Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-06-17

Sammanträde 2009-06-17

Datum
Klockan
17:30
Plats
Husby Träff

Allmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18. 45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor Läs mer... och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

3 Yttrande med anledning av ett ej verkställt beslut

Öppet sammanträde

4 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Relationsvåldscentrum i Västerort presenterar sin verksamhet.
Förvaltningen informerar om:
- Förvaltningens informationsarbete
- Feriearbete för ungdomar sommaren 2009
- Jobbgaranti och jobbtorg
- Analfabetismen inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde
- Svenska flaggan, Rinkeby torg
- Akuta åtgärder gång- och cykelvägar
- Skylting cykelvägar mot Stockholms centrum.

Beslutsärenden

5 Uppföljningsrapport maj 2009

6 Delegation i fråga om undertecknande av anställningsavtal

7 Upphandling av receptionen i förvaltningshuset

8 Bidrag för verksamheter inom den öppna mötesplatsen för äldre i stadsdelen Rinkeby

9 Ansökan om bidrag från föreningen Kultur och Musikcentrum för Festival Midsommar Latino

10 Rapporter från tillsyn av Ungdomsstegen AB

11 Rinkeby- Kista stadsdelsnämnds arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld

Redogörelse till Länsstyrelsen i Stockholms län
Dnr 121-2009-500

12 Verksamhet med fältskola och utomhusförskola samt redovisning av uppdrag från nämnden

13 Omdisponering av lokaler inom servicehus, grupp- och äldreboenden i Rinkeby-Kista stadsdelsområde

14 Arbetsplan för storstädning och golvvård inom Akalla äldreboende

15 Rutiner vid anmälan enligt Lex Sarah

Remissärenden

16 Yttrande över revisorernas årsrapport för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd år 2008

Remiss från revisorsgrupp 3
Dnr 222-2009-102
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009 - 2012

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 212-2009-006

18 Revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden rörande vårdnad, boende, umgänge och namn

Remiss kommunstyrelsen
Dnr 256-2009-006

19 Anvisningar för upphandlingar inom omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 221-2009-006

20 Införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 220-2009-006

21 Synpunkter på förändringar av SL:s trafikutbud år 2010

Remiss från trafikkontoret
Dnr 285-2009-006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

22 Förskoleenheternas semesterplanering sommaren 2009

23 Förslag till nationella kvalitetsindikatorer för den sociala barn- och ungdomsvården

25 Pensionärsrådets protokoll

26 Brottsförebyggande rådet i Rinkeby-Kista - protokoll

28 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

29 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

30 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

31 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

34 Anmälan av sociala delegationens beslut

(cirkulerar under sammanträdet)

35 Konsultrapporter

Dnr 053-2009-104
Dnr 310-2009-600
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (120 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu (s) och ledamot Bo Sundin (m) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Dag för justering den 24 juni 2009.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 14 maj 2009 justerades den 20 maj 2009.

§3 Yttrande med anledning av ett ej verkställt beslut

§4 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Åsa Frostfelt och Franciska Andreu från Relationsvåldscentrum- RVC- vid Västerorts polismästardistrikt i Stockholms län informerade om sin verksamhet. Verksamheten vänder sig till personer över 18 år som har polisanmält sin nuvarande/före detta partner eller släkt som hotat eller utsatt personen för våld. Vid RVC finns möjlighet till stödsamtal på nio olika språk och tillgång till tolk finns vid behov. Personalen vid RVS är utbildade socionomer. De är specialiserade på att möta våldsutsatta personer i kris och har goda kunskaper om rättsprocessen samt tillgång till ett stort professionellt nätverk.

Som svar på skrivelse från Abebe Hailu m.fl. (s) och Gunilla Bhur (v) angående feriearbete för ungdomar sommaren 2009 (dnr 500-168-2009) lämnade Ulrika Axelsson en redovisning. Jobbtorg tar även emot arbetslösa ungdomar, 16-18 år, oavsett om de uppbär försörjningsstöd eller ej. En fyra veckors introduktion erbjuds till alla.

Ulrika Axelsson lämnade vidare en redovisning som svar på skrivelse (dnr 500-281-2009) från Abebe Hailu m.fl. (s) angående frågeställning hur många försörjningsstödstagare som har fått jobb inom fem dagar inom ramen för jobbgarantin. Förvaltningen anvisar alltid den sökande till jobbtorg inom fem dagar. Jobbtorg i sin tur upprättar en jobbplan inom fem dagar.

Björn Erdal informerade om förvaltningens informationsarbete. Förvaltningens kommunikation ska bygga på kunskap och präglas av öppenhet och tillgänglighet som en del i den demokratiska processen

Håkan Serdén lämnade svar på fråga, från nämnden om analfabetismen inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde. En person med analfabetism definieras som en person som inte kan läsa eller skriva ett kort, enkelt inlägg om vardagliga saker. Svenska för invandrare (sfi) består av tre olika studievägar. Sfi 1 vänder sig till personer med mycket kort studiebakgrund. Utbildningsnämndens vuxenutbildningsavdelning som ansvarar för svenska för invandrare redovisar att den 27 maj 2009 fanns 1356 personer aktuella sfi-studerande boende i Rinkeby-Kista stadsdelsområde. I kursen sfi 1 återfinns 104 personer som inte kan läsa och skriva. Detta motsvarar närmare 8 % av de studerande från Rinkeby-Kista stadsdelsområde.

Håkan Serdén lämnade vidare svar på frågor från nämnden angående akuta åtgärder avseende gång- och cykelvägar. På parkvägar har lagts ny asfalt och eventuellt nya åtgärder kommer att ske i början av hösten.

För att få bukt med ”buskörningen” med mopeder på parkvägar har 14 stycken ”asfaltslimpor” placerats ut varav 10 stycken i Rinkeby.

Som svar på nämndens fråga om markering av cykelväg in till Stockholms centrum kan förvaltningen konstatera att det inte finns bra markeringar eftersom det saknas sammanhängande cykelleder mellan de kommuner som gränsar till Rinkeby-Kista stadsdelsområde.

Håkan Serdén lämnade vidare information om den flaggstång som nu är rest på Rinkeby Torg. På nationaldagen den 6 juni 2009 hissades svenska flaggan för första gången. Idrottsföreningen Benadir har tecknat ett avtal med förvaltningen på ett år om att sköta hissning- och halning av flaggan.

Ledamot Bo Sundin (m) informerade nämnden om det samarbete som etablerats mellan Rotary i Danderyd och stadsdelsförvaltningen. Rotary i Danderyd hade anmält intresse till Järva-andan, om att få träffa ungdomar inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde, i syfte att ge råd och stöd till arbetslösa ungdomar. Genom Rotarys många kontakter inom näringslivet ges tillfälle för ungdomar att etablera nätverkskontakter. Den 17 juni 2009 hölls ett frukostmöte i Rinkeby stadsdel. 13 personer från Rotary och 20 ungdomar från Rinkeby-Kista stadsdelsområde deltog vid mötet. Nästa nätverksmöte kommer att hållas i slutet av augusti månad.

Fråga 1

Jakob Dencker (mp) ställde fråga om hur förvaltningen besvarar inlämnade skrivelser från förtroendevalda.

Olle Johnselius svarade att det är bra om det anges i skrivelsen om förvaltningen skall avge ett skriftligt eller muntligt svar.

Fråga 2

Gunilla Bhur (v) ställde fråga om förvaltningens sommarlovsprogram. En viss oro finns i Akalla då ungdomsgården i stadsdelen är stängd under sommaren.

Susanne Tengberg informerar om den mobila ungdomsgård som rullar runt inom stadsdelsområdet under tre veckor i sommar. Den mobila ungdomsgården rör sig runt i området måndag-fredag.

Fråga 3

Jakob Dencker (mp) ställde fråga om städningen i Rinkeby stadsdel.

Hur ofta städas det och hur städades det innan det nya avtalet trädde i kraft?

Håkan Serdén svarade att det städas med olika intervaller. Inom Rinkeby stadsdel har städfrekvensen minskat men förvaltningen har dock ökat städningen inom de områden där det skett försämringar.

Jakob Dencker (mp) undrade även när förvaltningen tänker redovisa översynen av ungdomsverksamheten.

Olle Johnselius svarade att förvaltningen återkommer med rapport till hösten.

§5 Uppföljningsrapport maj 2009

Beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport.

Ärendet

Före åtgärder prognostiseras ett sammanlagt underskott om 8,2 mnkr. Inom äldreomsorgen beräknas ett underskott om 16,3 mnkr före åtgärder, varav 12 mnkr avser beställarenheten och 7 mnkr hemtjänsten. Efter åtgärder och resultatöverföring prognostiseras sammanlagt en budet i balans.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 juni 2009. Dnr 000-297-2009

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden antar socialdemokraternas förslag.

Ledamot Bo Sundin m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle anta förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets förslag.

Ledamot Gunilla Bhur (v) föreslog att nämnden skulle anta vänsterpartiets förslag.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation 1

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

Att delvis godkänna uppföljningsrapporten

Att uppdra åt förvaltningen att i kommande uppföljningsrapporter särskilt redovisa konsultkostnader

Att uppdra åt förvaltningen att återkomma med konsekvensbeskrivningar på grund av besparingar inom:

- ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

- omsorg om personer med fysisk funktionsnedsättning

- äldreomsorgen

I uppföljningsrapporten till junis nämnd består de stora problem med underskott som Rinkeby-Kista har haft under en tid. På vilka sätt förvaltningen kommer vara tvungen att dra ned på verksamhet och personal för att klara budget vet vi inte än, förutom att tjänster vakanshålls och att man undviker använda timanställda och vikarier så långt det är möjligt.

Inom verksamheterna ”omsorg om personer med fysisk funktionsnedsättning” och ”äldreomsorg” finns de största problemen. Idag finns ingen buffert kvar att använda vilket innebär att det enda sättet att minska underskottet är att använda mindre personal i verksamheterna. Vi har redan mottagit prostester från personalen i dessa verksamheter som inte tycker att de längre kan ge våra äldre den tid de skulle behöva.

Verksamhetsområdet ”ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder” är en annan enhet som prognostiserar ett underskott. Det är mycket svårt att göra prognoser för denna enhet eftersom utbetalningen av ekonomiskt bistånd beror på hur arbetslösheten utvecklas. Eftersom prognoser visar att den kommer att fortsätta stiga är vår oro för ett ännu större underskott befogad. Att man samtidigt som enheten utsätts för större tryck vakanshåller befattningar leder också till oro för att personalen utsätts för stora påfrestningar. En annan extern faktor som kan komma att påverka enhetens personal och antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd är utförsäkringarna från sjukförsäkringen som genomförs på försäkringskassan.

Förutom detta vet vi att skatteintäkterna minskar kraftigt i Stockholm. Om det kommer leda till en ännu mer begränsad budget för stadsdelsnämnderna nästa år kan vi bara gissa oss till. Som det ser ut idag kommer många av verksamheterna ha det mycket tufft med gamla underskott att ta igen, att få ännu mindre pengar i ett sådant läge kommer leda till att vi måste göra stora omorganisationer med sammanslagningar och nedläggningar av verksamheter.

Reservation 2

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

- att avslå förvaltningens uppföljningsrapport

- att därutöver anföra

Högeralliansen i Stadshuset och deras stödtrupper i stadsdelsnämnderna fortsätter att skära ner i kommunens viktiga verksamheter. Det sker på många områden, men det vi håller fram denna månad är de planerade nedskärningarna i hemtjänsten inom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning samt utvecklingen inom försörjningsstöd (socialbidrag).

Besparingarna, som blir en följd av att den moderatledda majoriteten satt skattesänkningar framför att utveckla tjänsterna till medborgarna, fortsätter. Förvaltningen tvingas hela tiden genomföra s k ”åtgärder”, vilket i klartext oftast betyder nedskärning.

Förvaltningen förutspår ett underskott på 3 miljoner kronor inom ekonomiskt bistånd. Därför skriver man att man ska iaktta ”fortsatt restriktivitet inom ramen för gällande lagstiftning och riktlinjer vid bedömning av rätten till och utbetalning av ekonomiskt bistånd”.

Miljöpartiet i Rinkeby-Kista vill ha en redogörelse för hur restriktiv man nu har blivit vid tilldelning av bidrag. Vilka förmåner drar man in för dem som är i behov av försörjningsstöd?

Den moderatledda majoriteten håller fram att hemtjänsten är ineffektiv och har givit för generösa tjänster i vissa fall. Man tar avstamp i en konsultrapport från företaget Soleva som säger att den s k kringtiden, tiden som går åt t ex till att administrera själva hjälpinsatserna, eller att förflytta sig från en äldre till en annan, tar för stor plats. Det går åt för mycket kringtid, menar förvaltningen. Personalen känner inte igen sig i att kostnader för så kallad kringtid har varit hög.

Kanske kan en del av “kringtiden” förklaras med att biståndsbedömningarna är för snålt tilltagna, så att hemtjänstpersonalen tvingas ta mer tid på sig jämfört med vad som står på beställningspappret?

Man kan få ett intryck att majoriteten genom sin stadsdelsförvaltning överdriver ineffektiviteten i verksamheten för att få en anledning att skära ner på antal personal.

Personalen i hemtjänsten i Rinkeby-Kista vill kunna ge dem äldre bra omsorg och kunna visa respekt för dem äldre.

Tidigare ville majoriteten och förvaltningen nästan halvera personalstyrkan i hemtjänsten. Man ville ta bort 24 personer av en total av ca 50 aktiva i tjänst. Detta framstod som en helt orimlig nedskärning.

Nu verkar det som om moderaterna har backat, och bara vill skära bort en något mindre del av de anställda. Vi ifrågasätter fortfarande om nedskärningen i hemtjänsten är motiverad. Vi uppfattar det inte som att de äldre i vår stadsdel får någon “lyx” när de får hemtjänst, utan att tjänsterna redan är snålt tilltagna.

Dessa och andra nedskärningar, t ex att moderaterna rustat ner miljöarbetet, gör att vi menar att vi måste byta till en rödgrön majoritet vid rodret i Stockholm kommun för att få stopp på denna nedskärningspolitik och vända den nuvarande utvecklingen!

För att läsa en fyllig redogörelse om vad Miljöpartiet i Rinkeby-Kista vill göra, i stället för den nuvarande destruktiva utvecklingen, se vår skrivelse på stadsdelsnämnden i april 2009, i ärendet ”Underlag för budget 2010, och inriktning för 2011 och 2012”.

Reservation 3

Ledamot Gunilla Bhur (v) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

Att inte godkänna uppföljningsrapporten

Att avslå de åtgärder som föreslås inom Äldreomsorgen för att få en budget i balans.

Att därutöver anföra

Vi fokuserar denna gång endast på underskottet inom Äldreomsorgen. Alliansen har tydligt signalerat att även här ska ”marknaden” styra, inte de mänskliga behoven hos de äldre.

Enligt den konsultrapport som också föreligger har personalen inom hemtjänsten givit för mycket tid till de äldre d v s för mycket ”kringtid” och timmar per person. Detta kan inte belastas personalen utan ledarskapet. Hur har uppföljningar gått till? Vi har i många år menat att biståndsbedömningarna är för hårda och snåla. Vad är god kvalitet i omsorgen?

Bland personalen, de anhöriga och personal är det bland annat antalet ”händer” som har betydelse för en god omvårdnad d v s tillräckligt med personal som kan ge både fysisk och psykisk omsorg. Det handlar om att förutom den basala fysiska omsorgen kunna lyssna och vara en länk ut i samhället. Det handlar om att vara mer än en budbärare av matlådor och sjukvård. Det är detta som personalen inom hemtjänsten har bidragit med och som man kallar ”kringkostnader”.

Budgettilldelningen kan inte vara oändlig, det finns självklart begränsningar inom alla verksamheter. Men hur stora tilldelningarna och resurserna skall vara måste utgå från ett generöst och mänskligt system – vi vill alla bli gamla i en trygg tillvaro.

Med vårdbolag som konkurrerar ut kommunal verksamhet med vinstmaximering som ett av syftena blir det svårt att upprätthålla en generös äldrevård, trots att Stockholms kommun har råd. Idag finns det 35 olika privata vårdgivare i stadsdelen och de som är starkast på marknaden, de stora vårdbolagen, tar över mer och mer. Det är alltså inte fråga om avknoppningar bland engagerad personal utan bolag som har riskkapitalister som ägare.

Vi har tidigare kritiserat omvandlingen av servicehusen till ”seniorboenden/trygghetsboenden” – vi uppfattar det som att kommunen vill minska sitt ansvar och avlöva insatserna som ingår i servicehusboendet. Samtidigt sker en förändring av de äldres önskningar hur man vill bo och leva som ålderspensionär – kanske vill man bo kvar längre i sin bostad, kanske vill man ha en annan typ av service – därför måste

hela äldreomsorgen uppdateras utifrån nya grupper av äldre som har andra krav.

Varför har inte brukarna tillfrågats varken av förvaltningen eller av konsulterna?

Slutsatsen när det gäller den kommunala hemtjänsten i Rinkeby-Kista är – vi kräver - Inga uppsägningar av personal men fortsatt genomlysning av verksamheten. Vilka kostnader har konkurrensutsättningen orsakat?

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) anmälde ett särskilt uttalande tillsammans med ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) och ledamot Gunilla Bhur (v).

Äldres och handikappades behov måste bestämma omfattningen på den hjälp de får!!

Verksamheten inom bl.a. hemtjänsten för de äldre går med stora ekonomiska underskott.

Av det skälet anges i uppföljningsrapporten i juni 2009 att åtgärder ska vidtas under året.

Åtgärder är detsamma som besparingar i form av personalnedskärningar. Ännu finns inga förslag eller konsekvensbeskrivningar för åtgärderna.

Detta är mycket oroande för både brukarna och personalen.

Vi socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister är också mycket oroade för vad det kommer att innebära.

Därför tycker vi att de Äldres och Handikappades behov ska komma före moderaternas och deras allierades skattesänkning.

Personalen måste också ha trygga arbetsförhållanden.

§6 Delegation i fråga om undertecknande av anställningsavtal

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden ger gruppledare Helene Wildner delegation motsvarande enhetschef i fråga om rätt att underteckna anställningsavtal för perioden den 18 juni 2009 till den 31 augusti 2009.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Enheten för arbetsmarknadsåtgärder har i uppdrag att förmedla platser till de 460 ungdomar som Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning kommer att bekosta feriearbete för under 2009.

Enligt Serviceförvaltningens regler ska fyra anställningshandlingar per feriearbetare undertecknas, vilket i detta fall innebär drygt 1800 underskrifter på kort tid. För att få en effektivitet och rimlighet i detta bör ytterligare en person utöver enhetschef ges rätt att underteckna dessa anställningshandlingar.

Enligt nuvarande delegationsordning för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning (SDN 2009-03-26) har stadsdelsnämnden överlåtit till stadsdelsdirektören att i sin tur uppdra åt annan anställd inom kommunen att besluta i direktörens ställe (vidaredelegation). Vid nyanställningar av övrig personal är lägsta delegat avdelningschef/enhetschef, biträdande enhetschef/föreståndare. Förvaltningen har under sommaren 2009 behov av att ge gruppledare Helene Wildner delegation motsvarande enhetschef. Mot den bakgrunden föreslår förvaltningen att nämnden ger gruppledare Helene Wildner delegation motsvarande enhetschef i fråga om rätt att underteckna anställningsavtal för perioden den 18 juni 2009 till den 31 augusti 2009.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 juni 2009. Dnr 000-291-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Upphandling av receptionen i förvaltningshuset

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner att receptionen i förvaltningshuset upphandlas tillsammans med vaktmästeriet.

Ärendet

I enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade policyn för upphandling och konkurrensutsättning ska all verksamhet som inte är myndighetsutövning eller strategiska ledningsfunktioner upphandlas i konkurrens. Vid sammanträde den 18 december 2008 behandlade Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd verksamhetsplanen för år 2009.

I verksamhetsplanen ingår nämndens aktivitetsplan för upphandling och konkurrens.

I aktivitetsplanen anges att en upphandling av vaktmästeriet i förvaltningshuset ska inledas under juli månad 2009 med avtalstid åren 2010-2012. Vaktmästeriet ingår i enheten kontorsservice, där även receptionen vid förvaltningshusets huvudentré ingår.

Mot bakgrund av den av kommunfullmäktige beslutade policyn för upphandling och konkurrensutsättning föreslår förvaltningen att receptionen konkurrensutsätts tillsammans med vaktmästeriet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 juni 2009. Dnr 103-293-2009

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden antar socialdemokraternas förslag till beslut. Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) och ledamot Gunilla Bhur (v) anslöt sig till socialdemokraternas förslag.

Ledamot Bo Sundin m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle anta förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s), ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) och ledamot Gunilla Bhur (v) reserverade sig till förmån för eget förslag.

Attavslå förvaltnigens förslag till beslut

Attdärutöver anföra följande

Vi socialdemokrater motsätter oss att den moderatledda majoriteten I Rinkeby-Kista stadsdel upphandlar receptionen i förvaltningen.

Vi finner att upphandlingen enbart är motiverad av ideologiska skäl. Dessutom jobbar receptionisterna i stadsdelen i högsta grad med myndighetsutövning och tar emot sekretessbelagda handlingar. Det gäller även utskick av post till medborgare och politiker.

§8 Bidrag för verksamheter inom den öppna mötesplatsen för äldre i stadsdelen Rinkeby

Beslut

 1. För år 2009 beviljar Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd bidrag om totalt 60 tkr till Rinkeby-Alliansen för drift av verksamheten inom den öppna mötesplatsen för äldre/Äldrecentrum samt för uppsökande verksamhet i stadsdelen Rinkeby.

 2. I avvaktan på att slutlig styrelse för Rinkeby-Alliansen bildats och tillträtt, utbetalas ett delbelopp om 20 tkr.

Ärendet

Vid sammanträde den 23 april 2008 beslöt Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd om Riktlinjer för bidrags­­givning till ideella föreningar. Enligt riktlinjerna ska bidrag till verk­sam­het med före­nings­medverkan inom äldreom­sorgens område utgå till driften av verk­sam­­het inom öppna mötes­platser för äldre och till uppsökande verk­sam­het i syfte att erbjuda fler äldre personer i stadsdels­området att delta i verksamheten. Nämnden har tidigare under året behandlat och beviljat bidrag till Allianserna i Kista, Husby och Akalla (SDN 2009-03-26). Ansökan om bidrag för år 2009 har nu också inkommit till stadsdelsnämnden från Rinkeby-Alliansen, verksam inom den öppna mötesplatsen för äldre/Äldrecentrum i stadsdelen Rinkeby. Den öppna verksamhet för äldre som finns i Rinkeby, har under år 2008 drivits inom ramen för nämndens egen-regi-verk­sam­­het. Under år 2008 har arbete på­gått med att försöka formalisera och skapa enhetlighet vad gäller struktur och organisation avseende verksamheten inom de öppna mötesplatserna för äldre i stadsdelsområdet. Under arbetet har en del problem uppkommit varför förvalt­ningen dessvärre måste konstatera att berörda parter inte till fullo lyckats i detta arbete. Arbetet fortsätter under år 2009. Enligt förvaltningens me­ning är det dock angeläget att även år 2009 får ses som ett övergångs­år avseende nämn­dens bidragsgivning till före­ningar för äldre och att bidrag därför beviljas Rinkeby-Alliansen trots att kraven enligt riktlinjerna i nuläget inte är fullt uppfyllda.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 juni 2009. Dnr 605-213-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om bidrag från föreningen Kultur och Musikcentrum för Festival Midsommar Latino

Beslut

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslutar att bevilja 20 000 kr i bidrag till föreningen Kultur och Musikcentrum till Festival Midsommar Latino 2009.

Ärendet

Föreningen Kultur och Musikcentrum har ansökt om 50 000 kr från Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i ekonomiskt stöd till kulturarrangemanget Midsommar Latino år 2009. Föreningen har även ansökt om bidrag hos Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Förvaltningen beviljar 20000 kr till kulturinslag under festivalen som riktar sig till barn och ungdom.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 4 juni 2009. Dnr 004-204-2009

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl.(s) föreslog att nämnden antar socialdemokraternas förslag till beslut. Ledamot Gunilla Bhur (v) anslöt sig till socialdemokraternas förslag.

Ledamot Bo Sundin m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle anta förvaltningens förslag.

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation 1

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) och ledamot Gunilla Bhur (v) reserverade sig med hänvisning till gemensamt förslag.

Att bevilja 30 000 kr i bidrag till föreningen Kultur och Musikcentrum till Festival Midsommar Latino 2009.

Att därutöver anföra följande:

Socialdemokraterna anser att kulturen är viktig både på Järvafältet och i staden som helhet, då kulturen ger oss möjligheter att träffas och växa som människor. Därför anser vi att det i ett långsiktigt perspektiv är oroande att kulturen får en så pass låg prioritering att man endast finansierar barn- och ungdoms-kultur. Så har även skett i föreningen Kultur och Musikcentrums bidragsansökan till Festival Midsommar Latino 2009, som traditionsenligt ska hållas i Järva Folkets Park på Midsommardagen, den 20 juni. Överlag så anser vi att nämnden borde vara generösare med sina anslag till kulturen.

Av princip så skulle vi socialdemokrater vilja ge förening de 50 000 kr som de ansökt om, då vi som nämnt anser kulturen vara mycket viktig. Detta är dock svårt i dagens läge med tanke på stadsdelens kärva ekonomi. Vi vill dock åtminstone bejaka föreningens utökning av festivalens omfattning, genom att bevilja dem ett högre anslag än föregående års 25 000 kr i bidrag. Därför yrkar vi på att nämnden ska besluta att ge Kultur och Musikcentrum 30 000 kr i bidrag för Festival Midsommar Latino 2009.

Reservation 2

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

- att bevilja 40 000 kr till föreningen Kultur och Musikcentrum för arrangemang för Midsommar Latino

- att stadsdelsnämnden ställer krav på att föreningar tar ett miljöansvar i samband med arrangemanget

Vi tycker att Festival Midsommar Latino är ett bra komplement till det traditionella midsommarfirandet och en positiv social aktivitet för barn och vuxna som är intresserade av Midsommar Latino. Vi ser dock en fara med att bidragen blir mindre och mindre. Hade miljöpartiet de gröna varit i majoritetsställning hade vi beviljat mer i bidrag till sociala aktiviteter som kan bidra till socialt deltagande.

Vi vill bevilja 40 000 kr i bidrag med vissa krav till föreningen Kultur och Musikcentrum.

Kraven som vi vill ställa för att bevilja 40 000 kr är att föreningen visar på miljöansvar och motverkar nerskräpning och sköter papperskorgar på ett ansvarsfullt sätt, samt att de påminner gästerna att det inte får förekomma fordon som parkerar på olämpliga platser. Arrangörerna ska tänka igenom hur man kan ordna parkeringsfrågan utan att bilarna ska förstöra gräsytorna på järvafältet.

§10 Rapporter från tillsyn av Ungdomsstegen AB

Beslut

 1. Nämnden godkänner tillsynsrapporterna för verksamheterna vid Ungdomsstegen AB.

 2. Nämnden överlämnar tillsynsrapporterna till länsstyrelsen.

 3. Nämnden överlämnar sitt beslut till socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Ärendet

Ärendet gäller en tillsyn vid Ungdomsstegen AB som genomförts av socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen i april 2009. Ungdomsstegen har dels en dagverksamhet för ungdomar, dels ett stödboende för pojkar. Av tillsynsrapporterna framgår att Ungdomsstegen AB tagit till sig tidigare kritik från länsstyrelsen och dåvarande Kista stadsdelsförvaltning och arbetar enligt gällande lagar och föreskrifter. Med anledning av att företaget förekommit i media på grund av ett skattemål, har förvaltningen undersökt vilka åtgärder som kan och bör vidtas. Enheten för upphandling kommer att följa ärendet i kammarrätten och hos skattemyndigheten. Om uppföljningen visar att det finns juridiska skäl att säga upp stadens nuvarande avtal med Ungdomsstegen AB, kommer så att ske.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner tillsynsrapporterna och överlämnar dem till länsstyrelsen.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 juni 2009. Dnr 500-241-2009

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden antar vänsterpartiets förslag till beslut vilket Abebe Hailu m.fl. (s) och ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) anslöt sig till.

Ledamot Bo Sundin m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle anta förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Ledamot Gunilla Bhur (v), tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) och ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) reserverade sig med hänvisning till gemensamt förslag.

Att i huvudsak godkänna tillsynsrapporten.

Att med anledning av det domslut som tagits i länsrätten avseende bolagets skattemål allvarligt ifrågasätta lämpligheten att fortsatt anlita bolaget.

Att under avvaktande av dom i kammarrätten ge förvaltningen i uppdrag att på sikt anlita annat stödboende och dagverksamhet för pojkar.

§11 Rinkeby- Kista stadsdelsnämnds arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på länsstyrelsens begäran om återrapportering.

 2. Nämnden överlämnar rapporten till länsstyrelsen.

 3. Omedelbar justering.

Ärendet

Länsstyrelsen gjorde i oktober 2008 en tillsyn avseende förvaltningens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld. Tillsynen genomfördes utifrån tjugosex nationella bedömningskriterier som utgår från gällande lagstiftning och normering. Bedömningskriterierna var helt uppfyllda i tretton fall, delvis uppfyllda i elva och inte uppfyllda i två fall. Förvaltningen svarar i detta tjänsteutlåtande på hur bristerna i förvaltningens arbete ska åtgärdas.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 juni 2009. Dnr 500-121-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) anmälde ett särskilt uttalande. Ledamot Bo Sundin m.fl. (m), ledamot Burhan Yildiz (fp), ledamot Sven Påfvels (kd), ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) och ledamot Gunilla Bhur (v) anslöt sig till det särskilda uttalandet.

Länsstyrelsens tillsynsresultat är till stor del positivt för förvaltningen, som ligger långt framme i detta arbete. En del brister och förbättringsmöjligheter påpekas dock. Förvaltningen tar upp detta i sin redogörelse och anger att ett utvecklingsarbete har startats.

Några områden ser vi särskilt angelägna att åtgärda. Det gäller den uppsökande verksamheten och att lättillgängligt informationsmaterial på de viktigaste språken tas fram.

Barnens utsatthet vid våldssituationer inom familjen ställer särskilda krav på utformningen av aktiviteter. Vi understryker därför behovet av tydliga riktlinjer och rutiner för handläggningen av barnärendena.

Vi ser det mycket angeläget att frågor om våldsutsatta kvinnor aktualiseras inom äldreomsorgen och inom handikappomsorgen. Utbildning i dessa frågor av berörd personal är av största vikt.

Arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld är mycket viktigt. Det utförs på ett bra sätt i stadsdelen, men behöver bl a på ovan nämnda områden utvecklas. Det är ett mycket angeläget utvecklingsarbete och vi önskar få en återrapportering av hur det fortskrider. Ett lämpligt tillfälle är i samband med verksamhetsberättelsen för år 2009.

§12 Verksamhet med fältskola och utomhusförskola samt redovisning av uppdrag från nämnden

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelse angående fältskola.

 2. Tjänsteutlåtandet utgör redovisning av uppdrag från nämnden angående utomhusförskola.

Ärendet

Ledamoten Burhan Yildiz och ersättaren Martin Ängeby (båda fp) har i skrivelse till stadsdelsnämnden den 27 mars 2008 aktualiserat fråga om verksamhet med fältförskola. Nämnden beslöt den 18 december 2008 vid behandlingen av verksamhetsplanen för år 2009 att uppdra åt förvaltningen att undersöka i vad mån föräldrar efterfrågar förskoleplats vid förskolor med utomhuspedagogik. En enkätundersökning bland föräldrar till förskolebarn visar att det finns intresse hos de tillfrågade föräldrarna att starta en utomhusförskola. Underlaget är dock alltför litet för att kunna dra några långtgående slutsatser. Mot denna bakgrund avser förvaltningen att i ett första skede erbjuda två förskoleenheter att delta i Eggeby gårds fältförskolas aktiviteter genom att teckna två abonnemang för hösten 2009. I slutet av terminen utvärderas höstens djur-, natur- och miljöaktiviteter. Därefter fattar förvaltningen beslut om verksamheten bör utvidgas till att omfatta fler förskoleenheter. Förvaltningen föreslår att detta sätt att arbeta först bör få etableras under något år inom förskolorna i stadsdelsområdet. Om verksamheten med fältförskola möter ett positivt intresse bland föräldrarna inom förskolan, avser förvaltningen pröva möjligheten att låta en eller ett par lämpligt belägna förskoleenheter låta avdelningar profileras som utomhusförskola.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 juni 2009. Dnr 099-188-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi från miljöpartiet de gröna vill visa vår uppskattning av att folkpartisterna i nämnden aktualiserar frågan om förskolor med utomhuspedagogik. Vi inser att utomhuspedagogik med utelekar ger barnen en bättre motorik och bättre fysisk aktivitet och att utomhuspedagogik främjar barnens lärande och miljömedvetenhet. Detta är något miljöpartiet de gröna har uppmärksammat. För att ge stora möjligheter för barnen göra utflykter och vistas i riktig naturmiljö vill vi också att naturområdena bevaras på Järvafältet och att förskolor och daghem har naturen inom räckhåll.

Barnen är vår framtid och det är viktigt att vi ser till att barnen får en trygg uppväxt där de utvecklar en positiv syn till människor, djur och miljön.

Vi anser att vi ska lämna öppet för möjligheten att öppna en fältskola i Husby, vilket folkpartisterna har givit förslag på.

Det är möjligt att den relativt dåliga resultatet på efterfrågan från föräldrarna på utomhuspedagogik som enkäten ger uttryck för, kan bero på att man känner sig obekant med vad utomhuspedagogik innebär konkret, trots att det förklaras kort i enkäten. Enkäten kunde möjligen förklara mer konkret vad utomhuspedagogik innebär, då vi misstänker att många föräldrar känner sig osäkra på dess innehåll.

§13 Omdisponering av lokaler inom servicehus, grupp- och äldreboenden i Rinkeby-Kista stadsdelsområde

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner i ärendet föreslagen planering avseende lokaler inom servicehus, grupp- och äldreboenden inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde

 2. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om totalt 600 tkr för projektering (500 tkr) och beställarstöd (100 tkr) avseende ombyggnad av del av fastigheten Köpenhamn 1 i Kista till gruppboende för personer med socialpsykiatrisk diagnos

 3. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om totalt 600 tkr för projektering (500 tkr) och beställarstöd (100 tkr) avseende ombyggnad av del av fastigheten Sveaborg 6 i Akalla, plan 2, till gruppboende för personer med socialpsykiatrisk diagnos

Ärendet

Inom det lokalbestånd som nämnden/förvaltningen hyr av Micasa i Rinkeby, Kista och Akalla behöver snara åtgärder vidtas i syfte att såväl höja kvaliteten inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning som att bättre möta den nu aktuella efterfrågan på service. Förvaltningen redovisar i detta utlåtande inriktningen på detta omstruktureringsarbete. I anslutning härtill föreslår förvaltningen att nämnden hos kommunstyrelsens ekonomiutskott begär medel för förprojektering och beställarstöd avseende två gruppbostäder för personer med socialpsykiatrisk diagnos – den ena i Kista servicehus och den andra i Akalla på Sibeliusgången 20B. Genom de föreslagna åtgärderna kan en del av de berörda lokalytorna användas på ett mer ändamålsenligt sätt samtidigt som andra kan sägas upp. Lokalutnyttjandet effektiviseras samtidigt som lokalkostnaderna begränsas.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 juni 2009. Dnr 302-298-2009

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden antar socialdemokraternas förslag till beslut. Ledamot Gunilla Bhur (v) anslöt sig till socialdemokraternas förslag.

Ledamot Bo Sundin m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle anta förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) och ledamot Gunilla Bhur (v) reserverade sig med hänvisning till gemensamt förslag.

Att delvis godkänna förvaltningens förslag

att därutöver anföra följande

Stadsdelsnämnden anför i sitt förslag till beslut att det lokalbestånd som nämnden/förvaltningen hyr av Miscasa i Rinkeby, Kista och Akalla ska omdisponeras till två gruppbostäder för personer med socialpsykiatrisk diagnos – den ena i Kista servicehus och den andra i Akalla, Sibeliusgången 20B. Då efterfrågan på servicelägenheter i Rinkeby är litet och minskande beslutade Nämnden 2008-10-23 att avveckla servicehuslägenheterna i den anläggningen och koncentrera sig på stödformen trygghets-/seniorboende till Kista Servicehus.

Behovet av omdisponering av lokaler ska få styra men frågan är i vilken omfattning de äldres krav på god omvårdnad får styra i dagens samhälle? Det finns inte längre någon långsiktighet i dagens äldreomsorg.

I vårt stadsdelsområde finns snart ingen kommunalt driven äldreomsorg kvar. Den moderatledda majoriteten anför att de äldre ska få större valfrihet att själva välja servicegrad och vem som ska utföra verksamheten. Vilken valfrihet finns när det endast finns privata utförare av äldreomsorg

Vi ser med stor oro på all utförsäljning av de kommunala verksamheter som berör våra äldre. Stora vårdkoncerner såsom Aleris, Carema och Attendo Care – för att nämna några – ser äldrevården som vilken affärsmöjlighet som helst. De styrs också av aktiebolagslagens krav på vinst. De lagändringar som den borgerliga regeringen genomför innebär att vårdföretagens rättigheter stärks genom att de får sälja tilläggstjänster och får etableringsfrihet. Vi kräver istället att medborgarnas och personalens rättigheter stärks.

De företag som ska medverka i skattefinansierad vård och omsorg måste ge full insyn i verksamheten och hur pengarna används. De måste delta i uppföljningar, kvalitetsregister och jämförelser. Personalen ska ha meddelarskydd och kollektivavtal. Företag inom skattefinansierad vård och omsorg ska vara skyldiga att ta emot alla medborgare på lika villkor. Vi säger nej till ett system där privata utförare av skattefinansierad vård och omsorg får sälja privata tilläggstjänster, vilket riskerar att leda till en tudelning av vården och omsorgen så att plånboken och inte behoven styr.

Nämnden har på grund av ekonomin nyligen fått säga upp personer inom den kommunalt utförda hemtjänsten. Det har inte ökat de äldres valmöjligheter. Äldre bor kvar ensamma hemma och får, om man blir riktigt dålig, de insatser som biståndsbedömaren från stadsdelen/kommunen beslutat om. Man får också hemtjänst utifrån de insatser som behövs. De äldre väljer troligen bara vilket företag som ska utföra dessa tjänster. Valfrihet i de borgerligas samhälle i Stockholmsregionen handlar om att välja privat vårdgivare. Kommunalt drivna äldreboenden och hemtjänst kommer i många borgerligt styrda kommuner vara ett minne blott 2010. Vi socialdemokrater står upp för en verklig valfrihet där det finns både kommunala och privata utförare av hemtjänst och äldreboenden i vår stadsdel. De multinationella vårdbolag som idag lägger bud på vår äldreomsorg och driver mycket av verksamheten i Stockholmsregionen ser vinstintresset som sitt huvudmotiv. Minskad personaltäthet och besparingar på kosten är två faktorer som ökar vinsten men minskar de äldres trygghet och välbefinnande.

För att garantera att det i framtiden ska finnas en reell valfrihet för de äldre föreslår vi

att upphandlingar av äldreboenden och hemtjänst avbryts, i vår stadsdel då det för dagen föreligger risk för ”privata monopol.”

§14 Arbetsplan för storstädning och golvvård inom Akalla äldreboende

Beslut

Upprättad arbetsplan för storstädning och golvvård inom Akalla äldreboende godkännes.

Ärendet

I enlighet med gällande entreprenadavtal mellan staden och Attendo Care AB avseende Akalla äldreboende, svarar entreprenören för städning och skötsel av de lokaler som enbart används av entreprenören, så att god hygien upprätthålls. Storstädning och golvvård ska genomföras regelbundet så att det i hela boendet är en god hygien och miljö. En arbetsplan med tidsangivelser ska upprättas och godkännas av den förvaltande nämn­den. En arbetsplan för Akalla äldreboende har upprättats och bilägges detta ärende. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner planen.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 juni 2009. Dnr 600-299-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Rutiner vid anmälan enligt Lex Sarah

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden fastställer de av förvaltningen föreslagna rutinerna vid anmälan av allvarliga missförhållanden enligt 14 kap. 2 § SoL eller 24 a § LSS (Lex Sarah)
 1. Stadsdelsnämnden överlämnar ärendet till länsstyrelsen

Ärendet

I socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2008:10 (S) och SOSFS 2008:11 (S) ska nämnden i en kommunal verksamhet respektive den som ansvarar för en yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet se till att de som är verksamma inom omsorg om äldre personer eller personer med funktionsnedsättning informeras om uppgiften att vaka över att enskilda får en god omvårdnad, ett gott stöd, en god service och lever under trygga förhållanden. Nämnden ska enligt föreskrifterna fastställa rutiner för handläggning av anmälningar om allvarliga missförhållanden. Rutinerna ska dokumenteras och delges länsstyrelsen.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 juni 2009. Dnr 600-289-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Yttrande över revisorernas årsrapport för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd år 2008

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen
 2. Omedelbar justering

Ärendet

Revisorerna har avslutat granskningen av nämndens verksamhet för år 2008. Sammanfattningsvis anför revisorerna att nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet för året är i huvudsak tillfredställande, att styrning, uppföljning och kontroll i huvudsak är tillräcklig men att den interna kontrollen bör förbättras samt att bokslut och räkenskaper är rättvisande. I sin årsrapport pekar revisorerna även på några punkter som kan förbättras. Förvaltningen väljer att i sitt svar enbart kommentera den kritik som gäller förbättringsområdena. Revisorerna tillstyrker att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 juni 2009. Dnr 102-222-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009 - 2012

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Förslaget till säkerhetsprogrammet för staden syftar till att skapa överblick och samsyn om mål och ambitioner för stadens säkerhetsarbete, såväl vardagssäkerhet som oönskade- och extraordinära händelser. Programmet fokuserar på förebyggande arbete, krishantering, kontinuitet och kriskommunikation samt utvärdering och lärande. Det föreslagna säkerhetsprogrammet ställer höga krav på nämnder och bolag. Varje förvaltning ska ha en fastlagd plan för säkerhetsarbetet, en säkerhetssamordnare, en informationssäkerhetssamordnare samt en säkerhetsskyddssamordnare.

Stadsdelsförvaltningen anser att det föreslagna säkerhetsprogrammet ger goda förutsättningar för en stabil säkerhetsorganisation i staden. Förvaltningen vill framhålla nödvändigheten av att aktivt förhållningssätt till säkerhetsarbetet och att medarbetarna har kunskaper och högt säkerhetsmedvetandet. Förvaltningen bedömer att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har ett väl utvecklat säkerhetsarbete och en god beredskap att hantera kriser som svarar upp till säkerhetsprogrammets mål och krav.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 maj 2009. Dnr 006-212-2009

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden antar vänsterpartiets förslag till beslut till vilket också socialdemokraterna anslöt sig till.

Ledamot Bo Sundin m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle anta förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation 1

Ledamot Gunilla Bhur (v) och tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) reserverade sig med hänvisning till gemensamt förslag.

Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till svar på remissen.

Att förvaltningen genomför en risk och sårbarhetsanalys när det gäller insatser som rör privat drivna verksamheter vilka finansieras av kommunala medel.

Vi konstaterar att möjligheten för staden att värna säkerhet och trygghet för alla som bor, verkar och vistas i staden påverkas av att nästan all kommunal verksamhet som inte är strategisk ledning och myndighetsutövning ska konkurrensutsättas.

Förmågan för staden att ha total översikt över hot, risker och sårbarheter blir givetvis mindre ju fler aktörer som driver verksamhet. Vi efterlyser därför en utvecklad risk- och sårbarhetsanalys när det gäller samordningen av insatser som rör privat drivna verksamheter vilka finansieras av kommunala medel.

Reservation 2

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

- Att delvis godkänna förvaltningens svar på remiss.

- Att därutöver anföra.

Stadsdelsledningskontoret skriver att ”säkerhet innebär skydd mot och förmåga att hantera konsekvenser av oönskade händelser och dess skadliga effekter på människor, egendom och miljö inom stadens ansvarsområden”. SLK nämner också en försämrad kvalité på dricksvatten som exempel på hot mot säkerheten.

Det är bra att hot mot vår livsmiljö finns med som exempel på hot i stadens säkerhetsprogram. Andra exempel på miljörelaterade hot mot säkerheten kan vara spridning av giftiga ämnen antingen genom olycka eller genom spridning från konsumtionsvaror. Ett annat exempel är risken för att saltvatten kommer in i Mälaren på grund av havsnivåhöjningar orsakade av global uppvärmning.

§18 Revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden om vårdnad, boende, umgänge och namn

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Ärendet gäller en remiss om förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden om vårdnad, boende, umgänge och namn. Revideringen har genomförts med anledning av lagändringar i Föräldrabalken där barnperspektivet har tydliggjorts på flera områden. Ett helt nytt avsnitt behandlar hur familjerätten bör utreda barnets bästa när det har förekommit våld i nära relation. Förvaltningen utvecklar i remissvaret sina synpunkter på en del områden där förtydliganden behöver göras, men ansluter sig i huvudsak till riktlinjernas föreslagna utformning.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 juni 2009. Dnr 006-256-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§19 Anvisningar för upphandlingar inom omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Från och med 1 september 2009 tillämpas lagen om valfrihetssystem (LOV) för upp­handling av enskilt drivna verksamheter inom boende och daglig verksamhet inom om­sorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS. För att utöka utbudet av verk­samheter inom omsorg om personer med funktionsnedsättning som ska finnas med i valfrihetssystemet, föreslår stadsledningskontoret i sitt tjänstutlåtande att upphandlingar av enskilt drivna verksamheter ska göras i enlighet med LOV. För att effektivisera upp­handlingsprocessen föreslås vidare att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden får an­svar för stadens upphandlingar enligt LOV inom omsorg om personer med funktions­nedsättning. Ansvaret innebär att genomföra upphandlingar, godkänna leverantörer och förvalta avtal. När det gäller konkurrensutsättning av egen verksamhet föreslås att varje nämnd även fortsättningsvis ska ansvara för att genomföra upphandlingar enligt LOU.

Stadsdelsförvaltningen har i allt väsentligt inte något att erinra mot de förslag som stads­ledningskontoret framlägger i sitt tjänsteutlåtande och har därför valt att endast kom­men­­tera några av de områden som remissen behandlar.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 juni 2009. Dnr 006-221-2009

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden antar socialdemokraternas förslag till beslut.

Ledamot Bo Sundin m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle anta förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag. Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) och ledamot Gunilla Bhur (v) lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

Reservation

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

Avslå förvaltningens förslag till beslut

samt att därutöver anföra följande.

Utgångspunkten för den nya Lagen Om Valfrihet (LOV) tycks vara att fler privata utförare är ett självändamål inom offentligt finansierad vård och omsorg. Det framgår tydligt av syftet som anges vara att ge de leverantörer, som vill komma in på marknaden, större möjligheter att göra detta snabbare och när det passar dem. Man frågar sig då vilka förbättringar innebär det för brukarna?? Lagen fokuserar således på villkoren för producentledet och inte på mer kvalitativ och mer tillgänglig vård och omsorg för medborgarna. Det är viktigt att komma ihåg att privata aktörer alltid har ett vinstkrav vilket givetvis påverkar kvaliteten.

Det låter givetvis bra med valfrihet, men man ska komma ihåg att det innebär att man överlåter till enskilda att fatta svåra beslut. Det är förståeligt att många inte vill göra ett aktivt val utan i stället vill ha en omsorg med hög kvalitet garanterad av kommunen. Mot denna bakgrund vill vi slå fast att ingen ska tvingas välja utförare. Ickevalsalternativet för denna grupp bör vara omsorg i kommunal regi.

Välfärdstjänster av hög kvalitet och med stora möjligheter att påverka innehållet kan möjliggöras och säkerställas genom demokratisk styrning. Vi ser med oro på förskjutningen av makt från den demokratiskt kontrollerade politiska arenan till den okontrollerade marknaden. Vi anser att driften av varje enskild verksamhet bör avgöras utifrån hänsyn till kvalitet för brukaren, utifrån personalens perspektiv samt utifrån skattebetalarnas perspektiv. Den så kallade valfriheten innebär för personalen en otrygghet och en oro.

För att långsiktigt garantera kvaliteten och valfriheten i omsorgsverksamheterna behövs en väsentlig andel kommunalt drivna verksamheter. Flera studier visar att när offentligt drivna verksamheter utgör en för liten andel av offentligt finansierad verksamhet så ökar dels volymerna, dels de totala kostnaderna för verksamheterna. En väsentlig andel kommunala utförare är samtidigt det enda sättet att fortsatt garantera den kommunala beställarkompetensen. Möjligheten att lägga egen regi-anbud måste säkerställas och kommunal omsorg ska enligt oss garanteras i alla stadsdelar.

§20 Införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag

Beslut

Tjänsteutlåtande utgör svar på remissen.

Ärendet

I ärendet föreslås att kommunfullmäktige beslutar att servicenämnden får ansvara för en gemensam växelfunktion för stadens alla nämnder och bolag med en successiv överföring under 2009 och 2010. Långsiktigt är ambitionen ett telefonnummer till staden dit invånare, företag och besökare kan ringa för att få svar, råd och vägledning. Servicenämnden föreslås också ansvara för den gemensamma medborgarsupporten på stadens webbplats och en stadsgemensam hantering av synpunkter och klagomål.

Förvaltningen har i huvudsak inget att erinra mot förslaget, då det bör kunna underlätta kontakten med staden med snabba svar och korrekta hänvisningar. Förvaltningen vill dock påtala behovet av att anpassa funktionen utifrån individens behov och att frågor om myndighetsutövning behandlas på ett korrekt sätt. Telefonväxeln i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd är förlagd hos Avesta Teletjänst AB. Erfarenheterna är att det är av största vikt att staden har en tydlig telefonpolicy som medarbetarna känner till och att hänvisningsdatorn löpande hålls uppdaterad.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 maj 2009. Dnr 006-220-2009

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden antar socialdemokraternas förslag till beslut. Ledamot Gunilla Bhur (v) anslöt sig till socialdemokraternas förslag.

Ledamot Bo Sundin m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle anta förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation 1

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) och ledamot Gunilla Bhur (v) reserverade sig med hänvisning till gemensamt förslag.

Avslå förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra följande

Vi är emot en upphandling av gemensam växelfunktion.

Det går inte att vara nog tydlig kring vilken viktig roll stadens växel har. Växeln är ett av Stockholms ansikten utåt. Det är det första medborgare, turister och andra möter när man ringer till staden. Ett bra professionellt bemötande som bygger på kunskap om stadens verksamheter, organisation och funktion är en förutsättning för att ge en bra och funktionell service av hög kvalitet.

Självklart är det viktigt att se över organisation och möjligheter till samverkan när det gäller servicefunktioner som finns i flera av stadens verksamheter. Men det är värt att påpeka att just växeln är en servicefunktion som måste präglas av kunskaper som är väldigt speciella.

Vi motsätter oss inte en samordning av växelfunktionen mellan olika förvaltningar i staden. Däremot motsätter i oss att lägga ut den gemensamma växelfunktionen på entreprenad. Vi anser att en stor del av den kompetens som idag finns hos våra egna växeltelefonister inte går att uppbringa på den öppna marknaden. Det handlar om kunskaper om personers funktioner, organisationens struktur och verksamhetens bredd. Det handlar om kunskaper som höjer kvaliteten i verksamheten och servicenivån för de medborgare som ringer till staden. Och det är kunskaper som är svåra att sätta en prislapp på. Detta förslag bevisar att den moderatledda majoriteten i Stockholm återigen stirrar sig blind på prislappen och vägrar ta till sig att kvalitet måste få kosta pengar.

Reservation 2

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

- att delvis godkänna förvaltningens svar på remiss

- att därutöver anföra

Vi tolkar det som att den gemensamma telefonväxeln innebär att nämndernas egna telefonväxlar försvinner. Vi befarar att detta blir en försämring för medborgarna. Kommunupplysningen nummer 08-508 000000 finns ju redan som en gemensam växel och upplysning. Dessutom har alla förvaltningar egna växlar. Dagens upplägg ger två kommunikationsvägar för medborgarna. Vi tycker inte att det framgår tydligt i underlaget att det här inte är en besparing som innebär en försämring för medborgarna.

Vi är skeptiska till upphandling av telefonväxelfunktionen. Om det upphandlas kan staden förlora viktig kompetens. De som arbetat en tid inom växeln känner organisationen väl och kan ge god service till medborgarna. Den kompetensen riskerar att gå förlorad om verksamheten går över till ett privat företag.

§21 Synpunkter på förändringar av SL:s trafikutbud år 2010

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.
 2. Stadsdelsnämnden beslutar att till remissvaret också föreslå att linje 179 kompletteras med en hållplats i Husby och i Akalla.
 3. Samt att uppdra till förvaltningen att tillskriva ansvarig organisation för färdtjänsten angående behovet av närtrafik inom stadsdelens olika delar; bl.a. Husby gård.

Ärendet

Trafikkontoret har remitterat SL:s förslag till förändringar i trafikutbudet år 2010 för synpunkter. Förvaltningen har inget att erinra mot de konkreta förslag som berör Rinkeby-Kista stadsdelsområde. Det är positivt att SL föreslår längre tåg på Blå linjen även under andra tider än rusningstider samt att man även föreslår en utökad turtäthet och trafikeringstid för buss 179. Med i tjänsteutlåtandet finns SL´s svar på de förslag som Rinkeby – Kista stadsdelsnämnd framförde i motsvarande ärende för ett år sedan (SDN 2008-08-28 dnr: 006-349-2008).

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 maj 2009. Dnr 006-285-2009

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden antar socialdemokraternas förslag till beslut. Ledamot Bo Sundin m.fl. (m), ledamot Buhran Yildiz (fp) och ledamot Sven Påfvels (kd) anslöt sig till socialdemokraternas förslag.

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets förslag. Ledamot Gunilla Bhur (v) anslöt sig till miljöpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit socialdemokraternas, moderaternas, folkpartiets och kristdemokratiska partiets förslag.

Reservation

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) och ledamot Gunilla Bhur (v) reserverade sig med hänvisning till gemensamt förslag.

-att delvis godkänna förvaltningens svar på remiss

-att därutöver anföra

Vi från miljöpartiet de gröna anser att förvaltningens svar på remissen är positiv och ambitiös. Det är bra med utökad turtäthet på busslinjen 179 och att man kör med långa t-banetåg på blå linjen även mitt på dagen

Bussarna (och i viss mån tunnelbanan) har väckt kritik för att vara för dåligt anpassade till funktionshindrade och äldre personer. Handikapprådets och pensionärsrådets kritik bör tas på allvar. Det är särskilt positivt att förvaltningen tar upp handikapprådets synpunkter om bussar som inte tycks vara anpassade för personer med rörelsehinder utan rullstol och att förvaltningen begär att dessa bussar anpassas för deras behov eller byts ut snarast. En busslinje som tar personer med rörelsehinder är en nödvändig del av ett tillgängligt Stockholm. En sådan busslinje kan tillgodose de funktionshindrades behov som ett komplement till kollektivtrafiken.

Vi i miljöpartiet de gröna ställer oss bakom förvaltningens önskemål om behovet av att rusta upp bussterminalen i Akalla och i Kista i form av belysning och vindskydd. Vi tycker också att en ny bussförbindelse ska bli av från Rinkeby till Jakobsberg, och att en förlängning av T-banans blåa linje till Barkarby bör kunna utredas.

Vi skulle också vilja lyfta frågan om huruvida det finns ett behov av en förlängning av buss 514 som skulle kunna bli en ytterligare länk mellan Vällingby och Sollentuna.

Det är viktigt att i största möjliga mån inte införa totalstopp i buss- eller tunnelbanetrafik i händelse av oroligheter som fallet i Rinkebys T-bana eller bussarna i Tensta. Detta kan uppfattas som kollektiva bestraffningar.

För att undvika hinder för tunnelbaneresenärer och för att upprätthålla förtroendet för SL:s kommunikationer behövs ett samarbete mellan stadsdelsnämnden, polisen, SL, Lugna Gatan, ideella föreningar, församlingar. Dessa aktörer kan hitta lösningar för att förbättra situtationen.

Förhoppningsvis kan Järva-andan bli ett steg i den riktningen.

Den Tvärbana som nu ska dras från Alvik via Kista och till Sollentuna välkomnar vi. I väntan på denna utbyggnad kan SL med fördel införa busstrafik i motsvarande sträckning. På så sätt kan man redan innan införandet av tvärbanan ha verkat för ett stort resandeunderlag på den sträckan.

Vi vill betona att det är mycket viktigt att Kistahöjden och Kista Gård försörjs med bra och tillräckligt täta busslinjer. En ringbuss kan vara lösningen. Man kan också möjligen använda mindre bussar för att gå in i området om det är problem med större bussar.

Det borde kunna bli enklare att ta sig till Veddesta och därifrån. Detta eftersom många åker dit för att handla eller för att arbeta. En cirkellinje Kista/Akalla/Barkarby/Veddesta/Hjulsta /Tensta/Kista kanske är en möjlighet.

Att öka antalet busshållplatser i Hjulsta kan vara önskvärt, särskilt som nybyggnation sker i området. Det är bra att buss 517 ges ökad turtäthet, möjligen behöver ytterligare förstärkning göras för att möta efterfrågan.

Det är olyckligt med zongränsen som går mellan Kistaområdet och Sollentuna. Eftersom många Järvabor behöver ta sig till Sollentuna för ärenden eller myndighetskontakter bör SL se över denna zongräns.

En servicelinje med bussar som även tar personer med rörelsehinder är ett utmärkt komplement till den övriga kollektivtrafiken i stadsdelen. Lämpliga hållplatser är de vändplaner som finns längs de centrala stråken.

§22 Förskoleenheternas semesterplanering sommaren 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av enhetschefernas semester, ersättare under ordinarie chefs semester, öppna förskolor under semesterperioden och stängda förskolor under semesterperioden. Dnr 400-274-2009

§23 Förslag till nationella kvalitetsindikatorer för den sociala barn- och ungdomsvården

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av det enkätsvar som förvaltningen avgivit till Socialstyrelsen med anledning av en enkät med förslag till nationella kvalitetsindikatorer för den sociala barn- och ungdomsvården.

Dnr 500-184-2009

§24 Handikapprådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala handikapprådets protokoll från den 2 april 2009.

§25 Pensionärsrådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala pensionärsrådets protokoll från den 8 april 2009 och den 29 april 2009.

§26 Brottsförebyggande rådet i Rinkeby-Kista - protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Brottsförebyggande rådet i Rinkeby-Kista, protokoll från den 12 maj 2009.

§27 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 1 maj till och med 4 juni 2009.

§28 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Datum

Ärende

Beslut

Delegat

2009-06-01

Lista över nyanställda under maj månad

Britt-Marie Andersson

personalsekreterare

2009-06-05

Ansökan om bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen till kostnad för boende på Sollentuna lägenhetshotell

Beviljas

Abebe Hailu

Vice nämndordförande

2009-06-15

Beslut enligt skollagen 2a kap. 3§, 2009-07-01 – 2009-12-31

Annika Björklund

enhetschef

§29 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Skrivelse som är inkommen eller upprättad inom stadsdelsförvaltningen

 1. Cirkulär 09:22 Ny bygglovblankett – förenklade rutiner för redovisning av kommunernas uppgiftslämnande till statliga myndigheter samt blankett för ajourhållning av lägenhetsregistret

 2. Cirkulär 09:31 Rakel – vems ansvar?

 3. Cirkulär 09:32 Arbetsdomstolens dom 2009 nr 33 Tolkning av AB § 4 mom. 2 om arbetsgivares förhandlingsskyldighet innan beslut fattas om provanställning av arbetstagare

 4. Cirkulär 09:35 En ny Offentlighets- och sekretesslag

 5. Beslut från Miljö- och Hälsoskyddsnämnden

 6. Rädda omsorg och skola – inte bankirerna. Stoppa halverad hemtjänst
  i Kista, Husby & Rinkeby

 7. Cirkulär 09:34 Nytt avtal om skolkopiering läsåret 2009-2010

 8. Cirkulär 09:36 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden -
  strandskyddsreglerna efter den 1 juli 2009

 9. Förslag om närtrafik bussar till Rinkeby- Kista stadsdelsområde.

§30 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§31 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Skrivelse om utvärdering av vårdnadsbidraget, Abebe Hailu m.fl. (s).

Skrivelse angående redovisning av utvecklingen av förskolan, Abebe Hailu m.fl. (s).

Skrivelse om barnfamiljer som saknar stadigvarande bostad, Abebe Hailu m.fl. (s).

Skrivelse om inköp av danskt kött i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Jakob Dencker m.fl. (mp).

Beslut

Nämnden uppdrar till förvaltningen att på lämpligt sätt bereda och besvara skrivelsen.

§32 Inkomna medborgarförslag

Medborgarförslag från föreningen Al-Kowneyn:s ungdomar och föräldrar om att bl.a. skapa en meningsfull fritidsverksamhet för ungdomarna inom Järvaområdet.

Dnr 002-238-2009

Medborgarförslag angående att ordentligt hägn ordnas där hundar kan få springa fritt. Dnr 002-277-2009

Beslut

Nämnden uppdrar till förvaltningen att på lämpligt sätt bereda och besvara medborgarförslaget.

§33 Konferenser, utbildningar

Inga inbjudningar till relevanta utbildningar hade inkommit.

§34 Anmälan av sociala delegationens beslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 20 maj 2009 och 3 juni 2009.

§35 Konsultrapporter

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av konsultrapporter från konsultföretagen

Dnr 104-053-2009 och dnr 600-310-2009