Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-11-24

Sammanträde 2011-11-24

Datum
Klockan
17:30
Plats
Rinkeby Folkets Hus, Skårbygränd 1, Rinkeby Centrum

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

4 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap.10 § föräldrabalken (FB)

8 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

10 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

11 Utredning med anledning av rapporter inom Rinkeby-Kista dagliga verksamhet - lex Sarah

12 Beslut från Socialstyrelsen - Exit Stockholm AB

Dnr 404-2011-1.4. (utsändes ej - muntlig redovisning)

Öppet sammanträde

13 Förvaltningens och nämndens information och frågor

* Järvalyftet - Magnus Andersson

Beslutsärenden

14 Uppföljningsrapport till nämnden i november 2011

15 Sammanträdesdagar för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 2012

16 Ändring av lex Sarah ansvarig inom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

17 Preliminär lokal rutin för lex Sarah

18 Ansökan om projektmedel till "Unga som köper och säljer sex - vad vet vi egentligen" - ett inventerings- och utvecklingsprojekt

Remissärenden

19 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2012

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 503-2011-1.5.1.

20 Evenemangsstrategi för Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 504-2011-1.5.1.

21 Riktlinjer för stadens budget och skuldrådgivning

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 478-2011-1.5.1.

22 Granskning av persontransporter och skolskjutsar

Remiss från stadsrevisionen av revisorsrapport nr 7/2011
Dnr 621-2011-1.4.

23 Hästatunnel, samråd om förslag till detaljplan för del av Förbifart Stockholm

Remiss från stadsbyggnadskontoret (S-Dp 2010-00804-54)
Dnr 464-2011-1.5.3.

24 Hanstamotet, samråd om förslag till detaljplan för del av Förbifart Stockholm

Remiss från stadsbyggnadskontoret (S-Dp 2009-18965-54)
Dnr 468-2011-1.5.3.

Anmälningsärenden

25 Kollorapport sommaren 2011

26 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

27 Konferenser och utbildningar

31 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

32 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

33 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

34 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (115 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Bo Sundin (M) och vice ordförande Mia Päärni (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Dag för justering den 30 november 2011.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 3 november 2011 justerades den 9 november 2011.

§4 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap.10 § föräldrabalken (FB)

§8 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

§10 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§11 Utredning med anledning av rapporter inom Rinkeby-Kista dagliga verksamhet – lex Sarah

§12 Anmälan: Beslut från Socialstyrelsen – Exit Stockholm AB

§13 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Magnus Andersson, projektledare, informerade stadsdelsnämnden om Järvalyftet. Hösten 2007 enades alla politiska partier i Stadshuset om en gemensam strategi för Järva. Det finns en gemensam vision Järva 2030.

Järvalyftet är en långsiktig investering för att förbättra levnadsvillkoren i stadsdelarna kring Järvafältet; Akalla, Husby, Kista, Rinkeby, Hjulsta och Tensta. Målsättningen är att genom medverkan från boende och samverkan med andra parter skapa en positiv social ekonomisk utveckling som gör Järva till ett område dit många vill flytta och även stanna kvar. Som exempel berättade Magnus Andersson om de 60 lägenheter som Svenska Bostäder renoverat och som nu är klara för inflyttning igen.

Järvalyftet ska också vara en motor för tillväxt i hela Stockholmsområdet. Poängen med projektet är att arbeta på bredden och finansieringen sker genom medel i den ordinarie kommunala verksamheten. T.ex. finansieras Rinkeby Akademin genom Järvalyftet.

Inom projektet Järvalyftet finns även projektet ”Hållbara Järva” och ”Järva andan”.

Fråga 1

Mia Päärni (S) ställde fråga angående inspektioner inom äldreomsorgen. När får nämnden ta del av de rapporter som förvaltningen skriver vid tillsynsbesök?

Gunilla Davisson svarade att vid nämndens sammanträde i december månad kommer förvaltningen att redovisa ett ärende, verksamhetsuppföljning avseende nämndens egenregiverksamheter och entreprenader inom äldreomsorgen.

Fråga 2

Leo Ahmed (V) ställde fråga kring uppsägning av barnomsorgsplats. Hur vanligt är det att förvaltningen säger upp en plats?

Gunilla Davidsson svarade att detta inte är vanligt, men uppskattar att barnomsorgsplats för 2 barn per år sägs upp.

Fråga 3

Leo Ahmed (V) ställde vidare en fråga om varför politiker inte får inbjudan till kvalitetsutmärkelsen i Stadshuset?

Olle Johnselius svarade att det förmodligen beror på utrymmesbrist samt att det är Stadshusets evenemang och att det är de som bjuder in.

§14 Uppföljningsrapport till nämnden i november 2011

Beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport.

Ärendet

Efter resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 8,3 mnkr, vilket är en ökning med 1,2 mnkr jämfört med föregående rapport.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 november 20911. Dnr: 1.2.1.-720-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Sammanträdesdagar för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 2012

Beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag enligt nedan.

Ärendet

2 januari

kl: 08.30 OBS! måndag

Borgarfjordsgatan 14

Val av sociala delegationen 2012

26 januari

Husby Träff

9 februari

Rinkeby Folkets Hus

Bokslut och verksamhetsberättelse 2011

22 mars

Husby Träff

19 april

Husby Träff

Underlag till budget 2013 med inriktning 2014 och 2015

24 maj

Rinkeby Folkets Hus

Tertialrapport 1

19 juni OBS! tisdag

Husby Träff

30 augusti

Rinkeby Folkets Hus

27 september

Husby Träff

Tertialrapport 2

25 oktober

Husby Träff

22 november

Rinkeby Folkets Hus

12 december OBS! onsdag

Husby Träff

Verksamhetsplan 2013

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 november 2011. Dnr1.1.1.- 674-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Ändring av lex Sarah ansvarig inom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Beslut

1. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslutar utse utredare vid verksamhetsområdet äldreomsorg till lex Sarah-ansvarig för att ta emot rapporter enligt de nya lex Sarah bestämmelser som införts i socialjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) från 1 juli 2011.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Den 1 juli 2011 infördes nya bestämmelser om lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden ska utse lex Sarah- ansvariga personer som bland annat ansvarar för att ta emot rapporter om missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslöt den 25 augusti 2011 att utse enhetschef vid Rinkeby-Kista äldreboende och servicehus samt hemtjänst till lex Sarah-ansvarig vid verksamhetsområdet äldreomsorg. Med anledning av att förvaltningens övriga lex Sarah-ansvariga är utredare inom sitt respektive verksamhetsområde föreslår nu förvaltningen en ändring och att nämnden istället utser utredare vid verksamhetsområdet äldreomsorg till ny lex Sarah-ansvarig.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 november 2011. Dnr 1.2.2.-309-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Preliminär lokal rutin för lex Sarah

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till preliminär lokal rutin för lex Sarah enligt bilaga.

2. Stadsdelsnämnden godkänner att den preliminära lokala rutinen ska gälla i avvaktan på kommunfullmäktiges stadsövergripande riktlinjer.

3. Omedelbar justering.

Ärendet

Från den 1 juli 2011 gäller nya bestämmelser om lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Förändringen innebär bland annat att hela socialtjänsten inklusive LSS omfattas och att alla missförhållanden ska rapporteras, även om de inte är att betrakta som allvarliga. Förvaltningen föreslår att bifogade preliminära lokala rutin för lex Sarah ska gälla, i avvaktan på de kommunövergripande riktlinjer som väntas under hösten 2011.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 november 2011. Dnr 1.2.2.-675-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§18 Ansökan om projektmedel till ”Unga som köper och säljer sex – vad vet vi egentligen” – ett inventerings- och utvecklingsprojekt

Beslut

1. Nämnden överlämnar ansökan till Brottsoffermyndigheten.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker hos Brottsoffermyndigheten om medel för att utveckla metoder att förbättra bemötandet av ungdomar som får/ger ersättning för sexuella tjänster. Syftet med projektet är att öka kunskapen på området samt införa arbetsmetoder som utgår ifrån beprövad erfarenhet och forskning och som riktar sig till målgruppen unga som köper och säljer sex. Projektet beräknas pågå under tre år. Efter projekttidens slut planerar förvaltningen att tillämpa arbetsmetoderna inom ordinarie verksamhet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 november 2011. Dnr 1.2.6.-662-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§19 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2012

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till kommunikationsprogram för Stockholms stad 2012-2015 då det nuvarande styrdokumentet – stadens kommunikationspolicy – slutar gälla vid årsskiftet 2011/2012. Förvaltningen anser att förslaget till nytt kommunikationsprogram i stort är väl genomtänkt.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 november 2011. Dnr 1.5.1.-503-2011

Förslag till beslut

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag till beslut. Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) och ledamoten Anki Erdmann (V) anslöt sig till socialdemokraternas förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S), ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) och ledamoten Anki Erdmann m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

1. Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

2. Att därutöver anföra följande

För att åstadkomma en bra kommunikation med medborgarna kan ett bra kommunikationsprogram vara till stor hjälp. Det första av målen för kommunikationsprogrammet är ”Stockholms stads kommunikation är tillgänglig och tydlig”. För att nå det målet måste det vara möjligt för stockholmarna att ta del av och förstå information som staden sänder till dem. Då måste man också komma ihåg att i några stadsdelar är kunskaperna i svenska bristfälliga. Därför måste man i varje situation noga överväga formen av och vilket/vilka språk information en ska ges på.

Särskilt uttalande

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) och ledamoten Burhan Yildiz m.fl. (FP) anmälde ett gemensamt uttalande.

Det är viktigt att tydliggöra hur man säkerställer att de starka egna varumärken som några av stadens verksamheter har idag kan bevaras. Bland dessa kan nämnas Stockholms stadsteater, Kulturhuset, Adolf Fredriks musikskola, Norra real, Liljevalchs konsthall och Stockholms Stadsmuseum som sedan lång tid har inarbetade varumärken.

Många aktörer använder sig av en varumärkesstrategi med s.k. dotter-modermärke. Så borde även staden arbeta. En liknande förändring för staten eller landstinget, som föreslås i kommunikationsprogrammet skulle få till följd att t.ex. Dramaten, Operan, Naturhistoriska riksmuseet och Skokloster skulle se likadana ut och Konserthuset och Huddinge Sjukhus skulle ha samma profil.

Att St: Erik ska användas i stadens kommunikation är självklart. Lika självklart torde det vara att fortsätta använda inarbetade varumärken vid sidan om, bland annat i arbetet med att finna externa finansiärer för olika typer av sponsring

Om staden ska nå evenemang i världsklass krävs det att varje evenemang särskiljs och de attraherar turister och andra i konkurrens med andra stora städer. Då går det inte att kommunicera genom ett varumärke. Att överge de väl inarbetade varumärken som ryms inom stadens organisation idag skulle innebära förluster som går att mäta i ansenliga ekonomiska summor.

Vi anser också att staden måste förtydliga samverkan med ideella organisationer i sin evenemangsstrategi. Det handlar både om att attrahera stora arrangemang och engagera stockholmarna. Många mycket stora evenemang bottnar i ideella organisationer – World Scout Jamboree drog 40 000 unga deltagare från 156 länder och lika många dagbesökare. Rotary och Lions världskongresser drar 20 000-30 000 deltagare. Många av de största och bredaste kultur- och idrottsevenemangen är i grunden ideella.

I Järva-området finns återkommande evenemang, som Tensta Marknad med 40.000 besökare och Husbyfestivalen, Rinkebyfestivalen, Kistaloppet med över 10.000 besökare var.

För att åstadkomma en bra kommunikation med medborgarna kan ett bra kommunikationsprogram vara till stor hjälp. Det första av målen för kommunikationsprogrammet är ”Stockholms stads kommunikation är tillgänglig och tydlig”. För att nå det målet måste det vara möjligt för stockholmarna att ta del av och förstå information som staden sänder till dem. Då måste man också komma ihåg att i några stadsdelar är kunskaperna i svenska bristfälliga. Därför måste man i varje situation noga överväga formen av och vilket/vilka språk informationen ska ges på.

§20 Evenemangsstrategi för Stockholms stad

Beslut

1. Att delvis godkänna förvaltningens remissvar

2. Att vi vill också påminna om att det finns en brist på ändamålsenliga scener i ytterstaden och anser att dessa behov bör beaktas

3. Att staden aktivt jobbar för att etablera den nya Operan till Järva området

4. Att därutöver anföra följande:

För att uppnå långsiktiga mål är det nödvändigt att arbeta strategiskt och på ett systematiskt sätt. Därför är det glädjande att kommunfullmäktige beslutat att göra detta även när det gäller att utveckla Stockholm till en ännu attraktivare evenemangs- och upplevelsestad.

Vi tycker att det är mycket bra att förvaltningen i sina synpunkter på ett positivt sätt betonar vikten av att involvera stockholmarna i denna utvecklingsprocess vad gäller evenemang samt också erbjuder sig att vid behov bidra i det arbetet. Detta stämmer också väl in i den utvecklingsprocess vad gäller medborgardialog som påbörjats på lokal nivå – inte minst därför ställer vi oss positiva till att utveckla fler och bättre sätt att på ett konstruktivt sätt involvera medborgarna i det som händer i våra gemensamma områden.

Behovet av fler ”halvstora” arenor är viktigt – inte minst ur ett ytterstadsperspektiv – och vi tycker det är bra att förvaltningen i sina synpunkter lyfter fram även detta.

En ny opera till Järva området kan bli en ny arena för framtiden. Vi föreslår att ett nytt operahus placeras i Järva området och att detta blir en kulturgärning för de boende i norra Storstockholm och för den klassiska musiken.

En stor operascen skulle kunna tillkomma på Järvafältet, helst i Husby, Akalla, Tensta eller Rinkeby. Byggnaden kan få en intressant arkitektonisk utformning i en omgivning med goda kommunikationer och gott om plats för tillresande besökare. Ett sådant operahus skulle kunna bli en tillgång för Stockholm och vårt kulturliv, men också placera Stockholm på den kulturella kartan på ett helt annat sätt – kanske som Sydney eller som Köpenhamn? Och samtidigt kunde den bli ett verktyg för att ge ungdomar en bättre tillvaro genom en introduktion till den klassiska musikens värld.

Bredvid Ericsson, IBM, Nokia, Appel flyttar in MTV, Google, Yahoo, Sony, Yamaha och de stora musikproducenter som utgör ett kluster i musik, Sveriges största exportframgångar. En vision om att nya Operan öppnas i Järva området. Världens tenorer och sopraner sjunger för bland annat blivande nobelpristagarna. Ericsson och andra kända varumärken turas om sponsring av operahuset.

Dessutom behöver man då se till att det finns lokaler i anknytning till operan där man kan driva restauranger, caféer och liknande, vilket även skulle vara ett lyft för stadsdelar som Husby, Akalla, Rinkeby och Tensta.

5. Omedelbar justering

Ärendet

I Vision 2030 om ett Stockholm i världsklass har kommunfullmäktige slagit fast att Stockholm ska vara en evenemangs- och upplevelsestad i världsklass. Fokuset i förslaget till evenemangsstrategi är i huvudsak storskaligt, även om stadens utbredda evenemangsstruktur också uppmärksammas. Förvaltningen anser att handlingsplanen i högre utsträckning borde betona värdet av mindre evenemang.

Förvaltningen påminner också om bristen på ändamålsenliga scener i ytterstaden.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 november 2011. Dnr 1.5.1.-504-2011

Förslag till beslut

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden ställer sig bakom moderaternas och folkpartiets gemensamma förslag till beslut att delvis godkänna förvaltningens remissvar med tillägg av tre att-satser.

Vice ordförande Mia Päärni yrkade bifall till socialdemokraternas förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit moderaternas och folkpartiets gemensamma förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

1. Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

2. Att därutöver anföra följande

Vi socialdemokrater vill ansluta till förvaltningens synpunkt att handlingsplanen i högre utsträckning borde betona värdet av mindre evenemang.

I PM till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande konstateras att tidigare erfarenheter från exempelvis Stockholms ansökan om OS visade på brist på stöd från stockholmarna.

För närvarande sker majoriteten av större evenemang med utgångspunkt från innerstaden. Men en stor del av invånarna bor i olika förortsstadsdelar som ser olika ut. Ett sätt att ta till vara detta kunde vara att vid arrangemang av mindre omfattning utgå från Stockholms olika stadsdelars karaktär. I nuläget genomförs t ex festivaler där, men detta skulle kunna utvecklas med utgångspunkt från vad som är karaktäristiskt för just den stadsdelen. Om denna verksamhet uppgraderades till att vara en del av stadens evenemangsstrategi, men fortfarande arrangerades med utgångspunkt från de lokala förutsättningarna så skulle säkerligen stödet från stockholmarna bli stort.

Särskilt uttalande

Ledamoten Anki Erdmann m.fl. (V) lämnade ett särskilt uttalande. Ledamoten Jakob Dencker m.fl. anslöt sig till uttalandet.

Evenemangsstrategin bör vara tydligare formulerat i vilka värderingar staden vill signalera via de evenemang som staden stödjer eller själva arrangerar. Under rubriken ”Grundläggande förhållningssätt” anges endast negativa formuleringar kring miljö och diskriminering (att vi INTE ska stödja evenemang som medför försämrad miljö, mm, s. 13.) Strategin bör istället ha positivt formulerade krav. Vi vill att evenemang som staden stödjer eller själva arrangerar ska ha ett uttalat miljö- och klimatarbete, och syfta till att stärka integration, demokrati och jämställdhet. All avlönad personal ska också ha goda anställningsvillkor och arbeta enligt kollektivavtal. Sannolikt skulle de flesta evenemangen idag ha relativt lätt att formulera sådana ambitioner.

När föreningar anordnar musikaftnar med artister från andra länder, t.ex. från tidigare hemland, måste dessa förläggas till centrala Stockholm eftersom det inte finns tilläckligt stora lokaler i våra stadsdelar.Det är viktigt att det finns ett rikt kulturutbud i förorterna och att man inte nödvändigtvis måste åka in till centrum för att ta del av kulturutbudet och olika evenemang.

§21 Riktlinjer för stadens budget och skuldrådgivning

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Förslaget till riktlinjer anger mål för stadens budget- och skuldrådgivning och hur denna ska effektiviseras och utvecklas för att svara mot lagstiftning och efterfrågan. Förvaltningen är i allt väsentligt positiv till de föreslagna förändringarna.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 november 2011. Dnr 1.5.1.-478-2011

Förslag till beslut

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag till beslut.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) yrkade bifall till miljöpartiets förslag till beslut. Ledamoten Anki Erdmann m.fl. (V) anslöt sig till miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation 1

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

1. Nämnden beslutar att i huvudsak tillstyrka förvaltningens förslag till yttrande

2. Väntetiden till det första mötet med budget- och skuldrådgivaren bör inte överstiga en månad.

3. Därutöver vill vi framföra följande.

Det är utmärkt att riktlinjer ta fram för budget- och skuldrådgivningen, så att servicen kan bli likvärdig i staden. En person med skulder och trasslig ekonomi är ofta orolig och kan ha ångest över sin situation. Tiden är också en viktig faktor eftersom ekonomiska problem kan leda till att man får t ex betalningsanmärkningar eller annat som får konsekvenser under mycket lång tid. Det är därför inte rimligt att behöva vänta på ett första samtal i tre månader, som föreslås som maxgräns i förslaget till riktlinjer. En månad är en rimligare gräns. På det sättet kan vi förhoppningsvis förhindra att fler får allvarliga konsekvenser.

Reservation 2

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) och ledamoten Anki Erdmann m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen

1. i huvudsak hänvisa till förvaltningens tjänsteutlåtande

2. också framföra följande

Det är bra att riktlinjer tas fram, för att säkerställa likabehandling i staden. Det också klokt med mål om att budget- och skuldrådgivningen ska medverka till att förebygga överskuldsättning och bidra till att motverka hemlöshet. Men målen skulle behöva förtydligas och helst kopplas till indikatorer som kan följas upp i stadens integrerade ledningssystem (ILS). Dvs. att man faktiskt mäter resultatet av insatserna.

Det står i förslaget till riktlinjer att det är viktigt att råd och stöd kan erbjudas inom rimlig tid, följt av att ”väntetiden inte bör överstiga tre månader”. Men dels är tre månader en orimligt lång tid för den som redan är allvarligt skuldsatt – det är en tid som kan betyda väldigt mycket för att förhindra ännu allvarligare följder. Två veckor eller maximalt en månads väntetid skulle vara mycket rimligare. Dels används uttrycket ”bör”, när man i stället borde säga att väntetiden ”ska” inte överstiga en viss tid.

Avsnitten om förebyggande arbete är mycket korta och skulle behöva utvecklas betydligt. Också här är det bättre att säga att stadsdelsnämnderna ”ska” (inte bör) inventera behovet av informationsinsatser, men det behöver också läggas till krav om att informationsinsatser också ska genomföras. Mycket går att utveckla inom det förebyggande arbetet, exempelvis att budget- och skuldrådgivare finns tillgängliga någon kväll i veckan där stadsdelsinvånarna finns, t ex bibliotek, affärscentrum, fritidsgårdar och medborgarkontor. Det går att utveckla samarbete med ideellt arbetande juristnätverk som också kan erbjuda rådgivning för medborgarna.

I förslaget saknas ett barnperspektiv. Till exempel när det handlar om att kartlägga den rådsökandes situation är det viktigt att ta reda på om barn finns i hushållet, hur dessa kan påverkas av situationen och hur de kan nås av eventuellt stöd.

Generellt är språket i förslaget till riktlinjer lättillgängligt, vilket är bra. Dock används inte numer uttryck som att en person ”lider av ett handikapp”, det bör bytas ut mot ”personer med funktionsnedsättning”. Det är även onödigt att utgå från att den rådsökande är en ”han” det går lika bra att säga ”den” eller ”personen”.

§22 Svar på revisionsrapport från revisionskontorets granskning av persontransporter och skolskjutsar

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på revisionsrapporten.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Revisionskontoret har granskat hanteringen av persontransporter vid fyra stadsdelsnämnder, varav Rinkeby-Kista var en av dessa förvaltningar. Persontransporter förekommer inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det rör sig om personer som har behov av transport för att kunna förflytta sig mellan hemmet och sin dagliga verksamhet. Förvaltningen har efter revisionskontorets granskning tillsatt en person inom beställarenheten för personer med fysisk funktionsnedsättning, för att bland annat utarbeta rutiner för bättre samordning av köruppdrag samt kontroll av genomförda resor.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 november 2011. Dnr 1.4.-621-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande 1

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande. Ledamoten Anki Erdmann m.fl. (V) anslöt sig till uttalandet.

Det är bra och viktigt att kontrollen av både skolskjutsar och persontransporter blir bättre. Som det beskrivs i rapporten finns det problem både med själva avtalen men också med kontrollen av hur de efterlevs. Det är i sig inget vi blir förvånade över. Det är en ganska naturlig följd av att många olika aktörer är med och utför uppdrag med skattepengar.

Den moderatledda majoriteten har hetsat fram privatiseringar, allt som går att lägga ut på privata företag ska läggas ut. Det enda målet man har haft är att det ska gå snabbt. Ideologiskt finns det inga problem för moderaterna att driva detta, det förstår vi. Det som kan tyckas vara märkligt är att det inte finns något intresse av att utvärdera och kvalitetssäkra. Det är ett problem inom alla områden idag. Skolan, förskolan, äldreomsorgen osv. Man ger bort skattepengar utan någon kontroll, ger bort verksamheter mer eller mindre gratis till privata företag som strax därefter plockar ut stora vinster. Med andra ord, moderaterna vill leka affär men vägrar att göra det marknadsmässigt. Det värsta är just att det sköts så oprofessionellt.

Vi socialdemokrater tycker att det är dags att städa upp i röran. Ta det lugnt med privatiseringarna, lägg tid på att utveckla avtalen, upphandla inte enbart på pris och följ upp de verksamheter som redan ligger ute på entreprenad. Uppföljningen måste få kosta pengar, det kommer ta tid att följa upp alla privata entreprenörer.

Särskilt uttalande 2

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Det är mycket bra om stadsdelsförvaltningarna blir bättre på att samordna körningar för att minska onödiga transporter. Detta främst för att det är bra för miljön men också för att man på det sättet sparar pengar. Därför instämmer vi också med Revisionskontorets bedömning att nämndernas former och rutiner för analys av kostnadsutvecklingen bör utvecklas, och att kontrollen bör skärpas.

Man frågar sig varför många resebeställningar vid granskningen var inaktuella eller ofullständigt ifyllda, och varför några av beställningsunderlagen inte gick att finna.

Det är också olyckligt att det inte finns rutiner som säkerställer att samplanering av resorna sker. Handläggarna på stadsdelsförvaltningen bör begära in ”slingorna” som redovisar hur leverantörerna samordnar köruppdragen. Man kan nog inte förutsätta att leverantörerna samordnar resorna på ett effektivt sätt, utan att man kontrollerar att så sker.

Vi tror att det är klokt att man som revisionskontoret föreslår i större utsträckning samordnar resorna mellan de olika handläggarna.

Enligt granskningen har Utbildningsnämnden en säkrare hantering än stadsdelsnämnderna. Kanske kan stadsdelsnämnderna lära sig av utbildningsnämnden?

§23 Hästatunnel, samråd om förslag till detaljplan för del av Förbifart Stockholm

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Syftet med detaljplanen är att skapa en byggrätt för en trafikledstunnel, som ska ingå i Förbifart Stockholm, samt koppla ihop Akallavägen med Hjulstamotet (Akallalänken). Förvaltningens synpunkter berör behovet av gång- och cykelvägar inom området. Förvaltningen förutsätter att behovet av tvärförbindelser över planområdet tillgodoses även för gående och cyklister under den långa byggtiden.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 november 2011. Dnr 1.5.3.-464-2011

Yrkande

Under överläggningen hade yrkats

dels av Bo Sundin m.fl. (M) bifall till förvaltningens förslag,

dels av Mia Päärni m.fl. (S) bifall till socialdemokraternas förslag,

dels av Jakob Dencker m.fl. (MP) och Anki Erdmann m.fl. (V) bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma förslag.

Förslag till beslut

Ordföranden tog först upp Mia Päärni m.fl. (S) förslag varemot ställdes Jakob Dencker m.fl. (MP) och Anki Erdmann m.fl. (V) gemensamma förslag. Vid proposition på dessa yrkanden fann ordföranden bifall till socialdemokraternas förslag vara med övervägande ja besvarad.

Beslutsgång

Ordföranden tog därefter upp yrkandet om bifall till förvaltningens förslag varemot ställdes Mia Päärni m.fl. (S) förslag. Ordföranden fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation 1

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut och att därutöver anföra följande:

Alla prognoser vittnar om snabb igenkorkning av tunneln med förödande effekter även för de boende. Detta kan förhindras i vårt fall genom att redan nu välja en ny plats för trafikplatsen.

Oavsett utförda miljökonsekvensbeskrivningar är det bättre för de boende i Akalla att flytta trafikplatsen norrut.

En förbindelse mellan Akallalänken och Finlandsgatan, benämnd huvudgata, skapar trafik nära bostadskvarter i Brf Porkala, i synnerhet under den mångåriga byggtiden för Förbifarten.

Vårt förslag till alternativ lösning är:

Trafikplatsen flyttas norrut mot Esbogatan och begränsas till ramper mot söder. Trafik norrifrån kan fortsätta som nu på E4:an mot Turebergs trafikplats.

Rampernas lutning behöver inte bli särskilt stor och den stora cirkulationsplatsen kan ersättas med en rak bro över Förbifarten.

Genom att en ny väg är byggd mellan Esbogatan och Torshamnsgatan, med bro över Turebergsleden och i tunnel under Kistahöjden, blir det raka spåret mot Kista arbetsområde. Trafikmängden på Hanstavägen minskar därmed.

Genom att trafikplatsen flyttas, försvinner ramperna vid tunnelmynningen. Tvärsektionen blir smalare och genom en förlängning av Förbifartens överdäckning flyttas tunnelmynningen norrut och därmed flyttas miljöstörningar längre bort från bostäderna. Tillgängligheten till Hansta ökar även med en förlängd överdäckning.

Att tvärsektionens bredd minskar vid överdäckning möjliggör att kurvan vid Akallalänken – Hanstavägen endast behöver flyttas marginellt. Förbindelsen mellan Akallalänken och Finlandsgatan som skapar genomfartstrafik och medföljande problem behöver därför inte byggas.

Kostnaden för den förlängda överdäckningen kompenseras av att två ramper borttages, att cirkulationsplatsen ersätts av rak bro samt att miljön förbättras.

Serviceväg öster om Förbifarten kan naturligt kopplas ihop med `Gå- och Cykla-väg’ norr om Hanstavägen. `Gå- och Cykla-väg’ kan även byggas på förlängda överdäckningen. Förmodligen behöver GC-bron över Förbifarten studeras ytterligare på grund av ramperna.

Vi kan konstatera att denna alternativa lösning inte på något sätt beaktats i detaljplanen, varför vi anser att den behöver omarbetas.

Det är viktigt att påpeka att man ska bygga för framtiden men det ska ske i samspel med miljö i områden. Dessutom olika åsikterfrån människori regioner däruppbyggnadenär planerad ska beaktas. Det är med tanke på detta vi i s-gruppen i stadsdelsnämnden lägger förslag om att vårt ”förslag till beslut” blir nämndens synpunkter till Stadsbyggnadskontoret.

Reservation 2

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) och ledamoten Anki Erdmann m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Att avstyrka förvaltningens förslag.

Att därutöver anföra:

Vi vill avslå hela förslaget till detaljplan för Hästatunneln, del av Förbifart Stockholm liksom hela Förbifart Stockholm.

Om man ändå insisterar på att bygga Förbifart Stockholm bör man förändra den så att det inte blir en tunnelöppning vid Hjulsta utan att tunneln fortsätter hela vägen till en alternativ trafikplats mellan Akalla och Häggvik vid E4. Se förslag och bifogad karta (sid 3).

Förbifart Stockholm är inte ett projekt som ligger i linje med modern stadsplanering och miljötänkande. Förbifarten kommer inte ens bli en lösning på trafikproblemen, istället beräknas trängseln i Stockholmstrafiken att bli fem gånger så stor som idag med Förbifarten utbyggd. Vägtrafiken kommer att öka och bilköerna blir fler.

Och det beräknas bara vara 10% av trafiken från Kungens kurva som färdas hela vägen till Häggvik. Endast 0,2 % av den tunga trafiken gör detsamma. Hela projektet bör avslutas och de 28 miljarder kronor det beräknas kosta bör användas till nödvändiga kollektivtrafik-investeringar och utbyggt trängselavgiftsystem.

Tvärspårväg Syd fortsatt utbyggnad skulle kosta ca 5 miljarder. Spår Nacka/Värmdö 8 miljarder. Tvär bana Solna- Universitetet 3,3 miljarder. Tunnelbana Akalla-Barkarby 1,7 miljarder osv. Man skulle få mycket för pengarna i stället för en dyr lösning som egentligen få behöver.

Förbifart Stockholm orsakar både lokala och globala miljöproblem. Vägprojektet kommer att leda till en utglesad stadsstruktur i Stockholmsregionen som ger ökad exploatering av värdefull naturmark, ökad biltrafik och högre koldioxidutsläpp från trafiken. I samband med Stockholmsöverenskommelsen som Förbifart Stockholm är del av beräknades sammantaget de ökade utsläppen av koldioxid från vägtrafiken bli med mellan 30 och 80 procent.

Lokalt tas värdefulla grönområden i anspråk och Stockholms gröna kilar skärs av. Projektet gör intrång i flera naturreservat. De höga halterna av partiklar i tunnelluften beräknas leda till en ökning av förtida dödsfall med 20-30 personer årligen. Det är enkelt att konstatera att Förbifart Stockholm inte är någon lösning utan istället förvärrar Stockholms problem.

Vägverkets utredare (numera Trafikverket) har inte tagit med miljökvalitetsmålen och inte de transportpolitiska målen. Ej heller att koloxidutsläppen ska minska med 30%. Kollektivtrafiken måste öka och biltrafiken minska! Naturvårdsverket, KTH och SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys) har avvisat Vägverkets utredning.

Vårt alternativ:

Om man nu inte inser det stora misstaget att bygga Förbifart Stockholm så vill vi förorda att tunneln förlängs hela vägen till E4 an.

Att man bara bygger av och påfart till E18 vid Hjulsta , inte en tunnelmynning.

Att man i stället för att bygga Hansta motet och trafikplatsen vid Häggvik lägger en enda trafikplats mellan Akalla och Häggvik. Då skulle man frigöra pengar till de ökade kostnader som ett längre tunnelbygge skulle medföra.

Man skulle slippa ta delar av Hansta reservatet i anspråk och förstöra den biologiska miljön. Man skulle slippa ökat buller utom de 6-8 år som förbifarten byggs och som kommer att göra livet outhärdligt för ett stort antal människor! I Akalla kommer ungefär 1200 boende få stomljudsnivåer, dvs ljudsvängningar i husens betong, på mellan 35 och 45 dB under byggtiden!

Men bullret blir naturligtvis lika påfrestande vare sig man gör en hel tunnel eller bygger två trafikplatser och en del med öppen väg.

Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan att en miljöbedömning bör göras. Man hänvisar till Trafikverkets miljökonsekvensutredning men vår förvaltning reagerar inte och bryr sig inte om den försämrade miljön för alla som bor i miljonprogrammen runt Förbifartens norra del. Det är ett hån mot alla barn som ska växa upp i området och tvingas leva med buller och ohälsosam luft och som i stället för att se gröna fält och träd får stirra ut över stenkrossar och motorleder bakom tjocka fönsterglas.

Trafiken i ytläget kommer att påverka luftkvaliteten. Partiklarna i luften kommer att öka.

Man talar om att få ner dubbanvändningen på bilarna till 50% men det finns inga såna förslag som har tagits på allvar. Bullret kommer att öka med ca 10%. Varför ska vi utsätta oss själva och våra barn för en ohälsosam miljö som ger sämre hälsa?

Hansta naturreservat inrättades med syfte att för framtiden bibehålla och vårda ett natur- och kulturlandskap och friluftsområde. Landskapet var bebott redan på bronsåldern och det finns ett stort antal fornlämningar. Ett område för strövtåg, rekreation och studier som borde vara vilsamt för själen. Man planerar att anlägga en begravningsplats i kanten som riskerar att förstöras av trafikbuller. Borde man inte tänka om och inte låta den stora snöbollen fortsätta rulla.

§24 Hanstamotet, samråd om förslag till detaljplan för del av Förbifart Stockholm

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av en trafikplats vid Akalla för vägprojekt Förbifart Stockholm. Förvaltningen har tre synpunkter i anslutning till detaljplanen. Dessa rör ytterligare åtgärder för att begränsa störande buller i bostäder, gång- och cykelvägarnas utformning samt att behovet av tvärförbindelser över planområdet tillgodoses även för gående och cyklister under den långa byggtiden.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 november 2011. Dnr 1.5.3.-468-2011

Förslag till beslut

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag till beslut.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) och ledamoten Anki Erdmann m.fl. (V) yrkade bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation 1

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut och att därutöver anföra följande:

I Trafikverkets arbetsplan över Förbifart Stockholm föreslås att tunneln upphör mellan Akalla och Sollentuna med två trafikplatser; ”Trafikplats Akalla” respektive ”Trafikplats Häggvik.” Denna lösning innebär klara försämringar för de boende i närheten men även för hela Järva.

Motiveringen från Trafikverket för denna lösning är att pengarna inte räcker till en tunnellösning på grund av markförhållandena som råder vid Akalla/Hansta. Det som fattas är enligt Trafikverket 1.5 miljarder för att kunna bygga tunnel även där.

Lösning på problemen även inom de snäva budgetramar som just nu råder genom är följande:

”Trafikplats Akalla” och ”Trafikplats Häggvik” flyttas och ersätts av en enda trafikplats vid ”Alternativ trafikplats.” Detta ger nära förbindelser till E4:an och till Kista. Det senare via Norra kolonvägen/Esbogatan/den nya tunneln till Kista.

Då det blir en trafikplats istället för två trafikplatser så frigörs pengar för tunnelbygge ända fram till ”Alternativ trafikplats.”

Sammantaget ger ovanstående lösning en så pass mycket bättre miljö och trafiklösning samt nya utvecklingsmöjligheter genom den frigjorda marken att det ger området stärkt attraktionskraft vilket gynnar både Stockholms stad och Sollentuna.

Reservation 2

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) och ledamoten Anki Erdmann m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Att avstyrka förvaltningens förslag.

Att därutöver anföra:

Vi vill avslå hela förslaget till detaljplan för Hanstamotet, del av Förbifart Stockholm liksom hela Förbifart Stockholm.

Om man ändå insisterar på att bygga Förbifart Stockholm bör man förändra den så att det inte blir en tunnelöppning vid Hjulsta utan att tunneln fortsätter hela vägen till en alternativ trafikplats mellan Akalla och Häggvik vid E4. Se förslag och bifogad karta (sid 3).

Förbifart Stockholm är inte ett projekt som ligger i linje med modern stadsplanering och miljötänkande. Förbifarten kommer inte ens bli en lösning på trafikproblemen, istället beräknas trängseln i Stockholmstrafiken att bli fem gånger så stor som idag med Förbifarten utbyggd. Vägtrafiken kommer att öka och bilköerna blir fler.

Och det beräknas bara vara 10% av trafiken från Kungens kurva som färdas hela vägen till Häggvik. Endast 0,2 % av den tunga trafiken gör detsamma. Hela projektet bör avslutas och de 28 miljarder kronor de beräknas kosta bör användas till nödvändiga kollektivtrafik-investeringar och utbyggt trängselavgiftsystem.

Tvärspårväg Syd fortsatt utbyggnad skulle kosta ca 5 miljarder. Spår Nacka/Värmdö 8 miljarder. Tvär bana Solna- Universitetet 3,3 miljarder. Tunnelbana Akalla-Barkarby 1,7 miljarder osv. Man skulle få mycket för pengarna i stället för en dyr lösning som egentligen få behöver.

Förbifart Stockholm orsakar både lokala och globala miljöproblem. Vägprojektet kommer att leda till en utglesad stadsstruktur i Stockholmsregionen som ger ökad exploatering av värdefull naturmark, ökad biltrafik och högre koldioxidutsläpp från trafiken. I samband med Stockholmsöverenskommelsen som Förbifart Stockholm är del av beräknades sammantaget de ökade utsläppen av koldioxid från vägtrafiken bli med mellan 30 och 80 procent.

Lokalt tas värdefulla grönområden i anspråk och Stockholms gröna kilar skärs av. Projektet gör intrång i flera naturreservat. De höga halterna av partiklar i tunnelluften beräknas leda till en ökning av förtida dödsfall med 20-30 personer årligen. Det är enkelt att konstatera att Förbifart Stockholm inte är någon lösning utan istället förvärrar Stockholms problem.

Vägverkets utredare (numera Trafikverket) har inte tagit med miljökvalitetsmålen och inte de transportpolitiska målen. Ej heller att koloxidutsläppen ska minska med 30%. Kollektivtrafiken måste öka och biltrafiken minska! Naturvårdsverket, KTH och SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys) har avvisat Vägverkets utredning.

Vårt alternativ:

Om man nu inte inser det stora misstaget att bygga Förbifart Stockholm så vill vi förorda att tunneln förlängs hela vägen till E4 an.

Att man bara bygger av och påfart till E18 vid Hjulsta , inte en tunnelmynning.

Att man i stället för att bygga Hansta motet och trafikplatsen vid Häggvik lägger en enda trafikplats mellan Akalla och Häggvik. Då skulle man frigöra pengar till de ökade kostnader som ett längre tunnelbygge skulle medföra.

Man skulle slippa ta delar av Hansta reservatet i anspråk och förstöra den biologiska miljön. Man skulle slippa ökat buller utom de 6-8 år som förbifarten byggs och som kommer att göra livet outhärdligt för ett stort antal människor! I Akalla kommer ungefär 1200 boende få stomljudsnivåer, dvs ljudsvängningar i husens betong, på mellan 35 och 45 dB under byggtiden!

Men bullret blir naturligtvis lika påfrestande vare sig man gör en hel tunnel eller bygger två trafikplatser och en del med öppen väg.

Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan att en miljöbedömning bör göras. Man hänvisar till Trafikverkets miljökonsekvensutredning men vår förvaltning reagerar inte och bryr sig inte om den försämrade miljön för alla som bor i miljonprogrammen runt Förbifartens norra del. Det är ett hån mot alla barn som ska växa upp i området och tvingas leva med buller och ohälsosam luft och som i stället för att se gröna fält och träd får stirra ut över stenkrossar och motorleder bakom tjocka fönsterglas.

Trafiken i ytläget kommer att påverka luftkvaliteten. Partiklarna i luften kommer att öka.

Man talar om att få ner dubbanvändningen på bilarna till 50% men det finns inga såna förslag som har tagits på allvar. Bullret kommer att öka med ca 10%. Varför ska vi utsätta oss själva och våra barn för en ohälsosam miljö som ger sämre hälsa?

Hansta naturreservat inrättades med syfte att för framtiden bibehålla och vårda ett natur- och kulturlandskap och friluftsområde. Landskapet var bebott redan på bronsåldern och det finns ett stort antal fornlämningar. Ett område för strövtåg, rekreation och studier som borde vara vilsamt för själen. Man planerar att anlägga en begravningsplats i kanten som riskerar att förstöras av trafikbuller. Borde man inte tänka om och inte låta den stora snöbollen fortsätta rulla.

§25 Kollorapport sommaren 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

I år hade barn i Stockholms stad 26 olika kollogårdar att söka till. Vistelsetiderna varierade mellan 7 – 14 dagar.

Dnr:4.3.-602-2011

Gunilla Davidsson informerade nämnden om antalet barn som ansökt och fått plats på kollo sommaren 2011. Antal barn inom stadsdelsnämndsområdet som varit på kollo sommaren 2011 uppgår till 77 stycken. Antal barn fördelade i respektive stadsdel:

11 stycken i Husby, 16 stycken i Kista, 11 stycken i Akalla och 22 stycken i Rinkeby. Det saknas uppgift om 17 barn i stadens it-system, Bosco, om var dessa 17 barn bor i för stadsdel inom stadsdelsnämndsområdet.

§26 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Skrivelse, angående ”Hur stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen arbetar med hbt-frågor”, Anki Erdmann m.fl. (V).

Beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§27 Konferenser och utbildningar

Nämndens sekreterare gav kort information om en kommande utbildning till sociala delegationens ledamöter. Den 24 januari 2012 erbjuds sociala delegationen en halvdagsutbildning kring förtroendemannarollen i sociala delegationen. Stadens juridiska avdelning, Agneta Widerståhl föreläser. Förvaltningen återkommer till nämnden med inbjudan.

§28 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lade anmälan till handlingarna

Ärendet

Anmälan av postlista från den 20 oktober till och med den 9 november 2011.

§29 Handikapprådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala handikapprådets protokoll från den 13 oktober 2011.

§30 Pensionärsrådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala pensionärsrådets protokoll från den 21 september 2011.

§31 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Datum

Ärende

Beslut

Delegat

2011-11-03

Deltagande i IT-mässa i London den 11-13 januari 2012.

Dnr: 1.2.1.-042-2011

Beviljas

Olle Johnselius

stadsdelsdirektör

2011-11-04

Deltagande i konferens för Europa direkt Nätverk i Valletta (Malta), 6-9 november 2011

Dnr: 1.2.1.-042-2011

Beviljas

Olle Johnselius

stadsdelsdirektör

2011-11-15

Lista på nyanställd i oktober 2011

Dnr: 2.3.1.-041-2011

Respektive Verksamhetsområde

§32 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

1. ”Anställ fler synskadade inom stadens verksamheter!” – uttalande från Synskadades Riksförbund Stockholms Stad, dokid: 8638

§33 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

1. Kommunfullmäktige sammanträde, protokollsutdrag § 16, 2011-10-17. Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för år 2012, dnr 011-1796/2011

§34 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 9 november 2011, 16 november 2011 och 23 november 2011.