Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2006-04-24

Sammanträde 2006-04-24

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1 tr

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av protokoll (Utskickat)

3 Utseende av styrelsens sekreterare (Utskickat)

4 Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB m.m. (Utskickat)

6 Revisionsrapporten Kommunstyrelsens uppsiktsplikt (Utskickat)

7 Utvärdering av styrelsearbetet inom koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

8 Överföring av del av Trossen 12 till Centrum Kompaniet i Stockholm AB (Utskickat)

10 Skrivelse angående sopnedkast (Utskickat)

11 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (Utskickat)

Mötesinformation

Justerat 2006-04-27

Annika Billström

Lotta Edholm

Närvarande:

Ordföranden

Annika Billström (s)

Övriga ledamöter

Lotta Edholm (fp) för Jan Björklund (fp)

eller som ledamot

Catharina Tarras-Wahlberg (s)

tjänstgörande

Teres Lindberg (s) för Roger Mogert (s)

suppleant

Leif Rönngren (s)

Ann-Margarethe Livh (v)

Kristina Axén Olin (m)

Magnus Tegborg (m)

Ewa Samuelsson (kd)

Suppleanterna

Tomas Rudin (s)

Margareta Olofsson (v)

Viviann Gunnarsson (mp)

Tord Bergstedt (m)

Erik Saers (m)

Arbetstagarrepr.

Conny Nilsson (LO)

Per-Olof Digné (SACO-rådet)

Bengt Winroth (SKTF. suppleant)

Övriga: Bosse Sundling, Per Blomstrand, Boris Amsköld, Gull Axén, Sara Feinberg, Inger Johansson Kjaerboe, Torbjörn Johansson, Joachim Quiding och Jonas Schneider

§1 Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Annika Billström (s) justera dagens protokoll utsågs tjänstgörande suppleanten Lotta Edholm (fp).

§2 Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2006-03-27 (nr 1/2006)

är justerat och utsänt.

§3 Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg verkställande direktörens tjänsteutlåtande 2006-04-06.

Koncernstyrelsen beslöt

att till styrelsens sekreterare utse Joachim Quiding.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§4 Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB m.m.

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2006-04-05

Koncernstyrelsen beslöt

att för innevarande verksamhetsår fastställa arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB.

§5 Förslag till långsiktig strategisk inriktning för koncernen Stockholms Stadshus AB åren 2007-2009

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2006-04-10.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. godkänna redovisade förslag till mål- och uppgifter, resultat- och avkastningskrav för den samlade koncernen, samt för moderbolaget och dess dotterbolag,

 2. godkänna ändringen av Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s utvecklingsdirektiv om äldreboenden till att beslut om större förändringar i stadens vård- och omsorgsboenden gällande omstruktrurering till annan boendeform och/eller avveckling av sådan boendeform skall fattas av kommunstyrelsen efter begäran av stadsdelsnämnderna,

 3. ge dotterbolagens styrelser i uppdrag att anpassa sin verksamhet efter de resultat-, avkastnings- och verksamhetsmål som kommunfullmäktige kommer att besluta om,

 4. ge dotterbolagens styrelser i uppdrag att i respektive budget för 2007 redovisa åtaganden som svarar mot stadens övergripande inriktningsmål och prioriterade inriktningar,

 5. förklara protokollet i denna paragraf omedelbart justerat.

Reservation avgavs av tjänstgörande suppleanten Lotta Edholm (fp) samt ledamöterna Kristina Axén Olin (m), Magnus Tegborg (m) och Ewa Samuelsson enligt följande:

"Koncernstyrelsen föreslås besluta att

 1. i huvudsak godkänna förslag till långsiktig strategisk inriktning för koncernen Stockholms Stadshus AB avseende åren 2007-2009,

 2. ge Stockholms stadshus AB i uppdrag att utreda möjliga försäljningar av dotterbolag,

 3. Stockholm Stadshus AB ska göra särskilda insatser för att öka andelen bostadsrätter i ytterstaden,

 4. därutöver anföra:

Förutom att driva den löpande verksamheten effektivt skall koncernen aktivt tillvarata möjligheterna till strukturella förändringar mellan eller inom bolagen för att öka effektiviteten och/eller frigöra tillgångar som kan användas bättre på andra områden inom bolagskoncernen och staden.

Staden och dess bolag skall inte bedriva affärsverksamhet som bättre eller lika bra kan drivas i privat regi, varför en ständig prövning av vilka bolag som staden skall äga måste göras. Moderbolaget skall också i samverkan med dotterbolagen pröva vilka verksamheter eller tillgångar inom bolagen som bör säljas eller avvecklas.

Stockholms kommunala bolagssektor har expanderat under de senaste decennierna. Det innebär att en betydande del av stadens verksamhet sker i bolagsform och att bolagen förvaltar en betydande del av stadens samlade förmögenhet.

Vi menar att det finns flera starka skäl till varför kommuner inte ska ägna sig åt att äga kommunala bolag.

Ett grundläggande krav som ställs i kommunallagen är att staden enbart ska ägna sig åt verksamheter som inte strider mot den kommunala kompetensen. Trots detta ägnar många kommunala företag sig åt verksamhet som konkurrerar med privata företag inom kommunen. Det leder till att utrymmet för privata företag, i synnerhet småföretag, beskärs.

Staden är idag verksam på flera områden där också privata företag verkar. I vissa fall har staden genom sina bolag en allt för stark ställning som inverkar skadligt på utvecklingen. I andra fall innebär stadens engagemang en onödig risk för stadens skattebetalare. Staden kan även genom sitt ägande vara hämmande för bolaget då den kommunala kompetensen inte tillåter bolagens verksamhet att växa i önskad omfattning.

Socialdemokraterna har de senaste åren drivit en målmedveten kampanj mot bostads-rätten som boendeform. Det hårdnande regelverk som successivt försvårat ombildningar av hyresrätter vilar på en misstro mot bostadsrätten och mot att människor ska äga sin egen bostad. I stället för stagnerade stiftelser krävs en aktiv bostadspolitik som sätter de boendes intressen främst. Då måste möjligheterna till bostadsrättsomvandlingar förenklas, inte försvåras. Ombildning till bostadsrätter bör prioriteras i ytterstaden. Där är behovet av fler och blandade upplåtelseformer mycket angeläget. Större ansträngningar bör göras för att få tillstånd ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter i områden där allmännyttan är en dominerande ägare."

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) enligt följande:

I och med detta beslut tar vi ännu inte ställning till budgeten för 2007, men vill redan nu anföra följande synpunkter inför den fortsatta behandlingen av ärendet:

Bostadsbolagens avkastningskrav

Det ökade avkastningskravet på bostadsbolagen måste komma bolagens hyresgäster tillgodo t.ex. i form av lägre hyror, bättre underhåll och/eller utökade satsningar på stadsdelsförnyelse. Avkastningskravet kan också komma att påverkas av nödvändiga nedskrivningar av nybyggen och upprustningar av nedslitna områden, vilket kan komma att sänka bolagens avkastning i stället.

Utvecklingsdirektiv för bostadsbolagen

Ett av utvecklingsdirektiven för 2007-2009 för bostadsbolagen skall lyda enligt följande:

· Fortsätta ett aktivt miljöarbete för att uppnå miljöcertifiering (ska gälla för AB Svenska Bostäder)

· Fortsätta ett aktivt miljöarbete och försvara miljöcertifikatet (ska gälla för både AB Familjebostäder och AB Stockholmshem).

Utvecklingsdirektivet ”Bistå Stiftelsen Hotellhem i dess verksamhet” skall inte enbart gälla för AB Stockholmshem, utan även för AB Svenska Bostäder och AB Familje-bostäder.

Stockholms Stads Bostadsförmedling AB

Den sista av utvecklingsdirektiven för 2007-2009 skall ha följande lydelse:

· Bidra i arbetet att förmedla försöks- och träningslägenheter samt seniorbostäder.

SISAB

Lokalplaneringen för stadens gymnasieskolor skall inte göras beroende av friskolornas möjligheter att ta in fler elever. Utgångspunkten skall vara att det är staden som har ansvaret för gymnasieutbildningen.

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Första meningen under rubriken ”Bolagets mål och uppgifter” skall ha följande lydelse:

Bolaget äger och förvaltar vård- och omsorgsboenden samt seniorbostäder.

Den tredje punktsatsen under rubriken ”Utvecklingsdirektiv för 2007-2009” ska lyda:

· Att konvertera äldreboenden från servicehus till seniorboende enligt de beslut som tidigare fattats om detta. (Anm.: Beslut om större förändringar av stadens vård- och omsorgsboenden gällande omstrukturering till annan boendeform och/eller avveckling av sådan boendeform ska framöver fattas av kommunstyrelsen efter begäran av stadsdelsnämnderna.)

Den näst sista punktsatsen ska lyda:

· Utveckla vård- och omsorgsboenden i Stockholm.

Stockholm Vatten AB

Bolagets ev. fortsatta effektiviseringspotential och dess följdeffekter kan i dagsläget ännu inte förutses, utan detta får den fortsatta genomlysningen och omorganiseringen av verksamheten visa.

Stockholms Stads Parkerings AB

Följande tillägg införs under rubriken ”Uppdrag”:

· Utveckla ett miljöarbete.

Stockholms Stadsteater AB

Hyreskompensation för ventilationsåtgärder och övrig ombyggnad skall beaktas i kommande budgetarbete.

Sista punktsatsen under rubriken ”Uppdrag” utgår. Koncernbidraget för Stadsteatern har ännu inte fastställts, utan skall bli föremål för budgetförhandling vid senare tillfälle."

Suppleantyttrande avgavs av Viviann Gunnarsson (mp) enligt följande:

"Om jag hade haft yrkanderätt hade jag föreslagit koncernstyrelsen att ta ärendet utan eget ställningstagande."

§6 Revisionsrapporten Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2006-04-05.

Koncernstyrelsen beslöt

att som svar på skrivelsen från lekmannarevisorerna överlämna detta tjänsteutlåtande.

§7 Utvärdering av styrelsearbetet i koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2006-04-06.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. godkänna anmälan avseende utvärdering av styrelsearbetet i koncernen Stockholms Stadshus AB,

 2. uppdra åt koncernledningen att tillsammans med dotterbolagen genomföra ett utbildningsprogram för samtliga bolagsstyrelser under våren 2007.

§8 Överföring av del av Trossen 12 till Centrum Kompaniet i Stockholm AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2006-04-18.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. uppdra åt berörda bolag att genomföra överföring av del av fastigheten Trossen 12 i enlighet med detta ärende,

 2. överföring skall ske per den 1 september 2006,

 3. överföring skall ske till skattemässigt restvärde som bedöms till 291 000 000 kr (2006-09-01).

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§9 Ny bolagsstruktur för Stockholm Vatten AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2006-04-11.

A. Koncernstyrelsen beslöt hemställa att kommunfullmäktige beslutar att

 1. godkänna att styrelsen för Stockholm Vatten AB förändrar bolagsstrukturen inom Stockholm Vatten AB till en koncern med två rörelsedrivande dotterbolag,

 2. godkänna förslag till bolagsordningar enligt bilaga 2,

 3. utse styrelse och lekmannarevisorer i bolagen,

 4. godkänna försäljning till bokfört värde av Stockholms Stadshus AB:s aktier i Stockholm Vatten AB till det blivande moderbolaget,

 5. uppdra åt styrelse och VD i Stockholms Stadshus AB respektive det blivande moderbolaget att verkställa beslut och vidta åtgärder för genomförande inklusive smärre justeringar såsom namnfrågor för bolagen m.m,

 6. uppdra åt styrelsen för Stockholm Vatten AB att efter slutligt förslag till struktur återrapportera till koncernstyrelsen och kommunfullmäktige.

B. Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

 1. godkänna rapporten ”Strukturutveckling” samt godkänna Stockholm Vatten AB:s förslag till ny företagsstruktur med ett koncernbolag och två rörelsedrivande dotterbolag för dels den lagreglerade verksamheten dels övrig verksamhet.

 2. därutöver anföra följande:

Det är positivt att förslaget för att möta en eventuell ny VA-lag är framtaget i tid för att kunna verkställas innan den nya lagstiftningen förväntas träda ikraft vid årsskiftet.

Innan fullmäktige fattar ett beslut om ny struktur för Stockholm Vatten AB måste avgränsningen mellan de två dotterbolagen tydliggöras med avseende på den slutliga VA-lagens krav och möjligheterna för de två dotterbolagen att bedriva en effektiv verksamhet anpassad till kommunens samlade behov. Den icke VA-bundna verksamhetens möjligheter att på ett miljömässigt hållbart sätt utvecklas i samverkan med andra delar av kommunens verksamhet inom områden som energiförsörjning, avfallshantering och miljörestaurering bör särskilt beaktas. Vissa frågor som ex. miljöarbete och teknikutveckling är dels nödvändiga för den egna verksamheten, dels möjliga att utnyttja som kommersiell produkt, varför gränsdragningen inte är självklar. Andra frågor som hantering av slam och värme kan vara problematiska med hänsyn till prissättning vid intern försäljning.

En riskanalys behöver således redovisas som tar sin utgångspunkt i de olika delarna inom respektive bolag och snittet mellan de två dotterbolagen behöver tydliggöras. De övergripande miljöfrågornas placering och finansiering samt kalkyler på kostnader och intäkter för moderbolaget och dotterbolagen bör tydliggöras i beslutsunderlaget för att säkerställa att verksamheterna kommer att kunna redovisa positiva resultat från start. Därutöver bör ägarkonstellationen för respektive bolag tydliggöras mot bakgrund av att även Huddinge kommun idag äger aktier i Stockholm Vatten AB.

Med dessa ytterligare klargöranden bör kommunfullmäktige kunna besluta i enlighet med föreliggande förslag och därutöver uppdra åt styrelsen i Stockholm Vatten AB att göra de justeringar som kan vara nödvändiga för genomförandet.

C. Koncernstyrelsen beslöt

att förklara protokollet i denna paragraf omedelbart justerat.

Reservation avgavs av tjänstgörande suppleanten Lotta Edholm (fp) samt ledamöterna Kristina Axén Olin (m), Magnus Tegborg (m) och Ewa Samuelsson enligt följande:

"Koncernstyrelsen föreslås besluta i enlighet med koncernledningens förslag."

§10 Skrivelse angående sopnedkast

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2006-04-10.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna denna redovisning och därmed anse skrivelsen besvarad.

Reservation avgavs av tjänstgörande suppleanten Lotta Edholm (fp) samt ledamöterna Kristina Axén Olin (m), Magnus Tegborg (m) och Ewa Samuelsson enligt följande:

"Koncernstyrelsen föreslås besluta att

 1. bifalla skrivelsen i sin helhet,

 2. därutöver anföra följande:

Hushållsavfallet har under en tioårsperiod ökat med ca 2,5 procent per år. På trettio år riskerar Sveriges avfallsmängd att fördubblas. Det finns en utbredd uppfattning att ökad återvinning inneburit mindre avfall, men så är det inte. Insatser som gjorts för att förändra avfallshanteringen, som t ex producentansvar för förpackningar, ökad sortering, deponiförbud för brännbart avfall etc har inte påverkat mängden hushållsavfall, även om det ibland uppges vara syftet med åtgärderna. Det finns istället en stark koppling mellan avfallsmängd och BNP. Går tillväxten upp ökar också mängden hushållsavfall.

Att de kommunala bostadsbolagen i vissa fall stänger sopnedkasten och därmed tvingar hyresgästerna att sortera sina sopor leder alltså inte till mindre avfall. Konsekvenserna blir däremot stora för hyresgästerna som får sämre avfallsservice och tvingas ut på gårdarna för att sortera olika avfallsfraktioner.

I de fall där det av arbetsmiljöskäl är nödvändigt att stänga sopnedkasten anser vi att bostadsbolagen alltid först ska pröva möjligheten att införa sopsugar innan hyresgästerna förpassas till en 1800-tals lösning med soptunnor på gården."

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§11 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2006-04-03.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. uppdra åt bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB att erbjuda ungdomar feriearbete i samarbete med stadsdelsnämnderna,

 2. godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende överföring av stadens minoritetsposter i de kommunala bolagen till Stockholms Stadshus AB.

§12 Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2006-04-05.

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden:

 1. Koncernledningens remissvar avseende motion 2005:68 om säkerhetsarbetet i stadens förvaltningar och bolag

 2. Koncernledningens remissvar avseende Stockholms miljöprogram 2007-2010

 3. Koncernledningens remissvar avseende ansökan om Stockholms stads medverkan i projektet Stockholmsbriggen

 4. Koncernledningens remissvar avseende motion 2005:71 om inrättande av en Stockholm Science Week

§13 Övriga frågor

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. överlämna skrivelse avseende hållbar långsiktig struktur för stadens centrumbildningar till koncernledningen för beredning (bilaga 1),

 2. överlämna skrivelse avseende mångfald i stadens bolag till koncernledningen för beredning (bilaga 2).