Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-08-25

Sammanträde 2016-08-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Sammanträdet inleds kl. 18.00 med öppet forum och information från organisationen Maskrosb Läs mer...arn, en barnrättsorganisation som stödjer barn som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Därefter är alla välkomna att ställa frågor till stadsdelsnämndens politiker.
Hörselslinga finns i lokalen.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Anna Birgersson, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 051
E-post: anna.birgersson@stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och dag för justering.

2 Svar på remiss om motion om samverkan mellan skola och socialtjänst

3 Svar på remiss om motion (2016:16) om fler bostäder i Tensta-Rinkeby

Dnr 1.5.3-188/2016
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

4 Svar på remiss om strategisk inriktning för företagsområden

Dnr 1.5.1-398/2016
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

5 Svar på remiss om tomträttsavgälder för flerbostadshus

Dnr 1.5.3-321/2016
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

6 Svar på remiss om anhörig- och objektanställningar inom hemtjänsten

Dnr 1.5.1-447/2016
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i ärendet.

7 Svar på remiss om delrapport från äldreboendeutredningen

Dnr 1.5.1-448/2016
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

8 Svar på remiss om ändring av mandatperiod, sammansättning m.m. och ändring av instruktion för kommunstyrelsens pensionärsråd och stadsdelsnämndernas pensionärsråd

Dnr 1.5.1-306/2016
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

9 Svar på remiss om rapport Framtida inriktning för färdtjänsten

Dnr 1.5.1-436/2016
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

10 Studieresa till Amsterdam för besök på verksamheten Lorenzhus

Dnr 1.1-412/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna deltagande på studieresa till Amsterdam för medarbetare på Familjeresursen från den 1 till 2 december 2016.

10:a Resa till Leipzig för ett samarbete Sverige-Tyskland om förskolans pedagogik och tidiga lärande

Dnr 1.1-541/2016
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna deltagande på resa till Leipzig för medarbetarna Anni Sandgren och Lena Schavon Brunnberg från den 14 till 15 september 2016.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Månadsrapport 2016

Dnr 1.2.1-006/2016
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för juli 2016.

12 Skrivelse till Trafikkontoret för trygghetsskapande belysning 2017-2020, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

13 Svar på skrivelse angående remiss om SL:s trafikförändringar

Dnr 1.6-384/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

14 Anmälan av beslut från inspektion av Bromstensgårdens HVB-hem

Dnr 1.4-440/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad 2015

Dnr 1.6-454/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering 2015

Dnr 1.6-455/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger uppföljningen till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Resultat av arbetsmiljöverkets inspektionen 30 maj 2016 på Solrosens Gruppbostad

Dnr 1.4-423/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger inspektionsrapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Svar på medborgarförslag om webbsända nämndsammanträden

Dnr 1.2.4-076/2016
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden bifaller medborgarförslaget och uppdrar åt stadsdelsnämnden att påbörja webbsända nämndsammanträden under 2017.
2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att följa upp webbsändningarna i samband med tertialrapporter och bokslut.

19 Svar på medborgarförslag om situationen i Tensta

Dnr 1.2.4-392/2016
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden lämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om hantering av medborgarförslag inlämnat av Tensta företagsråd.
3. Stadsdelsnämnden lämnar vidare medborgarförslaget till polismyndigheten.

20 Anmälan av medborgarförslag om information om sandblåsning och om farthinder

Dnr 1.2.4-364/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om information om sandblåsning och om farthinder.

21 Anmälan av medborgarförslag om pulkabacke, lekplats och ny cykelväg

Dnr 1.2.4-335/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om pulkabacke, lekplats och ny cykelväg.

22 Anmälan av medborgarförslag om gångväg från Solhöjdsslingan till Spånga Station

Dnr 1.2.4-365/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lämnar inte medborgarförslaget för beredning med hänvisning till tidigare svar på medborgarförslag, dnr 1.2.4-57/2016.

23 Anmälan av medborgarförslag om utebelysning och fartgupp i Hjulsta

Dnr 1.2.4-387/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om utebelysning och fartgupp i Hjulsta.

24 Anmälan av medborgarförslag om biodling

Dnr 1.2.4-422/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om biodling.

25 Anmälan av medborgarförslag om att en skatepark etableras mellan Bromsten och Rinkeby

Dnr 1.2.4-416/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om att en skatepark etableras mellan Bromsten och Rinkeby.

26 Anmälan av medborgarförslag om bättre svar och återkoppling från förvaltning och nämnd

Dnr 1.2.4-415/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om bättre svar och återkoppling från förvaltning och nämnd.

27 Anmälan av medborgarförslag om bättre information om stadsdelens verksamhet

Dnr 1.2.4-363/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om bättre information om stadsdelens verksamhet.

28 Anmälan av medborgarförslag om åtgärder mot otrygghet i Hjulsta

Dnr 1.2.4-417/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om åtgärder mot otrygghet i Hjulsta

29 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

Dnr 1.1-007/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

Dnr 1.1-002/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 2016-05-24 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Protokoll från pensionärsrådet

Dnr 1.1-003/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 2016-05-23 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under juni-juli 2016

(Handlingar finns i pärm vid sammanträdet) Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

35 Information, nämndens och förvaltningens frågor

§1 Val av justerare och dag för justering

§8 Svar på remiss om ändring av mandatperiod, sammansättning m.m. och ändring av instruktion för kommunstyrelsens pensionärsråd och stadsdelsnämndernas pensionärsråd

§10:a Resa till Leipzig för ett samarbete Sverige-Tyskland om förskolans pedagogik och tidiga lärande

§14 Anmälan av beslut från inspektion av Bromstensgårdens HVB-hem

§15 Beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad 2015

§16 Uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering 2015

§17 Resultat av arbetsmiljöverkets inspektionen 30 maj 2016 på Solrosens Gruppbostad

§26 Anmälan av medborgarförslag om bättre svar och återkoppling från förvaltning och nämnd

§29 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

§30 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

§31 Protokoll från pensionärsrådet

§33 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under juni-juli 2016

§34 Kurser och konferenser

§35 Information, nämndens och förvaltningens frågor