Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2019-04-16

Sammanträde 2019-04-16

Datum
Klockan
17:00
Plats
Storfors, Storforsplan 36, Farsta

2 Val av justerare och tid för justering

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.

Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2018/1845
Dnr 1.7.1-45/2019 (omedelbar justering)

6 Överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kommunerna i Stockholms län

Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2019/182
1.7.1-139/2019 (omedelbar justering)

7 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-140/2019 (omedelbar justering)

Övriga beslutsärenden

8 Underlag för budget 2020 med inriktning för 2021 och 2022 för Socialnämnden.

9 Månadsrapport för mars 2019 (kommer senare)

10 Reviderade riktlinjer för bidrag till ideella föreningar

Dnr 1.2.2-125/2019 (omedelbar justering)

12 Fördelning av statsbidrag för att motverka hemlöshet

13 Inriktning av FoU-medel för lokala utvecklingsprogram och studieresor år 2020 samt redovisning av forsknings- och lokala utvecklingsprojekt 2018

14 Handlingsplan för förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare inom Stockholms stad

15 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL)

16 Rapport över arbetet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott 2018

18 Patientsäkerhetsberättelse för Gamlebo

19 Anmälningsärenden

A. Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation
B. Inkomna handlingar
C. Funktionshinderrådets protokoll 2019-04-11
D. Förvaltningsgruppens protokoll 2019-04-10
E. Organisations- och föreningsutskottets protokoll
2019-03-19
F. Beslut från IVO 2019-93-11, dnr 8.4.2-2958/2019-4, tillsyn av HVB Eurenii Minne

Övriga frågor

20 Övriga frågor

Sekretessärenden

21 Upphandlingsdokument -LSS-kollo i Stockholms stad

Dnr 1.11.2-585/2018 (omedelbar justering)

22 Upphandlingsdokument - upphandling av hantverkstjänster i socialförvaltningens lokaler

Dnr 1.11.2-135/2019 (omedelbar justering)

§1 Godkännande av dagordning

§2 Val av justerare och dag för justering

§3 Förvaltningen informerar

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§5 Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-45/2019

§6 Överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kommunerna i Stockholms län Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-139/2019

§7 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:37) Dnr 1.7.1-140/2019

§8 Underlag för budget 2020 med inriktning 2021-och 2022 Dnr 1.3.1-44/2019

§9 Månadsrapport mars 2019 Dnr 1.3.1.-290/2019

§10 Reviderade riktlinjer för bidrag till ideella föreningar Dnr 1.2.2-125/2019

§11 Idéburet offentligt partnerskap - om samverkan för utsatta EU-medborgare i Stockholms stad Samverkan mellan socialförvaltningen och fyra ideela organisationer Dnr 1.7.1-43/2019

§12 Fördelning av statsbidrag för att motverka hemlöshet Dnr 13.1.2-109/2019

§13 Inriktning av FoU-medel för lokala utvecklingsprojekt och studieresor år 2020 samt redovisning av forsknings och lokala utvecklingsprojekt 2018 Dnr 3.2.2-109/2019

§14 Handlingsplan för förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare i Stockholms stad Dnr 3.1.1-12/2018

§15 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) Dnr 3.1.1-122/2019

§16 Rapport över arbetet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott 2019 Dnr 3.1.1.-23/2019

§18 Patientsäkerhetsberättelse Gamlebo 2018 Dnr 1.4.1-118/2019

§20 Övriga frågor - skrivelse från (L) m.fl.

§21 Upphandlingsdokument ­ LSS-kollo i Stockholms stad Dnr 1.11.2-585/2019

§22 Upphandlingsdokument ­ upphandling av hantverkstjänster i socialförvaltningens lokaler Dnr 1.11.2- 135/2019