Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-06-16

Sammanträde 2016-06-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under § 1 – 21

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Revisorernas årsrapport 2015 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

(Utsändes)
Dnr: 1.4. -184/16
Handläggare: Per-Erik Ende Tel: 08-508 15 097
Omedelbar justering

9 Slutrapport från utvärdering av Skarpnäckslyftet

Dnr: 2.2.1. -313/14
(Utsändes)
Handläggare: Susanna Nytell Tel: 08-508 15 029

10 Medborgarförslag om ungdomsgård i Kärrtorp

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4. -120/16
(Utsändes)
Handläggare: Susanna Nytell Tel: 08-508 15 029

11 Revidering av delegationsordning för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Dnr: 1.1. -118/15
(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

12 Behov av förändring för parkeringen vid Flatenbadet

Svar på skrivelse från Kristina Lutz m.fl. (M), Jesper
Svensson (L) och Jonathan Lindgren (KD)
Dnr: 1.6. -212/16
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450 Sida 3 (5)REMISSER

13 Rapport om utveckling av hemtjänst

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 152-643/2016
Dnr: 1.5.1. -157/16
(Utsändes)
Handläggare: Susanna Nytell Tel: 08-508 15 029
Omedelbar justering

14 Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 156-607/2016
Dnr: 1.5.1.-188/16
(Utsändes)
Handläggare: Susanna Nytell Tel: 08-508 15 029

15 Remiss - Motion (2016:18) om åtgärdsplan för att minska bostadsinbrotten i Stockholm

Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion dnr
106-228/2016 från Anna König Jerlmyr (M), Bo Arkelsten
(M), Lars Jilmstad (M), Lars Svärd (M)
Dnr: 1.5.1. -118/16
(Utsändes)
Handläggare: Susanne A Balotis Tel: 08-508 15 049

ANMÄLNINGSÄRENDEN

16 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

(Dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

17 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

19 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Mona Lekberg Tel: 08-508 15 023

20 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

21 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING /

22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Aleksandar Medak Tel: 08-508 14 306

23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Aleksandar Medak Tel: 08-508 14 306

24 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § FB

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: AnnChristin Jonsson Tel: 08-508 14 831 Sida 5 (5)

25 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

Tillägg - anmälningsärende

26 Månadsrapport maj 2016

(Utsändes senare)
Dnr 1.2.1. -72/16
Handläggare: Tomas Snees Tel: 08-508 15 062
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats

§3 Godkännande av dagordning

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Revisorernas årsrapport 2015 för

§8 Skolinspektionens beslut för förskola

§9 Slutrapport från utvärdering av Skarpnäckslyftet

§10 Medborgarförslag om ungdomsgård i Kärrtorp

§11 Revidering av delegationsordning för Skarpnäcks

§12 Behov av förändring för parkeringen vid

§13 Rapport om utveckling av hemtjänst

§14 Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad

§15 Remiss - Motion (2016:18) om åtgärdsplan för att

§16 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och

§17 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

§18 Inkomna medborgarförslag enligt lista

§19 Inkomna och utgående skrivelser från

§20 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

§21 Anmälan av beslut i delegation avseende

§22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2

§23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2

§24 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap.

§25 Anmälan av beslut i delegation avseende

§26 Månadsrapport maj 2016