Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-03-21

Sammanträde 2013-03-21

Datum
Klockan
17:30
Plats

1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Protokoll från den 24 januari 2013 och 7 februari 2013

Slutet sammanträde

2 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § 2 st föräldrabalken (FB)

3 Begäran om yttrande från Socialstyrelsen i enskilt ärende- klagomål

4 Upphandling av parkskötsel, renhållning samt vinterväghållning i Rinkeby-Kista stadsdelsområde

5 Upphandling av Trygghetslarm inom äldreomsorgen

Anmälningsärende

6 Beslut från Justitieombudsmannen (JO) i enskilt ärende

(muntlig redovisning - utsändes ej)
Dnr 716-2012-1.6

7 Beslut från Diskrimineringsombudsmannen (DO) i enskilt ärende (muntlig redovisning - utsändes ej)

Dnr 819-2012-1.4.
Allmänhetens frågestund

Öppet sammanträde

8 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

9 Uppföljningsrapport till nämnden i mars 2013

Dnr 131-2013-1.2.1. (utsändes senare)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Kvalitetsgarantier för år 2013

11 Partiell revidering av delegationsordning för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

12 Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg för äldre

13 Ansökan om medel för ökad bemanning på boenden för äldre med demenssjukdomar

14 Reviderad äldreboendeplan för region Västerort

15 Resurser inom socialtjänsten i Rinkeby-Kista

Svar på skrivelse från (MP)
Svar på skrivelse från (S)
Dnr 586-2012-1.6.
Dnr 744-2012-1.6.

16 Utvärdering av verksamheten med personliga ombud till psykiskt funktionsnedsatta

17 Närpolisverksamheten i Rinkeby

Svar på skrivelse från (MP)
Dnr 059-2013-1.6.

18 Angående simkunnighet

Svar på skrivelse från (S)
Dnr 810-2012-1.6.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Ny enhet för bostadsfrågor

Svar på skrivelse från (S)
Dnr 057-2013-1.6.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

20 Återinförande av skolinformation och studiebesök för barn och ungdomar på Stockholm Vatten

Remiss från kommunstyrelsen av motion (2012:53) av Katarina Luhr och Mats EP Lindqvist (båda MP)
Dnr 806-2012-1.5.1.

21 Familjehemsplacerade barns och ungdomars hälsa

Remiss från kommunstyrelsen av motion (2012:67) av Inger Stark och Jackie Nylander (båda V)
Dnr 851-2012-1.5.1.

22 Fler måste våga anmäla sexualbrott

Remiss från kommunstyrelsen av motion (2012:73) av Tomas Rudin (S)
Dnr 874-2012-1.5.1.

23 Ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning

24 Rinkeby - en by i världsklass

Remiss från kommunstyrelsen av motion (2012:58) av Tomas Rudin och Hassan Said Mahamed (båda (S)
Dnr 029-2013-1.5.1.

25 Förslag till genomförande av Open Stockholm Award 2014 (öppna data, apptävling)

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 078-2013-1.5.1.

26 Trafikförändringar i SL-trafiken 2013/2014

Remiss från trafikkontoret
Dnr 122-2013-1.5.1.

27 Handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk behandling

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 875-2012-1.5.1.

Anmälningsärenden

28 Granskning av den sociala barnavården vid Rinkeby-Kista och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltningar

29 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

30 Konferenser och utbildningar

32 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Protokoll från den 23 januari 2013

33 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

34 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

35 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

36 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (112 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Beslut

1. Ordföranden Bo Sundin (M) och ledamoten Kerstin Aggefors (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

2. Protokollet justeras den 27 mars 2013

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 24 januari 2013 justerades den 30 januari 2013 och protokollet från den 7 februari 2013 justerades den 13 februari.

§2 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § 2 st föräldrabalken (FB)

§3 Yttrande till Socialstyrelsen i enskilt ärende

§4 Upphandling av parkskötsel, renhållning samt vinterväghållning i Rinkeby-Kista stadsdelsnämndsområde

§5 Upphandling av Trygghetslarm i Rinkeby-Kista

§6 Anmälningsärende

Beslut från Justitieombudsmanen (JO) i enskilt ärende

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan tillhandlingarna.

Ärendet

Ärendet avser inkommen anmälan om klagomål mot Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Personen har också sänt anmälan till Socialstyrelsen i ärendet varför JO mot den bakgrunden inte föranleder åtgärd från JO. Ärendet avslutas.

Dnr1.6.-716-2012

§7 Anmälningsärende

Beslut från Diskrimineringsombudsmannen (DO) i enskilt ärende

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har fått in en anmälan från enskild person. DO bedömer att utredningen i ärendet inte ger stöd för att DO med framgång ska kunna föra en talan om diskriminering i domstol. DO avslutar ärendet. Dnr 1.4.-819-2012

§8 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Förvaltningen hade ingen information att lämna till nämnden.

Fråga

Hugh Sindi (S) ställde fråga till förvaltningen angående den hungerstrejkande man som vistas på Akalla torg. Kan förvaltningen eller nämnden göra något?

Bo Sundin (M) och stadsdelsdirektör Olle Johnselius svarade att varken förvaltningen eller nämnden kan göra något i ärendet.

§9 Uppföljningsrapport till nämnden i mars 2013

Beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport.

Ärendet

Före resultatöverföring prognostiseras ett underskott om 2,5 mnkr. Efter resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 1,2 mnkr.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 mars 2013. Dnr 1.2.1.-131-2013.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§10 Kvalitetsgarantier för år 2013

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner i ärendet redovisade kvalitetsgarantier för år 2013 för 35 enheter.

Ärendet

I detta ärende föreslås att stadsdelsnämnden godkänner kvalitetsgarantier för år 2013 för de 35 enheter inom förvaltningen med verksamhet som vänder sig till brukare och invånare.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 mars 2013. Dnr 1.2.1.-094-2013

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Partiell revidering av delegationsordning för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner de förändringar som vidtagits i delegationsordningen

2. Beslutet gäller från beslutsdatum den 21 mars 2013

3. Omedelbar justering

Ärendet

Den 1 januari 2013 infördes nya bestämmelser i socialtjänstlagen (SoL) gällande begränsad delegation på beslut avseende placering av ett barn över nationsgränserna. Inom ärendegrupperna ekonomi och upphandling har delegationsordningen kompletterats med beslut om direktupphandling av varor och tjänster.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 mars 2013. Dnr 1.1.-081-2013

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg för äldre

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar föreliggande slutredovisning till Socialstyrelsen av 2007-2012 års stimulansmedel.

Ärendet

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har sammanlagt tilldelats 9471000 kr varav 9117000 kr har förbrukats. I de stimulansbidrag nämnden mottagit innefattas även medel till enskilt drivna verksamheter inom stadsdelsområdet. Ej förbrukade medel ska återbetalas till Socialstyrelsen senast den 30 juni 2013.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 mars 2013. Dnr 7.-110-2013

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande. Tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) anslöt sig till uttalandet.

Vi konstaterar att Rinkeby-Kista inte har lyckats använda hela det belopp som man fått sig tilldelat för att höja kvaliteten i äldreomsorgen genom att stimulera olika aktiviteter.

Av tilldelade 9471000 kr har man förbrukat 9117000 kr vilket betyder att man får lämna tillbaka 354000 kronor till socialstyrelsen. Det är synd! Nog borde man ha kunnat hitta verksamhet som kunde tillgodogöra sig det tillbakalämnade tillskottet inom äldreomsorgen i vårt område.

§13 Ansökan om medel för ökad bemanning på boenden för äldre med demenssjukdomar

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner ansökan om medel för ökad bemanning på demensavdelningarna vid Rinkeby vård- och omsorgsboende.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

För att höja kvaliteten i stadens demensboenden har kommunfullmäktige beslutat att tillföra demensvården 150 mnkr under perioden 2011-2013.

Förvaltningen föreslår att nämnden för år 2013 ansöker om medel motsvarande 600 tkr. Om nämnden får dessa medel kommer de att fördelas på de tre befintliga avdelningarna för demenssjuka vid Rinkeby vård- och omsorgsboende.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 mars 2013. Dnr 7.-130-2013

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande. Tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) anslöt sig till uttalandet.

I Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd bor det cirka 4300 personer som är över 65 år. Dessa bor hemma eller på de äldreboende som idag finns i stadsdelen. Gruppen äldre över 65 ser annorlunda ut beroende på ursprung, hälsa och funktionshinder. Stadsdelens äldre har en mångkulturell bakgrund vilket förvaltningen och Stockholm stad skall ta hänsyn till och belysa eftersom behoven ser annorlunda ut.

Vi socialdemokrater tycker satsningen på demensavdelningarna i Rinkeby är bra. Det är oerhört viktigt med en ordentlig satsning vad gäller äldre med olika demenssjukdomar. Det är även viktigt att dessa äldre också får en god omvårdnad över dygnet av kvalificerad och utbildad personal. Äldreomsorgen har fått stå tillbaka resursmässigt i många år.

§14 Reviderad äldreboendeplan för region Västerort

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner reviderad äldreboendeplan för region Västerort i den del som berör Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

Ärendet

Äldrenämnden har i uppdrag av kommunstyrelsen att årligen sammanställa en reviderad äldreboendeplan för hela staden. Revideringen ska utgå från bedömningar som görs gemensamt i fyra regioner: Innerstaden, Västerort, Östra Söderort och Västra Söderort. De fyra förvaltningar som ingår i region Västerort har i samarbete tagit fram ett förslag till reviderad plan för boende för äldre. Planen innehåller en inventering av befintliga servicehuslägenheter och platser i vård- och omsorgsboende, samt en bedömning av framtida behov i förhållande till de befintliga platser och inriktningar som finns i regionen.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 mars 2013. Dnr 7.-040-2013

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de två förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande.

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

- Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

- Att uppdra åt förvaltningen att göra en egen utvärdering i samråd med pensionärsrådet för att ta reda på hur man ser på behovet av servicehus

- att därutöver anföra följande:

Det flesta antaganden i äldreboendeplanen är säkert helt korrekta och vi tycker det är bra att man lyfter frågan om behovet av renovering och upprustning av befintliga boenden. Man lyfter också att efterfrågan på platser inom vård- och omsorgsboenden kan bli större, och att en viktig aspekt är att det måste finnas olika språk- och/eller kulturinriktningar.

”Fram till 2020 ökar antalet i åldersgruppen 65-79 år med cirka 750 personer per år” Stadsdelens äldre har en mångkulturell mångfald vilket förvaltning och Stockholm stad skall ta hänsyn till och belysa eftersom behoven ser annorlunda ut. Detta kan innebära att vi måste bygga boende för de som är mindre sjuka men som ändå behöver stöd i sin vardag och samtidigt öppna upp för en mer social miljö bland våra äldre så att de känner att även de kan få en självständig vardag utan att ständigt vara beroende av andra.

Att efterfrågan på till exempel Servicehus minskar tror vi beror på flera saker. Att många vill bo hemma hela livet är en del, men vi tror också att de avslag våra äldre får när de ansöker har påverkat antalet ansökningar. Att det också har spritt sig bland äldre, att det är omöjligt att få plats på servicehus påverkar naturligtvis.

Idag är målsättningen att alla ska bo hemma och ta emot hemtjänst i hemmet, vilket har lett till en mycket restriktivare bedömning vad gäller äldreboende, korttidsplatser och servicehusboende. För att få ett boende idag måste den äldre ha tömt ut alla hemtjänstinsatser i kommunen och ha ett mycket omfattande omvårdnadsbehov över hela dygnet vilket innebär att många äldre får komma till våra äldreboenden i livets slutskede.

Vi Socialdemokrater i Rinkeby-Kista tror på andra boendeformer än just äldreboende eftersom det är många äldre som vittnar om att det behövs. Med det resonemang vi har fört om servicehusboende tycker vi också att man bör göra den utvärdering som vi nämnt. Skulle man som 65 + kunna tänka sig att bo på Servicehus när man har ett större behov av hemtjänst? Att helt följa utredares förslag är viljelöst och visar på brist på politisk vilja.

Särskilt uttalande

Ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Miljöpartiet vill ha kvar ett större antal servicelägenheter i Kista då det faktiskt finns efterfrågan tvärt emot vad alliansen hävdar. Vi och samtliga partier i oppositionen hade samma synpunkt när stadsdelen i december behandlade ärendet om servicehuslägenheter.

Vi anser att servicehusen är ett bra alternativ mellan eget boende och vård i omsorgsboende. Många ensamma äldre upplever en stor otrygghet och skulle gärna bo i servicehus men problemet är att biståndsbedömningen inte ger dem möjlighet till det. Man ska praktiskt taget vara färdig för omsorgsboende för att bedömd som berättigad till servicehusboende. Då faller tanken med servicehus mellan stolarna. Vi menar också att man inte alls marknadsför servicehusen som en möjlighet utan gärna ser att den boendeformen krymper.

Det är synd. Äldre som fortfarande är relativt friska men känner behov av större trygghet och närhet till läkarvård och aktiviteter i samma hus skulle kunna ha stor nytta och glädje av att bo i servicehus och hinna acklimatisera sig. En flytt i sent skede av livet blir annars ofta traumatisk.

Vi noterar också att Hässelby - Vällingby har kö till ett av sina servicehus. Kanske det beror på att man har en annan inställning och ser betydelsen av att ha servicehusen kvar.

Det finns renoveringsbehov och många servicehus uppfyller inte kraven på tillräckligt stora duschutrymmen men det är ett annat problem som inte borde betyda att man drar ner på en typ av äldreboende som har en funktion att fylla.

§15 Resurser inom socialtjänsten i Rinkeby-Kista

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelse från Jakob Dencker m.fl. (MP) angående begäran om medel från stadens centrala medelsreserv till socialtjänsten i Rinkeby-Kista

2. Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelse från Mia Päärni m.fl. (S) angående socialsekreterarnas akuta situation i Rinkeby-Kista.

Ärendet

Till nämnden inkom under hösten 2012 två skrivelser – från Jacob Dencker m.fl. (MP) respektive Mia Päärni m.fl. (S) - som båda handlar om resurser inom socialtjänsten i Rinkeby-Kista när det gäller insatser bland barn och unga. Förvaltningen konstaterar att nämndens resurser 2013 för verksamhetsområdet social omsorg ökats med 13 Mnkr, vilket bl.a. innebär att elva nya medarbetare anställs. Förvaltningen bedömer att de i verksamhetsplanen avsatta resurserna för social omsorg är tillräckliga för de krav som ställs på verksamheten, inklusive den för barn och ungdom. Svaret på ett antal frågor som ställs i skrivelsen av Mia Päärni m.fl. (S) redovisas under rubriken Förvaltningens synpunkter.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 mars 2013.

Dnr 1.6.-586-2012 och 1.6.744-2012

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag. Ledamot Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) anslöt sig till socialdemokraternas förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de två förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S), ledamot Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande.

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

- Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

- Att söka medel från Järvalyftet eller från centrala medelsreserven för ett långsiktigt arbete med att säkra personalförsörjningen inom socialtjänsten

- Samt att därutöver anföra

Det är ett steg i rätt riktning att socialtjänsten har fått en utökad budgetram. Det gäller dock inte alla enheter och idag finns anledning att känna oro över till exempel arbetssituationen på ekonomiskt bistånd. En av anledningarna till att de kommer vara hårt belastade under året är att bostadssituationen är rent ut sagt eländig samtidigt som ständigt kommer nyanlända flyktingar vilket också beräknas öka under året. Vi ser redan nu att man prognostiserar ett underskott så personalen på den enheten kan antagligen räkna med ett tufft år.

Dessutom har många enheter under flera år i rad fått skära ned i redan pressade verksamheter och under de senaste två åren har situationen eskalerat. Den har till och med blivit så allvarlig att socialsekreterarna har försökt signalera att de inte längre kan hålla sig till lagstiftningen. Vi vet att situationen på till exempel barnenheten är allt annat än ordnad och att de medel man nu fått inte räcker för att ställa allt till rätta tillräckligt snabbt.

Särskilt uttalande

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) anmälde ett särskilt uttalande.

För oss i Alliansenär det ytterst viktigt att prioritera det förebyggande arbetet för barn och unga. Därför har vi stärkt budgeten för individ - och familjomsorg 2013, vilketinnebär elva nya tjänster inom socialomsorg. Dettaför att förbättra förutsättningarna för våra medarbetare ochmöta de utmaningar och behov inom den sociala barnavårdensom förvaltningen påpekat.Vår ambition är att verka för en stadsdel somerbjuder goda uppväxtvillkor för våra barn och unga,bra livsvillkor för våra medborgaresamt goda förutsättningar och arbetsvillkor för våra engagerade och kompetenta medarbetare.

För oss är det ytterst viktigt att kvalitén och rättssäkerheten i vår sociala omsorg är högklassig. Granskningen av den sociala barnavården i Rinkeby-Kistavisade att verksamheten har hög kvalitet. Vi har envälfungerande organisation med en ledningsstruktur som förutsätter en förbättring och fortsatt utveckling av verksamheten. Personalen har hög kompetens,beaktar barnperspektivetoch jobbar alltidutifrån barnets bästa i centrum. Våra medarbetarejobbar resultat och evidensbaserat och det finns en tydlig koppling mellan kvalitén på verksamheten och kvalitén på den enskildas stödinsatser genom uppföljning och utvärdering.

Vi har en fantastiskverksamhetsom är iständig förbättringgenom kompetensutveckling och implementering av nya effektiva arbetsmetoder som är evidensoch forsknings baserade. Det är genom en kombination av vetenskapoch beprövade metoder samt inflytande från barn och föräldrar somvåra medarbetare säkerställer attbarnetsbästa alltidhamnar i centrum. Det finns potential att förbättra interna såväl externa samarbeten med övriga aktörer. Vi tycker att detär viktigt att alla aktörer som möter barn och unga i sitt arbeteetablerar goda relationer och skapar fungerandesamverkansformer, för att fånga upp barn i riskzonen itidigt skede ochsamordna stödinsatserna på ett effektivare sätt.

§16 Utvärdering av verksamhet med personliga ombud till psykiskt funktionsnedsatta

Beslut

Som svar på skrivelsen åberopa vad som redovisas i detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

Miljöpartiet har begärt en utvärdering och ställt ett antal frågor om verksamheten med personliga ombud för år 2012. Stadsdelsförvaltningarna Hässelby-Vällingby, Bromma och Rinkeby-Kista samarbetar inom verksamheten för personliga ombud. Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning har samordnings- och ledningsansvaret för de personliga ombudens arbete i de tre stadsdelsområdena. Ansvarig förvaltning har nyligen lämnat en redovisning av verksamheten till länsstyrelsen i Stockholms län. Förvaltningen gör bedömningen att verksamheten med personliga ombud hittills har bedrivits på ett effektivt sätt.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 mars 2013.

Dnr 1.6.-586-2012 och 1.6.-744-2013

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Närpolisverksamheten i Rinkeby

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

Ärendet

Stadsdelsnämnden uppdrog den 24 januari 2013 åt förvaltningen att bereda en skrivelse från Jakob Dencker m.fl. (MP). I skrivelsen redovisas synpunkter på hur polismyndigheten organiserar och lokaliserar sin verksamhet inom stadsdelen Rinkeby. Närpolisverksamheten i Rinkeby jämförs med den i Lidingö och Göteborg. Miljöpartiets representanter i stadsdelsnämnden föreslår att nämnden ”sätter igång en diskussion med polismyndigheten om hur man bedriver sin verksamhet i förorter som Rinkeby”.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 mars 2013. Dnr 1.6.-059-2013

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Miljöpartiet skickar naturligtvis skrivelsen vidare till Västerortspolisen.

Det kan ändå vara viktigt ur någon sorts öppenhetsaspekt att skicka in ärenden som rör det egna bostadsområdet till stadsdelsnämnden så att medborgarna i området har en aning om de tankar som finns kring, i det här fallet, polisens verksamhet. Vad som diskuteras i polisnämnden eller hos Västerorts polismästardistrikt hör man sällan talas om. När man specialiserar frågor till olika nämnder långt ifrån medborgarna minskar man möjligheterna till insyn.

§18 Svar på skrivelse angående simkunnighet

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelse från Mia Päärni m.fl. (S).

Ärendet

Mia Päärni m.fl. (S) har i en skrivelse ställt frågor om simkunnigheten hos barn i åldersgruppen 5-7 år i Rinkeby-Kista och i staden som helhet. Det är utbildningsnämnden som ansvarar för att ge skolbarn simundervisning.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 mars 2013. Dnr 1.6.-810-2012

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag. Tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) anslöt sig till socialdemokraternas förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde två förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) och tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande.

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

- Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

- Att alla stadsdelens kommunala förskolor inför vattenvana på prov under ett antal år och följer upp om det gör skillnad på simkunnighet bland barn i årskurs 2

- Att nämnden ansöker om medel från Järvalyftet

- och därutöver anföra följande

Förvaltningen skriver i sitt svar att ”Av de barn som deltog i simundervisning i Husbybadet var det en procent av barnen som hade nått målen för simkunnighet före deltagande i simundervisning. Efter genomförd simundervisning hade 38 procent av barnen som deltagit i simundervisning vid Husbybadet uppnått stadens simskolemål för årskurs 2, totalt i staden hade 52 procent av barnen nått målen.”

Vi tycker att det svaret är en tydlig motivering till varför förskolorna i Rinkeby-Kista bör erbjuda vattenvana för de äldsta barnen på förskolan.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§19 Ny enhet för bostadsfrågor

Beslut

Som svar på skrivelsen åberopa vad som redovisas i detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

Mia Päärni m.fl. (S) har i en skrivelse till nämnden gett förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till att inrätta en ny enhet för bostadsfrågor. Förvaltningen instämmer i vad som förs fram i skrivelsen gällande boendesituationen och konsekvenserna den innebär, både vad gäller ensamstående, familjer och kostnader för förvaltningen. Det är förvaltningens bedömning att arbetet med boendeproblematiken idag är ändamålsenligt organiserat och det finns ett adekvat stöd för socialsekreterarna i boendefrågor, det är bostäderna som saknas.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 mars 2013. Dnr 1.6.-057-2013

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§20 Återinförande av skolinformation och studiebesök för barn och ungdomar på Stockholm Vatten

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

2. Omedelbar justering

Ärendet

I en i kommunfullmäktige väckt motion föreslår Katarina Luhr och Mats EP Lindqvist (båda MP) att Stockholm Vatten ges ekonomiskt utrymme att anställa en eller flera skolinformatörer samt att bolaget ges resurser till att åter ta emot studiebesök av skolungdomar i bolagets vatten- och reningsverk. Motivet härför är den ökande kemikalieanvändningen i samhället som bland annat försvårar processen i reningsverken. Förvaltningen konstaterar att det inte är aktuellt att inom Rinkeby-Kista förskolor att sända grupper av barn/ungdomar på studiebesök till Stockholm Vattens anläggningar. Samtidigt kan förvaltningen konstatera att om det funnes möjlighet till studiebesök vid Stockholm Vattens anläggningar så skulle sannolikt denna möjlighet utnyttjas av förvaltningen i två avseenden; dels vid utbildning och fortbildning av de cirka 50 miljöombud som finns inom förvaltningens olika verksamhetsområden, dels vid årlig utbildning av cirka 100 miljöpiloter i det lokala föreningslivet inom Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta. Miljöpiloterna leder sedan varje år ett 50-tal studiecirklar med över 500 deltagare.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 mars 2013. Dnr 1.5.1.-806-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§21 Familjehemsplacerade barns och ungdomars hälsa

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Motionärerna Inger Stark och Jackie Nylander (V) har tagit del av Socialstyrelsens rapport om oplanerade avbrott i familjehemsplaceringar av yngre barn och långtidsplacerade barn. Utifrån Bo Vinnerljungs forskningsresultat föreslår de kommunfullmäktige besluta att familjehemmen ska få bättre stöd och utbildning, att i riktlinjer och utbildningar lyfta fram vikten av att följa upp familjehemsplacerade barns hälsa samt att införa metoder och rutiner för riskbedömningar av oplanerade avbrott i familjehemsvården.

Förvaltningen är ense med motionärerna om vikten av att ta vara på nya forskningsrön och utveckla arbetet för familjehemsplacerade barn. Förvaltningen beskriver i remissvaret vilket arbete som idag görs inom dessa områden, men framhåller de svårigheter som ännu finns att fullt ut ta ansvar för familjehemsplacerade barns hälsa. Förvaltningen föreslår modeller för hur detta ska kunna förbättras i samverkan med landstingen och vilka områden socialtjänsten behöver utveckla för att minska antalet oplanerade avbrott i familjehemsvården.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 mars 2013. Dnr 1.5.1.-851-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) anmälde ett särskilt uttalande.

Uppväxten är ofta en tid som präglas av osäkerhet och förändring och för de barn och unga som är placerade i familjehem gäller detta i än högre grad. Det är därför extra viktigt att förhållandena i familjehemmen är så gynnsamma som överhuvudtaget är möjligt och att de unga mår bra såväl under som efter vistelsen i familjehem. Det är dock flera olika faktorer som påverkar vistelsen och resultatet av den; tillgången på bra familjehem, stöd till och samverkan med biologiska föräldrar, fungerande samarbete med andra aktörer etc. Det är av dessa anledningar glädjande att ta del av det utvecklingsarbete som pågår både lokalt och från stadens håll.

Det allra viktigaste vad gäller ungas uppväxt är dock att i största möjliga utsträckning arbeta förebyggande, bland annat i syfte att minimera behovet av placeringar i familjehem. Liksom det behandlande arbetet behöver även det förebyggande arbetet ske i samverkan med andra aktörer. Landstinget och skolan är några av de tydligaste av dessa men även civilsamhället, bland annat i form av föräldrar och föreningar i lokalsamhället, spelar en avgörande roll. Vi välkomnar och ser fram mot ett fortsatt utvecklingsarbete och utökad samverkan även inom detta område.

§22 Fler måste våga anmäla sexualbrott

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

2. Omedelbar justering

Ärendet

Motionären Tomas Rudin (S) yrkar i sin motion på att staden bör utarbeta en strategi för att öka anmälningsgraden av sexualbrott. Vidare yrkar han på att staden ska redogöra för vilket förebyggande arbete staden har för att minska sexualbrotten och arbeta för att öka den sexuella hälsan bland stockholmarna.

Förvaltningen beskriver i sitt remissvar på vilket sätt arbetet bedrivs för att fler brottsoffer ska anmäla de brott de utsatts för. Förvaltningen menar vidare att de bakomliggande orsakerna till att anmälningsfrekvensen är så låg noga behöver analyseras innan en strategi utarbetas för att öka anmälningarna av sexualbrott.

Förvaltningen är ense med motionären om vikten av att arbeta förebyggande för att motverka våld över huvud taget inklusive sexuellt våld. Ett förebyggande arbete måste ske tidigt i barns liv och genomföras på alla de arenor där barn och ungdomar uppehåller sig i vardagen.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 mars 2013. Dnr 1.5.1.-874-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§23 Ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

2. Omedelbar justering

Ärendet

Riktlinjerna reglerar principerna i Stockholms stad om fördelning av individärenden enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), dels mellan stadsdelsnämnderna, dels socialnämndens enhet för hemlösa. Riktlinjerna omfattar ärenden inom individ och familjeomsorgen, omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Förvaltningen är i allt väsentligt positiv till de föreslagna förändringarna. Riktlinjerna skapar en tydlig enhetlig struktur gällande ärendeansvaret mellan stadsdelsnämnderna och är ett steg i rätt riktning mot ett bättre sammanhållet ansvar om en person i staden oavsett ålder.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 mars 2013. Dnr 1.5.1.-034-2013

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§24 Rinkeby – en by i världsklass

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

2. Omedelbar justering

Ärendet

I en i kommunfullmäktige väckt motion föreslår Tomas Rudin och Hassan Said Mahamed (båda S) att staden genomför en satsning på att utveckla Rinkeby med utgångspunkt från stadsdelens styrkor. Bland annat föreslår motionärerna satsningar i Rinkeby på att bryta långvarig arbetslöshet, att uppföra nya fastigheter för fler arbetsplatser, att öka sysselsättningsgraden, att genomföra utbildningssatsningar matchade mot behovet av arbetskraft inom olika branscher – allt i nära samverkan med rinkebyborna själva. Förvaltningen kan konstatera att det inom såväl stadsdelsförvaltningen som berörda fackförvaltningar pågår olika projekt som syftar till att begränsa problemen med låg förvärvsfrekvens och hög arbetslöshet. Förvaltningen kan vidare konstatera att det föreligger planer för stadsdelen Rinkeby som sammantaget medger en utbyggnad av verksamhetsytor som låter antyda ett möjligt tillskott av ett par hundra arbetsplatser i butiks-/verksamhetslokaler samt ett möjligt tillskott av i storleksordningen ett tusental kontorsarbetsplatser. Förslaget att staden utvecklar nya avnämarinriktade utbildningsformer för rinkebybornas behov bör, enligt förvaltningens uppfattning, kompetensmässigt närmast ankomma på utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden att yttra sig över.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 mars 2013. Dnr 1.5.1.-029-2013

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag. Ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättaren Leo Ahmed (V) anslöt sig till socialdemokraternas förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de två förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S), ledamoten Birgitta Hald-Svensson (MP) och tjänstgörande ersättaren Leo Ahmed (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande.

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

- Att bifalla motionen i sin helhet

- Samt att därutöver anföra

Det är en bra motion som tar upp många viktiga frågor, bland annat bostadsstrukturen och det faktum att Rinkeby är ett mycket tätbebyggt område där det krävs ett större underhåll av den fysiska miljön. Motionärerna pekar bland annat på de enorma klassklyftor som blir tydliga när man jämför Rinkeby med andra stadsdelar. I Rinkeby bor de som är sjukast, har minst pengar och har svårast att få jobb för att nämna några saker. Vi tycker också det är bra att motionärerna pekar på att det inte är möjligt att lösa dessa strukturella problem med kortsiktiga satsningar och olika projekt.

Förvaltningen skriver i sitt svar om olika exempel på arbetsmarknadsprojekt som pågår och nämner även Vision Järva 2030 som har som målsättning att skapa en positiv social och ekonomiskt utveckling. Det låter naturligtvis bra, och något som vi gärna hade sett. Dock är det så att utveckling gått i motsatt riktning. Vi har under ett antal år sett den moderatledda alliansen stänga ned verksamheter, dra ned på pengarna till viktiga verksamheter, stänga skolor, flytta förvaltningen till Kista, minska resurserna till primärvården och sälja centrumanläggningen till en oseriös köpare. Detta har naturligtvis spätt på känslan av att vara en stadsdel som är övergiven.

Att bryta den negativa utvecklingen kräver många olika saker. Motionärerna tar upp flera av de viktigaste frågorna som handlar om att skapa arbetstillfällen, både i Rinkeby och i resten av staden, men också att rusta både unga och vuxna med utbildning så att de faktiskt har en möjlighet att konkurrera på arbetsmarknaden. Att det måste till arbetsplatser i Rinkeby, där man t ex kan placera kommunala förvaltningar eller statliga verksamheter, är en självklarhet. Men man ska också, precis som motionärerna påpekar, hitta näringslivsverksamhet som är möjlig att bedriva i mindre skala så att man också tar tillvara på den kompetens som finns i stadsdelen.

Förutom frågor kring arbete och utbildning måste man naturligtvis se landstingets ansvar för att primärvården och psykiatrin ska fungera på ett bra sätt, vilket den inte gör idag. Där finns också stort potential att utveckla det hälsofrämjande arbetet genom vårdcentraler, BVC, MVC i samarbete med de kommunala arenorna som förskola, medborgarkontor osv. En viktig del i det arbetet är att så fort som möjligt få igång en ordentlig familjecentral.

Sist men inte minst så finns det också frågor som kommunen helt själva förfogar över. Det kommunala utjämningssystemet, de socioekonomiska schablonerna osv. räcker uppenbarligen inte. Även om man också måste följa upp arbetsmetoder och utvärdera resultat så vet vi att vi behöver mer personal i många verksamheter. I en så tätbebyggd och barnrik stadsdel bör man också satsa mer på verksamheter som öppna förskolan, parklekar, ungdomsgårdar, föräldrarådgivare, medborgarkontor och liknande. Med andra ord, utveckla de öppna och förebyggande verksamheterna och se till att de får resurser och möjligheter att faktiskt göra skillnad. Och självklart, ta bort vårdnadsbidraget som bara är negativt för barnens utveckling, vi ser konsekvenserna av det i skolorna i Rinkeby nu. Se till att barngrupperna i Rinkebys förskolor blir ännu mindre, satsa på språkutveckling, matematik och rusta barnen för skolan. Idag berättar lärare att det är alldeles för många barn som kommer till skolan och har så dåliga förkunskaper att de inte klarar av att tillgodogöra sig undervisningen. Förskolan och skolan är självklart en av de viktigaste frågorna i diskussionen om arbetslöshet, framförallt om vi vill förändra nästa generations förutsättningar på arbetsmarknad och i livet till det bättre.

Särskilt uttalande

Ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Miljöpartiet stödjer förstås konstruktiva förslag som har i syfte att minska arbetslösheten, speciellt ungdomsarbetslösheten, men trots Järva lyftet märker vi nu en tydlig tendens.

Ungdomsarbetslösheten har ökat de senaste åren.

Vid årsskiftet var mer än 7000 personer inskrivna som arbetslösa på arbetsförmedlingen i Kista, merparten var ungdomar.

Svenska Bostäder investerar cirka 2 miljarder kr per år på ombyggnationer i området.

Men de anställda arbetarna som är aktiva i området kommer är från andra delar av Sverige (Dalarna, Jämtland osv. ) och från Polen, Tjeckien, Estland och Lettland men inte från Järva-området vilket är en stor missprioritering med tanke på att det är allmännyttans dvs. skattebetalarnas pengar som investeras.

Miljöpartiet vill ha konkreta förändringar för arbetslösa och biståndsberoende i Järva-området så att de arbetslösa prioriteras på arbetsmarknaden i pågående och framtid projekt inom Järva-lyftet så att den negativa trenden bryts.

Under den närmaste tiden kan man aktivt öka sysselsättningsgraden genom att utbilda och förbereda unga för arbetsmarknaden och inkludera de mest utsatta, för arbete i de två pågående projekten eftersom de arbetsmarknadsinsatser som gjorts hittills inte har gett eftersträvade effekter.

§25 Förslag till genomförande av Open Stockholm Award 2014

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

I samband med Stockholm stads lansering av öppna data genomfördes under våren 2012 tävlingen ”Open Stockholm Award” Utgångspunkten för Open Stockholm Award 2012 är att Stockholms stad växer och år 2024 kommer Stockholm att vara en miljonstad i en region med 3,5 miljoner innevånare. 2012 års tävling resulterade i 336 inkomna förslag och 42 inkomna appar.

Stadsledningskontoret föreslår att Open Stockholm Award genomförs på nytt 2014 med i princip samma koncept som 2012, men med vissa ändringar och kompletteringar enligt förslag i denna remiss. Bland annat föreslår stadsledningskontoret att stadens nämnder ges i uppdrag att i nära samråd med kommunstyrelsen utveckla nya datakällor med öppna data inom sina verksamhetsområden.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 mars 2013. Dnr 1.5.1.-078-2013

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§26 Trafikförändringar i SL-trafiken 2013/2014

Beslut

Tjänsteutlåtandet överlämnas som svar på remissen.

Ärendet

Trafiknämnden har till samtliga stadsdelsnämnder underremitterat ett inom landstinget upprättat förslag till möjliga trafikförändringar inom länets kollektivtrafik att gälla från december 2013 och under 2014. Förslagen rör linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid. Förvaltningen anser att Kista och Akalla busstationer snarast behöver ges mer ändamålsenliga och klimatanpassade utformningar för att kunna klara både det nuvarande och inte minst det eftersträvade framtida ökade kollektivresandet med buss i området. Vidare pekar förvaltningen på att det bör övervägas att under högtrafiktid vardagar ge busslinje 178 en ökad turtäthet (7,5-minuterstrafik) samt att trafikera busslinje 567 med större bussar (ledbussar), att både busslinje 179 och busslinje 514 bör ges en högre turtäthet högtrafiktid vardagar, eventuellt genom att sätta in en 179X och/eller 514X som trafikerar den mest belastade delsträckan mellan Kista centrum/arbetsområde och Rinkeby eller Tensta centrum. Förvaltningen ser sammanfattningsvis positivt på de planerade trafikförändringarna i SL-trafiken 2013/2014 inom Rinkeby-Kista även om vissa ytterligare förbättringar vore välkomna.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 mars 2013. Dnr 1.5.1.-122-2013

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag. Tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) anslöt sig till socialdemokraternas förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de två förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) och tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande.

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

· Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

· Att därutöver anföra

Förvaltningens svar var mycket tydligt och tar upp de flesta viktiga frågor.

Kollektivtrafiken används i stor utsträckning av Järvaborna och besökare till området. För att detta ska fortsätta och utvecklas positivt krävs många förbättringar. Det gäller bl.a. utformning och skötsel av busshållplatserna. I synnerhet bussterminalen i Kista Centrum är i stort behov att förbättringar snarast genomförs, vilket också förvaltningen framhåller. Det gäller både trygghet och åtgärder för att snygga till platsen och minska olägenheterna från det stora antalet duvor där.

Förvaltningen har på olika sätt nämnt behovet av mer kapacitet på sträckan mellan Kista och Rinkeby/Tensta. Vi vill ändå understryka att trängseln på bussarna mellan t.ex. Rinkeby och Kista är stor hela dagarna ofta med fler barnvagnar än vad som egentligen ryms. Därför behövs fler bussar på dessa linjesträckningar.

Våra stadsdelar ligger i stor utsträckning på höjder runt Järvafältet. Därför behövs en närtrafik på främst norra Järva som gör att personer som har svårt att röra sig kan ta sig till bl.a. Husby gård och Akalla by. Dessa önskemål om en busslinje dit har framförts många gånger, men ännu har inget hänt. Behovet är fortfarande lika stort som tidigare och är mycket viktigt för många äldre och/eller personer med funktionsnedsättningar.

Särskilt uttalande

Ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande. Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M), vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Leo Ahmed (V) anslöt sig till uttalandet.

Vi stödjer förvaltningens förslag till beslut men vi vill därutöver anföra;

Största behovet av tätare turer finns sträckan Tensta-Rinkeby-Kista Centrum som trafikeras av busslinje 514 och 179 som, i princip alltid, är överfulla både vardagar och helger/helgdagar. Att sätta in en extra 179X och/eller 514X busslinje med högre turtäthet på den mest belastade delsträckan Tensta-Rinkeby-Kista Centrum är en nödvändig åtgärd. Linjen 179X har under hösten 2012 trafikerat delsträckan under helger/helgdagar vilket var väldigt behövligt för lokalborna. Man bör särskilt beakta behovet av utrymme för barnvagnar. De extrainsatta bussarna (särskilt ledbussarna) som trafikerar sträckan måste ha kapacitet att ta emot fler än två barnvagnar per buss. Det är ett stort problem under vintern att det finns för få platser för barnvagnar.

Sträckan som går inom stadsdelen Tensta via Spånga kyrka behöver flera turer på söndagar. Största behovet finns dock mellan Tensta-Rinkeby-Kista Centrum.

§27 Förslag till ny handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk behandling

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

2. Omedelbar justering

Ärendet

Kommunfullmäktige har i budget för 2012 beslutat ge kommunstyrelsen och Stockholms stadshus AB i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att nå det nationella målet om insamling av matavfall för biologisk behandling. Den 8 maj 2012 beslutade regeringen att det nationella målet för matavfallsinsamling ska vara 50 procent år 2018. Målet för stadens eget drivna verksamheter är att samtliga ska ha och bedriva insamling av matavfall före utgången av år 2018. Samtliga verksamheter betyder och omfattar enheter där det i verksamhetsuppdraget ingår att tillhandahålla/servera livsmedel.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 6 mars 2013. Dnr 1.5.1.-875-2012

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Mia Päärni m.fl.(S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag.

Ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) yrkade bifall till miljöpartiets förslag.

Tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) yrkade bifall till vänsterpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de fyra förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande.

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

- Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut och därutöver anföra följande

Det nationella målet för matavfallsinsamling har satts till 50 % från år 2018. Den här handlingsplanen är framtagen för att beskriva de åtgärder och delmål som krävs för att nå det övergripande nationella målet. För Stockholms stads egna drivna verksamheter är målet 100 % matavfallsinsamling samma år, d v s 2018. På så vis kan staden agera som ett föredöme, vilket är en förutsättning för att det övergripande målet ska nås i tid. Syftet med insamlingen är att matavfallet ska återvinnas genom biologisk behandling med bland annat produktion av biogas som resultat. På senare år har efterfrågan på biogas ökat och det är då viktigt att produktionen håller jämna steg.

De föreslagna åtgärderna med målet 50 % respektive 100 % insamling kommer att medföra kostnadsökningar beräknade till ca 23 %. Konsumenterna måste därvid bereda sig på en viss kostnadsfördyring, men då det organiska avfallet bland annat skall användas till framställning av biogas är det inte rimligt att hela insamlings-kostnaden överförs på konsumenten genom en ökad taxa. Prissättningen blir därmed skev.

Det bör klargöras vilken andel av insamlingskostnaderna som ska hänföras till kunderna och vilken andel som ska ses som råvarukostnad och transportkostnad för råvara i biogasframställningen. Ambitionsnivån är hög och kräver att minst 83 % av flerbostadshusen och 60 % av villahushållen ansluter sig. För det krävs en personlig motivation både hos tjänstemän och hos konsumenter vilket förutsätter utbildning respektive information till allmänheten.

Reservation

Ledamoten Birgitta Hald-Svensson (MP) m.fl. reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande.

Stadelsnämnden föreslås besluta

Att 70 % ska sättas som mål för matavfallsinsamling

Att öka differentieringen av avfallstaxan

I övrigt anföra följande

Den moderatledda majoriteten i Stockholms stad har försatt värdefull tid under sina sex år vid makten. Den viktiga infrastrukturen för insamling av matavfall och framställning av biogas har inte byggts ut. I branschorganisationen Avfall Sveriges benchmarking placerar sig Stockholm på en föga imponerande plats. Detta område borde sen länge ha haft högsta prioritet och Stockholm skulle kunna ha unika möjligheter att ligga i framkant. Biogasfrågan är ett av många tydliga exempel där staden ligger långt efter.

Miljöpartiet har påtalat vikten av matavfallsinsamling i Stockholm sedan 2006.

Det är nödvändigt att fatta beslut om inriktning och konkreta åtgärder. Det är fullt möjligt att sortera ut 70 procent av matavfallet i Stockholm, vilket ligger i nivå med vad som görs i t.ex. Västerås.

Avfallstaxan ska tydligare differentieras så att det i större utsträckning än idag lönar sig ekonomiskt att sortera ut matavfall. I Södertälje har matavfallet samlats in sedan 2001 och till deras anläggning skickas nu den lilla mängd matavfall som ingår i Stockholms pilotstudie.

För att införa matavfallsinsamling på bred front i Stockholm krävs styrande åtgärder och investeringar i kapacitetsstarka anläggningar. Samtliga nuvarande insamlingsmetoder och system för optisk sortering bör användas. Det är önskvärt att bygga upp system som staden äger och råder över, så att kapaciteten i anläggningarna i första hand användas för det matavfall som uppkommer i Stockholm.

Biogasen bör användas som drivmedel för fordon vilket ger stora miljövinster. Det är viktigt att matavfall från de kommunala verksamheterna samlas in och används som råvara. Stadens verksamheter ska vara ett föredöme. En snabb kartläggning av lämpliga åtgärder i förhållande till lokalernas beskaffenhet behövs. De juridiska förutsättningarna för ansvarsfördelningen mellan stadens berörda förvaltningar och bolag och eventuellt behov av organisatoriska förändringar måste tydliggöras. Ledig rötningskapacitet i andra anläggningar i regionen ska utnyttjas under uppbyggnadsperioden.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Leo Ahmed (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande.

Stadsdelsnämnden föreslås beslut

Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Nämnden anför därutöver följande.

Förslaget till handlingsplan för ökad insamling av matavfall innehåller en hel del positivt. Ambitionsnivån i utkastet är dock för låg.

Stockholms stad hade 35 procent som mål för insamlandet till år 2010 men inte ens under år 2012 nådde staden upp till denna nivå. Nu sätter man 50 procent som mål till 2017. Men detta är en låg ambitionsnivå. Vi behöver nå minst 70 procent till 2017. Linköping samlar in allt (100 %) sedan våren 2012. Enligt förslaget skulle Stockholm år 2017 bara ha nått upp till hälften av vad Linköping redan nu når. Stockholm tar mera långsamma steg mot en stad i världsklass 2030 än vad flera mindre orter i Sverige gör.

Vänsterpartiet förordar att målet för insamlat matavfall sätts till 70 % före 2017 års utgång.

Stockholm ligger långt efter många andra städer i Sverige vad gäller avfallshanteringen, och därför bör man, när man ändå gör en investering i optisk sortering, även ge möjlighet att sortera fler fraktioner med olikfärgade påsar; papper, plast, förpackningar etc. såsom man gör i t.ex. Eskilstuna.

Man ska låta producenterna betala även fortsättningsvis, men framöver till kommunen, och ge medborgarna ett betydligt enklare och effektivare sorteringssystem.

Vi instämmer fullt ut med förvaltningen i att det är angeläget att miljöfrågorna prioriteras och ges tillräckligt med resurser för att de olika förslagen ska kunna genomföras. För att stadsdelsnämnden ska ha en chans att ta sitt ansvar i förverkligandet av denna handlingsplan behövs ökade resurser till stadsdelarnas miljöarbete.

Särskilt uttalande

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) anmälde ett särskilt uttalande.

Stockholm är en attraktiv och snabbväxande stad vilketställer höga krav på planeringen och infrastrukturenför en miljövänlig avfallshantering. Allt fler vill sortera ut sitt matavfall och det är viktigt att det skapar förutsättningar för det.

Enligt stadens miljöprogram ska alla offentliga verksamheter sortera ut sitt matavfall och det är bra att en handlingsplan har tagits fram nu,för att förtydliga och förstärka detta ytterligare. Matavfall är en viktig och värdefull resurs som kan användas för att öka produktionen av biogas vilket är nödvändigt om vi ska minska farliga utsläpp ochnå målen för en hållbar energiförsörjning, minskad miljöbelastning och ökad andel biodrivmedel.

Stadens verksamheter ska vara föredöme och sortera ut sitt matavfall för biologisk behandling. Genom att öka insamlingen av matavfall bidrar vi till en långsiktig, hållbaroch klimatsmartutveckling av vår stadsmiljö. Vår miljö är vår viktigaste resurs ochdet viktigt och nödvändigtatt vi värnar och vårdar den. Det är glädjandeatt miljöfrågorna nu hamnar i fokusi stadens allaverksamheteroch attman skaparförutsättningar och medvetenhet föratt minska miljöbelastningen. När det gäller ökningen av insamlat matavfall har staden goda möjligheter att påverka. Därför är detviktigt att stadens verksamheter, bolag och privata fastighets ägare jobbar aktivt tillsammansför att hitta praktiska lösningar för att öka ochunderlätta insamlingen av matavfall.

§28 Granskning av den sociala barnavården vid Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Inom Stockholms stad finns en funktion som socialinspektör inrättad för att granska stadens verksamheter inom individ- och familjeomsorgen med beaktande av kvalitet och rättssäkerhet för den enskilde. Hösten 2012 påbörjades en kvalitetsgranskning av myndighetsutövning inom den sociala barn- och ungdomsvården. I bifogad rapport benämns den sociala barn- och ungdomsvården för social barnavård för att inte tynga texten.

Rapporten beskriver granskningen av myndighetsutövning vad gäller sociala barnavårdsutredningar vid Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Granskningen genomfördes under oktober och november månad 2012.

Granskningsarbetets resultat stäms av utifrån en granskningsmodell. Modellen bygger på lagstiftningens bestämmelser om god kvalitet.

Dnr 1.2.5.-107-2013

Särskilt uttalande

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) anmälde ett särskilt uttalande.

Grundläggande för offentliga verksamheter är att återkommande genomgå intern och/eller extern granskning. Dessa granskningar är dels viktiga för att säkerställa god kvalitet men också för att ge underlag och tillfälle för lärande, utveckling och förbättring. Vi välkomnar därför den granskning av den sociala barnavården vid Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning som skett. Granskningen visar både att arbetet inom verksamheten huvudsakligen präglas av god kvalitet men också att det finns utvecklingspotential.

Vi uppskattar att bli än mer uppmärksammade på vikten av nyckelaspekter av verksamheten i form av, bland annat, tillräcklig tillgång på erfaren och kompetent personal, fungerande intern och extern samverkan, vikten av att nå familjer med insatser på ett tidigt stadium samt att hålla utredningstider. Vi kommer självfallet att fortsätta prioritera dessa områden under innevarande och kommande år.

Samtidigt som vi tar till oss rapportens ord om utvecklingsområden noterar vi också att inspektörerna kommit fram till att verksamheten, trots en under granskningsperioden mycket ansträngd arbetssituation, har producerat arbete av hög till mycket hög kvalité. Inspektörernas uppfattning stämmer väl överens med den insyn i barn- och ungdomsenheternas verksamhet som vi får genom arbetet i nämndens sociala delegation. Tyvärr tenderar denna höga kvalitet att inte uppmärksammas vare sig i media eller i uttalanden från olika håll. Detta uteblivna uppmärksammande av positiva aspekter kan vi, förutom att spekulera i orsakerna, bara beklaga att det sker: det är inte till gagn vare sig för verksamheten eller området i sig.

Avslutningsvis: vi uppskattar verkligen det viktiga och professionella arbete som den engagerade och kunniga personalen inom förvaltningen utför, vi gör vårt bästa för att säkerställa bra förutsättningar för detta arbete och ser fram mot att ta del av kommande utvecklingsarbete och granskningar av verksamheten.

Särskilt uttalande

Ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Socialtjänsten i Rinkeby- Kista har i år fått extra resurstilldelning i den nya budgeten. Det har tillkommit 13 miljoner kronor och man har kunna utöka med 11 nya tjänster sedan kvalitetsundersökningen gjordes i oktober – november 2012. Det är tveksamt om det räcker för att avhjälpa de problem som har funnits.

Mängden anmälningar under 2012 till barn och ungdomsenheterna var så många som 1841 och 302 barn var placerade utanför hemmet så är det klart att det blir en stor arbetsbelastning för att uppnå de krav som finns i lagen. Inspektionen beskriver det som att arbetssituationen var speciellt ansträngd vid barnenheten. Det mycket stora inflödet av anmälningar om barn som misstänktes fara illa samt vakanser till följd av hög personalomsättning gjorde att nya ärenden inte kunde delas ut till utredande socialsekreterare.

Mer än hälften av förhandsbedömningarna överskred tidsgränsen.

Man pekar på att omsättningen av personal är ett stort problem. En tredjedel av personalen hade arbetat mindre än ett år och mer än hälften mindre än två år på arbetsplatsen. 13 socialsekreterare tyckte att de har tillräckliga kunskaper men 9 anser sig inte ha tillräcklig kompetens och stöd för sitt arbete. Några var nyutexaminerade.

Hur löser man problemen genom några nya anställda? Det krävs utbildning, bättre löner och personalvård för att komma tillrätta med att personalen inte stannar kvar inom stadsdelen.

En hög personal omsättning riskerar alltid att påverka arbetet och möjligheterna för de sociala tjänsterna att svara mot de mål om god kvalitet som lagstiftningen föreskriver, avslutar man utredningen med.

§29 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Skrivelse, angående ”Oro inför försäljningen av Rinkeby BUP till nytt företag, PRIMA BARN AB”, ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP).

Skrivelse, angående ”Förebyggande arbete mot barnmisshandel i hemmet”, tjänstgörande ersättaren Leo Ahmed (V).

Skrivelse, angående ”Trafiken på gångvägarna”, tjänstgörande ersättaren Leo Ahmed (V).

Beslut

Skrivelserna överlämnas till förvaltningen för beredning.

§30 Konferenser och utbildningar

Ordföranden Bo Sundin (M) informerade nämnden om inkomna inbjudningar till följande utbildningar/konferenser;

· Utbildning för förtroendevalda i arbetet med medborgardialogen som del i demokratiutveckling och styrning från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Utbildningen äger rum 9 april, 27 maj och 5 september 2013. Heldagsutbildning.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner att 1+1 deltagare anmäls. Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt dagarvode utgår vid deltagande. Anmälan sker till nämndens sekreterare.

· Demokratidagen 2013. Sveriges kommuner och landsting (SKL) inbjuder till en demokratidag den 24 april 2013, heldag. Konferensen äger rum på City Conference Centre, Folkets hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner att 2+2 deltagare anmäls. Mia Päärni (S), Sten Collander (M), Beate Lindberg (MP) och Hugh Sindi (S) anmäler intresse. Anmälan till SKL ombesörjs av nämndens sekreterare.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst och dagarvode utgår vid deltagande.

· Regionala miljödagen den 18 april 2013, ett samarbete mellan Stockholms läns landsting (SLL), Länsstyrelsen i Stockholms län, Kommunförbundet i Stockholms län (KSL och Karolinska Institutet (KI). Heldagskonferens. Konferensen äger rum på Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner att 2+2 deltagare anmäls. Bo Sundin (M) och Beate Lindberg (MP) anmäler intresse. Anmälan ombesörjs av nämndens sekreterare.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst och dagarvode utgår vid deltagande.

Ordföranden Bo Sundin (M) informerade nämnden om förslag på datum som lämnats av socialförvaltningen då nämnden inbjuds att lyssna till socialinspektörerna Eva Tornberg och Christina Högbom som granskat den sociala barn- och ungdomsvården inom Rinkeby-Kista.

Beslut

Stadsdelsnämnden inbjuder socialförvaltningens socialinspektörer till måndagen den 8 april 2013 kl. 16:00. Plats: förvaltningshuset, Järvasalen. Nämndens sekreterare sänder ut en separat inbjudan till nämnden.

§31 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 25 januari 2013 till och med den 6 mars 2013.

§32 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet den 23 januari 2013.

§33 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

2013-01-30

Begäran om utlämnande av allmänna handlingar

Dnr: 2.8.-192-2013

Avslag

Lisbeth Oulis

t.f. verksamhetsområdeschef

2013-01-30

Begäran om utlämnande av allmänna handlingar

Dnr: 2.8.-193-2013

Avslag

Lisbeth Oulis

t.f. verksamhetsområdeschef

2013-02-26

Studieresa till Amsterdam

Dnr: 1.2.1.-006-2013

Beviljat

Olle Johnselius

stadsdelsdirektör

2013-03-21

Beslut enligt skollagen 8 kap. 9§, 2012-07-01 – 2012-12-31

Dnr: 2.3.1.-008-2013

Annika Björklund

Enhetschef förskolan

2013-03-21

Lista över nyanställda i februari 2013

Dnr: 2.3.1.-008-2013

Respektive Verksamhetsområdeschef

2013-03-21

Tillsynsärende i fråga om åtgärd enligt 20 § andra stycket tobakslagen

Dnr: 1.3.1.-177-2013

Dejan Stankovic

Enhetschef, Prevention

§34 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

1. Beslut från Miljö- och Hälsoskyddsnämnden, dokid: 11985

2. Tillsynsrapport 2012 för stadens skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken

3. Årsrapport för funktionshinderinspektörer – avseende verksamhetsår 2012

§35 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

1. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-02-18, § 15, dnr: 1.5.1.-573-2012

2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-02-18, § 22, dnr: 1.5.3.-204-2012

3. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-02-18, § 23, dnr: 1.5.3.-446-2012

4. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 2013-02-20, § 13

5. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 2013-02-20, § 19

§36 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 13 februari 2013, 27 februari 2013, 6 mars 2013 och 13 mars 2013.