till nämnd
C. Ekonomisk månadsrapport
D. Personal
E. Sammanträdesplan
F. Balanslista över Renhållningsnämndens uppdrag och projekt
G. Klagomålsstatistik, brutto
H. Dispenser enligt renhållningsordningen
I. Anmälan av varmkompostering enligt renhållningsordningen
J. Anmälan av handikapprådets protokoll

6 Utredning av kostnad för köp av Återvinningsbåt

7 Anmälan av förvaltningens svar på frågor från kommunstyrelsen avseende nämnder och styrelsers risk- och ledningsanalyser

8 Yttrande över remissen ”Redovisning av uppdrag om förändringar i stadens reglementen”

9 Yttrande över remiss av ”Förslag till reviderat program för Stockholms stads program för kvinnofrid”

10 Yttrande över remiss om policys för upphandling och konkurrensutsättning

13 Tilldelningsbeslut avseende entreprenör för insamling av batterier

Omedelbar justering
SEKRETESSBELAGT

14 Tilldelningsbeslut avseende entreprenör för insamling av farligt avfall

Omedelbar justering
SEKRETESSBELAGT

15 Förfrågningsunderlag reklambyråtjänster

Omedelbar justering
SEKRETESSBELAGT

16 Anmälan av utvärdering kommunikationsinsatser Återvinningsbåten

17 Anmälan om förlängning respektive uppsägning av avtal för behandling av slagg och aska från stadens förbränning av avfall vid Högdalenverket

18 Tillämpningsöverenskommelse avseende gemensamma tjänster vid invägning, kvalitetskontroll och administration för inleverans av hushållsavfall från Stockholm Stad till Högdalenverket

19 Anmälan om ersättning till AB Fortum Värme i samarbete med Stockholm Stad för förbränningsskatt på omhändertaget hushållsavfall från Stockholm stad

20 Rapport om fastighetsnära insamling

21 Svar på skrivelse från Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Dick Urban Vestbro) avseende sopsugssystem

Utgår. Skrivelsen besvaras i ärende 22.

23 Nytt avtal med producenterna avseende insamlingssystem för returpapper och förpackningar

24 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Justeras:
Yildiz Kafkas Karl Bern

Närvarande:

Ledamöter:
Yildiz Kafkas (mp) ordförande
Anders Hellström (m) vice ordförande §§1-23
Eva Oivio (s)
Stellan Hamrin (v)
Regina Öholm (m) §§1-23
Karl Bern (fp)

Ersättare:
Agnetha Falck Rodriguez (s) tjänstgörande
Lilian Falkbäck (s) §§23-25
Dick Urban Vestbro (v)
Mats Lindqvist (mp) tjänstgörande §§ 23-25
David Winks (kd) tjänstgörande §§ 23-25

Frånvarande:
Olof Tappert (s)
Thorwald Nilsson (m)
Lars Fernqvist (fp)

Borgarrådssekreterare: Elin Odesson

Arbetstagar-Representanter:
Nils Lundkvist SACO

Tjänstemän:
Johan Castwall (förvaltningschef)
Erica Lawesson (avdelningschef kommunikation och kundservice)
Jonas Selander Lyckeborg ( tf avdelningschef åvc och farligt avfall)
Mats Cronqvist (avdelningschef insamling och transport)
Anita Tärnström (avdelningschef miljö och utveckling)
Marita Söderqvist (avdelningschef administration)
Peder Svensson (upphandlare)
Åse Geschwind (nämndsekreterare)

Ordförande öppnar sammanträdet.

§1 Godkännande av föredragningslista

Ärende nr 4 ”Anmälningsärenden”, flyttas fram och tas upp under § 23 b. Under ärende nr 21, som tidigare utgått, tas i stället frågan upp om ett extra insatt sammanträde. Ärende nr 23 ”Nytt avtal med producenterna” blir en muntlig rapport. Därefter fastställs föredragningslistan.

§2 Justering av nämndens protokoll

Ordförande Yildiz Kafkas (mp) och Karl Bern (fp) utses att justera dagens protokoll.

§3 Föregående protokoll

Anmäls att protokoll 5/2006 är justerat och utsänt. En rättelse avseende att Dick Urban Vestbro var tjänstgörande vid sammanträdet anmäls. Därefter läggs protokollet till handlingarna.

§4 Anmälningsärenden

Anmälningsärenden tas upp under §23 b.

§5 Delårsrapport med Tertialrapport 2

Dnr: 02-0403/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Delårsrapport med tertialrapport 2 godkänns.

 2. Omslutningsförändring i form av ökade kostnader och intäkter om 1,9 mnkr avseende driftprojekt inom miljömiljarden godkänns.

 3. Omslutningsförändring i form av minskade utgifter och inkomster om 15,3 mnkr avseende investeringsprojekt inom miljömiljarden godkänns.

 4. En budgetökning om 0,6 mnkr för informationsinsatser, som täcks finansieras via förvaltningens fond, begärs från kommunstyrelsen.

 5. En budgetomföring om 4,7 mnkr från kapitalkostnader till driftkostnader begärs från kommunstyrelsen.

 6. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§6 Utredning av kostnad för köp av återvinningsbåt

Dnr: 41-0184/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Ärendet bordläggs till nästa ordinariesammanträde den 25 oktober 2006.

§7 Anmälan av förvaltningens svar på frågor från kommunstyrelsen avseende nämnder och styrelsers risk- och ledningsanalyser

Dnr: 09-0407/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Anmälan godkänns.

 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§8 Yttrande över remiss av ”Redovisning av uppdrag om förändringar i stadens reglementen”

Dnr: 09-0519/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

 1. ”Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas som svar på remissen.

 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.”

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar:

 1. Ärendet lämnas utan eget ställningstagande.

 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§9 Yttrande över remiss av ”Förslag till reviderat program - Stockholms stads program för kvinnofrid”

Dnr: 09-0489/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

 1. ”Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas som svar på remissen.

 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.”

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar:

 1. Ärendet lämnas utan eget ställningstagande.

 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§10 Yttrande över remissen ”Policys för upphandling och konkurrensutsättning”

Dnr: 09-0528/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

1. ”Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas som svar på remissen.”

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar:

1. Ärendet lämnas utan eget ställningstagande.

§11 Markavtal för Åvc Sätra

Dnr: 41-0521/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna markavtal för Sätra ÅVC med Fortum Distribution AB enligt inriktning i bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande.

 2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att detaljprojektera och ta fram förfrågningsunderlag på byggentreprenad för Sätra ÅVC.

 3. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att söka tillstånd för ÅVC verksamhet på tomten hos länsstyrelsen.

§12 Markavtal för Åvc i Frihamnen

Dnr: 41-0522/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.


Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna markavtal för Frihamnens ÅVC med Markkontoret enligt inriktning i bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande.

 2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att detaljprojektera och ta fram förfrågningsunderlag på byggentreprenad för ÅVC Frihamnen.

 3. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att anmäla ÅVC verksamhet på tomten till miljöförvaltningen.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avges av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) enligt följande:

”Rent och snyggt i Stockholm med ringleder!

Vi vill i sammanhanget framhäva vikten av att vi i Stockholm skapar fler möjligheter för stadens invånare att göra sig av med olika avfallsfraktioner. Därför är vi mycket glada att arbetet med anläggande av ännu en central för mottagande av grovavfall nu kan påbörjas.

Stockholms stad behöver en ringled. Vi kommer nu med den stundande nya majoriteten i staden att bygga vidare på det vi påbörjade under den senaste perioden vi styrde: en byggstart av Norra Länken! Vi kommer också att påskynda diskussionerna om ringledens fullbordande vad det gäller Österleden. Vår förhoppning är att man då också i den framtiden har förbättrat möjligheterna för alla stockholmare att på ett enkelt och smidigt sätt kunna göra sig av med grovavfallet samtidigt som biltrafiken via ringleden leds utanför staden. Inte minst är detta viktigt för stadsmiljöns skull!”

§13 Tilldelningsbeslut avseende entreprenör för insamling av batterier

Dnr: 05-0361/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. SITA Sverige AB tilldelas uppdraget avseende insamling och mellanlagring av småbatterier i Stockholms stad.

 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§14 Tilldelningsbeslut avseende entreprenör för insamling av farligt avfall

Dnr: 05-0362/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.


Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Ragn-Sells Specialavfall AB tilldelas uppdraget avseende insamling och behandling av hushållens farliga avfall i Stockholms stad.

 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§15 Förfrågningsunderlag reklambyråtjänster

Dnr: 05-0476/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

 1. Förvaltningschefen får i uppdrag att fortsätta upphandlingen i enlighet med förslaget till förfrågningsunderlag.

 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§16 Anmälan av utvärdering kommunikationsinsatser Återvinningsbåten

Dnr: 19-0603/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Anmälan läggs till handlingarna.

§17 Anmälan om förlängning respektive uppsägning av avtal för behandling av slagg och aska från stadens förbränning av avfall vid Högdalenverket

Dnr: 39-0598/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.

§18 Tillämpningsöverenskommelse avseende gemensamma tjänster vid invägning, kvalitetskontroll och administration för inleverans av hushållsavfall från Stockholms stad till Högdalenverket

Dnr: 39-0599/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Ärendet bordläggs till nästa ordinarie sammanträde den 25 oktober 2006.

§19 Anmälan om ersättning till AB Fortum Värme i samarbete med Stockholm stad för förbränningsskatt på omhändertaget hushållsavfall från Stockholms stad

Dnr: 39-0600/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avges av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) enligt följande:

”Den nyligen införda skatten på förbränning av hushållsavfall är direkt förkastlig.

Det är vår förhoppning om att en ny riksdagsmajoritet ser lite sundare på svenskars och stockholmares möjlighet att göra sig av med våra hushållssopor på ett enkelt och smidigt sätt och att vi verkligen utnyttjar möjligheterna till förbränning på ett bättre sätt framgent.”

§20 Rapport om fastighetsnära insamling mm

Dnr: 51-0079/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställs och besvaras.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten läggs till handlingarna.

§21 Extra sammanträde

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar:

1. Datum för ett extra sammanträde fastställs till måndagen den 2 oktober kl 17.00.

§22 Maskinella hämtningssystem inom radhusbebyggelse

Dnr: 29-0429/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställs och besvaras.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningens yttrande läggs till handlingarna.

§23 b Anmälningsärenden

Föreligger förteckning över anmälningsärenden. Anmälningsärende nr 4b”Inköpsanmälan”, ärende nr 4f ”Balanslista” och ärende nr 4G ”Klagomålsstatistik” är delade till nämnden. Anmälningarna godkänns.

§23 Nytt avtal med producenterna avseende insamlingssystem för returpapper och förpackningar

Johan Castwall lämnar en muntlig rapport om förhandlingsläget.

§24 Rapport från förvaltningschefen

· Dukat till nämnden

Följande handlingar har dukats till nämnden

Ø Information om Rvf:s höstmöte som hålls i Stockholm den 7-8 november.

Ø ”Nils Holgersson-rapporten” en avgiftsstudie för 2006 avseende kostnader för sophämtning, vatten, avlopp, el och uppvärmning.

Ø ”Vem betalar det svenska producentansvaret?” en rapport från Rvf.

Ø ”Fastighets nära källsortering – en bra service för de boende” informations material som vänder sig till fastighetsägare.

Ø Renhållningsordning för Stockholmskommun

Ø Sammanfattning av Stockholms stads avfallsplan

· Rvf:s höstmöte

Anmälan görs till Åse Geschwind senast torsdagen den 5 oktober.

· Säkerhetssituationen på Åvc Östberga

Ø Förvaltningen har anlitat väktare för bevakning på Åvc Östberga dagtid.


§25 Övriga frågor

· Öppettider vid Åvc Vanadisberget

Yildiz Kafkas frågar om det är möjligt att förlänga öppettiderna på Åvc Vanadisberget under helgerna. Johan Castwall svarar att förvaltningen kommer att utvärdera öppettiderna för Vanadisberget under hösten och återkommer till nämnden i frågan.

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.