Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-04-25

Sammanträde 2019-04-25

Datum
Klockan
Plats

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 4/2019-03-28, § 15-§ 34

Svar på medborgarförslag

4 Bastu vid Sätrastrandsbadet, dnr 1.2.4./948-2018

5 Synliggör att personer som använder ledar-eller assistanshund får vara i kommunala lokaler, dnr 1.2.4./963-2018

Beslutsärenden

6 Boendeplan för äldre i regionen Västra söderort 2020 med utblick mot 2040, dnr 7-/219-2019

7 Månadsrapport per mars 2019, dnr 1.2.1./296-2019

8 Underlag för budget 2020 med inriktning 2021 och 2022 för Skärholmens stadsdelsnämnd, Dnr 1.2.1./297-2019

9 Specialverksamheten Clavis, dnr 2019(000301

10 Förslag till inriktning gällande nybyggnation av förskola, kv Båtholmen 2, Vårbergsvägen 64, dnr 2.6./034-2019

11 Delegering av återsökning av statsbidrag för flyktingmottagande, dnr 2016/0000588

Remissärenden

12 Trafikförändringar i SL-trafiken 2019-2020 (T20), dnr 1.5.3./163-2019

13 Privat initiativrätt - betänkandet planintressents medverkan vid detaljplaneläggning (SOU 2019:9), dnr 1.5.1./205-2019

14 Överenskommelse om omhändertagande av avlidna. Uppdatering av prisuppgifter och vissa referenser, dnr 1.5.1./275-2019

15 Vårbergstoppen - ny stadspark, del av Grönare Stockholm, dnr SKHLM 2019/323

Anmälningsärenden

16 Anmälan av personuppgiftsincident till Datainspektionen, dnr 2.4./145-2019

Protokoll

17 Protokoll från:

a. Förvaltningsgruppen 2019-03-21
b. Gruppledarmöte 2019-02-28
c. Pensionärsrådet 2019-04-17
Dukas till sammanträdet
d. Rådet för funktionshinderfrågor 2019-04-17
Dukas till sammanträdet
e. Pensionärsrådet 2019-03-21
f. Rådet för funktionshinderfrågor 2019-03-22

18 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm.

Handlingarna i pärmen utsänds inte utan finns att läsa i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Balanslista uppdrag SDN 5/2019-04-25, dnr 1.2.1./001-2019

§11 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§12 Godkännande av dagordning

§13 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 4/2018-03-28, § 15-§ 34

§15 Synliggör att personer som använder ledar-eller assistanshund får vara i kommunala lokaler

§16 Boendeplan för äldre i regionen Västra söderort 2020 med utblick mot 2040

§18 Underlag för budget 2020 med inriktning 2021 och 2022 för Skärholmens stadsdelsnämnd

§19 Specialverksamheten Clavis

§21 Förslag till inriktning gällande nybyggnation av förskola, kv Båtholmen 2, Vårbergsvägen 64

§22 Delegering av återsökning av statsbidrag för flyktingmottagande

§23 Trafikförändringar i SL-trafiken 2019-2020 (T20)

§24 Privat initiativrätt -­ betänkandet planintressents medverkan vid detaljplaneläggning (SOU 2019:9)

§25 Överenskommelse om omhändertagande av avlidna.

§26 Vårbergstoppen - ny stadspark, del av Grönare Stockholm

§27 Anmälan av personuppgiftsincident till Datainspektionen

§29 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§30 Balanslista uppdrag SDN 5/2019-04-25

§31 Avgifterna inom äldreomsorgen

§32 Bergbanan i Skärholmen

§34 Periodiska trygghetsrapporter görs till ett anmälningsärende på nämnden

§35 Periodiska trygghetsrapporter från Polisen